Maturita

ZÁKLADNÉ  INFORMÁCIE  K MATURITNEJ SKÚŠKE 2024

Organizáciu MS upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 224/2022 Z. z. o strednej škole. Realizáciu EČ MS a PFIČ MS zabezpečuje oddelenie hodnotenia a monitorovania vzdelávania, odbor podpory formálneho vzdelávania NIVaM, stránka (NUCEM)  Viac informácií nájdete v dokumente Základné informácie.

Podľa tohto dokumentu žiaci so ZZ môžu mať v súlade s platnou legislatívou upravené podmienky na vykonanie MS. Úpravy zahŕňajú špecificky upravené testové zošity, technické zabezpečenie zadávania testu a pod. Preto budú súčasťou prihlasovania žiakov do informačného systému aj údaje o žiakoch so ZZ. Žiadosť žiaka so ZZ o úpravu podmienok MS je súčasťou písomného oznámenia, ktorým sa žiak prihlasuje na MS. Obsahuje požadované úpravy a odborný lekársky posudok alebo odporúčanie poradenského zariadenia v súlade s platnou legislatívou. Oznámenie o úprave podmienok MS prekonzultuje riaditeľ školy s vyučujúcimi žiaka a rozhodnutie oznámi žiakovi.

V termíne do 30.9.2023 žiaci 4. ročníka majú povinnosť prihlásiť sa na MS.
Školský koordinátor pre maturitné skúšky na SPŠ technická Bardejov je Mgr. D. Janečková

Zber údajov o žiakoch prihlásených na EČ a PFIČ MS pre školský rok 2023/2024 sa uskutoční v termíne 1. – 31. október 2023.
Zber údajov o školách a maturantoch z jednotlivých predmetov a úrovní MATURITY 2024 uskutoční CVTI SR-ŠVS Banská Bystrica prostredníctvom Informačného systému pre EČ a PFIČ maturitnej skúšky (IS).

V termíne od 15. októbra 2023 do 31. januára 2024 zmenu žiak oznámi triednemu učiteľovi, alebo koordinátorovi MS,  vo výnimočných prípadoch (definovaných v školskom zákone, § 75, odsek 3) žiak o zmenu žiada riaditeľa školy.

V súlade s dokumentom Sprievodca školským rokom 2023/2024 sa marcový (riadny a opravný) termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky (EČ a PFIČ MS) v školskom roku 2023/2024 uskutoční v dňoch: 

EČ a PFIČ MS 2023/2024

riadny termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky (EČ a PFIČ MS) v školskom roku 2023/2024 sa uskutoční v dňoch: 

12. 3. 2024 slovenský jazyk a literatúra,

13. 3. 2024 cudzie jazyky (anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk)

14. 3. 2024 matematika

Aprílový (náhradný) termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 9. až 12. apríla 2024. 

Septembrový (opravný a náhradný) termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 3. až 6. septembra 2024.
Dni konania opravného termínu pre jednotlivé predmety určí ministerstvo školstva na základe počtu prihlásených žiakov a zverejní ich najneskôr 2. augusta 2023, resp. 2024.

PČOZ MS 2023/2024 (Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky)

IV.A ( 3650 M staviteľstvo) – 9. – 10. 5. 2024 (štvrtok – piatok) – obhajoba ročníkového projektu –  ročníkový projekt odovzdať najneskôr do 19. apríla 2024 (piatok).

IV. B (2675 M elektrotechnika) – 9. – 10. 5. 2024 (štvrtok – piatok) – obhajoba ročníkového projektu –  ročníkový projekt odovzdať najneskôr do 19. apríla 2024 (piatok).

IV. C (2561  M informačné a sieťové technológie) – 9. – 10. 5. 2024 (štvrtok – piatok) – obhajoba ročníkového projektu –  ročníkový projekt odovzdať najneskôr do 19. apríla 2024 (piatok).

IV. D (2561  M informačné a sieťové technológie, 3765 M technika a prevádzka dopravy)- 9. – 10. 5. 2024 (štvrtok – piatok) – obhajoba ročníkového projektu –  ročníkový projekt odovzdať najneskôr
do 19. apríla 2024 (piatok).

TČOZ MS 2023/2024 (Teoretická časť odbornej zložky maturitnej skúšky)

Termín konania ústnej formy internej časti MS:

IV.A,B,C,D   27. – 31.5.2024 (pondelok – piatok)