Školský poriadok školského internátu

ŠKOLSKÝ PORIADOK  ŠKOLSKÉHO INTERNÁTU

 

ÚVOD

V zmysle ustanovení § 117 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Vyhlášky MŠ SR č. 236/2009 Z. z. o školskom internáte a pedagogicko – organizačných pokynov  pre školy a školské zariadenia a orgánov štátnej správy v školstve v Slovenskej republike

vydávam

s platnosťou od 1. septembra 2018 tento školský poriadok školského internátu, ktorý je záväzný pre všetkých ubytovaných žiakov  na ŠI pri Strednej priemyselnej školy technickej, Sv. Jakuba 28 , Bardejov.

 

Tento internátny poriadok upravuje najme podrobnosti o prevádzke a vnútornom režime internátu, o výkone práv a povinností ubytovaných žiakov a ich zákonných zástupcov v ŠI, pravidlá vzájomných vzťahov a vzťahov s pedagogickými zamestnancami a ďalšími zamestnancami ŠI.

 

Školský internát pri SPŠ je výchovno-vzdelávacie zariadenie, ktoré zabezpečuje žiakom stredných odborných škôl  výchovno-vzdelávaciu starostlivosť v čase mimo vyučovania, ubytovanie a stravovanie.

 

Názov zariadenia : Školský internát pri Strednej priemyselnej škole technickej Bardejov

Adresa : Sv. Jakuba 28, 085 42 Bardejov

Telefónne číslo: 054/4722450, 0907 078 080, 054/472 25 58

Mail: skola@spsbj.svcmi.sk

Web:  www.spsbj.sk

Zriaďovateľ: Prešovský samosprávny kraj

 

Organizácia výchovno-vzdelávacej činnosti na ŠI:

 

6.20 hod.        budíček, ranná hygiena

6.45 hod. –   7.00 hod.   výdaj stravy v školskej jedálni ŠI  – raňajky

7.00 hod. –   7.30 hod. odchod zo ŠI na vyučovanie

7.45hod. – 14.00 hod. vyučovanie (vyučovanie sa môže končiť  podľa rozvrhu rôzne, v závislosti od školy a vyučovacieho dňa)

12.00 hod. – 14.30 hod.  výdaj stravy v školskej jedálni ŠI – obed

14.30 hod. – 16.00 hod.  osobné voľno žiakov ŠI bez priepustky

16.00 hod. – 18.00 hod.  príprava na vyučovanie, osobné voľno na priepustku

17.45 hod. – 18.10 hod.   výdaj stravy v školskej jedálni ŠI –  večera

18.00 hod. – 19.30 hod. osobné voľno bez priepustky

19.30 hod. – 20.30 hod. príprava na vyučovanie, voľno na priepustku  – 1. ročník do 20.30 hod, ostatné ročníky do  21.00 hod

21.30 hod  kontrola na izbách, večerná hygiena

22.00 hod. – 06.00 hod  nočný kľud, zdržiavanie sa žiakov ŠI na pridelených izbách

 

ČLÁNOK I. UBYTOVANIE

1. Prijatie do ŠI sa uskutočňuje na základe prihlášky a vystúpenie zo ŠI na základe žiadosti rodičov. O prijatie alebo vystúpenie môže požiadať aj žiak (čka),ak má 18 rokov.

2. Na začiatku školského roka žiak preberá do opatery a užívania inventár. Na konci školského roka inventár odovzdá vychovávateľovi.

3. V ŠI pri SPŠT Bardejov sú oddelene ubytovaní na izbách žiaci /chlapci/ na 2. poschodí a žiačky /dievčatá/ na 3. poschodí.

4. Škody na inventári a zariadení zapríčinené nedbalosťou alebo úmyselne, hradí v plnom rozsahu žiak alebo príslušný kolektív žiakov.

5. Žiak môže zmeniť svoje pridelené miesto v izbe alebo v študovni len s predbežným súhlasom vychovávateľa.

6. Nedovoľuje sa vyzdobovať izby vylepovaním akéhokoľvek materiálu po stenách.

7. Osobné veci si žiak uloží do skrine. V skrini má byť poriadok. Skriňa musí byť uzamknutá. Kľúč od izby žiak odovzdá na vrátnici.

8. Cennejšie veci a väčšiu sumu peňazí treba uschovať u vychovávateľa. Za prípadnú krádež cenných vecí alebo väčšej sumy peňazí ŠI neručí. Taktiež treba dbať o to, aby mobilné telefóny neostávali na viditeľných miestach, tieto je potrebné zabezpečiť voči krádeži.

