SPŠT Bardejov

Organizácia školského roka

Školský rok 2019/2020 sa začína 1. septembra 2019 (nedeľa).

I. polrok
Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2019 (pondelok).
Školské vyučovanie sa končí 31. januára 2020 (piatok).

II. polrok
Školské vyučovanie sa začína 4. februára 2020 (utorok).
Školské vyučovanie sa končí pre 1.- 3. ročník 30. júna 2020 (utorok).
Školské vyučovanie sa končí pre 4. ročník 15. mája 2020 (piatok) – IV. A,B,C

Pedagogická rada
I. štvrťrok 19. november 2019 (utorok) (hodnotiaca porada)
I. polrok 28. január 2020 (utorok) (klasifikačná porada)
III. štvrťrok 7. apríl 2020 (utorok) (hodnotiaca porada)
II. polrok 25. jún 2020 (štvrtok) (klasifikačná porada)

Klasifikačná porada pre maturitné ročníky
12. máj 2020 (utorok) – IV. A,B,C

Prázdniny
Jesenné: 30. október – 31.október 2019 (streda – štvrtok)
Vyučovanie sa začína 4. novembra 2019 (pondelok).
Vianočné: 23. december 2019 (pondelok) – 7. január 2020 (utorok)
Vyučovanie sa začína 8. januára 2020 (streda)
Polročné: 3. február 2020 (pondelok)
Vyučovanie sa začína 4. februára 2020 (utorok)
Jarné: 2. marec 2020 – 6.marec 2020
Vyučovanie sa začína 9. marca 2020 (pondelok)
Veľkonočné: 9. apríl 2020 – 14. apríl 2020 (štvrtok – utorok)
Vyučovanie sa začína: 15. apríla 2020 (streda)
Letné: 1. júl 2020 – 31. august 2020

Štátne sviatky a dni pracovného pokoja počas školského roka
1. september 2019 (nedeľa) Deň ústavy
15. september 2019 (nedeľa) Sedembolestná Panna Mária
1. november 2019 (piatok) Sviatok všetkých svätých
17. november 2019 (nedeľa) Deň boja za slobodu a demokraciu
1. január 2020 (streda) Deň vzniku SR
6. január 2020 (pondelok) Traja králi
1. máj 2020 ( piatok) Sviatok práce
8. máj 2020 ( piatok) Deň víťazstva nad fašizmom

Maturitné skúšky

1. Riadny termín MS:
Externá časť a písomná forma internej časti:
17. marec 2020 (utorok) – slovenský jazyk a literatúra
18. marec 2020 (streda) – cudzí jazyk
19 marec 2020 (štvrtok) – matematika
Náhradný termín EČMS a PFIČ – 31. marec – 3. apríl 2020
Za prípravu a metodické riadenie EČ a PFIČ zodpovedá NÚCEM.
Dni konania náhradného termínu pre jednotlivé predmety určí NÚCEM na základe počtu prihlásených žiakov a zverejní ich najneskôr 25. marca 2020.
Za distribúciu zásielok s testami zodpovedá ObÚ Prešov. Za organizačné zabezpečenie zodpovedá riaditeľ školy.

Praktická časť odbornej zložky MS:
IV.A ( 3765 M technika a prevádzka dopravy, 3650 M staviteľstvo) – 4. máj 2020 (pondelok) – obhajoba ročníkového projektu – ročníkový projekt odovzdať najneskôr do 16. apríla 2020 (štvrtok).

IV. B (2675 M elektrotechnika) – 4. máj – 5. máj 2020 (pondelok p .č. žiaka 1-6, utorok p. č. žiaka 7-22) – obhajoba ročníkového projektu – ročníkový projekt odovzdať najneskôr do 16. apríla 2020 (štvrtok).

IV. C (3918 M technické lýceum) – 4. máj 2020 (pondelok) – obhajoba
ročníkového projektu – ročníkový projekt odovzdať najneskôr do 16. apríla 2020 (štvrtok).

Termín konania ústnej formy internej časti MS:
IV.A, B, C 25.5. 2020 – 29.5. 2020

2. Opravný termín EČ a PFIČ MS :
3. – 8. september 2020 (štvrtok – utorok) – v školách, ktoré určí OÚ Prešov, odbor školstva.

