Deň finančnej gramotnosti

8. 9. je medzinárodný deň finančnej gramotnosti, sme stále „v hre“, a preto aj tento deň sa na našej škole žiaci hrali:-)

Nie je hra ako hra. Táto bola zameraná na financie a rôzne životné udalosti, ktoré majú dopad aj na finančné správanie, rovnako tak finančné rozhodnutia, ktoré musíme v živote realizovať…

Hrou Finančná sloboda žiakov 4. ročníka počas dvoch dní 8.9.2023 a 12.9.2023 sprevádzal tím lektorov OVB.
V hre ide o scenár 30 rokov života rodiny a robenia finančných rozhodnutí, ktoré im majú pomôcť splniť stanovené ciele.
Veríme, že táto hra bude pre žiakov v živote nápomocná pri budovaní svojich vlastných cieľov a pomôže vyhnúť sa zlým rozhodnutiam v oblasti financií. 

Žiaci prvého, druhého a tretieho ročníka si otestovali svoje vedomosti z oblasti financií v online testoch a spolu s vyučujúcimi analyzovali praktické situácie, navodené aj cez portál Zmúdri do škôl.

Hra VR Generation Z a virtuálna realita na Strednej priemyselnej škole technickej v Bardejove

Čo sa vo virtuálnej realite naučíte, v reálnom živote akoby ste našli – VR Generation Z.

V septembri sa naša škola registrovala do projektu nadácie Tatra banky, boli sme úspešne zaradení do pilotnej fázy, ktorá bola určená na používanie s kompatibilným smartfónom. Zároveň našej škole venovala Tatra banka limitovanú verziu cardboardov – virtuálnych okuliarov. Pre žiakov je táto aplikácia možnosťou jednoducho a atraktívne priblížiť tému financií v  spoločnosti  mladých slovenských talentov Tomáša Brngála a youtubera Daniela „GoGo” Štraucha, ktorý sa na ich realizácií podieľali.

Hra vo virtuálnej realite (VR) je dizajnovaná vo forme mobilnej aplikácie pre smartfóny – iPhony aj Androidy.
Obsahuje edukatívnu časť rozdelenú do siedmich kapitol a na záver je pre žiakov pripravený krátky test.
Aplikácia funguje aj bez špeciálnych VR okuliarov, ak sa ich však hráč rozhodne použiť, prežije príbeh ešte intenzívnejšie z pohľadu prvej osoby. Zároveň nie je rušený inými vplyvmi a viac si zapamätá, keďže informácie vníma formou zážitku.

Súčasťou projektu je aj prieskum finančnej gramotnosti, ktorého úlohou je zistiť aktuálny stav finančnej gramotnosti žiakov stredných škôl na celom Slovensku a jeho výsledky poukážu na oblasti, v ktorých je potrebné klásť najväčší dôraz vo vzdelávacej časti projektu.

Aplikácia VR Generation štartovala 11. 11. 2022 so záverom 24.3.2023 a u našich žiakov mala veľký úspech.

Zmudri do škôl

1. polrok šk.r. 2022/2023

V závere šk. r. 2021/2022, reagovala naša škola na výzvu do programu Zmudri do škôl. Samotná spolupráca sa rozvinula hneď v úvode šk. r. 2022/2023 podpísaním Memoranda o spolupráci, sme obdržali Príručku prežitia na divokom webe, ktorú sme so žiakmi počas programu na vyučovaní so záujmom využívali. Pre žiakov vybrané témy, spracované videá, materiály a absolvovaný kvíz v závere každej témy boli poučné, viedli ich mnohokrát k živej diskusii, ako aj samostatnej práci a zodpovednému prístupu.
Získali sme prehľad o posune postojov a vedomostí žiakov, progres v sledovaných témach,  – Finančná gramotnosť, ktorej súčasťou boli kurzy: Ako zarábať čo najviac, Aký je rozdiel medzi debetnou a kreditnou kartou, Ako ušetriť peniaze, Ako investovať a neprerobiť, Pôžičky, úvery a hypotéky, Prečo peniaze strácajú na hodnote sme sledovali porovnaním vstupného a výstupného dotazníka.

Okrem témy Finančná gramotnosť sme so žiakmi so záujmom sledovali trendy v témach kritické myslenie a Digitálna bezpečnosť. Po úspešnom absolvovaní naša škola získala certifikát ZMÚDRI ŠKOLA v š. r. 2022/2023.

