SÚŤAŽ O NAJKRAJŠIU VIANOČNÚ IKEBANU 2014

Vianoce sú výnimočné sviatky a ich oslavovanie je spojené s mnohými tradíciami. Už niekoľko týždňov pred Vianocami sú obchody, mestá a dediny vyzdobené vianočnou výzdobou, stromčekmi, rôznymi svetielkami a dekoráciami.

Aj na našej škole sme si pripomenuli tieto sviatky už tradičnou súťažou o najkrajšiu vianočnú ikebanu. Žiaci spolu so svojimi triednymi učiteľmi vyrábali krásne vianočné dekorácie, ktorými  si v tomto predvianočnom čase môžu vyzdobiť stoly vo svojich triedach. Víťazmi sa stali žiaci 2.D triedy, ktorí boli spolu s triednou učiteľkou Mgr. Kravcovou odmenení vianočnými perníkmi. Druhé miesto patrilo žiakom 3.A triedy a tretiu priečku obsadila 2. C trieda.      Všetkým súťažiacim ďakujeme a prajeme krásne vianočné sviatky plné pokoja, radosti a lásky.

Žiacka školská rada Čitať ďalej

Olympiáda v nemeckom jazyku – školské kolo

Dňa 10. 12. 2014  sa uskutočnilo školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku v kategórii 2D. Zúčastnilo sa jej päť  žiakov druhého a tretieho ročníka. Účastníci absolvovali dve časti –  v ústnej popisovali obrázok a konverzovali s porotou na vybrané témy, v písomnej časti bolo ich úlohou vyriešiť gramatický test a test na čítanie s porozumením nemeckého textu.

Víťazom sa stal Štefan Korba z 3.D triedy, ktorý bude reprezentovať našu školu na regionálnom kole ONJ. Držíme mu palce.  Druhé miesto obsadil Dávid Staš z 3.A triedy a s rovnakým počtom bodov sa na treťom mieste umiestnili Viktor Michalko,  a Patrik Kosár,  obidvaja sú žiakmi 2.C triedy.

Víťazom blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalšom  štúdiu nemeckého jazyka.

Mikuláš na SPŠ

V piatok 5. decembra 2014 si učitelia a žiaci spoločne pripomenuli sviatok svätého Mikuláša, ktorý každý rok neobíde ani našu školu. Mikuláš so svojimi pomocníkmi – anjelmi a čertmi, obdarovali malým sladkým darčekom každého študenta, učiteľa a všetkých ostatných  pracovníkov Strednej priemyselnej školy. Akciu organizovala žiacka školská rada. Veríme, že ani na budúci rok nás Mikuláš neobíde. Čitať ďalej

ZENIT 2014 – krajské kolo

Ďalšie úspechy SPŠ v súťaži Zenit

Študent SPŠ opäť v celoštátnom kole

Žiaci stredných škôl technického zamerania každoročne si môžu zmerať svoje sily, overiť získané vedomosti a praktické zručnosti v súťaži ZENIT v elektronike, programovaní a strojárstve, ktorú vyhlasuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Študenti SPŠ v Bardejove sa už tradične  zúčastňujú súťaže ZENIT v elektronike. Krajské kolo tejto súťaže sa konalo vo štvrtok 4. decembra 2014 na Spojenej škole Ľ. Podjavorinskej v Prešove. Súťažilo sa v dvoch kategóriách. V kategórii A si merali sily žiaci 3. a 4. ročníka a v kategórii B žiaci 1. a 2. ročníka stredných škôl.

Strednú priemyselnú školu v Bardejove v kategórii A reprezentoval žiak 3.A triedy Michal Kralovič a žiak 3.D triedy Šimon Struhala. Medzi 11 účastníkmi zo siedmich škôl Prešovského kraja v kategórii A Šimon Struhala získal 2. miesto a postúpil do celoštátneho kola, ktoré sa uskutoční 3. až 5. februára 2015 v Trenčíne. Michal Kralovič obsadil tiež pekné 6. miesto. Od piateho miesta ho delil iba čas odovzdania praktickej úlohy. Čitať ďalej

DEŇ BOJA PROTI HIV/AIDS NA SPŠ V BARDEJOVE

Reagovali sme na výzvu zapojenia sa do 8. ročníka celoslovenskej kampane Červené stužky 2014, ktoré organizuje Krajský školský úrad v Žiline a Gymnázium sv. Františka  v Žiline.

1. december – Svetový deň boja proti AIDS preto na našej škole nezostal bez povšimnutia.

S pracovníčkami Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Bardejove pod vedením MUDr. Jany Zbyňovskej sme pre žiakov 1. A a 3. A triedy zabezpečili odbornú prednášku so spomenutou témou.

V úvode boli žiaci informovaní o globálnej pandémii HIV/AIDS, ktorá sa stala sociálnou, ľudskou a ekonomickou katastrofou s ďalekosiahlymi dopadmi na jednotlivcov, spoločnosti ako aj celé krajiny. Čitať ďalej

Červené stužky na SPŠ

Prvý december je už tradične Svetovým dňom boja proti AIDS a taktiež dňom celoslovenskej kampane Červené stužky. Do ôsmeho ročníka kampane sa Stredná priemyselná škola zapojila v mesiaci september zaregistrovaním a potvrdením aktivít, na ktorých sa chceme podieľať.

Keďže symbolom tejto kampane sú červené stužky, dievčatá z 3. C triedy Ľubica Andrejčáková, Miroslava  Hankovská a 3. D  triedy Ivana  Hariňová a Jaroslava Katuščáková začali s ich vyhotovovaním už začiatkom novembra. Na chodbe školy pribudli nástenné noviny, vďaka ktorým  mohli žiaci a učitelia získať informácie o AIDS a prevencii šírenia vírusu HIV. Do celoslovenskej  výtvarnej súťaže SŠ  sa zapojila žiačka 4. A triedy Klára Guteková tvorbou pohľadníc, ktoré boli jej grafickým vyjadrením zamerania kampane. Čitať ďalej