Podávanie, preverovanie a evidovanie podnetov podávaných v zmysle zákona č. 307/2014 Z.z.

  1. Meno zodpovednej osoby pre Strednú priemyselnú školu technickú v Bardejove je – riaditeľ Ing. Jaroslav Bujda.
  2. Písomný podnet sa zasiela na adresu: Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, 085 42 Bardejov. Obálka s podnetom musí byť označená: Podnety – protispoločenská činnosť – NEOTVÁRAŤ.
  3. Písomný podnet doručený na sekretariát Strednej priemyselnej školy v Bardejove a označený ako je uvedené v predchádzajúcom odseku, musí byť bezodkladne doručený zodpovednej osobe – riaditeľovi Strednej priemyselnej školy technickej.
  4. Podanie podnetu ústnou formou do záznamu možno uskutočniť prostredníctvom zodpovednej osoby.
  5. Podanie podnetu elektronickou formou je možné uskutočniť na adresu zodpovednej osoby: riaditel@sps-bj.vucpo.sk. Táto forma podania podnetu je prístupná 24 hodín denne