Svetový deň boja proti HIV/AIDS

Aj tento rok sa naša škola zapojila do celoslovenskej kampane boja proti AIDS pripnutím červených stužiek, ktorými vyjadrujeme solidaritu s ľuďmi trpiacimi touto zákernou chorobou. Taktiež sme zorganizovali kvíz, rozhlasovú reláciu a prednášku na tému: HIV/AIDS a rizikové správanie, ktorú pripravila Mgr. Miriam Kukulská z CPPPaP Bardejov.

SVETOVÝ DEŇ BOJA PROTI AIDS

Stredná priemyselná škola v Bardejove spolu s ostatnými školami na Slovensku sa zapojila do 11. ročníka celoslovenskej kampane Červené stužky 2017,  ktoré organizuje MŠVVaŠ SR, Okresný úrad – odbor školstva v Žiline a Gymnázium sv. Františka v Žiline.

1. decembra 2017 si pracovníčky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva – oddelenia epidemiológie Mgr. Mülerová, Mgr. Balažová a p. Hnaťová pripravili prednášku zameranú na otázky, čo je AIDS, cesty prenosu HIV, súčasne žiakov informovali o prvých príznakoch infekcie HIV/AIDS, prevencii pred nákazou vírusom HIV spôsobujúcim AIDS. Čitať ďalej

Živá červená stužka

Žiaci našej školy zviditeľnili 1. december – Svetový deň boja proti AIDS vytvorením „živej“ červenej stužky. V priestoroch našej školy sa žiaci 2., 3. a 4. ročníka spojili a vytvorili symbol kampane boja proti AIDS – červenú stužku. Na sebe mali časť odevu v červenej farbe, červenú čiapku, ktorú si vyhotovili z krepového papiera.  Celkovo sa na týchto aktivitách, venovaných boju proti AIDS zúčastnilo cez 150 žiakov našej školy.

POSOLSTVO ČERVENEJ STUŽKY NA SPŠ

Stredná priemyselná škola v Bardejove  popri vyučovacom procese sa už tradične zapája a zároveň podporuje rôzne aktivity s humánnym posolstvom.

Jednou z takých je i kampaň Červené stužky – symbol boja proti chorobe AIDS zameranej na zvýšenie povedomia mladých ľudí o nebezpečenstve prenosu nevyliečiteľnej choroby AIDS a možnostiach jej prevencie.

Do 11.  ročníka kampane sa Stredná priemyselná škola v Bardejove zapojila v mesiaci september zaregistrovaním a potvrdením aktivít, na ktorých sa chceme podieľať.  Usilovali sme sa, aby

1. december nebol iba dňom pripínania červených stužiek, ale, aby sa stal vyvrcholením aktivít žiakov v mesiacoch september až november 2017.

Keďže symbolom tejto kampane sú červené stužky, dievčatá zo 4. D triedy Erika Dubňanská, Viktória Čontová, Simona Nováková, Lenka Klimeková, Slavomíra Butalová, začali s ich vyhotovovaním už začiatkom novembra. Na chodbe školy pribudli nástenné noviny, vďaka ktorým mohli žiaci, učitelia a nepedagogickí pracovníci získať informácie o AIDS a prevencii šírenia vírusu HIV. Čitať ďalej

POSOLSTVO ČERVENEJ STUŽKY NA SPŠ V BARDEJOVE

VYHODNOTENIE VEDOMOSTNÉHO KVÍZU „Čo vieš o HIV/AIDS?“

 V rámci kampane ČERVENÉ STUŽKY 2016, do ktorej sa naša škola zapojila aj tento rok, boli v mesiacoch október – december zrealizované rôzne aktivity, ktoré smerovali k dôslednej informácii žiakov o Svetovom dni boja proti AIDS:

– umiestnenie plagátu a informácií o aktivitách kampane na informačnej tabuli v škole

– tvorba a nosenie červených stužiek

– prednášky s pracovníčkami Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (Dr. Zbyňovská,