9. Nie je dovolené nadväzovať osobné rozhovory a poskytovanie rôznych služieb spolužiakom a cudzím osobám cez okná ubytovacích priestorov ŠI.

10. Večierka ŠI je o 22.00. hodine. Po 22.00 hodine v budove ŠI musí byť nočný kľud. Izby si v noci ubytovaní žiaci nesmú uzamykať kvôli bezpečnosti a kontrole vychovávateľmi.

11. Mimoriadne udalosti, ktoré sa vyskytnú v noci, t. j. po 22.00 hodine je potrebné oznámiť vychovávateľovi, ktorý vykonáva nočnú pohotovostnú službu na II. poschodí, číslo dverí 131. Oznam aj telefónne číslo je na dverách 2. a 3. poschodia.

12. V budove môžu ostať len žiaci, ktorí oznámia dôvod vychovávateľovi. Dôvodom môže byť ak má žiak prvú alebo nasledujúce hodiny voľné, prax a pod..

13. V čase vyučovania je vstup do budovy ŠI zakázaný. Výnimka: príchod z priepustky, choroba žiaka, príchod od lekára, zmena vyučovania, ukončenie vyučovania. Po príchode sa žiak hlási na vrátnici a zaeviduje v na to určenom zošite.

14. Každý žiak je povinný odísť zo ŠI tak, aby prišiel včas na prvú vyučovaciu hodinu. V budove môžu ostať len žiaci, ktorí majú prvú vyučovaciu a nasledujúce hodiny voľné, prípadne prax a žiak, ktorý má lekárske potvrdenie o chorobe, avšak nesmie sa jednať o infekčnú chorobu, alebo prenosné ochorenie.

15. Žiakom sa končí pobyt v ŠI ak:

a) žiak písomne požiada o ukončenie pobytu, v prípade, že je neplnoletý – jeho rodičia,

b) ak sústavne porušuje vnútorný poriadok alebo vážne narušuje kolektívny život ŠI,

c) prestal byť žiakom školy,

d) nezaplatí poplatok za stravu a ubytovanie do určeného termínu.

 

ČLÁNOK II.   PRÁVA ŽIAKOV

Žiak má právo

 1. Využívať v plnom rozsahu pridelenú miestnosť s príslušenstvom.
 2. Podieľať sa na realizácii výchovno-vzdelávacej činnosti.
 3. Aktívne sa podieľať na živote v ŠI.
 4. Prijímať návštevy vo vyhradených priestoroch mimo času vyhradeného na štúdium a nočný kľud.
 5. Využívať všetky priestory a zariadenia ŠI slúžiace pre výchovno-vzdelávaciu činnosť pri dodržiavaní prevádzkových predpisov pre to ktoré zariadenie.
 6. Má právo používať vlastné rádiá a IKT (PC, tablet..) zariadenia apod., tie však nesmú rušiť študijný a nočný kľud. Úhradu za používané súkromné elektrospotrebiče stanoví riaditeľstvo SPŠT.
 7. Má právo na ochranu pred všetkými formami diskriminácie a trestania, ktoré vyplývajú z postavenia, činnosti, vyjadrených názorov alebo presvedčenia jeho rodičov, zákonných zástupcov alebo členov rodiny.
 8. Má právo na slobodu prejavu, pričom sa jeho názorom, najmä tým, ktoré sa dotýkajú jeho osoby, musí venovať patričná pozornosť. Pri tom však musia byť rešpektované práva a povesť iných a chránená národná bezpečnosť, alebo verejný poriadok, verejné zdravie alebo morálka.
 9. Má právo na slobodu myslenia, svedomia a náboženstva.
 10. Má právo na svoje súkromie v daných podmienkach ŠI, na súkromie svojej rodiny, domova, korešpondenciu. Vedenie ŠI je povinné vytvoriť podmienky pre realizáciu tohto práva. (napr. telefonovanie, doručovanie listov a pod.)
 11. Má právo na ochranu pred telesným alebo duševným násilím, urážaním, zneužívaním, zanedbávaním alebo nedbanlivým zaobchádzaním, trýznením, vykorisťovaním a šikanovaním. V prípade výskytu uvedených anomálií je žiak povinný toto nahlásiť vychovávateľovi alebo zástupcovi riaditeľa školy alebo samotnému riaditeľovi školy.
 12. Disciplína v ŠI sa musí zabezpečovať spôsobom zlučiteľným s ľudskou dôstojnosťou žiakov. Telesné tresty sa vylučujú.
 13. Má právo na odpočinok a voľný čas.
 14. Má právo odmietnuť také práce, ktoré musia vykonávať zamestnanci v rámci svojich pracovných náplní (napr. údržbár, upratovačka a pod.), alebo prácu, ktorá môže byť pre neho nebezpečná, alebo by bránila jeho sebavzdelávaniu, alebo škodila zdraviu, alebo jeho telesnému alebo duševnému mravnému alebo sociálnemu rozvoju.
 15. Má právo na ochranu pred narkotikami, drogami, alkoholom a psychotropnými látkami.
 16. Žiak nemôže byť nútený vypovedať, priznávať vinu. Platí prezumpcia neviny.
 17. Má právo na to, aby všetci zamestnanci voči nemu sa správali slušne.

