Žiacka školská rada

Žiacka školská rada v školskom roku 2021/2022

Štatút Žiackej školskej rady [PDF]

Dňa 5.10.2021 sa na našej škole uskutočnili voľby do Žiackej školskej rady pri SPŠT.  Na základe výsledkov hlasovania bude ŽŠR pri SPŠT v školskom roku 2021/2022 pracovať v nasledovnom zložení:

  Meno a priezvisko Trieda
1. Adela Tomková I.A
2. Nina Briškárová I.C
3. Sebastián Drotár I.D
4. Matej Július Šarišský II.A
5. František Vabno II.B
6. Martin Kucirka II.D
7. Lukáš Švec III.A
8. Adam Vabno III.B
9. Filip Dančišák III.C
10. Tomáš Pillár IV.B
11. Filip Lešík IV.C

Zástupca žiakov v  Rade školy: Tomáš Pillár, IV.B

Dôležité funkcie si jednotliví členovia rozdelili nasledovne:
1. Tomáš Pillár, IV.B – predseda
2. Lukáš Švec, II.A – podpredseda
3. František Vabno, II.B – tajomník
4. Adela Tomková, I.A – finančný manažér,
5. Filip Lešík, IV.C – zástupca pre styk s verejnosťou.

Všetkým členom ŽŠR prajem v novom školskom roku 2021/2022 hlavne veľa zdravia, usilovnosti a nových nápadov pri presadzovaní záujmov žiakov, pri organizovaní školských kultúrnych akcií, súťaží a pri riešení aktuálnych problémov žiakov našej školy.


Mgr. Zuzana Hrubá,

koordinátorka ŽŠR