Staviteľstvo

3650 M staviteľstvo

Počet voľných miest pre školský rok 2021/2022: 26

Dĺžka prípravy: 4 roky

Spôsob ukončenia: maturitná skúška

Možnosti ďalšieho vzdelávania: štúdium na vysokej škole

Absolvent tohto študijného odboru získa teoretické vedomosti o:

 • používať odbornú terminológiu používanú v stavebnej praxi,
 • popísať technologické postupy pri uskutočňovaní stavieb,
 • vyjadriť druhy a vlastnosti stavebných materiálov,
 • analyzovať stavebnú dokumentáciu – projekty na územné rozhodnutie a stavebné povolenie,
 • aplikovať výpočtovú techniku pri spracovaní projektovej dokumentácie stavieb,
 • vyhotovovať projektovú dokumentáciu stavieb v profesionálnych grafických programoch AutoCAD, ArchiCad
 • vyhotovovať kalkulácie, ocenenie stavieb v programe KROS-CENKROS
 • vykonávať činnosti  majstra, stavbyvedúceho a stavebného dozora,
 • vykonávať činnosti stavebného rozpočtára, kalkulanta,
 • posudzovať stavby z hľadiska konštrukčného a statiky,
 • pracovať s geodetickými prístrojmi, vyhotovovať topografickú dokumentáciu a vykonávať geodetické práce,
 • usmerňovať a koordinovať stavebné práce a iné činnosti vykonávané na stavenisku a stavbe,
 • popísať zásady prevencie a požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP).

Uplatnenie v praxi:

 • majster alebo stavbyvedúci,
 • technický a stavebný dozor stavieb,
 • stavebný rozpočtár a kalkulant stavieb,
 • odborný referent stavebného úradu,
 • odborný referent geodézie a kartografie,
 • v stavebných projekciách ako projektant jednoduchých stavieb a statiky,
 • zamestnanec pozemkového úradu,
 • vo firmách zabezpečujúcich prípravu ponukových projektov,
 • poradca a predajca stavebného materiálu,
 • realitný maklér,
 • poradca developera,
 • a iné.

Učbný plán

Kategórie a názvy vyučovacích predmetov Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku
 1.2.3.4.
Všeobecnovzdelávacie predmety21181411
slovenský jazyk a literatúra3333
prvý cudzí jazyk3333
druhý cudzí jazyk3333
občianska náuka111
dejepis11
etická/náboženská výchova11
informatika2
matematika3322
fyzika21
telesná výchova2222
     
Odborné predmety131864
deskriptívna geometria22
odborné kreslenie21
výpočtová technika2
grafické informačné systémy1 
staviteľstvo46
stavebné materiály3
stavebné stroje2
prax3
stavebná mechanika3
geodézia3
ekonomika24
architektúra1
     
Voliteľné predmety**1417
stavebné konštrukciepozemné staviteľstvo
dopravné staviteľstvomosty a tunely
železničné staviteľstvourbanizmus
drevné a kovové konštrukcieadaptácie a rekonštrukcie stavieb
vodohospodárke stavbycvičenia z architektúry
zakladanie staviebarchitektonická tvorba
ekológia v stavebníctveinžinierske stavby
vybrané state z odboruvýpočtová technika v odbore