 

ČLÁNOK III.    POVINNOSTI  ŽIAKOV

Žiak je povinný

 1. Dodržiavať školský poriadok školského internátu.
 2. Uhradiť škodu, ktorú ŠI na majetku spôsobil, alebo zabezpečiť nový majetok.
 3. V zmysle č. 32 Dohovoru o právach dieťaťa sú žiaci povinní vykonávať úlohy súvisiace s udržiavaním svojho životného prostredia, udržiavať obývaciu izbu v čistote a poriadku, prezúvať sa a obuv odkladať na vyhradené miesto, topánky do uzamykaných skríň.
 4. Izbu pri odchode uzamknúť, kľúč odovzdať na vrátnici.
 5. Žiak je povinný na vyzvanie vychovávateľa umožniť kontrolu čistoty a poriadku osobných vecí za jeho prítomnosti.
 6. Žiaci sú povinní plniť úlohy, súvisiace s čistotou a estetikou životného prostredia okolia ŠI.
 7. Žiaci nesmú používať, prechovávať pre seba, alebo iného drogy, výbušniny, zbrane, psychotropné látky, alkohol a to tak v ŠI ako aj mimo ŠI. Nedodržanie tohto ustanovenia je považované za hrubé porušenie tohto poriadku. Prechovávanie drog a psychotropných látok, ich obstarávanie a užívanie má charakter trestného činu § 187 trestného poriadku.
 8. Žiaci vo vzájomnom vzťahu nesmú využívať vydieranie a útlak (tzv. šikana). Takéto konanie napĺňa podstatu trestných činov a má za následok vylúčenie zo ŠI.
 9. Žiaci musia dodržiavať čas priepustiek, resp. čas návratu z rôznych podujatí, návštev a pod. Pobyt inde, ako je vyznačený na priepustke je vážne porušenie internátneho poriadku. Žiaci 2 -3.roč. SOS, do 21.00 hod. bez priepustiek. Po príchode do ŠI z víkendu, je žiak povinný priepustku odovzdať na vrátnici. Priepustky sa vypisujú taktiež v nedeľu a vo sviatok, keď prídu žiaci do ŠI.
 10. Žiaci sa musia medzi sebou slušne správať, tak isto voči zamestnancom a starším osobám.
 11. Žiaci nesmú uvádzať do obehu, robiť verejne prístupnými, vyrábať alebo vyvážať písomné pornografické diela, nosiče zvuku, alebo obrazu, zobrazenie alebo iné predmety ohrozujúce mravnosť, v ktorých sa prejavuje neúcta k človeku a násilie.
 12. Žiaci musia byť primerane ustrojení tak, aby neporušovali morálku demokratickej spoločnosti. Prirodzene, individualitu žiaka pri ustrojení treba rešpektovať.
 13. Žiaci bez rozdielu veku musia dodržiavať pravidlá správania, ktoré platia v demokratickej spoločnosti.
 14. Vyhlásiť sa zo stravy môžu 24 hod. vopred. Vyhlasovanie sa robí u vedúcej jedálne, alebo u skupinového vychovávateľa.
 15. Ak žiak ochorie doma, alebo sa stane iná mimoriadna udalosť, pre ktorú sa nemôže vrátiť do ŠI, musí rodič túto skutočnosť vierohodne oznámiť na riaditeľstve školy alebo vychovávateľovi a odhlásiť sa zo stravy.
 16. Stratené stravovacie čipy sa nenahradzujú, musia sa zakúpiť nové.
 17. Žiaci do ŠI neprinášajú cennosti. Ak tak urobia, musia si ich uložiť do trezoru na riaditeľstve ŠI, alebo u vychovávateľa (napr. väčší obnos peňazí).
 18. Preukazovať svoju totožnosť sa na vrátnici preukazom.
 19. Žiak je povinný konať tak, aby neohrozoval svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť ďalších osôb.
 20. Mať so sebou  zdravotný preukaz.
 21. V budove ŠI sa správa spoločensky a kultúrne sa vyjadruje. Zdržiava sa intímnych citových prejavov a v partnerských vzťahoch s správa diskrétne. Nevyrušuje hlučným a vyzývavým správaním.
 22. 24.Všetky písomnosti a potvrdenia žiak vybavuje prostredníctvom svojho vychovávateľa.
  25. Ak žiak zistí stratu svojej veci, okamžite to oznámi službu konajúcemu vychovávateľovi.
 23. Žiak je povinný dodržiavať zásady BOZP a PO.

