Posledné zvonenie pre štvrtákov

Vyobliekaní maturanti, kvety, príhovory, tablá a pár slzičiek na rozlúčku. V piatok 17. mája 2024 sa rozlúčili žiaci IV. A, B, C a D s učiteľmi, ale aj s ostatnými žiakmi školy. Čaká ich akademický týždeň a maturitné skúšky. Držíme im palce a prajeme všetko dobré do ďalšej etapy života.

Deň učiteľov

„Ak sa má stať človek človekom, musí sa vzdelávať.“ (J.A.Komenský) 

Práve vzdelávanie a výchova žiakov sú najdôležitejšími úlohami pedagógov. Ich miesto v spoločnosti je nenahraditeľné, a preto sme si na našej škole našich učiteľov uctili milým podujatím. Pozvanie naňho prijali nielen aktuálni zamestnanci, ale aj tí, ktorí si už užívajú zaslúžený oddych na dôchodku. Stretnutie sa začalo programom v aule, počas ktorého sa predviedli naši šikovní žiaci a prítomných potešili slovom, spevom i tancom a ďalej už pokračovalo v neformálnom duchu a výbornej nálade v našej školskej jedálni, kde bolo pre hostí pripravené občerstvenie.

Všetkým, ktorí akokoľvek priložili ruku k dielu a pripravili toto pekné stretnutie, srdečne ďakujeme.

Deň otvorených dverí na SPŠT Bardejov

SPŠT v Bardejove už tradične pomyselne otvára svoje dvere pre žiakov končiacich ročníkov základných škôl, aby sa na vlastné oči presvedčili, aby vyskúšali, aby zistili, aká je priemyslovka, čo a ako sa v nej učí.

V školskom roku 2024/2025 škola otvára štyri študijné odbory – informačné a sieťové technológie, staviteľstvo, elektrotechnika a technika a prevádzka dopravy.

Odbor informačné a sieťové technológie predstavil projekty žiakov z micro:bitov, ako napríklad hlasovacie zariadenie, e-gitaru, relaxačnú LED lampu či inteligentný trezor. Zaujal aj svet mikroprocesorov Arduino s rôznymi smart zariadeniami. Inováciu medzi programovateľnými zariadeniami predstavujú aj nové DOBOTY – ROBOTY, ktoré významnou mierou prispeli k skvalitneniu odbornej výučby. Inteligentný robot dokáže pomôcť žiakom písať domáce úlohy pomocou umelej inteligencie.

V odbore staviteľstvo boli pripravené prezentácie, ktoré boli zamerané nielen na jednotlivé odborné predmety, ale aj na možnosti, ktoré majú absolventi po ukončení štúdia v oblasti zamestnanosti. Najviac ich zaujala virtuálna realita, geodetické prístroje a počítačové programy, napr. AutoCad s ukážkami projektovej dokumentácie v čierno-bielom alebo farebnom prevedení, program ArchiCad, kde mali možnosť vidieť 3D priestorové zobrazenie vyprojektovaných objektov a program Cenkros s rozpočtom rodinného domu. K programom boli prezentované ukážky žiackych prác, ktoré vytvorili na hodinách počas štúdia. 

V elektrotechnickej dielni a učebni bolo prezentované zapájanie zásuviek, vypínačov, rozvádzačov a stýkačových kombinácií na diaľkové ovládanie strojov. Žiaci sa oboznámili aj s množstvom meracej techniky, zaujalo ich osadenie plošných spojov súčiastkami a ich následné zaspájkovanie a oživenie.

SPŠT ponúka aj možnosť absolvovať kurz elektrotechnického minima pre získanie základného elektrotechnického vzdelania potrebného na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti elektrotechnikov podľa Vyhlášky č.508/2009 Z.z. §21 pre osoby bez elektrotechnického vzdelania.

V jednej zo siedmich učební výpočtovej techniky žiaci videli ukážku 3D priestorového modelovania pomocou plne profesionálneho programu CREO. Študenti SPŠT už v 2. ročníku pracujú so softvérom AutoCAD, pomocou ktorého zhotovujú výkresovú dokumentáciu a v 3. a 4. ročníku pracujú so softvérom CREO, ktorý umožní vymodelovať 3D model súčiastky a z neho vygeneruje 2D výkres, čo značne uľahčuje prácu študentov a konštruktérov.

V rámci odboru technika a prevádzka dopravy zaujali aj školské dielne. Zmodernizovaná strojárska dielňa ponúka široké možnosti spracovania materiálov, od strojového obrábania až po samotné zváranie v zváracej kabínke. Školská autodielňa slúži na diagnostiku Bosch riadiacich jednotiek na školskom aute KIA, prezutie a vyváženie pneumatík, skúšku zručnosti na školskom simulátore jazdy, ako aj na leteckom simulátore.

Nový rozmer vzdelávaniu dáva virtuálna realita. Dokáže zatraktívniť vzdelávací proces, podporuje kreatívne učenie a zvyšuje zapamätateľnosť faktov. V rámci modernizácie vzdelávania sa škola snaží o integráciu virtuálnej reality s vyučovacím procesom.

