Obnova Školského internátu s jedálňou – zníženie energetickej náročnosti

„Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou“

Názov projektu: Obnova Školského internátu s jedálňou, SPŠ Komenského 5, Bardejov
– zníženie energetickej náročnosti

HLAVNÝ CIEĽ PROJEKTU
Predmetom projektu je realizácia opatrení na zníženie energetickej náročnosti v zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC PSK – Stredná priemyselná škola, Komenského 5 v Bardejove. Výsledkom projektu budú energetické opatrenia realizované v 2 stavebných objektoch v správe prijímateľa a budú zamerané na zateplenie obvodového plášťa, zateplenie striech, zateplenie stropu suterénu, inštaláciu systémov merania a riadenia, výmenu svetelných zdrojov a svietidiel a inštaláciu obnoviteľných zdrojov. Realizáciou projektu sa dosiahne zníženie spotreby tepelnej energie a z energetického hľadiska prinesie realizácia pozitívny dopad spočívajúci v znížení nákladov na spotrebu energie. Realizáciou opatrení je možné splniť cieľ znížiť spotrebu tepla na vykurovanie budov a zvýšiť ich energetickú hospodárnosť. Zároveň bude dosiahnutý stav, že budovy splnia energetické kritérium, kritérium minimálnych tepelnoizolačných vlastností a kritérium hygienické. Výmenou okien, zateplením striech a obvodových plášťov objektov prijímateľ výrazne zníži tepelné straty, náklady na energie a taktiež prispeje k znižovaniu produkcie skleníkových plynov v zemskej atmosfére.

Z ekonomického hľadiska sa realizáciou dosiahne zlepšenie hospodárnosti prijímateľa
prostredníctvom úspor energie a zvýšenia energetickej efektívnosti budov zariadenia.

Dátum začatia realizácie projektu: 09/2016
Dátum ukončenia realizácie projektu: 08/2017
Celkové náklady: 661 594,94 EUR
NFP (EÚ + ŠR): 628 515,19 EUR
Druh projektu: Dopytovo orientovaný projekt
Riadiaci orgán: Ministerstvo životného prostredia SR

 

Popis projektu vo formáte PDF