Darujte 2% zo svojich daní

Aj tento rok sme prijímateľom 2%. Podporte, prosím, Združenie rodičov pri SPŠ darovaním 2% z dane.
Ďakujeme za vašu podporu!
slider_elminimum
slider_iavpp
slider_office365
slider_kurz_aop
slidet_itakademia
ncdtv-partner-web
PlayPause
previous arrow
next arrow

Všeobecné pokyny školskej jedálne a internátu

Exkurzia – autobusová a vlaková stanica

Predmet doprava a manipulácia pre žiakov 2. ročníka odboru technika a prevádzka dopravy skončil netradične. Posledné hodiny strávili exkurziou na autobusovej a železničnej stanici. Mnohí z nich autobusom, vlakom či MHD vôbec necestujú a bolo pre nich zaujímavé vidieť nástupištia, autobusy, vlaky, parkovisko, miesto na opravu, služby, ktoré stanica ponúka, a zároveň si overiť, či všetko, čo sa naučili, v praxi aj funguje.

Láska v literatúre

V rámci medzipredmetových vzťahov si 6. 6. 2024 naši angličtinári pripravili pre študentov 1. – 3. ročníka kvíz na tému Láska v literatúre. Vo vestibule našli žiaci malý ťahák napísaný po slovensky, avšak, aby to nemali také jednoduché, kvíz bol v anglickom jazyku. Okrem potrebných informácií mohli žiaci obdivovať kresby a maľby Niny Ondisovej z 2. A. Týmto jej chceme poďakovať za odvahu vystaviť svoje diela. Zapojilo sa 53 študentov a na najlepších čakali zaujímavé ceny.

1. Filip Bobvoš z 2. B.

2. Lukáš Červenický z 3. C.

3. Petra Havrišová z 1.A.

Výhercom srdečne blahoželáme, ostatní nezúfajte a zapojte sa aj nabudúce.

MyMachine EXPO

Výstavy MyMachine Expo, organizovanej Karpatskou organizáciou a spájajúcej základné, stredné a vysoké školy, sa na pôde Technickej univerzity v Košiciach 18.6.2024 zúčastnili  žiaci študijného odboru technika a prevádzka dopravy. Premenili sen 11-ročnej Debory na realitu. Debora navrhla vynález, ktorý mal sám otáčať strany v knihe. Damián Meščan a Šimon Porubský podľa jej kresby pod vedením Ing. Terézie Snakovej takzvaný listovač vyrobili a Debore aj ostatným ho na výstave odprezentovali Damián Meščan a Alex Geletka. Chlapci sa zoznámili s rôznymi spoločnosťami, ktoré akciu sponzorovali, spoznali dekana a prodekana Strojníckej fakulty TU a možno sa rozhodnú pre pokračovanie štúdia na tejto univerzite. 

LUX MENTIUM – SVETLO POZNANIA

Ocenenie pre žiaka SPŠT Bardejov

     Prešovský samosprávny kraj v školskom roku 2023/2024 už po štrnástykrát 17.6.2024  na Veľkej scéne Divadla Jonáša Záborského v Prešove udeľoval prestížne ocenenie LUX MENTIUM – SVETLO POZNANIA ako mimoriadne ohodnotenie výsledkov najúspešnejších žiakov kraja, ktorí študujú na stredných školách v územnej pôsobnosti PSK a významne reprezentovali náš región.

     Spomedzi štyridsiatich nominovaných študentov hodnotiaca komisia zaradila medzi najúspešnejších žiakov  v súčasnosti už absolventa  Strednej priemyselnej školy technickej v Bardejove Šimona Tarasa, študenta odboru technika a prevádzka dopravy, ktorý pod odborným vedením Ing. Petra Simka s prácou Cirkulár  získal cenné 2. miesto v prestížnej celoslovenskej súťaži IPM STUDENT AWARD 2023. Model cirkulára je precízne spracovaný a Šimon ho aj sám vyrobil. Nosný rám a väčšinu vymodelovaných súčiastok narezal, pozváral a následne zmontoval do funkčného celku. Ide o návrh a technické riešenie cirkulára, a to formou 3D modelu v programe CREO.

     Túto  súťaž vyhlasuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Štátny inštitút odborného vzdelávania a IPM SOLUTIONS, s. r. o. pre študentov stredných odborných škôl. 

     Šimon Taras ukázal, že má výnimočné vedomosti a zručnosti osvojené v oblasti CAD a práca s CAD systémami ho nesmierne inšpiruje a napĺňa.

Veríme, že získané odborné vedomosti a zručnosti v plnej miere využije počas vysokoškolského štúdia.

