Organizácia školského roka

Školský rok 2022/2023 sa začína 1. septembra 2022 (štvrtok).

I. polrok

Školské vyučovanie sa začína 5. septembra 2022 (pondelok).

Školské vyučovanie sa končí 31. januára 2023 (utorok).

II. polrok

Školské vyučovanie sa začína 1. februára 2023 (streda).

Školské vyučovanie sa končí pre 1.- 3. ročník 30. júna 2023 (piatok).

Školské vyučovanie sa končí pre 4. ročník 19. mája 2023 (piatok) – IV. A,B,C

Pedagogická rada

I. štvrťrok 22. november 2022 (utorok) (hodnotiaca porada)
I. polrok 24. január 2023 (utorok) (klasifikačná porada)
III. štvrťrok 18. apríl 2023 (utorok) (hodnotiaca porada)
II. polrok 26. jún 2023 (pondelok) (klasifikačná porada)

Klasifikačná porada pre maturitné ročníky

16. máj 2023 (utorok) – IV. A,B,C

Prázdniny

Prázdniny Termín Vyučovanie začína
Jesenné 28. október – 31.október 2022 (piatok – pondelok) 2. novembra 2022 (streda)
Vianočné 23. december 2022 (piatok) – 6. január 2023 (piatok) 9. januára 2023 (pondelok)
Jarné 6. marec 2023 – 10. marec 2023 (pondelok – piatok) 13. marca 2023  (pondelok)
Veľkonočné 6. apríl 2023 – 11. apríl 2023 (štvrtok – utorok) 12. apríla 2023 (streda)
Letné 1. júl 2023 – 31. august 2023 4.septembra 2023 (pondelok)

Štátne sviatky a dni pracovného pokoja počas školského roka

1. september 2022 (štvrtok) Deň ústavy
15. september 2022 (štvrtok) Sedembolestná Panna Mária
1. november 2022 (utorok) Sviatok všetkých svätých
17. november 2022 (štvrtok) Deň boja za slobodu a demokraciu
1. január 2023 (nedeľa) Deň vzniku SR
6. január 2023 (piatok) Traja králi
1. máj 2023 (pondelok) Sviatok práce
8. máj 2023 (pondelok) Deň víťazstva nad fašizmom

Maturitné skúšky

1.     Riadny termín MS:

Externá časť a písomná forma internej časti:

14. marec 2023 (utorok)  – slovenský jazyk a literatúra

15. marec 2023 (streda) – cudzí jazyk

16. marec 2023 (štvrtok) –  matematika

Náhradný termín EČMS a PFIČ – 3.- 5. apríl 2023

Za prípravu a metodické riadenie EČ a PFIČ zodpovedá NIVAM.

Dni konania náhradného termínu pre jednotlivé predmety určí NIVAM na základe počtu prihlásených žiakov a zverejní ich najneskôr 2. augusta 2023.

Za distribúciu zásielok s testami zodpovedá RÚŠS Prešov. Za organizačné zabezpečenie zodpovedá riaditeľ školy.

Termíny internej časti MS, okrem PFIČ MS, určia jednotlivým stredným školám vo svojej pôsobnosti príslušné RÚŠS v čase od 22. mája 2023 do 9. júna 2023.

Praktická časť odbornej zložky MS:

IV.A ( 3650 M staviteľstvo, 3765 M technika a prevádzka dopravy) – 2. – 3.máj 2023 (utorok – streda) – obhajoba ročníkového projektu –  ročníkový projekt odovzdať najneskôr do 12. apríla 2023 (streda).

IV. B (2675 M elektrotechnika) – 2. – 3.máj 2023 (utorok – streda) – ročníkový projekt odovzdať najneskôr do  12. apríla 2023 (streda).

IV. C (2561  M informačné a sieťové technológie) – 2. – 3.máj 2023  (utorok – streda) –  ročníkový projekt odovzdať najneskôr do 12. apríla 2023 (streda).

Termín konania ústnej formy internej časti MS:

IV.A,B,C   29.5.2023 – 2.6.2023 (pondelok – piatok)

2.     Opravný termín EČ a PFIČ MS :

Opravný termín externej časti MS a písomnej formy internej časti MS pre šk. rok 2022/2023 sa uskutoční v termíne 6. – 9. septembra 2023.

