Oznam Školského internátu pri SPŠT v Bardejove

Žiadame rodičov ubytovaných žiakov na školskom internáte pri SPŠT v Bardejove, aby do odvolania pozastavili platby za ubytovanie a stravu.

 

Bardejov 30.3.2020                                                   Ing. Jaroslav Bujda

riaditeľ školy

Vzdelávanie počas prerušeného vyučovania

Oznamujeme žiakom a rodičom, že do odvolania vyučovanie prebieha na diaľku formou:

  • zadávaním úloh/testov/… na stránke https://spsbj.edupage.org,
  • konferenčnými hovormi,
  • elektronickou komunikáciou (e-mail, skupinové konverzácie)

a pre všetkých žiakov je povinné.

Prístupy do EduPage

V prípade potreby zaslania prístupových údajov do Edupage kontaktujte:

– triedneho učiteľa/triednu učiteľku,

– správcu siete na adrese administrator@spsbj.sk (ten zašle údaje len v prípade, že sa žiadosť zašle z emailu, ktorý je v školskom systéme, inak prepošle žiadosť TU).

Pripomíname tiež, že pedagógovia majú zriadené pracovné emailové adresy v tvare priezvisko@spsbj.sk. Zoznam je dostupný na adrese https://www.spsbj.sk/skola/zamestnanci/pedagogicky-zbor

Koronavírus – posun termínov

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.

Z tohto dôvodu došlo k nasledujúcim zmenám:

  • Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2019/2020 sa presúva na obdobie od 31. marca 2020 do 3. apríla 2020.

 

  • Termín konania internej časti maturitnej skúšky sa presúva na obdobie od 1. júna 2020 do 19. júna 2020.

 

 

Na základe týchto skutočnosti SPŠT v Bardejove oznamuje svojim žiakom:

  • v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane bude vyučovanie prebiehať dištančnou formou – elektronický cez EduPage.

 

  • že z dôvodu posunu termínu internej časti MS (ústna časť) sa bude meniť aj termín absolvovania odbornej praxe pre II. a III. ročník štúdia, takže pôvodný termín od 18.5.2020 do 29.5.2020 sa bude posúvať, termín bude oznámený neskôr,

 

  • bude sa meniť – posúvať termín odovzdania ročníkových projektov a jeho obhajoby, termín bude oznámený neskôr,

 

  • je potrebné sledovať stránku školy a oznámenia vlády SR.

13. marca 2020 – riaditeľské voľno

V súlade s pokynmi predsedu Prešovského samosprávneho kraja vyhlasujeme na piatok, 13. marca 2020 v súlade s § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov „riaditeľské voľno“ pre žiakov.

Ďalšie pokyny budú zverejnené na stránke školy.

Koronavírus

Osoby, ktoré v predchádzajúcich dvoch týždňoch boli v Taliansku, Číne, Južnej Kórei a Iráne sú povinné ostať v domácej karanténe po dobu dvoch týždňov. To sa týka aj rodinných príslušníkov, s ktorými žijú v jednej domácnosti!!!
V prípade nedodržania tohto opatrenia hrozí pokuta vo výške 1650 eur!!! Zabezpečte, aby tieto osoby neboli v škole!!! Zároveň sa rušia rodičovské združenia a hromadné školské akcie !! Obmedzte návštevy na školách zo strany rodičov a verejnosti!!!

OZNAM

Vážení rodičia,

v prípade, že ste počas jarných prázdnin spolu so svojimi deťmi navštívili krajiny s potvrdeným COVID-19 (koronavírusom), hlavne Rakúsko a Taliansko, na základe nasledovného odporúčania Ministerstva zdravotníctva SR:

„Vzhľadom na výskyt koronavírusu v Európe ministerstvo zároveň odporúča, aby občania pozorne sledovali počas a pri návrate z pobytu v zahraničí svoj zdravotný stav po dobu 14 dní a aby v prípade výskytu respiračných príznakov ochorenia bezodkladne kontaktovali telefonicky svojho lekára.

Odporúčame,

aby po odporúčaní lekára alebo hygienika Vaše deti, naši žiaci zostali doma počas inkubačnej doby 14 dní a neprichádzali do kolektívu ostatných spolužiakov a zamestnancov. Prosíme, aby ste pobyt dieťaťa v zahraničí telefonicky oznámili triednemu učiteľovi.

Ďakujeme za porozumenie.