SPŠT Bardejov

Tlačivá

Dokumenty pre odbornú prax počas MS

Zmluva o zabezpečení odbornej praxe žiakov Strednej priemyselnej školy technickej v Bardejove v organizácii

Organizačné pokyny pre žiakov k odbornej praxi žiakov

Prehľad činnosti žiaka počas odbornej praxe

Žiadosť o súhlas s vykonaním odbornej praxe mimo okresu Bardejov alebo mimo okresu trvalého bydliska

Súhlas zákonného zástupcu žiaka k vykonávaniu odbornej praxe  podľa  zmluvy

Žiadosti o informácie

Formulár žiadosti o informácie

Školský internát

Žiadosť o prijatie do školského internátu

Pokyny k prijatiu na internát

Stravovanie

Zápisný lístok na stravovanie [DOCx]