Elektrotechnika

2675 M elektrotechnika

Počet voľných miest pre školský rok 2022/2023: 24 žiakov

Dĺžka prípravy: 4 roky

Spôsob ukončenia: maturitná skúška

Možnosti ďalšieho vzdelávania: štúdium na vysokej škole

Absolvent tohto študijného odboru získa teoretické vedomosti o:

 • základných pojmoch, zákonoch a vzťahoch jednosmerného a striedavého prúdu, elektrostatického a elektromagnetického poľa,
 • elektronických súčiastkach a základných elektronických obvodoch,
 • princípoch vysielania a príjmu v rozhlasovej a televíznej technike,
 • základných poznatkoch pri zázname zvuku a obrazu,
 • princípoch, vlastnostiach a použití elektrických prístrojov, strojov a zariadení na výrobu a rozvod elektrickej energie,
 • základných poznatkoch elektrického tepla, chladenia a svetla,
 • základných bezpečnostných predpisoch pri práci s elektrickými zariadeniami,
 • princípoch a použití meracích prístrojov,
 • metódach merania elektrotechnických veličín, súčiastok, elektronických obvodov, prístrojov a strojov,
 • spracovaní výsledkov elektrotechnického merania formou protokolu.

Absolvent tohto študijného odboru získa praktické zručnosti pri:

 • nastavovaní a zapájaní meracích prístrojov do obvodu,
 • meraní elektrotechnických veličín, súčiastok, elektronických obvodov, prístrojov a strojov,
 • spracovaní protokolu z elektrotechnického merania,
 • kreslení a čítaní elektrotechnických schém,
 • návrhu elektronických obvodov,
 • návrhu a výrobe plošných spojov,
 • inštalácii elektrických rozvodných sietí,
 • zapájaní zásuviek, vypínačov, svietidiel, stýkačov, istiacich a ochranných zariadení,
 • realizovaní elektrických prípojok.

Možnosť získať

 • v rámci maturitnej skúšky získať osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti na technických zariadeniach elektrotechnických podľa §21 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z.

Uplatnenie v praxi

 • technik výpočtovej techniky,
 • operátor počítačov, programátor,
 • vedúci pracovných kolektívov, majster,
 • konštruktér, technológ,
 • vysokokvalifikovaný robotník,
 • technik zdravotníckej techniky,
 • technik telekomunikácií, spojov, automatizačnej techniky,
 • revízny technik elektrických zariadení (po potrebnej praxi a získaní osvedčenia),
 • elektroinštalatér elektrických bytových a domových rozvodov,
 • opravár elektrických zariadení (po získaní oprávnenia).

Galéria

Učebný plán

Kategórie a názvy vyučovacích predmetov Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku
 1.2.3.4.
     
Všeobecnovzdelávacie predmety21181413
slovenský jazyk a literatúra3333
anglický jazyk3333
nemecký/ruský jazyk3333
etická výchova/
náboženská výchova
11
dejepis11
občianska náuka111
fyzika21
matematika3322
informatika2
telesná a športová výchova2222
     
Odborné predmety12151920
technické kreslenie3
strojníctvo21
elektrotechnika44
prax333
internet vecí2
elektrotechnológia2
elektronika32
elektrické stroje a prístroje2
spotrebná elektronika2
tvorba web stránok2
ekonomika2
aplikovaná informatika22
elektrotechnické merania23
počítačové siete22
vybraté state z odboru1
elektrotechnická spôsobilosť2
obrazová a zvuková technika2
elektroenergetika2
aplikovaná ekonómia2
úvod do podnikania2
ročníkový projekt2