Informačné a sieťové technológie

2561 M informačné a sieťové technológie

Počet voľných miest pre školský rok 2022/2023: 42 žiakov

Dĺžka prípravy: 4 roky

Spôsob ukončenia: maturitná skúška

Možnosti ďalšieho vzdelávania: štúdium na vysokej škole

Absolvent tohto študijného odboru získa teoretické vedomosti o:

 • navrhovať a konfigurovať siete,
 • pracovať s Linuxovým serverom a Windows serverom,
 • programovať v rôznych  programovacích jazykoch Python, C a Java,
 • programovať robotickú lego stavebnicu,
 • prepojiť rôzne typy zariadení medzi sebou a v prostredí internetu s využitím mikroprocesora Arduino a mikropočítača Raspberry s elektronickými súčiastkami,
 • ovládať grafické programy Adobe Photoshop, Adobe Illustrator,
 • vytvárať web stránky pomocou jazyka HTML, CSS, Bootstrap, Javascript, PHP, MySQL databáz,
 • vytvárať weby aj pomocou CMS systémov: Joomla! a WordPress, PrestaShop.

Možnosť získať

 • medzinárodne uznávané certifikáty zo sietí na úrovni CCNA
 • v rámci maturitnej skúšky osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti na technických zariadeniach elektrotechnických v rozsahu obmedzenom podľa §21 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z.

Uplatnenie v praxi

 • správca počítačových sietí,
 • správca serverov,
 • správca operačných systémov,
 • správca databázových systémov,
 • programátor,
 • softvérový špecialista,
 • správca aplikačného softvéru,
 • tester,
 • grafik,
 • web developer,
 • grafik – web dizajnér,
 • hardvérový špecialista,
 • IT technik na servis, opravy.

Galéria

Programovanie servomotorčeka
Robotická ruka
Výskumný projekt do súťaže FLL (First Lego League) – Návrh smart domácnosti
Programovanie LEGO robota
Robot do projektu MyMachine (boxovací robot ovládaný herným ovládačom, elektronika ovládaná cez Arduino)
Tvorba hier v jazyku JAVA

Učebný plán

Kategórie a názvy vyučovacích predmetov Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku
1.2.3.4.Spolu
Všeobecnovzdelávacie predmety2118141366
slovenský jazyk a literatúra333312
anglický jazyk333312
nemecký/ruský jazyk333312
etická výchova/náboženská výchova112
dejepis112
občianska náuka1113
fyzika213
matematika332210
informatika22
telesná a športová výchova22228
Odborné predmety1215192066
technické kreslenie22
elektrotechnika22
prax22
počítačová grafika22
sieťové technológie233311
programovanie22239
internet vecí22
elektrotechnické merania22
operačné systémy22
elektronika224
tvorba web stránok224
PC architektúra22
databázové aplikácie22
ekonomika22
serverové technológie235
aplikovaná matematika224
elektrotechnická spôsobilosť22
aplikovaná informatika22
projektový manažment11
aplikovaná ekonómia22
ročníkový projekt22
Spolu33333333132