SPŠT Bardejov

Stravníci POZOR!!!

Spôsob úhrady: Platba za stravu sa uhrádza mesačne vopred k l. dňu nasledujúceho mesiaca, najneskôr do 5. dňa v danom mesiaci a to: v hotovosti len v určené dní, bezhotovostne – trvalým príkazom 24.– € mesačne, jednorazovo /čiastka – 1,20 x stravné dní/, elektronicky: na účet: 7000513895/8180, VS: stravné číslo – určuje ved. ŠJ, KS:0308,

Čitať ďalej