SPŠT Bardejov

Staviteľstvo

3650 M staviteľstvo

Počet voľných miest pre školský rok 2021/2022: 26

Dĺžka prípravy: 4 roky

Spôsob ukončenia: maturitná skúška

Možnosti ďalšieho vzdelávania: štúdium na vysokej škole

Absolvent tohto študijného odboru bude vedieť:

 • aplikovať výpočtovú techniku pri spracovaní projektovej dokumentácie stavieb,
 • vyhotovovať projektovú dokumentáciu stavieb v profesionálnych grafických programoch AutoCAD, ARCON, CADKON,
 • vyhotovovať kalkulácie, ocenenie stavieb v príslušných programoch KROS-CENKROS, ALFA, OMEGA, OLYMP,
 • vykonávať funkciu majstra a stavbyvedúceho,
 • posudzovať stavby z hľadiska konštrukčného a statiky,
 • pracovať s geodetickými prístrojmi ,vyhotovovať topografickú dokumentáciu a vykonávať geodetické práce.

Uplatnenie v praxi

 • v stavebných projekciách ako projektant pozemného staviteľstva a statiky
 • ako rozpočtár a kalkulant stavieb
 • odborný referent stavebného úradu
 • ako technický a stavebný dozor stavieb
 • ako odborný referent geodézie a kartografie
 • zamestnanec pozemkového úradu
 • ako majster alebo stavbyvedúci
 • vo firmách zabezpečujúcich prípravu ponukových projektov
 • ako projektant v pozemnom staviteľstve
 • poradca a predajca stavebného materiálu

Učbný plán

Kategórie a názvy
vyučovacích predmetov
Počet týždenných
vyučovacích hodín v
ročníku
1. 2. 3. 4.
Všeobecnovzdelávacie predmety 21 18 14 11
slovenský jazyk a literatúra 3 3 3 3
prvý cudzí jazyk 3 3 3 3
druhý cudzí jazyk 3 3 3 3
občianska náuka 1 1 1
dejepis 1 1
etická/náboženská výchova 1 1
informatika 2
matematika 3 3 2
fyzika 2 1
telesná výchova 2 2 2 2
Odborné predmety 13 18 6 4
deskriptívna geometria 2 2
odborné kreslenie 2 1
výpočtová technika 2
grafické informačné systémy 1
staviteľstvo 4 6
stavebné materiály 3
stavebné stroje 2
prax 3
stavebná mechanika 3
geodézia 3
ekonomika 2 4
architektúra 1
Voliteľné predmety * * 14 17
– stavebné konštrukcie – pozemné staviteľstvo
– dopravné staviteľstvo – mosty a tunely
– železničné staviteľstvo – urbanizmus
– drevné a kovové konštrukcie – adaptácie a rekonštrukcie stavieb
– vodohospodárke stavby – cvičenia z architektúry
– zakladanie stavieb – architektonická tvorba
– ekológia v stavebníctve – inžinierske stavby
– vybrané state z odboru – výpočtová technika v odbore