Odborná spôsobilosť

Národný inšpektorát práce vydal škole oprávnenie ev. číslo VVZ-0121/18-05.1 na vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce v rozsahu 05.1 – Výchova a vzdelávanie elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov a elektrotechnikov na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky.

Základná podmienka pre absolvovanie kurzu je ukončené stredoškolské vzdelanie so zameraním v oblasti elektrotechniky.

Rozsah kurzov:

§ 21 elektrotechnik

 • elektrotechnik je fyzická osoba, ktorá má ukončené stredoškolské elektrotechnické vzdelanie alebo vysokoškolské elektrotechnické vzdelanie
 • elektrotechnik je aj fyzická osoba, ktorá môže v rozsahu svojho odborného vzdelania vykonávať činnosť na vyhradenom technickom zariadení elektrickom, ak má odborné vzdelanie v inom učebnom odbore alebo v inom študijnom odbore ako elektrotechnickom, ktorého súčasťou je výučba zameraná na príslušné technické zariadenie elektrické

§ 22 samostatný elektrotechnik

 • samostatný elektrotechnik je fyzická osoba, ktorá spĺňa požiadavky odbornej spôsobilosti elektrotechnika a ktorá má odbornú prax
 • samostatný elektrotechnik môže riadiť činnosť poučených osôb bez obmedzenia ich počtu a riadiť činnosť najviac dvoch elektrotechnikov

§ 23 elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky

 • elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky je fyzická osoba, ktorá spĺňa požiadavky odbornej spôsobilosti elektrotechnika a ktorá má odbornú prax
 • elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky môže vykonávať činnosť samostatného elektrotechnika a riadiť činnosť poučených osôb, elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov a elektrotechnikov na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky bez obmedzenia ich počtu alebo riadiť prevádzku technických zariadení elektrických

Záverečné overovanie vedomostí

§ 21 až § 23 po ukončení kurzu nasleduje záverečné overovanie vedomostí, ktoré pozostáva z písomnej skúšky s minimálnym počtom 30 otázok, pričom na úspešné overenie vedomostí je potrebných najmenej 75 % správnych odpovedí a ústnej skúšky s minimálnym počtom piatich otázok.

Aktualizačná odborná príprava (AOP)

 • fyzická osoba, ktorá má osvedčenie, je povinná každých päť rokov absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu u osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie v rozsahu najmenej ôsmich hodín
 • forma skončenia: uvedenie dátumu absolvovania aktualizačnej odbornej prípravy v písomnom doklade „Osvedčenie“

Povinnosť absolvovať AOP stanovuje § 16, ods. 4 zákona č. 124/2006 Z.z. nasledovne:
•    osoby, ktoré vlastnia osvedčenie vydané po 1. 7. 2006 musia AOP absolvovať do 5 rokov od vydania osvedčenia
•    osoby, ktoré už absolvovali AOP, musia AOP znovu absolvovať vždy do piatich rokov od jej posledného absolvovania
•    poznámka: osoby, ktoré vlastnia osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydané pred 30. 6. 2006, museli absolvovať prvú AOP do 30. 4. 2008, inak ich osvedčenie týmto dňom stratilo platnosť

Potvrdenie o absolvovaní AOP
Absolvent získa potvrdenie o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy v zmysle § 16 ods. 4 zákona č. 124/2006 Z.z. – toto potvrdenie bude vyznačené na rube  na predloženom origináli platného osvedčenia o odbornej spôsobilosti.

Cieľ  školenia
Cieľ a obsah AOP je stanovený požiadavkami na obsah výchovnej a vzdelávacej činnosti v zmysle prílohy č. 6 vyhlášky MPSVR SR č. 356/2007 Z.z..
•    AOP umožní účastníkovi najmä:
•    oboznámiť sa s novými odbornými poznatkami a s predpismi v oblasti bezpečnosti práce a bezpečnosti technických zariadení so zameraním na elektrické zariadenia a s ich praktickým dopadom na činnosť na vyhradených technických zariadeniach elektrických oboznámiť sa s novými STN pre oblasť elektrických zariadení

Podmienky na vydanie potvrdenia o absolvovaní AOP

•    Absolvovanie AOP v rozsahu 8 hodín
•    Predloženie originálu platného osvedčenia o odbornej spôsobilosti pre činnosť na vyhradených technických zariadeniach elektrických a mať absolvovanú povinnú preventívnu lekársku prehliadku

Informácie o kurze

Minimálny počet akceptovaných žiadostí pre otvorenie kurzu je 10, maximálny počet je 20. Termín kurzu závisí od naplnenia minimálneho počtu uchádzačov. Presný termín kurzu bude uchádzačom zaslaný elektronicky 14 dní vopred.

Typy kurzov

 • Aktualizačná odborná príprava, cena: 55 €, dĺžka trvania: 8 hodín
 • Základný kurz §21: 70 €, dĺžka trvania: 3 dni po 8 hodín
 • Základný kurz §22: 140 €, dĺžka trvania: 3 dni po 8 hodín
 • Základný kurz §23: 140 €, dĺžka trvania: 3 dni po 8 hodín

Postup registrácie na kurz

 1. Uchádzač vyplní elektronickú prihlášku v časti Tlačivá (vyberie si prihlášku podľa typu kurzu, na ktorý sa hlási)
 2. Vygenerovanú prihlášku uchádzač vytlačí, podpíše, dá potvrdiť lekárovi (prípadne k nej priloží potvrdenie na samostatnom tlačive), dá si potvrdiť prax (prípadne doloží potvrdenie o praxi na samostatných tlačivách). Podpísanú prihlášku spolu s prílohami uchádzač doručí osobne alebo poštou na adresu Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, 085 42  Bardejov.
 3. Na zadaný e-mail bude uchádzačovi zaslaná predfaktúra. Prihláška je akceptovaná až po pripísaní úhrady na účet školy. V prípade neotvorenia kurzu sa záloha vráti uchádzačovi späť na účet.

Termín kurzov

Momentálne neotvárame nové kurzy.

Tlačivá

Prihlásiť sa na kurz – predbežná prihláška na kurz. Po naplnení kurzu Vám zašleme informácie o termíne kurzu a záväznú prihlášku.

Lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu [PDF] [DOC]