Podávanie, preverovanie a evidovanie podnetov podávaných v zmysle zákona č. 54/2019 Z.z.

  1. Meno zodpovednej osoby pre Strednú priemyselnú školu technickú v Bardejove je Ing. Mgr. Helena Labancová, zástupca riaditeľa školy.
  2. Písomný podnet sa zasiela na adresu: Ing. Mgr. Helena Labancová, Stredná priemyselná škola technická v Bardejove, Komenského 5, 085 42 Bardejov. Obálka s podnetom musí byť označená: Podnety – protispoločenská činnosť – NEOTVÁRAŤ.
  3. Písomný podnet doručený na sekretariát Strednej priemyselnej školy v Bardejove a označený ako je uvedené v predchádzajúcom odseku, musí byť bezodkladne doručený zodpovednej osobe.
  4. Podanie podnetu ústnou formou do záznamu možno uskutočniť prostredníctvom zodpovednej osoby.
  5. Podanie podnetu elektronickou formou je možné uskutočniť na adresu zodpovednej osoby: labancova@spsbj.sk. Táto forma podania podnetu je prístupná 24 hodín denne

Smernica k stiahnutiu