Elektrotechnika

2675 M elektrotechnika

Počet voľných miest pre školský rok 2024/2025: 31 žiakov

Dĺžka prípravy: 4 roky

Spôsob ukončenia: maturitná skúška

Možnosti ďalšieho vzdelávania: štúdium na vysokej škole

Absolvent tohto študijného odboru získa teoretické vedomosti o:

 • základných pojmoch, zákonoch a vzťahoch jednosmerného a striedavého prúdu, elektrostatického a elektromagnetického poľa,
 • elektronických súčiastkach a základných elektronických obvodoch,
 • princípoch vysielania a príjmu v rozhlasovej a televíznej technike,
 • základných poznatkoch pri zázname zvuku a obrazu,
 • princípoch, vlastnostiach a použití elektrických prístrojov, strojov a zariadení na výrobu a rozvod elektrickej energie,
 • základných poznatkoch elektrického tepla, chladenia a svetla,
 • základných bezpečnostných predpisoch pri práci s elektrickými zariadeniami,
 • princípoch a použití meracích prístrojov,
 • metódach merania elektrotechnických veličín, súčiastok, elektronických obvodov, prístrojov a strojov,
 • spracovaní výsledkov elektrotechnického merania formou protokolu.

Absolvent tohto študijného odboru získa praktické zručnosti pri:

 • nastavovaní a zapájaní meracích prístrojov do obvodu,
 • meraní elektrotechnických veličín, súčiastok, elektronických obvodov, prístrojov a strojov,
 • spracovaní protokolu z elektrotechnického merania,
 • kreslení a čítaní elektrotechnických schém,
 • návrhu elektronických obvodov,
 • návrhu a výrobe plošných spojov,
 • inštalácii elektrických rozvodných sietí,
 • zapájaní zásuviek, vypínačov, svietidiel, stýkačov, istiacich a ochranných zariadení,
 • realizovaní elektrických prípojok.

Možnosť získať

 • v rámci maturitnej skúšky získať osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti na technických zariadeniach elektrotechnických podľa §21 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z.

Uplatnenie v praxi

 • technik výpočtovej techniky,
 • operátor počítačov, programátor,
 • vedúci pracovných kolektívov, majster,
 • konštruktér, technológ,
 • vysokokvalifikovaný robotník,
 • technik zdravotníckej techniky,
 • technik telekomunikácií, spojov, automatizačnej techniky,
 • revízny technik elektrických zariadení (po potrebnej praxi a získaní osvedčenia),
 • elektroinštalatér elektrických bytových a domových rozvodov,
 • opravár elektrických zariadení (po získaní oprávnenia).

Galéria

Učebný plán

Vzdelávacia oblasť Kategórie a názvy vyučovacích predmetov Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku
1. 2. 3. 4. Spolu

Všeobecnovzdelávacie predmety 21 18 14 13 66
Jazyk a komunikácia slovenský jazyk a literatúra a), e) 3 3 3 3 12
anglický jazyk a), b), e) 3 3 3 3 12
nemecký/ruský jazyk a), b), e) 3 3 3 3 12
Človek a hodnoty etická výchova/náboženská výchova a), c), e) 1 1 2
Človek a spoločnosť dejepis e) 1 1 2
občianska náuka e) 1 1 1 3
Človek a príroda fyzika e) 2 1 3
Matematika a práca s informáciami matematika a), e) 3 3 2 2 10
informatika a), e) 2 2
Zdravie a pohyb telesná a športová výchova a), d) 2 2 2 2 8

Odborné predmety 12 15 19 20 66
Odborné vzdelávanie technické kreslenie a), e) 3 3
strojníctvo a), e) 2 1 3
elektrotechnika a), e) 4 4 8
prax a), e), f), h) 3 3 3 9
internet vecí a), e) 2 2
elektrotechnológia e) 2 2
elektronika e) 3 2 5
elektrické stroje a prístroje e) 2 2
spotrebná elektronika e) 2 2
tvorba web stránok a), e) 2 2
ekonomika a), e) 2 2
aplikovaná informatika a), e) 2 2 4
elektrotechnické merania a), e) 2 3 5
počítačové siete a), e) 2 2 4
vybrané state z odboru e) 1 1
elektrotechnická spôsobilosť e) 2 2
obrazová a zvuková technika e) 2 2
elektroenergetika e) 2 2
aplikovaná ekonómia a), e) 2 2
úvod do podnikania e) 2 2
ročníkový projekt a), e) 2 2

Spolu 33 33 33 33 132