Maturity: Informácie pre maturantov a ich rodičov

Kompletný materiál s prílohami, časovým harmonogramom a ďalšími doplňujúcimi informáciami na:
https://www.minedu.sk/rozhodnutie-o-terminoch-a-organizacii-internej-casti-maturitnej-skusky-v-case-mimoriadnej-situacie-v-skolskom-roku-20192020/

Žiak, ktorý sa prihlásil na dobrovoľnú maturitnú skúšku (matematika alebo cudzí jazyk) ju môže zrušiť písomným oznámením do 7. mája 2020. Žiadosť o zrušenie dobrovoľnej maturitnej skúšky je potrebné zaslať e-mailom na prexta@spsbj.sk. Ak tak neurobí bude ju konať v termíne od 25. mája 2020 do 13. júna 2020 klasickým spôsobom podľa bodu 11 Rozhodnutia Ministerstva školstva zo dňa 23.4.2020.

Maturanti: Odovzdávanie RPJ

Vzhľadom na situáciu, ktorá momentálne pretrváva a blížiace sa maturity sa ročníkové projekty budú odovzdávať elektronickou formou.

Formulár je dostupný na adrese http://form.spsbj.sk/rpj.php

Základné informácie:

  • Projekty je potrebné odovzdať do 23.04.2020 16:00:00 hod. (do tohto termínu je potrebné mať formulár aj odoslaný).
  • Odovzdávate výsledný súbor v PDF formáte, súbor vo formáte DOC alebo DOCx.
  • Ak máte prílohy (výkresy, zdrojové kódy, kalkulácie, …) odovzdávate ich samostatne v ZIP súbore.
  • Celková veľkosť nahrávaných súborov nesmie presiahnuť 256MB (PDF+Word+ZIP spolu). Ak niekto potrebuje odoslať väčšie prílohy, píšte na olah@spsbj.sk

V prípade problémov pri nahrávaní píšte na olah@spsbj.sk.

O ďalšom postupe budeme informovať.

Prístupy do EduPage

V prípade potreby zaslania prístupových údajov do Edupage kontaktujte:

– triedneho učiteľa/triednu učiteľku,

– správcu siete na adrese administrator@spsbj.sk (ten zašle údaje len v prípade, že sa žiadosť zašle z emailu, ktorý je v školskom systéme, inak prepošle žiadosť TU).

Pripomíname tiež, že pedagógovia majú zriadené pracovné emailové adresy v tvare priezvisko@spsbj.sk. Zoznam je dostupný na adrese https://www.spsbj.sk/skola/zamestnanci/pedagogicky-zbor

Koronavírus – posun termínov

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.

Z tohto dôvodu došlo k nasledujúcim zmenám:

  • Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2019/2020 sa presúva na obdobie od 31. marca 2020 do 3. apríla 2020.

 

  • Termín konania internej časti maturitnej skúšky sa presúva na obdobie od 1. júna 2020 do 19. júna 2020.

 

 

Na základe týchto skutočnosti SPŠT v Bardejove oznamuje svojim žiakom:

  • v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane bude vyučovanie prebiehať dištančnou formou – elektronický cez EduPage.

 

  • že z dôvodu posunu termínu internej časti MS (ústna časť) sa bude meniť aj termín absolvovania odbornej praxe pre II. a III. ročník štúdia, takže pôvodný termín od 18.5.2020 do 29.5.2020 sa bude posúvať, termín bude oznámený neskôr,

 

  • bude sa meniť – posúvať termín odovzdania ročníkových projektov a jeho obhajoby, termín bude oznámený neskôr,

 

  • je potrebné sledovať stránku školy a oznámenia vlády SR.

13. marca 2020 – riaditeľské voľno

V súlade s pokynmi predsedu Prešovského samosprávneho kraja vyhlasujeme na piatok, 13. marca 2020 v súlade s § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov „riaditeľské voľno“ pre žiakov.

Ďalšie pokyny budú zverejnené na stránke školy.

Koronavírus

Osoby, ktoré v predchádzajúcich dvoch týždňoch boli v Taliansku, Číne, Južnej Kórei a Iráne sú povinné ostať v domácej karanténe po dobu dvoch týždňov. To sa týka aj rodinných príslušníkov, s ktorými žijú v jednej domácnosti!!!
V prípade nedodržania tohto opatrenia hrozí pokuta vo výške 1650 eur!!! Zabezpečte, aby tieto osoby neboli v škole!!! Zároveň sa rušia rodičovské združenia a hromadné školské akcie !! Obmedzte návštevy na školách zo strany rodičov a verejnosti!!!

1 2 3 4 63