Pre žiakov

OZNAM

Oznamujeme žiakom ubytovaným v ŠI,

že dňa 10. 09. 2019 t.j. v utorok o 17,00 hod,

sa v školskej jedálni uskutoční stretnutie žiakov a rodičov ubytovaných žiakov s vedením SPŠT a ŠI.

 Účasť žiakov je povinná. Ďakujeme.

Riaditeľstvo SPŠT a ŠI

Školský internát pri SPŠT v Bardejove

Žiak pri nástupe do ŠI 1.9.2019 sa preukáže dokladmi o uhradení ubytovania a stravy za mesiac september, alebo platby uhradí v deň nástupu v hotovosti a do 20. septembra 2019 uhradí ubytovanie a stravu za október 2019. V prípade neuhradenia poplatkov ubytovanie nebude poskytnuté!

Zápisný lístok na stravovanie [DOCx]

Žiadosť o prijatie do školského internátu

Pokyny k prijatiu na internát

Neoddeliteľnou súčasťou školy je školský internát, ktorý zabezpečuje pre žiakov výchovnú starostlivosť, ubytovanie a stravovanie po celú dobu existencie školy. Výchovno-pedagogickú prácu v internáte zabezpečujú profesionálni vychovávatelia. Školský internát ponúka ubytovaciu kapacitu 240 lôžok a 600 stravníkov. Pre študentov je v podstatnej miere náhradou domáceho prostredia so všetkými výhodami a s tým súvisiacimi činnosťami. Je tu sústavne zabezpečovaná organizovaná činnosť v mimovyučovacom čase so zreteľom na záujmovú činnosť ubytovaných.

Škola ponúka aj mnoho iných služieb pre študentov v čase mimo vyučovania, medzi ktoré patria:

  • telocvičňa
  • posilňovňa
  • prístup na internet
  • k dispozícii je spoločenská miestnosť
  • školské ihrisko

V súčasnosti pre nedostatok ubytovaných študentov sa časť kapacity internátu využíva na podnikateľské účely.

Poštová adresa internátu

Školský internát pri SPŠT v Bardejove
Ul. sv. Jakuba 28
085 01 Bardejov
Slovenská republika
tel.: 054/472 25 58
e-mail: lenartova@spsbj.sk

Fotky izieb

Fotky jedálne