Organizácia školského roka

Školský rok 2017/2018 sa začína 1. septembra 2017 (piatok).

I. polrok
Školské vyučovanie sa začína 4. septembra 2017 (pondelok).
Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne 5. septembra 2017 (utorok).
Školské vyučovanie sa končí 31. januára 2018 (streda).

II. polrok
Školské vyučovanie sa začína 1. februára 2017 (štvrtok).
Školské vyučovanie sa končí pre 1. – 3. ročník 29. júna 2018 (piatok).
Školské vyučovanie sa končí pre 4. ročník 18. mája 2018 (piatok) – IV. A,B, 25. mája 2018 (piatok) – IV. C,D

Pedagogická rada
I. štvrťrok 14. novembera 2017 (utorok) (hodnotiaca porada)
I. polrok 25. januára 2018 (štvrtok) (klasifikačná porada)
III. štvrťrok 10. apríla 2018 (utorok) (hodnotiaca porada)
II. polrok 26. júna 2018 (utorok) (klasifikačná porada)

Klasifikačná porada pre maturitné ročníky
15. mája 2018 (utorok) – IV.A,B
22. mája 2018 (utorok ) – IV.C,D

Prázdniny:
Jesenné: 30. októbra31. októbra 2017 (pondelok – utorok)
Vyučovanie sa začína 2. novembra 2017 (štvrtok).

Vianočné: 23. decembra 20175. januára 2018
Vyučovanie sa začína 8. januára 2018 (pondelok)

Polročné: 2. februára 2018 (piatok)
Vyučovanie sa začína 5. februára 2018 (pondelok)

Jarné: 26. februára 20182. marca 2018
Vyučovanie sa začína 5. marca 2018 (pondelok)

Veľkonočné: 29. marca 20183. apríla 2018 (štvrtok – utorok)
Vyučovanie sa začína: 4. apríla 2018 (streda)

Letné: 2. júla 201831. augusta 2018

Štátne sviatky a dni pracovného pokoja počas školského roka:
1. septembra 2017 (piatok) Deň ústavy
15. septembra 2017 ( piatok) Sedembolestná Panna Mária
1. novembra 2017 (streda) Sviatok všetkých svätých
17. novembra 2017 (piatok) Deň boja za slobodu a demokraciu
1. januára 2018 (pondelok) Deň vzniku SR
6. januára 2018 (sobota) Traja králi
1. mája 2018 (utorok) Sviatok práce
8. mája 2018 (utorok) Deň víťazstva nad fašizmom

Maturitné skúšky

1. Riadny termín MS:
Externá časť a písomná forma internej časti:
13. marca 2018 (utorok) – slovenský jazyk a literatúra
14. marca 2018 (streda) – cudzí jazyk
15. marca 2018 (štvrtok) – matematika
Náhradný termín EČMS a PFIČ – 10. – 13. apríla 2018
Za prípravu a metodické riadenie EČ a PFIČ zodpovedá NÚCEM. Za distribúciu zásielok s testami zodpovedá ObÚ Prešov. Za organizačné zabezpečenie zodpovedá riaditeľ školy.

Praktická časť odbornej zložky MS:
IV.A (3765 M technika a prevádzka dopravy) a IV.B (3650 M staviteľstvo) – 19. – 20. apríla 2018 (štvrtok, piatok)
PČOZ MS – obhajoba ročníkového projektu – ročníkový projekt odovzdať najneskôr do 23. marca 2018 (piatok).

IV. C (2675 M elektrotechnika) – 19. apríla 2018 (štvrtok) – PČ OZ forma : riešenie komplexnej úlohy

IV. D (3918 M technické lýceum) – 16. máj 2018 (streda) – PČOZ MS – obhajoba ročníkového projektu – ročníkový projekt odovzdať najneskôr do 20. apríla 2018 (piatok).

Termín konania ústnej formy internej časti MS:
IV.A,B 28.5.20181.6.2018
IV.C,D 4.6.20188.6.2018

2. Opravný termín EČ a PFIČ MS:
4. – 7. septembra 2018 (v školách, ktoré určí OÚ Prešov, odbor školstva).

Kurzy
1. Kurz na ochranu života a zdravia
3. ročník: 27. – 29. septembra 2017 (streda – piatok)
2. Plavecký kurz
Plaváreň Bardejov, každý štvrtok 4. – 7. vyučovacia hodina od novembra), striedanie tried 1.A,B,C
3. Lyžiarsky kurz pre žiakov 2. a 3. ročníkov
od 15. – 19. januára 2018 (pondelok – piatok)
4. Účelové cvičenia
1. ročníky – 1. cvičenie – 25. septembra 2017 (pondelok), 2. cvičenie – 26. septembra 2017 (utorok)
2. ročníky – 3. cvičenie – 26. septembra 2017 (utorok), 4. cvičenie – 25. semptebra 2017 (pondelok)

ZRŠ
1. ročníky 19. septembra 2017 (utorok)
1. – 4. roč. 14. novembra 2017 ( utorok)
1. – 4. roč. 10. apríla 2018 (utorok)
Ďalšie termíny ZRŠ si stanovujú jednotlivé triedy podľa potreby.

Termíny ostatných podujatí
Deň finančnej gramotnosti: 8. septembra 2017 (piatok)
Športový deň 1. ročníka: 14. septembra 2017 (štvrtok)
Týždeň vedy a techniky: 6. novembra 2017 (pondelok) – 12. novembra 2017 (piatok)
Imatrikulácia 1. ročníka: 15. novembra 2017 ( streda)
Školský ples: 26. januára 2018 (piatok)
Deň otvorených dverí: 30. januára 2018 (utorok)
Kultúrno – spoločenské predstavenie (1. – 4. roč.) október 2017apríl 2018 (vzdelávacie poukazy) podľa ponuky
Beseda pre 1.ročníky na tému Voda – marec – apríl 2018
Rozlúčka: 4.A,B – 18. mája 2018 (piatok), 4.C,D – 25. mája 2018 (piatok)
Prevádzková prax: 28. mája 2018 (pondelok) – 8. júna 2018 (piatok)
Finančná gramotnosť pre 1. roč: 5. júna 2018 (utorok) – 7. júna 2018 (štvrtok)
Exkurzie, školské výlety, divadelné predstavenie – učitelia, tr. učitelia, resp. vedúci PK oznámi termín podujatia min. 3 dní vopred a doloží potrebnú dokumentáciu.

Mimoriadne prerušenie obdobia školského vyučovania
Minister školstva, vedy, kultúry a športu SR môže prerušiť obdobie školského vyučovania v prípade nepredvídanej udalosti počas obdobia školského vyučovania (živelné pohromy, epidémia, pandémia). Ministerstvo školstva podáva informáciu o mimoriadnom prerušení obdobia školského vyučovania v hromadných oznamovacích prostriedkoch. O spôsobe náhrady zameškaného školského vyučovania rozhodne riaditeľ školy – napr. v čase prázdnin, v dňoch pracovného pokoja.