 

 

ČLÁNOK  IV. VÝCHOVNÉ  OPATRENIA

 1. Za vzorné správanie, za vzorné plnenie povinností, za významný prejav aktivity alebo mimoriadne zásluhy v prospech kolektívu, sa môže žiakovi udeliť pochvala alebo iné ocenenie:

Sú to:

 1. a) individuálna ústna pochvala vychovávateľom
 2. b) ústna pochvala vychovávateľom pred výchovnou skupinou
 3. c) pochvala riaditeľom

 

2 Ak sa žiak previní proti školskému poriadku ŠI, môžu sa mu podľa závažnosti previnenia uložiť niektoré z týchto výchovných opatrení:

 

a) napomenutie vychovávateľom, napomenutie R SPŠ a ŠI – za menej závažné previnenia

b) pokarhanie vychovávateľom pred výchovnou skupinou – za opakované menej závažné

previnenie

c) pokarhanie riaditeľom – za opakované závažné previnenia

d) podmienečné vylúčenie zo ŠI so skúšobnou lehotou – obzvlášť závažné previnenia

e) vylúčenie zo školského internátu – za opakované obzvlášť závažné previnenia

 

Za menej závažné previnenia sa považuje:
–    nedodržiavanie večierky,
–    neudržiavanie dobrého stavu, poriadku a čistoty svojej izby a používaných priestorov  a vydaných pomôcok,
–    neohlásenie poškodenia alebo straty veci službu konajúcemu vychovávateľovi,
–    prinášanie živých zvierat a predmetov nepatriacich na ŠI, rušiacich alebo rozptyľujúcich ostatných ubytovaných,
–    neprezúvanie sa,
–    nekultúrne a nespoločenské vyjadrovanie sa,
–    hlučné a vyzývavé správanie,
–    nezatvorené okná po odchode z izby, nezhasnuté svetlo, neuzavretý prívod vody, plytvanie energiami v ŠI,
–    premiestňovanie inventáru izieb bez súhlasu vychovávateľa,

– nepovolené svojvoľné činnosti po večierke bez upovedomenia vychovávateľa napr. hlasité púšťanie hudby, notebookov, verbálnych prejavov, svojvoľné opúšťanie pridelenej izby a dlhodobé sa zdržiavanie mimo nej, uzamkýnanie sa na izbách a iné,

– neospravedlnená účasť na organizovaných stretnutiach ŠI pri SPŠT určených pre žiakov,

– vykrikovanie z okien, nadväzovanie kontaktov s cudzími osobami,

– vyhadzovanie odpadu z okien, znečisťovanie vonkajších priestorov,

– nedodržiavanie hygienických pravidiel,

– plytvanie energiami ŠI /voda, elektrina/,

– neudržiavanie poriadku na pridelenej izbe, v spoločných vnútorných priestoroch,

– nerešpektovanie pokynov vychovávateľa.