3.     Termín konania prijímacích skúšok:

1. kolo, 1. termín: 4. máj 2023 a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov  aj 5. máj 2023.

1. kolo, 2. termín: 9. máj 2023 a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov aj 10. máj 2023.

2. kolo: na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka určuje sa termín 20. jún 2023, z organizačných dôvodov sa môže prijímacia skúška skončiť 21. júna 2023.

Kurzy

1. Kurz na ochranu života a zdravia: 3. ročník:  5.-7.10.2022

2. Plavecký kurz:  Plaváreň Bardejov, každý štvrtok  4. – 7. vyučovacia  hodina, striedanie tried  1.A,B,C,D

3. Lyžiarsky kurz pre žiakov 3. a 4. ročníkov: Termín: január 2023

4. Účelové cvičenia

1. ročník 1. cvičenie  – 3.10.2022
2. cvičenie – 4.10.2022
2. ročník 1. cvičenie – 3.10.2022
2. cvičenie – 4.10.2022

ZRŠ

1. roč. 13. september 2022 (utorok)
1. – 4. roč. 23. november 2022 (streda)
1. – 4. roč. 19. apríl 2023 (streda)

Ďalšie termíny ZRŠ si stanovujú jednotlivé triedy podľa potreby.

Termíny ďalších podujatí

Stužkový výlet IV.B,C 7.-11.9.2022
Biela pastelka september 2022
Divadelné predstavenie september 2022/jún 2023
Spoznávací zájazd Viedeň september 2022/jún 2023
Deň finančnej gramotnosti 8. september 2022
Finančná odysea (projekt Ušetri a investuj) 9. september 2022
Európsky deň jazykov 27. september 2022
Poznávací výlet 1. ročníkov september 2022
Zbierka zálohovaných fliaš pre združenie Podaj ďalej Prešov september 2022/október 2022
Po stopách I. a II. svetovej vojny september 2022/október 2022
Suburbium Bardejov september 2022/október 2022
Futbalový turnaj 1. ročníkov 16.9.2022
Účelové cvičenie 1. a 2. ročník 3.-4.10.2022
Kurz na ochranu života a zdravia 5.-7.10.2022
Autosalón Nitra október 2022
súťaž  Finančná ODYSEA október 2022/november 2022
Slovakia TECH FORUM – EXPO 20. -21.9.2022
Školské kolo Zenit v ELE október 2022
Imatrikulácia I. roč. 16. november 2022
Týždeň vedy a techniky 7. – 13. november 2022
Zenit GRAFIK, WEBDESING október/november
Finančná olympiáda október/november 2022
Možno príde aj Mikuláš 6. december 2022
Ekonomická olympiáda november/december 2022
Vianočný punč a pásmo 22. december 2022
Koľko lásky sa vojde do krabice od topánok december 2022
Vianočné trhy Budapešť december 2022
Priemyslovácka kvapka krvi január 2022
Školský ples február 2023
Deň otvorených dverí január – február  2023
Valentín, turnaj vo futsale 14. február 2023
Program na Deň učiteľov 28. marec 2023
Literárna exkurzia marec 2023
Namakaný deň  – exkurzia TUKE apríl 2023
Deň narcisov apríl 2023
Krakov, Osvienčim apríl 2023
Deň zeme – dobrovoľnícka činnosť s cieľom skrášliť okolie školy apríl 2023
SOČ, Strojár inovátor apríl 2023
Bratislava, Sereď apríl 2023
Deň Európy – zábavno-súťažné dopoludnie na tému „Európska únia a ja“ máj 2023
Rozlúčka 4. A,B, C 19. máj 2023
Prevádzková prax 22.5.2023 – 2.6.2023
Školské kolo IMP Student Award jún 2023
Koncoročný futbalový turnaj jún 2023
e- testovanie (NIVAM) podľa aktuálnej ponuky
Exkurzie (autosalón Nitra, Coneco Bratislava,   ABC stavebníctva Prešov,  IT firmy Košice, Steelpark Košice , Kamax, Strojtech centrum, Dajsprint…) september 2022 /jún 2023
Výstava  inf. a výpočtovej techniky (Košice, Bratislava, Brno) september 2022 – jún 2023
Návšteva výpoč. strediska SAV máj – jún 2023