Interreg: Partnerstvo v oblasti odborného vzdelávania

Názov mikroprojektu: Partnerstvo v oblasti odborného vzdelávania

Opis mikroprojektu:

Aktivity realizované v rámci mikroprojektu:

 

 1. Realizácia školenia – workshopu pre učiteľov a predstaviteľov samosprávy
  Čo sa môže škola naučiť od podnikateľskej sféry?
 2. Realizácia školenia pre študentov – Spoznaj sa – zhodnotenie vlastných zručností, predispozícií a odborných záujmov.
 3. Realizácia školenia pre študentov a učiteľov – Digitálna didaktika v škole
  21. storočia.
 4. Realizácia školenia pre študentov a učiteľov – Školenie montéra a projektanta energetických systémov – fotovoltaické zariadenia.
 5. Študijná cesta pre účastníkov projektu.
 6. Riadenie a propagácia projektu.

 

 

Hlavný cieľ mikroprojektu:

 

Hlavný cieľom projektu je zlepšenie kvality špeciálneho a odborného cezhraničného vzdelávania prostredníctvom zvýšenia kompetencií učiteľov a študentov, obohatenie ponuky vzdelávania spájajúceho teóriu s praxou, využívajúc inovatívne nástroje vzdelávania a výmenu príkladov dobrej praxe v poľsko-slovenskom pohraničí, čím sa podporí uplatnenie účastníkov projektu na lokálnom trhu práce.

 

Špecifické ciele mikroprojektu:

 

 1. Nadobudnutie nových zručností v obore obnoviteľných zdrojov energie, spoznanie vlastných predispozícií, zručností a odborných záujmov študentmi stredných škôl z územia poľsko-slovenského pohraničia.
 2. Zlepšenie znalostí a zručností učiteľov v oblasti informačných technológií, obnoviteľných zdrojov energie, prispôsobovania systémov prípravy a odborného vzdelávania potrebám trhu práce a umenia komunikácie školy so svetom podnikania.
 3. Integrácia a výmena skúseností študentov odborných škôl a ich učiteľov v oblasti trhu práce a kvality vzdelávania.

 

Obdobie realizácie:

október 2019 – jún 2020

Rozpočet mikroprojektu (v EUR):

 Celkové oprávnené výdavky: 56 135,85 EUR

Spolufinancovanie mikroprojektu z EFRR: 47 715,47 EUR, čo predstavuje 85 %.