 

Za závažné previnenia sa považuje:
–    nerešpektovanie pokynov zamestnancov školy alebo školského internátu, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, školským poriadkom ŠI a dobrými mravmi,
–    obmedzovanie práv ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy a vzdelávania,
–    poškodzovanie  majetku školy a ŠI, ktoré boli bezplatne zapožičané,
–    fajčenie v  priestoroch ŠI a okolitého areálu školy,
–    písanie na nábytok, stoličky, poškodzovanie maľovky na stenách alebo iným spôsobom znehodnocovanie školského majetku,
–    opúšťanie budovy ŠI   bez súhlasu vychovávateľa, v čase kedy je potrebná priepustka vychovávateľa,

–    odchod zo ŠI  (napr. domov) bez nahlásenia vychovávateľovi,

ak sa žiak nevráti späť do ŠI z priepustky bez adekvátneho odôvodnenia,

sedenie na parapete, príp. vykláňanie sa z okna

pravidelne nerešpektovanie pokynov vychovávateľov,

– používanie neprihlásených elektrospotrebičov a ich nevypínanie po opustení izby,

– pravidelná návšteva žiakov opačného pohlavia na izbách po 22. hodine,

– nepovolené návštevy v ubytovacích priestoroch žiakov ŠI,

– uzamkýnanie izby /akceptuje sa krátkodobé uzamknutie v prípade obliekania si odevu/

– klamstvo,

– bitka alebo iné formy agresivity medzi spolužiakmi,

– prechovávanie alebo užívať alkoholu, omamných látok, drog alebo ich prekurzorov,
– vulgárne a arogantné správanie ,

– vyhadzovanie predmetov z okien – ohrozovanie bezpečnosti a zdravia okoloidúcich,

– úmyselné ničenie majetku školského internátu, žiakov, personálu,

– neakceptovanie udeleného výchovného opatrenia ŠI.

 

Za obzvlášť závažné previnenia sa považuje:
–    ohrozovanie svojho zdravia a bezpečnosti, ako aj zdravia a bezpečnosti ďalších osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní,
–    poškodzovanie majetku školy alebo školského zariadenia a majetku, ktorý škola alebo školské zariadenie využíva na výchovu a vzdelávanie,
–    nosenie zbraní a iných bezpečnosť a zdravie ohrozujúcich predmetov,
–    agresívne správanie, šikanovanie, vydieranie, fyzické napadnutie spolužiakov, vychovávateľov a ostatných zamestnancov školy,
–    prinášanie do ŠI a na činnosti organizované školou pornografického materiálu a materiálu propagujúceho fašizmus a rasovú neznášanlivosť,
–    vykonávanie akejkoľvek audiovizuálnej činnosti bez vedomia vedenia školy alebo  vychovávateľa vyučujúceho,

– krádeže

– zneužitie technických prostriedkov a informácií, ktoré by bolo porušením osobných práv, údajov, a slobôd žiakov či zamestnancov školy.

 

Ak bude miera porušenia mimoriadne závažná, môže byť uplatnené vylúčenie aj keby išlo

o prvý prípad porušenia školského poriadku školského internátu.

 

 

 1. Previnením proti vnútornému poriadku ŠI je aj nedodržiavanie pokynov vychovávateľa o individuálnych vychádzkach. Ak ich žiak zneužíva, môže vychovávateľ vychádzky obmedziť, alebo ich zakázať. To isté platí aj v prípade zneužívania permanentky.

 

 1. Pochvaly a iné výchovné opatrenia na posilnenie disciplíny sa zaznamenávajú do osobného spisu žiaka.

 

 

 

ČLÁNOK V.   ZÁSADY  SVOJPOMOCNEJ  ČINNOSTI  ŽIAKOV

Žiaci môžu vykonávať iba také práce, ktoré sú primerané ich fyzickému a rozumovému rozvoju. Nesmú byť zamestnávaní prácami, ktoré so zreteľom na ich anatomické, fyziologické a psychické zvláštnosti, v tom ktorom veku nie sú primerané, sú nebezpečné a zdraviu škodlivé, alebo pri ktorých sú vystavení zvýšenému nebezpečenstvu úrazu.

Účelom svojpomocnej činnosti žiakov je prehĺbenie mravnej výchovy mládeže. Svojpomocná činnosť je jedným z účinných prostriedkov v systéme výchovnej práce ŠI. Utvára predovšetkým správny vzťah k práci a prehlbuje jednotu mravných čŕt s celkovým rozvojom jednotlivca. Rozvíja ich pracovnú iniciatívu a postupne učí žiakov k pracovným zručnostiam a návykom.

Svojpomocná práca pomáha organizovať kolektív žiakov, pomáha udržiavať čistotu a poriadok, pomáha motivovať žiakov na estetickej úprave,  ochrane a tvorbe životného prostredia, má charakter výchovný a nenahrádza prácu zamestnancov.

Všetky práce musia žiaci vykonávať za prísneho dodržiavania zdravotných a hygienických požiadaviek osobnej ochrany a bezpečnosti pri práci.