V odbore informačných a sieťových technológií sa virtuálna realita môže použiť pri vývoji aplikácií a softvérových projektov.
V odbore elektrotechniky slúži na simuláciu elektrických obvodov a zariadení, čo umožňuje testovanie a experimentovanie bez prítomnosti fyzických prototypov.
V odbore staviteľstvo je možné sledovať virtuálne prehliadky stavieb, stavenísk alebo samotný proces výstavby.
V odbore technika a prevádzka dopravy sa používa na tréning v oblasti údržby a opráv vozidiel, technických systémov, simuluje riadenie vozidiel a dokáže vytvárať rôzne 3D modely.

Škola kráča s dobou a nielen vynovené priestory, ale aj vybavené učebne a kvalifikovaný pedagogický zbor je predpokladom pre kvalitné vzdelávanie. Momentálne študuje na SPŠT v Bardejove 407 žiakov, z toho 39 dievčat.

Pre školský rok 2024/2025 SPŠT v Bardejove prijíma nasledujúci počet žiakov v týchto študijných odboroch:

Vianočná akadémia

Posledný deň pred vianočnými prázdninami sme sa naladili na vianočnú nôtu. V aule SPŠt sa zišli všetci žiaci a pedagógovia na vianočnej akadémii, počas ktorej nám študenti pripomenuli slovenské vianočné tradície, zaspievali koledy aj zavinšovali. Po skončení akadémie čakal na každého vianočný punč.

Burza informácií

Aj tento rok sa Stredná priemyselná škola technická zúčastnila Burzy informácií, ktorá sa konala 7. 12. 2023 v Športovej hale Mier. Žiaci a učitelia predstavili návštevníkom len to najlepšie a najzaujímavejšie zo študijných odborov. Každý účastník podujatia, ktorý sa zaujíma o techniku a prevádzku dopravy, informatiku, elektrotechniku či stavebníctvo, našiel na burze novinky z týchto oblastí. Všetky poskytnuté informácie zároveň pomôžu žiakom základných škôl pri výbere štúdia na strednej škole.

Ďakujeme všetkým žiakom a učiteľom za skvelú prezentáciu našej školy.

Stužková slávnosť 4.D

Dňa 20. 10. 2023 sa uskutočnila v školskej jedálni pri SPŠ technickej v Bardejove stužková slávnosť 4. D triedy. Po príchode všetkých študentov, rodičov a pedagogického zboru sa o 18:00 hodine začal slávnostný program, a to spoločným nástupom študentov s triednym učiteľom Ing. Petrom Simkom.

Počas úvodnej ceremónie sa k nám prihovoril nielen náš triedny, ale aj pán riaditeľ Ing. Jaroslav Bujda a zástupkyňa rodičov Mgr. Alena Hanuščáková. Svojimi slovami nás povzbudili do života, popriali nám veľa úspechov a vyzdvihli dôležitosť tejto neopakovateľnej a výnimočnej udalosti. Na stužkovej slávnosti nesmel chýbať ani bohatý program, ktorý sme nacvičovali dlho pred stužkovou slávnosťou. Počas celého včera nás sprevádzala úžasná atmosféra.

Pre nás študentov 4. D triedy SPŠ technickej odborov technika a prevádzka dopravy a informačné a sieťové technológie to bol obohacujúci zážitok, ktorý odporúčame zažiť každému maturantovi.

DOD 2023

Vidieť, skúsiť, zažiť. Práve to bolo cieľom dňa otvorených dverí na SPŠT v Bardejove 1. februára 2023, kedy žiaci základných škôl, učitelia aj rodičia, mohli navštíviť učebne, laboratóriá, dielne, športoviská a ostatné priestory školy. V budúcom školskom roku budú otvorené štyri študijné odbory, a to informačné a sieťové technológie, elektrotechnika, technika a prevádzka dopravystaviteľstvo. Keď sa rozhodnete pre štúdium na SPŠT v Bardejove, rozhodnete sa správne.

Učitelia a súčasní študenti priblížili návštevníkom obsah učiva jednotlivých študijných odborov, ukázali spôsob a možnosti výučby, programy, technológie, pomôcky, stroje a prístroje, ktorými škola disponuje, pochválili sa dosiahnutými výsledkami a načrtli možnosti uplatnenia v praxi. SPŠT v Bardejove je dlhodobo hodnotená ako najlepšia odborná škola v regióne, s bohatou históriou a pri súčasnom dynamickom rozvoji aj s perspektívnou budúcnosťou.

Záložka do knihy spája slovenské školy

Stredná priemyselná škola technická v Bardejove sa aj v tomto školskom roku zapojila do celoslovenského projektu Záložka do knihy spája slovenské školy už po jedenástykrát.

Vyhlasovateľom projektu je Slovenská národná knižnica v Bratislave. Jeho cieľom je nadviazanie kontaktov medzi  slovenskými školami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do knihy. Každý ročník je zameraný na inú tému. Mottom 11. ročníka je Najlepší fantasy príbeh podľa mňa vyzerá takto… Žiaci prvého ročníka vytvorili veľmi kreatívne záložky plné fantázie , nápaditosti a vlastného videnia sveta, ktoré, veríme, potešia žiakov Strednej športovej školy v Košiciach, našej tohtoročnej partnerskej školy.