Stravníci POZOR!!!

Spôsob úhrady:

Platba za stravu sa uhrádza mesačne vopred k l. dňu nasledujúceho mesiaca, najneskôr do 5. dňa v danom mesiaci a to: v hotovosti len v určené dní, bezhotovostne – trvalým príkazom 24.– € mesačne, jednorazovo /čiastka – 1,20 x stravné dní/, elektronicky: na účet: 7000513895/8180, VS: stravné číslo – určuje ved. ŠJ, KS:0308, alebo paušálne na viac mesiacov vopred.

Denný poplatok za objednané jedlo: Celodenná strava: 2,80 €, obed:  1,20 € žiak strednej školy.

Odhlásiť, respektíve prihlásiť sa na stravu je možné deň vopred do 11. hod. na nasledujúci deň.

Žiak zo stravovania sa odhlasuje pri chorobe, odchode zo školy a pod.

Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

Viac informácii o elektronickom spôsobe stravovania v našom zariadení nájdete na nástenkev školskej jedálni.

Zápisný lístok na stravovanie a Všeobecné pokyny pre stravníkov

Zápisný lístok je vo formáte *.doc a je možné ho vyplniť sa elektronicky, následne je potrebné ho vytlačiť, podpísať a odovzdať vedúcej jedálne.