Na svojpomocnej práci sa podieľajú všetci žiaci. Od účasti na nej môžu byť vylúčení žiaci zo závažných zdravotných dôvodov.

 • žiaci musia dodržiavať predpisy o bezpečnosti, hygiene a ochrane zdravia pri práci;
 • žiaci nesmú vykonávať práce s použitím dezinfekčných prostriedkov, čistiť okná, osvetľovacie zariadenie, veľké upratovanie a práce, ktoré sú náročné a dodržiavanie bezpečnostných predpisov;
 • podľa druhu práce používajú ochranné pomôcky;
 • upratujú izby a okolie ŠI;
 • žiaci šetria zariadenia, pracovné prostriedky, ochranné pomôcky, včas vypínajú svetlo, nenechávajú zbytočne tiecť vodu;
 • upratovanie a čistenie spoločných a spoločenských priestorov a veľké upratovanie zabezpečí vedenie ŠI zamestnancami a prostriedkami ŠI;
 • žiaci musia byť oboznámení s predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci o čom vedú vychovávatelia riadnu evidenciu;
 • žiaci oznamujú vedeniu ŠI alebo vychovávateľom nedostatky a závady, ktoré by mohli ohroziť zdravie a bezpečnosť žiakov a zamestnancov. Vychovávateľ zapisuje závady do knihy zistených nedostatkov;
 • riaditeľ určí primeraný čas na svojpomocnú činnosť žiakov v ŠI tak, aby sa nenarúšal čas vyhradený na odpočinok, prípravu na vyučovanie, výchovno-vzdelávaciu a záujmovú činnosť. Zabezpečí dostatok pracovných a ochranných pomôcok;
 • výchovní pracovníci zabezpečia kontrolu poriadku a čistoty izieb, osobných vecí, spoločných priestorov a okolia ŠI.

 

 

 

 

 

 

ČLÁNOK  VI. STRAVOVANIE

 1. Za ubytovanie a stravovanie ŠI žiak platí určený poplatok mesačne. Platbu treba uhradiť do určeného termínu.
 2. Žiak si musí zakúpiť stravovací číp, ktorý po skončení štúdia, ak nie je poškodený , môže za finančnú protihodnotu vrátiť. Stratu stravného čípu ihneď oznámi vychovávateľovi a vedúcej jedálne.
 3. Požiadavky na suchú stravu (balíček) pri rôznych podujatiach, treba oznámiť deň vopred. Zoznam záujemcov má byť podpísaný vychovávateľom.
 4. V jedálni je zavedená samoobsluha. Žiak je povinný zaradiť sa do zástupu a pri okienku načítať stravovací číp.
 5. Do jedálne nie je povolený vstup v teplákoch, v pracovnom úbore a vo vrchnom ošatení.
 6. Nie je povolené dávať stravné čipy cudzím osobám alebo žiakom, ktorí bývajú mimo ŠI.
 7. Počas stravovania žiak zachováva hygienické a spoločenské pravidlá. Snaží sa, aby nezdržiaval ostatných žiakov zbytočným vysedávaním a zaberaním miesta pri stole po konzumácii jedla.
 8. Po skončení konzumu jedla žiak odnesie podnos, tanier a príbor k okienku na to určené mu.
 9. Je zakázané odnášanie jedálnych príborov, tanierov, pohárov a solničiek do ubytovacích priestorov ŠI.
 10. Ku kultúrnosti stravovania nepatrí znečistenie obrusu a plytvanie chlebom.
 11. Pre vážne chorých žiakov (horúčky) a pod. povoľuje sa odniesť stravu na izolačku, resp. izbu s vedomím a súhlasom službukonajúceho vychovávateľa.
 12. Ak sa žiak z vážnych príčin nemôže vrátiť do ŠI (choroba, karanténa a pod.), musí príčinu telefonicky oznámiť vedeniu ŠI za účelom evidencie a odhlášky zo stravovania do 24. hod.

