Pre žiakov

POKYNY PRE NÁSTUP ŽIAKOV DO ŠKOLSKÉHO INTERNÁTU

Nástup do ŠI spojený so zápisom pred začatím šk. roka 2023/2024 je v nedeľu 3.9.2023,

v čase od 15.00 h do 21.00 h.

Platba za stravu a ubytovanie  za mesiac september 2023 musí byť uhradená pred nástupom žiaka do ŠI, a to bezhotovostne na uvedené čísla účtov.

PLATBA V HOTOVOSTI PRI NÁSTUPE NEBUDE MOŽNÁ.

Mesačné poplatky:

ubytovanie 50 €/mes.

celodenná strava 6,05 eur/deň – zálohová platba vo výške 121,00 eur mesačne (6,05€ × 20 dní = 121,00€).


Pre platbu za ubytovanie a stravu prosím použite nasledovné čísla účtov:
STRAVA – IBAN SK35 8180 0000 007000513895
UBYTOVANIE – IBAN SK57 8180 0000 007000513887

Identifikácia platby: Ak nastupujete prvý krát na náš internát, do poznámky pre príjemcu uveďte meno a priezvisko žiaka za ktorého platíte ubytovanie/stravu. Pokračujúci ubytovaní používajú pridelený VS.

Pre platbu mobilom môžete naskenovať aj QR kódy nižšie – NEZABUDNITE VYPLNIŤ variabilný symbol alebo správu pre príjemcu


Pri nástupe do školského internátu je potrebné predložiť:
1. lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti pre umiestnenie v ŠI / žiaci 1. roč./,

2. fotografia – 2ks rozmerov 3,5cm x 4,5cm /žiaci 1. roč./,
3. visiaci zámok – 1ks,
4. doklad o úhrade za ubytovanie a stravu za mesiac september 2023.

Školský internát pri SPŠT v Bardejove


Školská jedáleň pri SPŠT v Bardejove


Neoddeliteľnou súčasťou školy je školský internát, ktorý zabezpečuje pre žiakov výchovnú starostlivosť, ubytovanie a stravovanie po celú dobu existencie školy. Výchovno-pedagogickú prácu v internáte zabezpečujú profesionálni vychovávatelia. Školský internát ponúka ubytovaciu kapacitu 240 lôžok a 600 stravníkov. Pre študentov je v podstatnej miere náhradou domáceho prostredia so všetkými výhodami a s tým súvisiacimi činnosťami. Je tu sústavne zabezpečovaná organizovaná činnosť v mimovyučovacom čase so zreteľom na záujmovú činnosť ubytovaných.

Škola ponúka aj mnoho iných služieb pre študentov v čase mimo vyučovania, medzi ktoré patria:

  • telocvičňa
  • posilňovňa
  • prístup na internet
  • k dispozícii je spoločenská miestnosť
  • školské ihrisko

V súčasnosti pre nedostatok ubytovaných študentov sa časť kapacity internátu využíva na podnikateľské účely.

Poštová adresa internátu

Školský internát pri SPŠT v Bardejove
Ul. sv. Jakuba 28
085 01 Bardejov
Slovenská republika
tel.: 054/472 25 58
e-mail: lenartova@spsbj.sk

Fotky izieb

Fotky jedálne

Fotky kuchynky

Fotky spoločných priestorov