Interreg: Partnerstvo v oblasti odborného vzdelávania

Názov mikroprojektu: Partnerstvo v oblasti odborného vzdelávania

Opis mikroprojektu:

Aktivity realizované v rámci mikroprojektu:  

 1. Realizácia školenia – workshopu pre učiteľov a predstaviteľov samosprávy
  Čo sa môže škola naučiť od podnikateľskej sféry?
 2. Realizácia školenia pre študentov – Spoznaj sa – zhodnotenie vlastných zručností, predispozícií a odborných záujmov.
 3. Realizácia školenia pre študentov a učiteľov – Digitálna didaktika v škole
  21. storočia.
 4. Realizácia školenia pre študentov a učiteľov – Školenie montéra a projektanta energetických systémov – fotovoltaické zariadenia.
 5. Študijná cesta pre účastníkov projektu.
 6. Riadenie a propagácia projektu.

Hlavný cieľ mikroprojektu: 

Hlavný cieľom projektu je zlepšenie kvality špeciálneho a odborného cezhraničného vzdelávania prostredníctvom zvýšenia kompetencií učiteľov a študentov, obohatenie ponuky vzdelávania spájajúceho teóriu s praxou, využívajúc inovatívne nástroje vzdelávania a výmenu príkladov dobrej praxe v poľsko-slovenskom pohraničí, čím sa podporí uplatnenie účastníkov projektu na lokálnom trhu práce. 

Špecifické ciele mikroprojektu: 

 1. Nadobudnutie nových zručností v obore obnoviteľných zdrojov energie, spoznanie vlastných predispozícií, zručností a odborných záujmov študentmi stredných škôl z územia poľsko-slovenského pohraničia.
 2. Zlepšenie znalostí a zručností učiteľov v oblasti informačných technológií, obnoviteľných zdrojov energie, prispôsobovania systémov prípravy a odborného vzdelávania potrebám trhu práce a umenia komunikácie školy so svetom podnikania.
 3. Integrácia a výmena skúseností študentov odborných škôl a ich učiteľov v oblasti trhu práce a kvality vzdelávania.

Obdobie realizácie:

október 2019 – jún 2020

Rozpočet mikroprojektu (v EUR):

 Celkové oprávnené výdavky: 56 135,85 EUR

Spolufinancovanie mikroprojektu z EFRR: 47 715,47 EUR, čo predstavuje 85 %.

Dokumenty k projektu

Zmluva o realizácii projektu (v PL jazyku)

Pravidlá náboru účastníkov mikroprojektu – „Partnerstvo v oblasti odbornej prípravy” (preklad z PL jazyka)

Aktivita č. 1

Informácia o začiatku náboru

Vyhodnotenie náboru – protokol č. 1

V poľskom meste Krynici Zdrój  sa 7. – 8. novembra 2019  konal workshop  na tému Čo sa môže škola učiť z podnikania? Záväzok bol implementovaný z projektu Partnerstvo pre odborné vzdelávanie, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci Európskeho fondu regionálneho rozvoja Interreg V-A Program Poľsko – Slovensko 2014 – 2020.

Účastníkmi školenia boli zástupcovia miestnej samosprávy a učitelia z Poľska a Slovenska. Poľskú stranu zastupovali starosta Brzozowski Zdzisław Szmyd spolu so zástupcom starostu Jacekom Adamským a riaditeľom Úradu práce Poviat v Brzozowe Józefom Kołodziejom. Školenia sa zúčastnili aj riaditeľ a učitelia komplexu stavebných škôl v Brzozowe. Slovenskú stranu zastupovali  Ing. Jozef Kmec,  PhD., poslanec Prešovského samosprávneho kraja, riaditeľ SPŠT v Bardejove Ing. Jaroslav Bujda  a  učitelia SPŠT  v Bardejove.

Realizovala sa  prvá úloha v rámci projektu Partnerstvo pre odborné vzdelávanie, ďalšie školenie bude zamerané na študentov ZSB v Brzozowe a SPŠT v Bardejove, a to  12-hodinový seminár s odborným poradcom.

Aktivita č. 2

Informácia o začiatku náboru

Vyhodnotenie náboru – protokol č. 4

Aktivita č. 4

Informácia o začiatku náboru

Vyhodnotenie náboru