Staviteľstvo

3650 M staviteľstvo

Počet voľných miest pre školský rok 2022/2023: 24 žiakov

Dĺžka prípravy: 4 roky

Spôsob ukončenia: maturitná skúška

Možnosti ďalšieho vzdelávania: štúdium na vysokej škole

Absolvent tohto študijného odboru získa teoretické vedomosti o:

 • používať odbornú terminológiu používanú v stavebnej praxi,
 • popísať technologické postupy pri uskutočňovaní stavieb,
 • vyjadriť druhy a vlastnosti stavebných materiálov,
 • analyzovať stavebnú dokumentáciu – projekty na územné rozhodnutie a stavebné povolenie,
 • aplikovať výpočtovú techniku pri spracovaní projektovej dokumentácie stavieb,
 • vyhotovovať projektovú dokumentáciu stavieb v profesionálnych grafických programoch AutoCAD, ArchiCad
 • vyhotovovať kalkulácie, ocenenie stavieb v programe KROS-CENKROS
 • vykonávať činnosti  majstra, stavbyvedúceho a stavebného dozora,
 • vykonávať činnosti stavebného rozpočtára, kalkulanta,
 • posudzovať stavby z hľadiska konštrukčného a statiky,
 • pracovať s geodetickými prístrojmi, vyhotovovať topografickú dokumentáciu a vykonávať geodetické práce,
 • usmerňovať a koordinovať stavebné práce a iné činnosti vykonávané na stavenisku a stavbe,
 • popísať zásady prevencie a požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP).

Uplatnenie v praxi:

 • majster alebo stavbyvedúci,
 • technický a stavebný dozor stavieb,
 • stavebný rozpočtár a kalkulant stavieb,
 • odborný referent stavebného úradu,
 • odborný referent geodézie a kartografie,
 • v stavebných projekciách ako projektant jednoduchých stavieb a statiky,
 • zamestnanec pozemkového úradu,
 • vo firmách zabezpečujúcich prípravu ponukových projektov,
 • poradca a predajca stavebného materiálu,
 • realitný maklér,
 • poradca developera,
 • a iné.

Učbný plán

Kategórie a názvy vyučovacích predmetov Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku
 1.2.3.4.
Všeobecnovzdelávacie predmety21181413
slovenský jazyk a literatúra3333
anglický cudzí jazyk3333
nemecký/ruský cudzí jazyk3333
občianska náuka111
dejepis11
etická/náboženská výchova11
informatika2
matematika3322
fyzika21
telesná výchova2222
     
Odborné predmety12151920
stavebné materiály2
deskriptívna geometria21
odborné kreslenie21
výpočtová technika v odbore22
pozemné staviteľstvo4444
internet vecí2
prax v odbore22
stavebná mechanika3
stavebné stroje2
architektúra1
adaptácie a rekonštrukcie stavieb2
geodézia2
stavebné konštrukcie34
konštrukčné cvičenia34
ekonomika24
ročníkový projekt2