Vzdelávame moderne, aktívne, tvorivo

Základné informácie o projekte

Názov projektu Vzdelávame moderne, aktívne, tvorivo
Žiadateľ Stredná priemyselná škola,
Komenského 5, 085 42 Bardejov
Sektor  verejný
Operačný program  Operačný program Vzdelávanie
Prioritná os  1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
 Opatrenie  1.1 Premena tradičnej školy na modernú
 Kód výzvy  OPV-2008/1.1/04-SORO
Celkové výdavky projektu
(EUR)
Prostriedky ESF 85%164 465,38 €Prostriedky štátneho rozpočtu 10%19 348,87 €

Prostriedky v rámci spolufinancovania 5%

9 674,43 €

Celkové výdavky projektu spolu

193 488,68 €

Požadovaná výška NFP
(EUR)
Prostriedky ESF164 465,38 €Prostriedky štátneho rozpočtu 10%19 348,87 €

Požadovaná výška NFP spolu

183 814,25 €

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov ES