Prenájom nebytových priestorov formou obchodnej verejnej súťaže

Prešovský samosprávny kraj ( ďalej len „PSK“) v zmysle § 281 a násl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na „Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského samosprávneho kraja“ v platnom znení zverejňuje obchodnú verejnú súťaž (O.V.S.) na podávanie návrhov na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľného majetku PSK zvereného do správy správcu majetku – vyhlasovateľa obchodnej verejnej súťaže 1. Identifikácia vyhlasovateľa Názov: Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov Sídlo: Komenského 5, 085 42 Bardejov IČO: 00161705 DIČ: 2020508820 , nie sme platcami DPH Štatutárny orgán: Ing. Jaroslav Bujda, riaditeľ školy Kontaktná osoba: Viera Lenártová Tel. č.: 0544722558 2. Podmienky obchodnej verejnej súťaže a) Predmet zmluvy Nájom časti nehnuteľného majetku vo vlastníctve PSK, v správe správcu – vyhlasovateľa. Ide o prenájom časti nehnuteľného majetku – nebytových priestorov v budove Školského internátu v objekte súp. č. 518, zapísaného na LV 2579, k. ú. Bardejov na pozemku registra KN C parcelné číslo 1154 a to: • V suteréne budovy – Celková prenajímaná plocha nebytových priestorov je 6,34 m2 b) účastník zmluvného vzťahu – nájomca Podľa § 9a ods. 12 zák. č.

Čitať ďalej