Priemyslovácky objav roka

V súčasnosti sa v mnohých oblastiach spoločnosti objavujú novinky. Každý zlepšuje a inovuje. Aj my, na bardejovskej priemyslovke, sme sa rozhodli vynoviť a spestriť štúdium našich žiakov. Začali sme vydávať školský časopis.

V septembri 2015 vznikol u členov žiackej školskej rady nápad vytvoriť Báječného priemyslováka. Rozhodli sa písať o udalostiach v škole, ale aj mimo nej. Informácie prinášame každé tri mesiace a snažíme sa zaznamenávať všetky podujatia a súťaže na Strednej priemyselnej škole v Bardejove. Čitať ďalej

Študenti SPŠ opäť úspešní

Jediná bardejovská odborná škola v súťaži ZENIT v programovaní WEB

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky každoročne vyhlasuje súťaž ZENIT, v ktorej si žiaci stredných škôl merajú sily v elektronike, programovaní a strojárstve.

Tohto roku po tretíkrát sa študenti SPŠ zúčastnili  súťaže ZENIT v programovaní – kategória WEB ako jediná bardejovská odborná škola. Krajské kolo tejto súťaže sa konalo v stredu 30. novembra 2016 na Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej v Prešove. Strednú priemyselnú školu v Bardejove v kategórii WEB reprezentovali žiaci Matej Soroka a Norbert Noga zo IV.C triedy.

Žiaci mali štyri hodiny na tvorbu dynamického webu. Súťažili v tímoch, ktorý sa skladal z programátora a grafika. Náš programátor Matej Soroka programoval  web pomocou PHP, MySQL, využíval  frameworky Nette, jQuery, Bootstrap. Grafik Norbert Noga tvoril predlohu webu v programe Photoshop, Illustrator, staral sa o design stránky. Tohto roku úlohou súťažiacich bolo vytvoriť web na prezentáciu realitnej kancelárie BestReal. Čitať ďalej

Cesty emocionálnej zrelosti

Vymedzenie pojmu emocionálna inteligencia a cesty emocionálnej zrelosti priblížila  dňa

  1. novembra 2016 žiakom 1. A triedy PhDr. Katarína Stašáková, riaditeľka Súkromného pedagogicko-špeciálneho centra v Bardejove v rozsiahlej dvojhodinovej besede.

V úvode besedy zdôraznila, že na to, aby sme dokázali splniť rôzne požiadavky kladené svetom, na to nám nestačí mať vysoké IQ.

Príroda nás vyzbrojila istým typom inteligencie, ktorá sa nazýva emocionálna inteligencia.  Zahŕňa také kvality,  ako je chápanie vlastných citov, schopnosť vcítiť sa do pocitov iných ľudí a riadiť city tak, aby sa zlepšila kvalita života, adaptabilita, zapojenosť do činnosti, motivácia. Emocionálna inteligencia je základom úspešnosti a spokojnosti človeka v živote. Čitať ďalej

Citové vzťahy mladých ľudí

Vo svojej prednáške citové vzťahy mladých ľudí Mgr. Slávka Benková Rybárová z Centra pedagogicko-psychologickej poradne v Bardejove sa so žiakmi 3. C triedy dňa 24. novembra 2016  zamerala na charakteristiku vzťahu ako základnej ľudskej potreby. Cieľavedomé a plánovité zasahovanie dospelých do duševného vývinu človeka v záujme rozvoja jeho telesných, rozumových, citových a vôľových vlastností  je vyzbrojené vedomosťami a praktickými spôsobilosťami jeho mravných a charakterových vlastností. Na tieto v neposlednej miere vplýva aj prostredie, v ktorom človek žije, vyvíja sa a rastie. Rodina tvorí pre dieťa primárne prostredie, ktoré má veľký vplyv na vývin osobnosti. Predovšetkým v závislosti od toho, aký pomer sa utvára medzi dieťaťom a jeho rodičmi, bude sa formovať jeho vzťah k partnerovi,  k iným ľuďom a k celej spoločnosti. Čitať ďalej

EXIT TOUR

16.11.2016 SPŠ nahradila vyučovanie celodenným preventívnym programom EXIT TOUR. Program sa začal aj skončil koncertom v telocvični. Medzitým prebehli tri série prednášok na témy – Závislosti, Spravodlivosť, Ako si nezašpiniť život, Ako byť úspešný, Zdravá rodina, Nebezpečenstvo internetu, Road trip…

Prostredníctvom Tréningového centra Kompas Žilina škola ponúkla žiakom  hudobno – výchovno program, ktorý ich zaujal a priniesol mnoho poučných informácií.

Čitať ďalej

Deti rodičom

15. novembra sa mnohí rodičia zišli na celoškolskom rodičovskom združení. Naši žiaci – ich deti si pre nich pripravili krátke podujatie, na ktorom predviedli svoj talent. Vystúpili From the inside, priemyslovácki folklóristi, ale aj moderné zoskupenie našich hudobníkov. Sme radi, že aj takto dokážu naši žiaci vyjadriť svoju lásku k rodičom. Čitať ďalej

ZENIT v elektronike – školské kolo

V utorok 15. novembra 2016 sme na našej škole zrealizovali školské kolo súťaže Zenit v elektronike. Slávnostne ho otvoril riaditeľ školy Mgr. Vladimír Jacenko a predseda hodnotiacej komisie Ing. Jozef Prexta. Členmi hodnotiacej komisie boli Ing. Peter Tkáč a Mgr. Stanislav Vojtko.

V kategórii A žiakov 3. a  4. ročníka stredných škôl si sily zmerali štyria žiaci III.C triedy: Dávid Arendáč, Kamil Borovský, Jakub Tkáč a Kristián Trucka. V kategórii B žiakov 1. a 2. ročníka stredných škôl súťažil Peter Kilvády z II.B triedy. Zadania na školské kolo pripravil Ing. Tkáč. Hodnotenie a bodovanie je jednotné na celom Slovensku.

Prvá časť súťaže bola teoretická. Tvoril ju test, ktorý trval 60 minút a obsahoval 30 otázok na vypracovanie. Každá správne vypracovaná otázka sa hodnotila 1 bodom.  V tejto časti mohli súťažiaci získať maximálne 30 bodov. Čitať ďalej

Týždeň vedy a techniky aj na priemyslovke

V týždni od 7. do 11. novembra, teda v týždni vedy a techniky, si žiaci končiacich ročníkov základných škôl mohli nielen prezrieť priestory SPŠ, ale aj so svojimi staršími kamarátmi zasadnúť do lavíc a zúčastniť sa vyučovania na odborných predmetoch odborov technické lýceum, staviteľstvo, technika a prevádzka dopravy a elektrotechnika.

Žiaci ZŠ si mohli prakticky vyskúšať všetky grafické programy používané na vyučovaní v jednotlivých odboroch, aj všetky prístroje a zariadenia, s ktorými na študenti priemyslovky pracujú.  Zaujali ich najmä programy 3D modelovania, informatické a ekonomické programy, písanie na stroji všetkými desiatimi prstami, ale záujem bol aj o prácu v elektrotechnickej a strojárskej dielni.

Veríme, že s niektorými sa stretneme v septembri a tí, ktorí ešte nie sú rozhodnutí, k nám majú dvere otvorené každý deň. Priemyslovka má všetkým čo ponúknuť J

Čitať ďalej