Staviteľstvo

3650 M staviteľstvo

Počet voľných miest pre školský rok 2024/2025: 28 žiakov

Dĺžka prípravy: 4 roky

Spôsob ukončenia: maturitná skúška

Možnosti ďalšieho vzdelávania: štúdium na vysokej škole

Absolvent tohto študijného odboru získa teoretické vedomosti o:

 • používať odbornú terminológiu používanú v stavebnej praxi,
 • popísať technologické postupy pri uskutočňovaní stavieb,
 • vyjadriť druhy a vlastnosti stavebných materiálov,
 • analyzovať stavebnú dokumentáciu – projekty na územné rozhodnutie a stavebné povolenie,
 • aplikovať výpočtovú techniku pri spracovaní projektovej dokumentácie stavieb,
 • vyhotovovať projektovú dokumentáciu stavieb v profesionálnych grafických programoch AutoCAD, ArchiCad
 • vyhotovovať kalkulácie, ocenenie stavieb v programe KROS-CENKROS
 • vykonávať činnosti  majstra, stavbyvedúceho a stavebného dozora,
 • vykonávať činnosti stavebného rozpočtára, kalkulanta,
 • posudzovať stavby z hľadiska konštrukčného a statiky,
 • pracovať s geodetickými prístrojmi, vyhotovovať topografickú dokumentáciu a vykonávať geodetické práce,
 • usmerňovať a koordinovať stavebné práce a iné činnosti vykonávané na stavenisku a stavbe,
 • popísať zásady prevencie a požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP).

Uplatnenie v praxi:

 • majster alebo stavbyvedúci,
 • technický a stavebný dozor stavieb,
 • stavebný rozpočtár a kalkulant stavieb,
 • odborný referent stavebného úradu,
 • odborný referent geodézie a kartografie,
 • v stavebných projekciách ako projektant jednoduchých stavieb a statiky,
 • zamestnanec pozemkového úradu,
 • vo firmách zabezpečujúcich prípravu ponukových projektov,
 • poradca a predajca stavebného materiálu,
 • realitný maklér,
 • poradca developera,
 • a iné.

Učbný plán

Vzdelávacia oblasť Kategórie a názvy vyučovacích predmetov Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku
1. 2. 3. 4. Spolu

Všeobecnovzdelávacie predmety 21 18 14 13 66
Jazyk a komunikácia slovenský jazyk a literatúra a), e) 3 3 3 3 12
anglický jazyk a), b), e) 3 3 3 3 12
nemecký/ruský jazyk a), b), e) 3 3 3 3 12
Človek a hodnoty etická výchova/náboženská výchova a), c), e) 1 1 2
Človek a spoločnosť dejepis e) 1 1 2
občianska náuka e) 1 1 1 3
Človek a príroda fyzika e) 2 1 3
Matematika a práca s informáciami matematika a), e) 3 3 2 2 10
informatika a), e) 2 2
Zdravie a pohyb telesná a športová výchova a), d) 2 2 2 2 8

Odborné predmety 12 15 19 20 66
Odborné vzdelávanie stavebné materiály e) 2 2
deskriptívna geometria a), e) 2 1 3
odborné kreslenie a), e) 2 1 3
výpočtová technika v odbore a), e) 2 2 4
pozemné staviteľstvo a), e) 4 4 4 4 16
internet vecí a), e) 2 2
prax v odbore a),e) 2 2 4
stavebná mechanika a), e) 3 3
stavebné stroje e) 2 2
architektúra e) 1 1
adaptácie a rekonštrukcie stavieb, e) 2 2
geodézia a), e) 2 2
stavebné konštrukcie a), e) 3 4 7
konštrukčné cvičenia a), e) 3 4 7
ekonomika a), e) 2 2
aplikovaná ekonómia a) e) 4 4
ročníkový projekt a) e) 2 2

Spolu 33 33 33 33 132