SPŠT Bardejov

Technické lýceum

3918 M technické lýceum

Dĺžka prípravy: 4 roky

Spôsob ukončenia: maturitná skúška

Možnosti ďalšieho vzdelávania: vysoká škola technického, ekonomického a informatického smeru

Absolvent tohto študijného odboru podľa zamerania bude poznať:

 • základy grafickej komunikácie v technických odboroch,
 • základy tvorby statického a dynamického webu,
 • základy tvorby vektorovej a bimapovej grafiky,
 • základné princípy tvorby počítačovej siete – CISCO,
 • programy na hromadné spracovanie údajov,
 • základné princípy algoritmizácie úloh, pravidlá vyššieho programovacieho jazyka a objektového programovania,
 • základné pojmy a vzťahy z ekonomiky, organizácie a riadenia výroby,
 • kvalifikované sekretárske a korešpondenčné práce,
 • výpočtová technika pri spracovaní projektovej dokumentácie stavieb, základy tvorby ocenenia stavieb, navrhovanie a posudzovanie stavebných konštrukcií,
 • výpočtová technika pri spracovaní technickej dokumentácie strojárskej výroby,
 • výpočtová technika pri spracovaní technickej dokumentácie v elektrotechnickom priemysle.

Učebný plán

Kategórie a názvy
vyučovacích predmetov
Počet týždenných
vyučovacích hodín v
ročníku
1. 2. 3. 4.
Všeobecnovzdelávacie predmety 23 16 14 11
slovenský jazyka literatúra 3 3 3 3
cudzí jazyk 3 3 3 3
druhý cudzí jazyk 3 3 3 3
etická/náboženská výchova 1 1
dejepis 2
občianska náuka 1 1 1
fyzika 3
matematika 3 3 2
informatika 2
telesná výchova 2 2 2 2
Odborné predmety 10 17 6 11
aplikovaná fyzika 3 2 2
aplikovaná matematika 2 4
aplikovaná informatika 2 2 3
aplikovaná chémia 3 2
aplikovaná ekológia 1
technická grafika 2 2
základy ekonomiky 2 2
administratíva a korešpondencia 4
právna náuka 2
ročníkový projekt 2
Voliteľné predmety 13 11

blok elektrotechnika

Voliteľné predmety 13 11
cudzí jazyk v  odbore 2 2
elektrotechnika 4 4
elektronika 4 3
prax 3
spotrebná elektronika 2

Uplatnenie v praxi

 • technik výpočtovej techniky
 • operátor počítačov, programátor
 • vedúci pracovných kolektívov, majster
 • konštruktér, technológ,
 • vysokokvalifikovaný robotník
 • technik zdravotníckej techniky
 • technik telekomunikácií, spojov, automatizačnej techniky
 • revízny technik elektrických zariadení (po potrebnej praxi a získaní osvedčenia)
 • elektroinštalatér elektrických bytových rozvodov
 • opravár elektrických zariadení (po získaní oprávnenia)
 • v rámci maturitnej skúšky možnosť získať osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti na technických zariadeniach elektrotechnických podľa §21 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z.

blok stavebníctvo

Voliteľné predmety 13 11
cudzí jazyk v  odbore 2 2
pozemné staviteľstvo 6 3
architektúra 1
výpočtová technika 2
materiály 2
rozpočtovanie stavieb 2
statika a navrhovanie stavieb 3
 • Uplatnenie v praxi
 • majster alebo stavbyvedúci
 • ako projektant stavieb pozemného staviteľstva a dopravných stavieb
 • rozpočtár a kalkulant v stavebnej firme a projekcii
 • odborný referent stavebného úradu
 • pripravár ponukových projektov
 • obchodný nákupca a odborný asistent predaja stavebných materiálov
 • poradca a predajca stavebného materiálu

blok strojárstvo

Voliteľné predmety 13 11
cudzí jazyk v  odbore 2 2
3D modelovanie 3
strojárska technológia 2 3
strojárska konštrukcia 2 3
mechanika 2
kontrola a meranie 2
konštrukčné cvičenia 3

Uplatnenie v praxi

 • v strojárskom priemysle
 • projektant v strojárskej výrobe
 • programátor CNC strojov
 • v automobilovom priemysle
 • vedúci pracovných kolektívov, majster
 • konštruktér, technológ,
 • vysokokvalifikovaný robotník
 • odborný – obchodný pracovník, nákupca, odborný asistent a pod.

blok ekonomika

Voliteľné predmety 13 11
cudzí jazyk v  odbore 2 2
administratíva a korešpondencia 2 1
účtovníctvo 3 3
ekonomika 3 3
ekonomické cvičenie 3
cvičenia z účtovníctva 2

Uplatnenie v praxi

 • odborný – obchodný pracovník, nákupca, odborný asistent a pod.
 • v podnikoch a súkromných spoločnostiach pri vedení jednoduchého a podvojného účtovníctva mzdovej a personálnej agendy pomocou PC
 • v administratívnej a obchodnej činnosti
 • v bankových, poisťovacích a daňových spoločnostiach
 • marketingová činnosť v tuzemsku a zahraničí

blok informatika

Voliteľné predmety 13 11
cudzí jazyk v  odbore 2 2
počítačové siete 2
programovanie 2 2
cvičenia z informatiky 3 3
technológie internetu 2
počítačová grafika 2 2
informačné systémy 2

Uplatnenie v praxi

 • povolania v oblasti informatiky
 • programátor
 • správa databáz
 • tvorba a spravovanie webu
 • správca počítačových sietí
 • odborný a technický zamestnanec v oblasti informatiky a výpočtovej techniky
 • počítačový grafik