Mgr. Müllerová, Mgr. Balážová) na tému Cesty prenosu HIV/AIDS  – žiaci 1. ročníka;  prednášky, ktoré boli súčasťou projektu  EXIT tour – Závislosti, Ako si nezašpiniť život,  Zdravá rodina. Čitať ďalej

ČERVENÁ STUŽKA – symbol boja proti AIDS na SPŠ

Červené stužky sú symbolom boja proti AIDS a HIV. Pod týmto názvom je však ukrytá aj celoslovenská kampaň boja proti tejto chorobe, ktorej deviaty ročník sa konal tento rok.

1. december 2015 nezostal ani na našej škole bez povšimnutia. Vo vestibule našej školy pribudol v tento deň informačný panel, ktorý pripravili dievčatá 2. D triedy menovite (Erika Dubňanská, Viktória Čontová, Lenka Klimeková, Simona Nováková), vďaka ktorému mali žiaci a učitelia možnosť získať viac informácií o tejto úctyhodnej myšlienke. Dievčatá v skorých ranných hodinách rozdávali na škole vlastnoručne vyrobené červené stužky. Žiaci, učitelia ale aj nepedagogickí zamestnanci pripnutím červenej stužky vyjadrili podporu boju proti tejto zákernej chorobe. Čitať ďalej

DEŇ BOJA PROTI HIV/AIDS NA SPŠ V BARDEJOVE

Reagovali sme na výzvu zapojenia sa do 8. ročníka celoslovenskej kampane Červené stužky 2014, ktoré organizuje Krajský školský úrad v Žiline a Gymnázium sv. Františka  v Žiline.

1. december – Svetový deň boja proti AIDS preto na našej škole nezostal bez povšimnutia.

S pracovníčkami Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Bardejove pod vedením MUDr. Jany Zbyňovskej sme pre žiakov 1. A a 3. A triedy zabezpečili odbornú prednášku so spomenutou témou.

V úvode boli žiaci informovaní o globálnej pandémii HIV/AIDS, ktorá sa stala sociálnou, ľudskou a ekonomickou katastrofou s ďalekosiahlymi dopadmi na jednotlivcov, spoločnosti ako aj celé krajiny. Čitať ďalej

Červené stužky na SPŠ

Prvý december je už tradične Svetovým dňom boja proti AIDS a taktiež dňom celoslovenskej kampane Červené stužky. Do ôsmeho ročníka kampane sa Stredná priemyselná škola zapojila v mesiaci september zaregistrovaním a potvrdením aktivít, na ktorých sa chceme podieľať.

Keďže symbolom tejto kampane sú červené stužky, dievčatá z 3. C triedy Ľubica Andrejčáková, Miroslava  Hankovská a 3. D  triedy Ivana  Hariňová a Jaroslava Katuščáková začali s ich vyhotovovaním už začiatkom novembra. Na chodbe školy pribudli nástenné noviny, vďaka ktorým  mohli žiaci a učitelia získať informácie o AIDS a prevencii šírenia vírusu HIV. Do celoslovenskej  výtvarnej súťaže SŠ  sa zapojila žiačka 4. A triedy Klára Guteková tvorbou pohľadníc, ktoré boli jej grafickým vyjadrením zamerania kampane. Čitať ďalej

Cesty prenosu HIV a AIDS

Dňa 20. novembra 2014 sa uskutočnila prednáška so žiakmi 2. D  triedy na tému „Cesty prenosu HIV a AIDS“,  ktorú viedla Mgr. Slávka Benková-Rybárová  z Centra pedagogicko-psychologickej poradne v Bardejove.

V úvode prednášky poskytla aktuálne informácie o AIDS, ktoré je stále hlavne ochorením krajín druhého a tretieho sveta. Len 1,5 mil. zo 42 miliónov žijúcich ľudí infikovaných vírusom HIV sú obyvateľmi západných priemyselných štátov. Čitať ďalej