FiNN kvíz

Žiaci Strednej priemyselnej školy technickej v Bardejove mali možnosť nabrať nové a otestovať už osvojené vedomosti z oblasti finančnej gramotnosti. 
Nadácia NN ľuďom pripravila súťaž, ktorú mohli v známom prostredí školského informačného systému Edupage, dňa 23.11.2022, formou online testu absolvovať pod názvom FiNN kvíz. Určený bol pre žiakov 1. a 2. ročníka.

Obsahoval 20 otázok z oblasti:

– príjmy/výdavky,

– osobné financie,

– finančné pojmy,

– poistenie,

– dôchodkové sporenie atd.
Súťažný test bol spustený 23. 11. 2022 od 9:00 do 12:00 h. s časovým limitom na vyplnenie 40 minút.

Žiaci našej školy sa zapojili do tejto súťaže, čím získali nové vedomosti a zároveň zistili na základe dosiahnutého výsledku z testu  svoje umiestnenie voči rovesníkom.

Spoznali správne odpovede na otázky, ktoré v teste nezodpovedali správne. Motiváciou bola aj hotovosť, ktorú v každom z ôsmich krajov mali možnosť získať traja najlepší 200 €, 100 € a 50 €.

Z 81 prihlásených žiakov sa úspešnými riešiteľmi stali 46 žiaci, ktorí získali diplomy.

Gratulujeme!

Ušetri a investuj

V rámci projektu Ušetri a investuj, realizovaného v rámci rozvojového projektu na podporu organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu na rok 2022 vyhláseného MŠVVaŠ SR sa na škole v augustových dňoch uskutočnilo teoretické a praktické vzdelávanie, v rámci ktorého sa učitelia  oboznámili s  metodikou a stratégiou finančnej hry FINANČNÁ ODYSEA DeLuxe. Lektorom vzdelávania bol samotný autor hry MUDr. Milan Pavlík.

Realizáciou projektu chce škola dosiahnuť kvalitné vyškolenie pedagogických zamestnancov prioritne na vybranú tému finančnej gramotnosti – sporenie a investovanie. Ako doplnkové témy školenia boli finančná zodpovednosť spotrebiteľov, plánovanie, príjem a práca, rozhodovanie a hospodárenie spotrebiteľov, úver a dlh,  riadenie rizika a poistenie.

Následne  Dr. Pavlík (autor hry) a učitelia dňa  9.9.2022 oboznamovali žiakov  s metodikou a stratégiou finančnej hry FINANČNÁ ODYSEA DeLuxe, kedže aj v oblasti finančnej gramotnosti platí, že praktické návyky sa najjednoduchšie získavajú prostredníctvom hier, v ktorých sa modelujú rôzne životné situácie: nákupy, plánovanie rozpočtu, komunikácia s bankou investovanie, úvery a iné reálne životné situácie.

V mesiacoch október – november plánuje škola  realizovať medzitriedne súťaže.

Projekt bol dotovaný sumou 1 950 eur (1 825 eur MVVaŠ SR a 125 eur spoluúčasť Rodičovskej  rady pri SPŠT v Bardejove), z ktorej okrem lektorovania boli financované trenažéry Finančná odysea v počte 15 kusov a knihy Základy finančného zdravia taktiež  v počte 15 kusov.

9. ročník Finančnej olympiády

Milí študenti,
overiť so svoje vedomosti z oblasti Financií si môžete aj tento rok. Nadácia PARTNERS spúšťa 9. ročník Finančnej olympiády. Iste sa aj niečo nové dozviete a ešte môžete získať atraktívne výhry pre seba a finančný príspevok pre svoju školu.

Súťaž prebieha v troch kolách, študenti si svoje vedomosti postupne dopĺňajú, aby zvládne zvyšujúcu sa náročnosť testov. V prvých dvoch kolách, ktoré prebehnú formou online testu môžu študenti používať akékoľvek dostupné pomôcky. Vo finálovom kole, ktoré je organizované prezenčnou formou v sídle Nadácie PARTNERS, sa študenti musia spoľahnúť iba na svoje finančné vedomosti. Tak ako aj v živote.

Čitať ďalej