Odborná prax

Dokumenty pre odbornú prax na školský rok 2015/2016

Dohoda o zabezpečení odbornej praxe žiakov Strednej priemyselnej školy v Bardejove v organizácii

Organizačné pokyny pre žiakov k odbornej praxi žiakov

Prehľad činnosti žiaka počas odbornej praxe

Súhlas zákonného zástupcu žiaka k vykonávaniu odbornej praxe podľa dohody