Kurzy

1. Kurz na ochranu života a zdravia
3. ročník: 25. – 27. september 2019 (streda – piatok)

2. Plavecký kurz
Plaváreň Bardejov, každý štvrtok 4. – 7. vyučovacia hodina , striedanie tried 1.A,B,C, 19. september 2019 – 30. január 2020
3. Lyžiarsky kurz pre žiakov 2. a 3. ročníkov – 20. – 24. január 2020 (pondelok – piatok)

4. Účelové cvičenia

1. ročníky

1. cvičenie – 23. september 2019 (pondelok)
2. cvičenie – 24. september 2019 (utorok)

     2. ročníky

3. cvičenie – 24. september 2019 (utorok)
4. cvičenie – 23. september 2019 (pondelok)

ZRŠ
1. – 4. roč. 10. september 2019 (utorok)
1. – 4. roč. 20. november 2019 (streda)
1. – 4. roč. 7. apríl 2020 (utorok)
Ďalšie termíny ZRŠ si stanovujú jednotlivé triedy podľa potreby.

Termíny ostatných podujatí
100 rokov SND september 2019 – apríl 2020
Výlet I. ročníkov (zoznamovací) 16.9. -17.9.2019 (pondelok – utorok)
Deň finančnej gramotnosti 10. septembra 2019 (utorok)
Poruchy príjmu potravy – zdravá škola (II. ročník) 25. september 2019 (streda)
Po stopách obetí 1. a 2. sv. vojny september 2019
Pamätníky vojen september 2019
Športový deň 1. ročníka 13. september 2019 (piatok)
Upracme Slovensko- svetový čistiaci deň 20. septembra 2019 (piatok)
Výstup na Rysy október 2019 (podľa počasia)
Stužková slávnosť 4.A 22. november 2019 (piatok)
Stužková slávnosť 4.B 11. október 2019 (piatok)
Stužková slávnosť 4.C – výlet 3. – 6. september 2019 (utorok – piatok)
Úcta k starším – zaspievajme si spolu október 2019
Týždeň vedy a techniky 4. – 10. november 2019
Študentská kvapka krvi november 2019
30. výročie nežnej revolúcie (vedomostný kvíz) november 2019
Genius logicus november 2019 – máj 2020
Zenit v ELE november 2019 – december 2020
Imatrikulácia 1. ročníka 15. november 2019 (piatok)
Mikuláš na SPŠT 6. december 2019 (piatok)
Vianočný punč 20. december 2019 (piatok)
Školský ples 24. január 2020 (piatok)
Deň otvorených dverí 30. január 2020 (štvrtok)
Valentínska kvapka krvi február 2020
Valentínsky futsalový turnaj február 2020
Valentín 14. február 2020 (piatok)
Deň vody marec 2020
Školské kolo HK marec 2020
Tematický deň marec 2020
Klokan – matematická súťaž marec 2020
Mat(ne)BOJ 13. marec 2020 (piatok)
Namakaný deň – exkurzia TUKE 8. apríl 2020 (streda)
Deň narcisov apríl 2020
Osvienčim apríl 2020
Rozlúčka 4. A,B, C – 15. máj 2020 (piatok)
Prevádzková prax 18. máj 2020 (pondelok) – 29. máj 2020 (piatok)
Finančná gramotnosť pre 1. roč. 19. máj 2020 (utorok)

Exkurzie, školské výlety, divadelné predstavenie – učitelia, tr. učitelia, resp. vedúci PK oznámi termín podujatia min. 3 dní vopred a doloží potrebnú dokumentáciu.

Mimoriadne prerušenie obdobia školského vyučovania
Minister školstva, vedy, kultúry a športu SR môže prerušiť obdobie školského vyučovania v prípade nepredvídanej udalosti počas obdobia školského vyučovania (živelné pohromy, epidémia, pandémia). Ministerstvo školstva podáva informáciu o mimoriadnom prerušení obdobia školského vyučovania v hromadných oznamovacích prostriedkoch. O spôsobe náhrady zameškaného školského vyučovania rozhodne riaditeľ školy – napr. v čase prázdnin, v dňoch pracovného pokoja.