Prístupy do EduPage

V prípade potreby zaslania prístupových údajov do Edupage kontaktujte: – triedneho učiteľa/triednu učiteľku, – správcu siete na adrese administrator@spsbj.sk (ten zašle údaje len v prípade, že sa žiadosť zašle z emailu, ktorý je v školskom systéme, inak prepošle žiadosť TU). Pripomíname tiež, že pedagógovia majú zriadené pracovné emailové adresy v tvare priezvisko@spsbj.sk. Zoznam je dostupný na adrese https://www.spsbj.sk/skola/zamestnanci/pedagogicky-zbor

Čitať ďalej

Koronavírus – posun termínov

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane. Z tohto dôvodu došlo k nasledujúcim zmenám: Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2019/2020 sa presúva na obdobie od 31. marca 2020 do 3. apríla 2020.   Termín konania internej časti maturitnej skúšky sa presúva na obdobie od 1. júna 2020 do 19. júna 2020.     Na základe týchto skutočnosti SPŠT v Bardejove oznamuje svojim žiakom: v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane bude vyučovanie prebiehať dištančnou formou – elektronický cez EduPage.   že z dôvodu posunu termínu internej časti MS (ústna časť) sa bude meniť aj termín absolvovania odbornej praxe pre II.

Čitať ďalej

13. marca 2020 – riaditeľské voľno

V súlade s pokynmi predsedu Prešovského samosprávneho kraja vyhlasujeme na piatok, 13. marca 2020 v súlade s § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov „riaditeľské voľno“ pre žiakov. Ďalšie pokyny budú zverejnené na stránke školy.

Čitať ďalej

Koronavírus

Osoby, ktoré v predchádzajúcich dvoch týždňoch boli v Taliansku, Číne, Južnej Kórei a Iráne sú povinné ostať v domácej karanténe po dobu dvoch týždňov. To sa týka aj rodinných príslušníkov, s ktorými žijú v jednej domácnosti!!! V prípade nedodržania tohto opatrenia hrozí pokuta vo výške 1650 eur!!! Zabezpečte, aby tieto osoby neboli v škole!!! Zároveň sa rušia rodičovské združenia a hromadné školské akcie !! Obmedzte návštevy na školách zo strany rodičov a verejnosti!!!

Čitať ďalej

OZNAM

Vážení rodičia, v prípade, že ste počas jarných prázdnin spolu so svojimi deťmi navštívili krajiny s potvrdeným COVID-19 (koronavírusom), hlavne Rakúsko a Taliansko, na základe nasledovného odporúčania Ministerstva zdravotníctva SR: „Vzhľadom na výskyt koronavírusu v Európe ministerstvo zároveň odporúča, aby občania pozorne sledovali počas a pri návrate z pobytu v zahraničí svoj zdravotný stav po dobu 14 dní a aby v prípade výskytu respiračných príznakov ochorenia bezodkladne kontaktovali telefonicky svojho lekára.„ Odporúčame, aby po odporúčaní lekára alebo hygienika Vaše deti, naši žiaci zostali doma počas inkubačnej doby 14 dní a neprichádzali do kolektívu ostatných spolužiakov a zamestnancov. Prosíme, aby ste pobyt dieťaťa v zahraničí telefonicky oznámili triednemu učiteľovi. Ďakujeme za porozumenie.

Čitať ďalej