Informačné a sieťové technológie

2561 M informačné a sieťové technológie

Počet voľných miest pre školský rok 2024/2025: 47 žiakov

Dĺžka prípravy: 4 roky

Spôsob ukončenia: maturitná skúška

Možnosti ďalšieho vzdelávania: štúdium na vysokej škole

Absolvent tohto študijného odboru získa teoretické vedomosti o:

 • navrhovať a konfigurovať siete,
 • pracovať s Linuxovým serverom a Windows serverom,
 • programovať v rôznych  programovacích jazykoch Python, C a Java,
 • programovať robotickú lego stavebnicu,
 • prepojiť rôzne typy zariadení medzi sebou a v prostredí internetu s využitím mikroprocesora Arduino a mikropočítača Raspberry s elektronickými súčiastkami,
 • ovládať grafické programy Adobe Photoshop, Adobe Illustrator,
 • vytvárať web stránky pomocou jazyka HTML, CSS, Bootstrap, Javascript, PHP, MySQL databáz,
 • vytvárať weby aj pomocou CMS systémov: Joomla! a WordPress, PrestaShop.

Možnosť získať

 • medzinárodne uznávané certifikáty zo sietí na úrovni CCNA
 • v rámci maturitnej skúšky osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti na technických zariadeniach elektrotechnických v rozsahu obmedzenom podľa §21 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z.

Uplatnenie v praxi

 • správca počítačových sietí,
 • správca serverov,
 • správca operačných systémov,
 • správca databázových systémov,
 • programátor,
 • softvérový špecialista,
 • správca aplikačného softvéru,
 • tester,
 • grafik,
 • web developer,
 • grafik – web dizajnér,
 • hardvérový špecialista,
 • IT technik na servis, opravy.

Galéria

Programovanie servomotorčeka
Robotická ruka
Výskumný projekt do súťaže FLL (First Lego League) – Návrh smart domácnosti
Programovanie LEGO robota
Robot do projektu MyMachine (boxovací robot ovládaný herným ovládačom, elektronika ovládaná cez Arduino)
Tvorba hier v jazyku JAVA

Učebný plán

Vzdelávacia oblasť Kategórie a názvy vyučovacích predmetov Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku
1. 2. 3. 4. Spolu

Všeobecnovzdelávacie predmety 21 18 14 13 66
Jazyk a komunikácia slovenský jazyk a literatúra a), e) 3 3 3 3 12
anglický jazyk a), b), e) 3 3 3 3 12
nemecký/ruský jazyk a), b), e) 3 3 3 3 12
Človek a hodnoty etická výchova/náboženská výchova a), c), e) 1 1 2
Človek a spoločnosť dejepis e) 1 1 2
občianska náuka e) 1 1 1 3
Človek a príroda fyzika e) 2 1 3
Matematika a práca s informáciami matematika a), e) 3 3 2 2 10
informatika a), e) 2 2
Zdravie a pohyb telesná a športová výchova a), d) 2 2 2 2 8

Odborné predmety 12 15 19 20 66
Odborné vzdelávanie technické kreslenie a), e) 2 2
elektrotechnika e) 2 2
prax a), e), f), h) 2 2
počítačová grafika a), e) 2 2
sieťové technológie a), e) 2 3 3 3 11
programovanie a), e) 2 2 2 3 9
internet vecí a), e) 2 2
elektrotechnické merania a), e) 2 2
operačné systémy a), e) 2 2
elektronika e) 2 2 4
tvorba web stránok a), e) 2 2 4
PC architektúra a), e) 2 2
databázové aplikácie a), e) 2 2
ekonomika a), e) 2 2
serverové technológie a), e) 2 3 5
aplikovaná matematika a), e) 2 2 4
elektrotechnická spôsobilosť e) 2 2
aplikovaná informatika a), e) 2 2
projektový manažment a), e) 1 1
aplikovaná ekonómia a), e) 2 2
ročníkový projekt a), e) 2 2

Spolu 33 33 33 33 132