 

ČLÁNOK VII.   HYGIENICKÉ PRAVIDLÁ

 1. Žiak je povinný sa starať o osobnú hygienu. Žiaci sa môžu sprchovať najneskôr do 21.30 hod. Počas dňa sa môžu žiaci sprchovať po tréningoch a telesnej výchove.
 2. Žiaci sú povinní v ubytovacích priestoroch prezúvať sa. Obuv ako kopačky a iná športová obuv patria do skrine v čistiarni obuvi. Skrine po odchode zo ŠI musia byť uzamknuté. Táto miestnosť je vyhradená na čistenie obuvi.
 3. Drobné veci osobnej bielizne si môžu žiaci vyprať v umyvárni.
 4. Zakazuje sa pohybovať v nočných úboroch mimo ubytovacích priestorov poschodia.
 5. Posteľná bielizeň sa vymieňa v inventároch určených hospodárom ŠI. V deň výmeny bielizne sa prevádza tzv. veľké upratovanie izieb (vetrací deň).
 6. Postele v ŠI musia byť jednotne a vkusne upravené. Prikrývka sa má používať výlučne na zakrývanie postele, nie na spanie miesto plachty. Zakazuje sa uskladňovať rôzne veci pod matracami.
 7. Upratovanie v izbách si zabezpečujú žiaci – služby.
 8. Počas rannej kontroly izieb a v priebehu celého dňa, musí byť v izbe poriadok, jednotne upravené postele, uložený nábytok, poriadok na poličke, vynesené smeti z odpadových košov a pozametaná izba. Pod radiátormi nesmú byť uložené žiadne veci.
 9. Zakazuje sa hádzať odpadky von z okien, balkónov, do záchodových mís, pisoárov a umývadiel.
 10. Podľa rozpisu vedenia domova žiaci jednotlivých skupín upratujú okolie ŠI.
 11. Žiaci sú povinní dobre vetrať izby po budíčku, pred odchodom na vyučovanie, v čase štúdia a najmä večer pre večierkou. Študovne je treba vetrať po každej hodine štúdia.
 12. Treba dbať na hygienické uskladnenie potravín tak, aby nedošlo k infekčným ochoreniam a znečisteniu prostredia izby, potraviny je možné uložiť si do chladničky pri zborovni.
 13. Každý žiak musí dbať o svoj zovňajšok, úpravu odevu a obuvi.

 

 

ČLÁNOK VIII.   ZDRAVOTNÉ PRAVIDLÁ

 

 1. Každý úraz, poranenie ako aj ochorenie žiaka treba ihneď hlásiť vychovávateľovi, ktorý zabezpečí odborné lekárske ošetrenie a musí sa zapísať do Knihy drobných úrazov, ktorá sa nachádza v zborovni ŠI..
 2. Chorí žiaci navštívia školského lekára podľa pokynov vychovávateľa alebo triedneho učiteľa. Po príchode do ŠI sa žiak ohlási v zborovni za účelom presnej evidencie chorých a podávania liekov a čaju. Chorí žiaci sú povinní dodržiavať pokyny ošetrujúceho lekára v prípade, že ostanú v ŠI, aj vychovávateľa. Evidencia chorých žiakov sa vykazuje denne.
 3. Chorí žiaci svoj odchod domov musia oznámiť vychovávateľovi v zborovni (priepustka).
 4. Chorí žiaci nesmú chodiť na vychádzky, do telocvične ani na iné športoviská.
 5. Chorí žiaci budú premiestnení do izolačiek na príslušnom poschodí.
 6. Pri ochorení žiaka, ktoré na odporúčanie lekára vyžaduje domáce liečenie, zabezpečí ŠI v spolupráci s rodičmi bezpečnú dopravu chorého domov k rodičom. Ak je žiak hospitalizovaný, vychovávateľ ihneď o tom vyrozumie rodičov.
 7. Pri karanténe v rodine alebo v blízkom okolí žiaka, je tento povinný zachovávať pokyny zdravotníckej služby a vrátiť sa do domova len s jej súhlasom.

 

ČLÁNOK IX.  ŠTÚDIUM

 1. Žiaci sa pripravujú na vyučovanie podľa režimu dňa v čase označenom „štúdium“ vo svojich  izbách.
 2. Počas štúdia v ŠI má byť zachovaný kľud.
 3. Žiaci môžu študovať po 22.00 hod. iba so súhlasom vychovávateľa.

 

ČLÁNOK X.  NÁVŠTEVY

 1. Do ubytovacích priestorov ŠI môžu vstúpiť len ubytovaní žiaci, zamestnanci a osoby, ktoré majú na vstup súhlas.
 2. Rodičom a príbuzným sa v ŠI návštevy umožňujú.
 3. Návštevy žiakov sa prijímajú v priestoroch pri vrátnici. Návštevy ako aj telefonické hovory treba obmedziť v čase štúdia, o čom treba upovedomiť spolužiakov a rodičov.
 4. Počas celého dňa sú návštevy chlapcov na dievčenských izbách a dievčat na chlapčenských izbách zakázané.
 5. Taktiež je prísne zakázaný pohyb dievčat na chlapčenskom a chlapcov na dievčenskom poschodí.

