SPŠT Bardejov

Elektrotechnika

2675 M elektrotechnika

Počet voľných miest pre školský rok 2021/2022: 26

Dĺžka prípravy: 4 roky

Spôsob ukončenia: maturitná skúška

Možnosti ďalšieho vzdelávania: štúdium na vysokej škole

Absolvent tohto študijného odboru bude poznať:

 • základné pojmy, zákony a vzťahy jednosmerného a striedavého prúdu, elektrostatického a elektromagnetického poľa,
 • elektronické súčiastky a základné elektronické obvody
 • princípy vysielania a príjmu v rozhlasovej a televíznej technike,
 • princípy, vlastnosti a použitie elektrických prístrojov, strojov a zariadení na výrobu a rozvod elektrickej energie,
 • základné bezpečnostné predpisy pri práci s elektrickými zariadeniami,
 • princípy a obsluhu meracích prístrojov,
 • meranie elektrotechnických veličín, súčiastok a elektronických obvodov,
 • spracovanie výsledkov elektrotechnického merania formou protokolu.

Možnosť získať

 • žiak má možnosť v rámci maturitnej skúšky získať osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti na technických zariadeniach elektrotechnických podľa §21 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z.

Uplatnenie v praxi

 • technik výpočtovej techniky
 • operátor počítačov, programátor
 • vedúci pracovných kolektívov, majster
 • konštruktér, technológ,
 • vysokokvalifikovaný robotník
 • technik zdravotníckej techniky
 • technik telekomunikácií, spojov, automatizačnej techniky
 • revízny technik elektrických zariadení (po potrebnej praxi a získaní osvedčenia)
 • elektroinštalatér elektrických bytových rozvodov
 • opravár elektrických zariadení (po získaní oprávnenia)

Učebný plán

Kategórie a názvy vyučovacích predmetov Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku
1. 2. 3. 4.
Všeobecnovzdelávacie predmety 21 18 14 11
slovenský jazyk a literatúra 3 3 3 3
prvý cudzí jazyk 3 3 3 3
druhý cudzí jazyk 3 3 3 3
etická výchova/
náboženská výchova
1 1
dejepis 1 1
občianska náuka 1 1 1
fyzika 2 1
matematika 3 3 2
informatika 2
telesná výchova 2 2 2 2
Odborné predmety 12 15 11 11
technické kreslenie 3
strojníctvo 2 1
elektrotechnika 4 4
elektroenergetika 2
elektronika 3 2
aplikovaná informatika 2 2 2
elektrické stroje a prístroje 2
ekonomika 3
prax 3 3 3
elektrotechnické merania 2 3
automatizácia 2
elektrotechnológia 2
spotrebná elektronika 2
elektrotechnická spôsobilosť 2
obrazová a zvuková technika 2
administratíva a korešpondencia 2
vybraté state z odboru 2
právna náuka 2
aplikovaná matematika 2
Voliteľné predmety 2