Cenník

Aktuálne ceny za ubytovanie a stravovanie platné od 1.3.2023

pre ubytovaných študentov

Ubytovanie: 50 €/mesiac

Strava:

raňajky + desiata 1,80 €
obed 2,20 €
večera + olovrant 2,05 €
SPOLU na 1 deň 6,05 €

Čísla účtov pre úhradu:
strava – IBAN SK35 8180 0000 0070 0051 3895
ubytovanie – IBAN SK57 8180 0000 0070 0051 3887Žiadame o vyplatenie poplatkov za ubytovanie a stravu najneskôr do 20. v predchádzajúcom mesiaci (v apríli na máj, atď.), trvalým príkazom alebo formou bezhotovostného platobného styku.

pre návštevníkov

Ubytovanie: 15,00 €/osoba/deň

Strava:

– v prípade určenia jedálneho lístka podľa vlastného výberu sa cena stanoví na základe kalkulácie

– pri výbere z jedálneho lístka je cena stanovená podľa tabuľky

raňajky 3,60 €
obed 6,40 €
večera 5,90 €
SPOLU na 1 deň 15,90 €

Zápisný lístok je vo formáte *.doc a je možné ho vyplniť sa elektronicky, následne je potrebné ho vytlačiť, podpísať a odovzdať vedúcej jedálne.

Cenník platný od 1.1.2023

Fotky izieb

Fotky jedálne