Rozvoj stredného odborného vzdelávania

O projekte

Národný projekt : ROZVOJ STREDNÉHO ODBORNÉHO VZDELÁVANIA
Kód ITMS projektu : 26110130548
Prioritná os 1 : Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie 1.1 : Premena tradičnej školy na modernú
Cieľ : Konvergencia
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Strategickým cieľom projektu je zvýšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy (OVP) na stredných odborných školách (SOŠ) vo vybraných skupinách odborov a tiež celkové zvýšenie kvality OVP vo všetkých skupinách odborov, ktoré sú v kompetencii Štátneho inštitútu odborného vzdelávania.
Na realizácii projektu sa podieľajú:
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVŠ SR)
Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV)
Vyššie územné celky (VÚC)
Stredné odborné školy (SOŠ)
7 zamestnávateľských zväzov: RÚZ, AZZZ, SOPK, SLK, SBK, SŽK, SPPK
Národný projekt sa prioritne zameriava na nasledujúce skupiny odborov:
Hutníctvo
Strojárstvo
Elektrotechnika
Technická chémia silikátov
Technická a aplikovaná chémia
Potravinárstvo
Spracúvanie dreva
Stavebníctvo, geodézia a kartografia
Poľnohospodárstvo
Viac informácii na adrese www.rsov.sk