ERASMUS+ Vzdelávacia mobilita jednotlivcov II

Popis projektu:

Program:ERASMUS +
Kľúčová akcia 1Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Prijímateľ:Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, 085 42 Bardejov
Názov projektuDobrodružné učenie
Trvanie projektu01.09.2021 – 31.08.2022
Výška grantu42 812 EUR
Číslo projektu2021-1-SK01-KA122-VET-000016445

Hlavným cieľom Strednej priemyselnej školy technickej je vytvoriť moderný spôsob vzdelávania, v rámci ktorého škola poskytne svojim žiakom aktuálne odborné vedomosti, zručnosti, pracovné metódy, oboznámi ich s novými technológiami v jednotlivých odboroch. Zvýši sa tak kvalifikácia a pripravenosť žiakov na ich budúce povolania.

Táto skúsenosť prináša žiakom nielen nové formy učenia a učenia sa, je aj príležitosťou pre poznávanie inej kultúry, histórie a životného štýlu inej krajiny. Tieto dôvody viedli našu školu k tomu, aby sa zapojila do programu Erasmus+ a naplánovala aktivity – zahraničné mobility.

Etapy projektu

Na začiatok:

  1. Príprava žiakov (október  2021) – žiakov čaká  príprava zameraná na plnenie úloh, multikultúrna  a orientačná prípravu.  Pred mobilitou  budú mať žiaci niekoľko povinností, ako napríklad  podpísanie zmlúv, vyplňovanie ECVET hodnotiacich dotazníkov, absolvovanie online OLS jazykových  testov.
  1. Realizácia zahraničnej mobility (november 2021 – marec 2022) – povinnosť pracovať v daných firmách, každý deň žiaci budú vyplňovať pracovné denníky. Počas víkendov budú  absolvovať kultúrne programy a poznávať kultúru a tradície daných krajín. Pracovní tútori budú monitorovať počas práce a na konci mobility vyhodnotia ich prácu v hodnotiacich dotazníkoch.
  1. Záverečná etapa (december 2021 – máj 2022) – táto etapa projektu zahŕňa viacero aktivít pre účastníkov. Podkladom k vyhodnoteniu získaných vedomostí a zručností žiakov budú vyplnené ECVET hodnotiace dotazníky, pracovné denníky žiakov a vyplnené hodnotiace dotazníky tútorov. Okrem tohto hodnotenia žiaci ústne vyhodnotia pracoviská, vykonané aktivity vo firmách  na besede. Po návrate vytvoria a spracujú svoje osobné výpovede, skúsenosti vo forme prezentácií, ktoré by mohli slúžiť ako učebné pomôcky vo vyučovacom procese, ktoré by škola mohla využívať na propagáciu školy a Erasmus+ programu na rôznych akciách, ako napríklad  Deň otvorených dverí, rodičovské združenia atď.

Spoluprácou so zahraničnými firmami škola vie získať informácie o najmodernejších technológiách, ktoré potom implementuje do edukačného procesu. Zapájaním školy do mobilitných projektov majú aj naši zamestnanci (sprevádzajúci učitelia) možnosť spoznať aktivity daných firiem, kde žiaci pracujú.

Pri realizácií mobilít plánujeme pravidelné návštevy žiakov na pracoviskách,
monitorovanie osvojených vedomostí žiakov, komunikáciu s profesionálnymi tútormi na pracoviskách, takže aj učitelia budú mať možnosť spoznať nové technológie, pracovné metódy, či odbornú terminológiu. Okrem týchto vedomostí, vypracovaním a realizovaním mobilitných projektov získajú zamestnanci školy aj prehľad o projektových aktivitách, o požiadavkách projektového systému EÚ a budú tak schopní vypracovať kvalitnejšie projekty, čo môže prispieť k tomu, aby naša škola každý rok získala grant na mobilitný projekt, a tak zabezpečovala  pravidelne zahraničnú odbornú prax pre žiakov.

Žiak, ktorý sa zúčastnil zahraničnej stáže, sa ľahšie zamestná. Získa nové kontakty, dokáže sa orientovať v informáciách pracovného trhu. Je atraktívnejší pre rôzne firmy, pretože sa predpokladá samostatnosť, aktívnosť, komunikatívnosť, zodpovednosť a pod., čo môže byť prínosom pre budúceho zamestnávateľa.

Veríme, že skúsenosti zo zahraničnej mobility  jednotlivca – žiaka budú prínosom a že absolventi, ktorí absolvovali stáž,  sa ľahšie zamestnajú na trhu práce v hociktorom regióne. Taktiež sa môžu  stať potenciálnym zamestnávateľom pre ďalšiu mladšiu skupinu. Takouto formou prípravy sa otvárajú absolventom možností na trhu práce na celom území EÚ. Získané kompetencie   pomôžu žiakom v budúcnosti  ľahšie sa prispôsobiť budúcemu  kolektívu na pracovisku a ľahšie s ním spolupracovať.


Termíny realizácie: 1. skupina

Krátkodobá zahraničná mobilita v Prahe
Termín: 14. 11. 2021 – 29. 11. 2021  
Účastníci: 5 žiakov z odboru 3650 M staviteľstvo a 5 žiakov 2561 M informačné a sieťové technológie