 

ČLÁNOK XI.   POŠTA

 1. Poštové zásielky každého druhu sa vydávajú na vrátnici. Prevzatie doporučených zásielok, balíkov a peňazí potvrdí podpisom adresát.
 2. ŠI neprijíma od žiakov žiadne zásielky na odoslanie.
 3. Žiaci môžu prijímať telefonické hovory a telegramy cez linku ŠI.

 

ČLÁNOK XII.   OSOBNÉ VOĽNO A PRIEPUSTKY

 1. Osobné voľno môže žiak využiť na oddych, návštevu kultúrno-spoločenských a športových podujatí, najneskôr však do 21.00 hod.
 2. V ŠI majú žiaci možnosť sa zúčastňovať kultúrno-spoločenských a športových podujatí.
 3. Vo voľnom čase žiaci nesmú navštevovať pohostinstvá, kaviarne apod. Zakazuje sa žiakom prichádzať do ŠI v podnapitom stave a donášať do ŠI liehové nápoje.
 4. V ŠI sa žiakom vydávajú:
  • a) záznamy o neprítomnosti žiaka v ŠI oznámiť vedeniu ŠI za účelom evidencie a odhlášky zo stravovania do 24 hodín.
  • b) permanentky
 1. Počas školského roka musia žiaci odcestovať k rodičom na dni pracovného voľna a na dni, v ktorých sa nevyučuje.
 2. Odchod mimo Bardejova v pracovných dňoch je povolený len s písomným súhlasom rodičov, alebo so súhlasom RŠ, o čom musí byť informovaný aj skupinový vychovávateľ.
 3. Odchod zo ŠI bez priepustky sa pokladá za vážny priestupok. Príchod do ŠI a v nedeľu je povolený najneskôr do 21.30 hod.
 4. Záznam o neprítomnosti a permanentka sú dokladmi ŠI a preto je potrebné tieto udržiavať v náležitom poriadku.
 5. Priepustku do mesta, kina a pod. vydávajú vychovávatelia len žiakom, ktorí vykazujú dobrý prospech v škole a dodržiavajú školský poriadok ŠI.
 6. Stálu priepustku – permanentku, musí podpísať rodič, triedny učiteľ a vychovávateľ. Každú zmenu hodiny a dňa návštevy krúžku treba oznámiť vychovávateľovi.
 7. Účasť na kultúrno-spoločenských podujatiach (diskotékach) a pod., usporiadaných mimo ŠI sa povoľuje len so súhlasom vychovávateľa. Po 22.00 hod. len so súhlasom RŠ

 

 

ČLÁNOK XIII.   ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ ŽIAKOV

 

 1. Žiaci môžu v ŠI a mimo neho navštevovať záujmové krúžky v čase osobného voľna. V čase štúdia so súhlasom vychovávateľa.
 2. Za účelom oddychu a správneho využívania voľného času je žiakom k dispozícii televízia, telocvičňa, knižnica a  klubovne pre spoločenské hry a stolný tenis.
 3. Za inventár v klubovniach a športový inventár sú zodpovední žiaci, ktorí si ho vypožičali.
 4. Knihy z knižnice sa vypožičiavajú v určený deň a v čase, ktorý určí knihovník ŠI.

 

ČLÁNOK XIV.  POPLATKY ZA POUŽÍVANIE VLASTNÝCH  ELEKTROSPOTREBIČOV

 

 1. Ubytovaný je oprávnený používať rádiá, notebooky a elektrospotrebiče (elektrovarné kanvice, tablety, hriankovače) po nahlásení svojmu vychovávateľovi  a po  súhlase riaditeľa ŠI.
 2. Žiak je povinný elektrické spotrebiče ohlásiť a uhradiť stanovený poplatok, doložiť doklad o stave elektrospotrebiča.
 3. V prípade neohláseného elektrického spotrebiča nasleduje prísny postih zo strany RŠ.

 

Všeobecné a zrušovacie ustanovenia

Internátny  poriadok platí pre všetkých ubytovaných žiakov.

 1. Tento internátny poriadok nadobúda platnosť od 1. septembra 2018.
 2. Zrušuje vnútorný poriadok ŠI platný od augusta 2009.

 

v  Bardejove, dňa 30.8.2018                                                  Ing. Jaroslav Bujda

riaditeľ školy