ERASMUS+ Vzdelávacia mobilita jednotlivcov: Odborné vzdelávanie bez hraníc

Popis projektu
Etapy
Fotky z aktivity v Prahe
Fotky z aktivity vo Viedni
Prezentácie
Video

Popis projektu

Na začiatok

Program: ERASMUS +
Kľučová akcia 1 Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Prijímateľ: Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, 085 42 Bardejov
Názov projektu Odborné vzdelávanie bez hraníc
Trvanie projektu 01.06.2019 – 31.05.2020
Výška grantu 49 747 eur
Číslo projektu 2019-1-SK01-KA102-060519

Cieľom Strednej priemyselnej školy technickej  je vytvoriť moderný spôsob vzdelávania, v rámci ktorého škola poskytuje svojim žiakom aktuálne odborné vedomosti, zručnosti, pracovné metódy a oboznámenie sa s  s novými technológiami.

Tieto dôvody viedli školu zapojiť sa do programu Erasmus+  a naplánovať žiakom aktivity – zahraničné mobility, v ktorých by si rozšírili alebo získali nové odborné  a jazykové kompetencie.

Etapy projektu:

Na začiatok

  1. Prípravná  (máj 2019 – september 2019) – žiakov čaká jazyková prípravu, príprava zameraná na  naplnenie úloh, multikultúrna  a orientačná prípravu. Pred mobilitou  budú mať žiaci niekoľko povinností, ako napríklad podpísanie zmlúv, vyplňovanie ECVET hodnotiacich dotazníkov, absolvovanie online OLS jazykových  testov.
  2. Realizácia zahraničnej mobility (október 2019 – november 2019) – povinnosť pracovať v daných firmách, každý deň žiaci budú vyplňovať pracovné denníky. Počas víkendov budú  absolvovať kultúrne programy a poznávať kultúru a tradície daných krajín.
  3. Záverečná etapa (december 2019 –máj 2020) – táto etapa projektu zahŕňa viacero aktivít pre účastníkov. Po príchode domov budú mať tiež niekoľko povinností, a to  absolvovať druhú časť on-line jazykového hodnotenia, vyplniť ECVET hodnotiace dotazníky po stáži, vyplniť a podať záverečnú správu v systéme Mobility tool. Okrem týchto administratívnych povinností budú mať za úlohu vypracovať prezentácie o stáži, v ktorej predstavia firmu, kde pracovali, svoju pracovnú náplň, osvojené vedomosti a zručnosti a zaujímavosti o danej krajine. Tieto prezentácie predstavia v rámci projektového vyučovania. Okrem projektového vyučovania budú účastníci šíriť svoje skúsenosti aj na sociálnych sieťach ako facebook, instagram. Žiaci z odboru technické lýceum – informatika majú pripraviť krátke video (reklamu) s názvom Prečo sa zúčastniť odbornej stáže Erasmus+? Toto video bude škola využívať na propagáciu školy a Erasmus+ programu na rôznych akciách, ako napríklad  Deň otvorených dverí, rodičovské združenia atď.

Zapájaním školy do mobilitných projektov aj naši zamestnanci (sprevádzajúci učitelia) majú možnosť spoznať aktivity daných firiem, kde žiaci pracujú.

Nakoľko plánujeme pravidelné návštevy na pracoviskách, monitorovanie osvojených vedomostí žiakov, komunikáciu s profesionálnymi tútormi na pracoviskách, aj učitelia tak spoznajú nové technológie, pracovné metódy, môžu rozvíjať svoje cudzojazyčné kompetencie, spoznajú odbornú terminológiu v cudzom jazyku. Okrem týchto vedomostí, vypracovaním a realizovaním mobilitných projektov získajú zamestnanci školy aj prehľad v projektových aktivitách, v požiadavkách projektového systému EÚ a budú tak schopní vypracovať kvalitnejšie projekty, čo môže prispieť k tomu, aby naša škola každý rok získala grant na mobilitný projekt, a tak zabezpečovala  pravidelne zahraničnú odbornú prax pre žiakov.

Učitelia absolvujúci stáž budú výsledky prezentovať pred zamestnancami školy. Ich úlohou bude vypracovanie návrhu na zmenu učebných osnov vlastného odboru a implementácia výsledkov stáže do vyučovacích predmetov. Okrem prezentácie pre kolegov návrhy predstavia vedeniu školy, na regionálnej úrovni PSK odboru školstva.

Žiak, ktorý sa zúčastnil zahraničnej stáže, sa ľahšie zamestná. Získa nové kontakty, dokáže sa

orientovať v informáciách pracovného trhu. Je atraktívnejší pre rôzne firmy, pretože sa predpokladá samostatnosť, aktívnosť, komunikatívnosť, zodpovednosť a pod., čo môže byť prínosom pre budúceho zamestnávateľa.

Veríme, že skúsenosti zo zahraničnej mobility  jednotlivca – žiaka budú prínosom a že

absolventi, ktorí absolvovali stáž,  sa ľahšie zamestnajú na trhu práce v hociktorom regióne. Taktiež sa môžu  stať potenciálnym zamestnávateľom pre ďalšiu mladšiu skupinu.

Takouto formou prípravy sa otvárajú absolventom možností na trhu práce na celom území EÚ.

Získané kompetencie   pomôžu žiakom v budúcnosti  ľahšie sa prispôsobiť budúcemu  kolektívu na pracovisku a ľahšie s ním spolupracovať.

Termíny realizácie

Na začiatok
Krátkodobá zahraničná mobilita v Prahe

Termín : 5.10.2019 -27.10.2019   (21 + 2 dní na cestu)

Účastníci: 10 žiakov 4. ročníka z odboru 3918 M technické lýceum so zameraním informatika

Krátkodobá zahraničná mobilita vo Viedni

Termín : 19.10.2019 -10.11.2019   (21 + 2 dní na cestu)

Účastníci: 10 žiakov 4. a 3.  ročníka z odboru 2675 M elektrotechnika

Fotky z mobility v Prahe

Na začiatok

Fotky z mobility vo Viedni

Na začiatok

Prezentácie

Na začiatok
Peter Dinis – prezentácia Praha [PPTx]
Šimon Majirský – prezentácia Praha [PPTx]
Slavomír Babčák – prezentácia Viedeň [PPTx]
Kristián Augustín Šinaľ – prezentácia Viedeň [PPTx]
Patrik Sidor – prezentácia Viedeň [PPTx]

Video

Na začiatok