Tlačivá

Dokumenty pre odbornú prax počas MS

Dohoda o zabezpečení odbornej praxe žiakov Strednej priemyselnej školy v Bardejove v organizácii

Organizačné pokyny pre žiakov k odbornej praxi žiakov

Prehľad činnosti žiaka počas odbornej praxe

Žiadosť o súhlas s vykonaním odbornej praxe mimo okresu Bardejov alebo mimo okresu trvalého bydliska

Žiadosti o informácie

Formulár žiadosti o informácie

Školský internát

Žiadosť o prijatie do školského internátu