Láska v literatúre

V rámci medzipredmetových vzťahov si 6. 6. 2024 naši angličtinári pripravili pre študentov 1. – 3. ročníka kvíz na tému Láska v literatúre. Vo vestibule našli žiaci malý ťahák napísaný po slovensky, avšak, aby to nemali také jednoduché, kvíz bol v anglickom jazyku. Okrem potrebných informácií mohli žiaci obdivovať kresby a maľby Niny Ondisovej z 2. A. Týmto jej chceme poďakovať za odvahu vystaviť svoje diela. Zapojilo sa 53 študentov a na najlepších čakali zaujímavé ceny.

1. Filip Bobvoš z 2. B.

2. Lukáš Červenický z 3. C.

3. Petra Havrišová z 1.A.

Výhercom srdečne blahoželáme, ostatní nezúfajte a zapojte sa aj nabudúce.

LUX MENTIUM – SVETLO POZNANIA

Ocenenie pre žiaka SPŠT Bardejov

     Prešovský samosprávny kraj v školskom roku 2023/2024 už po štrnástykrát 17.6.2024  na Veľkej scéne Divadla Jonáša Záborského v Prešove udeľoval prestížne ocenenie LUX MENTIUM – SVETLO POZNANIA ako mimoriadne ohodnotenie výsledkov najúspešnejších žiakov kraja, ktorí študujú na stredných školách v územnej pôsobnosti PSK a významne reprezentovali náš región.

     Spomedzi štyridsiatich nominovaných študentov hodnotiaca komisia zaradila medzi najúspešnejších žiakov  v súčasnosti už absolventa  Strednej priemyselnej školy technickej v Bardejove Šimona Tarasa, študenta odboru technika a prevádzka dopravy, ktorý pod odborným vedením Ing. Petra Simka s prácou Cirkulár  získal cenné 2. miesto v prestížnej celoslovenskej súťaži IPM STUDENT AWARD 2023. Model cirkulára je precízne spracovaný a Šimon ho aj sám vyrobil. Nosný rám a väčšinu vymodelovaných súčiastok narezal, pozváral a následne zmontoval do funkčného celku.

     Túto  súťaž vyhlasuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Štátny inštitút odborného vzdelávania a IPM SOLUTIONS, s. r. o. pre študentov stredných odborných škôl.  Ide o návrh a technické riešenie cirkulára, a to formou 3D modelu v programe CREO.

     Šimon Taras ukázal, že má výnimočné vedomosti a zručnosti osvojené v oblasti CAD a práca s CAD systémami ho nesmierne inšpiruje a napĺňa.

Veríme, že získané odborné vedomosti a zručnosti v plnej miere využije počas vysokoškolského štúdia.

                                                                  Ing. Peter Simko

                                                          učiteľ technických predmetov na SPŠT Bardejov

Výučba v dielni

Naši prváci z odboru technika a prevádzka dopravy si pod vedením Ing. T. Snakovej užili výučbu odborných predmetov inak – triedy vymenili za školské dielne. Všetko, čo sa na tradičných hodinách naučili, v praxi využili a počas maturitných skúšok, ktoré prebiehali na škole, zhotovili autíčko. Žiaci sa rozdelili do jednotlivých výrobných oddelení, ako je konštrukcia, príprava materiálu, technológia, financovanie, kontrola, a ich úlohou bolo pripraviť všetko, čo je potrebné na výrobu malého autíčka. Zistili, že každá technická dokumentácia, o ktorej sa učili, je dôležitá a bez nej by pracovať nedokázali, taktiež si vyskúšali jednotlivé strojárske technológie pri výrobe, kontrolu výrobku, výber či nacenenie materiálov. Žiakom sa tieto hodiny veľmi páčili, keďže prepojili teóriu s praxou, naučili sa pracovať, preberať zodpovednosť a komunikovať v tíme. Veríme, že takých hodín bude stále viac.

Rozhodnutie o konaní II. kola prijímacích skúšok

Riaditeľ Strednej priemyselnej školy technickej, Komenského 5, Bardejov ako štatutárny orgán školy v súlade s § 66 ods. 6 zákona  č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhodol, že sa na škole

vykoná

II. kolo prijímacích skúšok  dňa 18.6.2024 (utorok)

v rámci prijímacieho konania pre školský rok 2024/2025

na nenaplnený počet miest

3765M00 technika a prevádzka dopravy  – 6 miest
2561M00 informačné a sieťové technológie – 15 miest

Prihlášky na štúdium je potrebné doručiť najneskôr do 13. júna 2024 (štvrtok).

Riaditeľ strednej školy zverejní na výveske školy a na webovom sídle školy zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania 21. júna 2024 (v čase od 0:00 do 23:59 hod.).

Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača najneskôr do 26. júna 2024 (23:59 hod.) písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie.

Pre prijatie uchádzačov o štúdium platia rovnaké kritériá prijatia ako v I. kole.

O d ô v o d n e n i e :

Toto rozhodnutie bolo vydané na základe skutočnosti, že v I. kole nebol Záväznými potvrdeniami o nastúpení na štúdium naplnený najvyšší možný počet žiakov určený v Kritériách prijatia do 1. ročníka v školskom roku 2024/2025. Toto rozhodnutie o konaní II. kola prijímacieho konania bolo prerokované na zasadnutí Pedagogickej rady  školy  dňa 4. 06. 2024 a bude zverejnené na webstránke školy.

Ing. Jaroslav Bujda, riaditeľ školy