                                                                  Ing. Peter Simko

                                                          učiteľ technických predmetov na SPŠT Bardejov

Výučba v dielni

Naši prváci z odboru technika a prevádzka dopravy si pod vedením Ing. T. Snakovej užili výučbu odborných predmetov inak – triedy vymenili za školské dielne. Všetko, čo sa na tradičných hodinách naučili, v praxi využili a počas maturitných skúšok, ktoré prebiehali na škole, zhotovili autíčko. Žiaci sa rozdelili do jednotlivých výrobných oddelení, ako je konštrukcia, príprava materiálu, technológia, financovanie, kontrola, a ich úlohou bolo pripraviť všetko, čo je potrebné na výrobu malého autíčka. Zistili, že každá technická dokumentácia, o ktorej sa učili, je dôležitá a bez nej by pracovať nedokázali, taktiež si vyskúšali jednotlivé strojárske technológie pri výrobe, kontrolu výrobku, výber či nacenenie materiálov. Žiakom sa tieto hodiny veľmi páčili, keďže prepojili teóriu s praxou, naučili sa pracovať, preberať zodpovednosť a komunikovať v tíme. Veríme, že takých hodín bude stále viac.

Rozhodnutie o konaní II. kola prijímacích skúšok

Riaditeľ Strednej priemyselnej školy technickej, Komenského 5, Bardejov ako štatutárny orgán školy v súlade s § 66 ods. 6 zákona  č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhodol, že sa na škole

vykoná

II. kolo prijímacích skúšok  dňa 18.6.2024 (utorok)

v rámci prijímacieho konania pre školský rok 2024/2025

na nenaplnený počet miest

3765M00 technika a prevádzka dopravy  – 6 miest
2561M00 informačné a sieťové technológie – 15 miest

Prihlášky na štúdium je potrebné doručiť najneskôr do 13. júna 2024 (štvrtok).

Riaditeľ strednej školy zverejní na výveske školy a na webovom sídle školy zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania 21. júna 2024 (v čase od 0:00 do 23:59 hod.).

Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača najneskôr do 26. júna 2024 (23:59 hod.) písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie.

Pre prijatie uchádzačov o štúdium platia rovnaké kritériá prijatia ako v I. kole.

O d ô v o d n e n i e :

Toto rozhodnutie bolo vydané na základe skutočnosti, že v I. kole nebol Záväznými potvrdeniami o nastúpení na štúdium naplnený najvyšší možný počet žiakov určený v Kritériách prijatia do 1. ročníka v školskom roku 2024/2025. Toto rozhodnutie o konaní II. kola prijímacieho konania bolo prerokované na zasadnutí Pedagogickej rady  školy  dňa 4. 06. 2024 a bude zverejnené na webstránke školy.

Ing. Jaroslav Bujda, riaditeľ školy

Exkurzia v spoločnosti Bapos

Čas, keď naši štvrtáci maturujú, využívajú prváci na overovanie svojich vedomostí v praxi. Žiaci odboru technika a prevádzka dopravy sa 22. mája 2024 zúčastnili exkurzie v spoločnosti Bapos. Najskôr sa oboznámili s pozíciami, na ktorých sa môžu po ukončení našej školy zamestnať, napr. logista, dispečer, profesionálny vodič. V diskusii dostali priestor na rôzne otázky. Ďalšia časť exkurzie bola zameraná na prehliadku jednotlivých vozidiel. Žiaci mali možnosť vidieť najnovšie z nich, no aj to najstaršie, ktoré bolo vyrobené v roku 1983. Mohli si ich pozrieť zblízka, zároveň im boli vysvetlené a prakticky ukázané jednotlivé mechanizmy, vďaka ktorým sú tieto vozidlá výnimočné a o ktorých sa budú neskôr učiť. Spoločnosti týmto patrí veľké ďakujem za ich čas a dôkladne pripravenú exkurziu.

Zodpovedný: Ing. Terézia Snaková

Divadelné predstavenie o SNP

Nie moc, ktorá je pominuteľná, ale duch, ktorý trvá:
to je naša cesta, náš zmysel, náš osud!“
baťko Mináč, účastník SNP

Dňa 21. mája 2024 sa naši študenti z Klubu mladých matičiarov Priemyslovák aktívne zúčastnili na divadelnej dramatizácii „Kapitoly zo života Ľudovíta Kukorelliho – Vrátim sa živý!“ Nezvyčajné divadelné predstavenie, ktorého autorom je predseda Matice slovenskej Marián Gešper, je venované osudom významného povstaleckého veliteľa Ľ. Kukorelliho a príslušníkom slovenskej partizánskej brigády Čapajev, ktorá pôsobila na východnom Slovensku už pred vypuknutím Slovenského národného povstania. Naši študenti si zahrali po boku matičiarov, ale aj profesionálnych hercov. Aničku Kukorelliovú stvárnila Miriam Mačejovská, Mikuláša Markusa, slovenského plukovníka, hral Gabriel Žolták a partizána – zradcu stvárnil Oliver Štafurik. Na našich prvákov sme pyšní a želáme im veľa ďalších skúseností v divadelnej oblasti.