Najdôležitejšie medzníky

1. 9. 1950 Škola sa zriaďuje ako expozitúra VPŠ v Prešove
pod názvom VYŠŠIA STAVEBNÁ ŠKOLA 
1. 9. 1952 Škola sa osamostatňuje a mení názov na
VYŠŠIA PRIEMYSELNÁ ŠKOLA STAVEBNÁ
1. 9. 1953 Mení sa názov školy na
STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA STAVEBNÁ
1. 9. 1966 Do užívania odovzdaný NOVÝ AREÁL SPŠS
1. 9. 1969 Pri SPŠS zriadená SEŠ
STREDNÁ EKONOMICKÁ ŠKOLA
1. 9. 1973 Osamostatnenie SEŠ
STREDNEJ EKONOMICKEJ ŠKOLY
1. 9. 1974 Mení sa názov školy na STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA so študijným odborom pozemné stavby 
1. 9. 1975 Na SPŠ zriadený študijný odbor
VÝROBA OBUVI A GALANTÉRNEHO TOVARU
1. 9. 1980 Na SPŠ zriadený študijný odbor
STROJÁRSTVO
1. 9. 1992 Na SPŠ zriadený študijný odbor
TECHNICKÉ A INFORMATICKÉ SLUŽBY
1. 9. 2004 Na SPŠ prebieha vyučovací proces – vzdelávacie stredisko
Bankovní Institut – Vysoká škola Praha
1. 9. 2005 SPŠ prenajíma prístavbu na vyučovací proces
Gymnáziu a ZŠ sv. Jána Bosca
1. 9. 2006 – Na SPŠ zriadený študijný odbor ŠKOLA PODNIKANIA
– Na SPŠ zriadený študijný odbor BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI
– Na SPŠ zriadený študijný odbor TECHNIKA A PREVÁDZKA DOPRAVY
1. 9. 2008 Na SPŠ zriadený študijný odbor TECHNICKÉ LÝCEUM
1. 9. 2009 Na SPŠ zriadený študijný odbor ELEKTOTECHNIKA
1. 9. 2018 – Zmena názvu školy na Stredná priemyselná škola technická
– Na SPŠT zriadený študijný odbor INFORMAČNÉ A SIEŤOVÉ TECHNOLÓGIE