Organizácia školského roka

Školský rok 2018/2019 sa začína 3. septembra 2018 (pondelok).

I. polrok
Školské vyučovanie sa začína 4. septembra 2018 (utorok).
Školské vyučovanie sa končí 31. januára 2019 (štvrtok).

II. polrok
Školské vyučovanie sa začína 4. februára 2019 (pondelok).
Školské vyučovanie sa končí pre 1.- 3. ročník 28. júna 2019 (piatok).
Školské vyučovanie sa končí pre 4. ročník 17. mája 2019 (piatok) – IV. A,B,C

Pedagogická rada
I. štvrťrok 13. november 2018 (utorok) (hodnotiaca porada)
I. polrok 29. január 2019 (utorok) (klasifikačná porada)
III. štvrťrok 9. apríl 2019 (utorok) (hodnotiaca porada)
II. polrok 25. jún 2019 ( utorok) (klasifikačná porada)

Klasifikačná porada pre maturitné ročníky
14. máj 2019 (utorok) – IV. A,B,C

Prázdniny
Jesenné: 31. október – 2. november 2018 (streda – piatok)
Vyučovanie sa začína 5. novembra 2018 (pondelok).
Vianočné: 23. december 2018 – 7. január 2019
Vyučovanie sa začína 8. januára 2019 (utorok)
Polročné: 1. február 2019 (piatok)
Vyučovanie sa začína 4. februára 2019 (pondelok)
Jarné: 18. február 2018 – 22. február 2019
Vyučovanie sa začína 25. február 2019 (pondelok)
Veľkonočné: 18. apríl 2019 – 23. apríl 2019 (štvrtok – utorok)
Vyučovanie sa začína: 24. apríla 2019 (streda)
Letné: 1. júl 2018 – 31. august 2018

Štátne sviatky a dni pracovného pokoja počas školského roka
1. september 2018 (sobota) Deň ústavy
15. september 2018 (sobota) Sedembolestná Panna Mária
30. októbra 2018 (utorok) Výročie Deklarácie slovenského národa
1. november 2018 (štvrtok) Sviatok všetkých svätých
17. november 2018 (sobota) Deň boja za slobodu a demokraciu
1. január 2019 ( utorok) Deň vzniku SR
6. január 2019 (nedeľa) Traja králi
1. máj 2019 ( streda) Sviatok práce
8. máj 2019 ( streda) Deň víťazstva nad fašizmom

Maturitné skúšky

1. Riadny termín MS:
Externá časť a písomná forma internej časti:
12. marec 2019 (utorok) – slovenský jazyk a literatúra
13. marec 2019 (streda) – cudzí jazyk
14. marec 2019 (štvrtok) – matematika
Náhradný termín EČMS a PFIČ – 9.-12. apríl 2019
Za prípravu a metodické riadenie EČ a PFIČ zodpovedá NÚCEM. Za distribúciu zásielok s testami zodpovedá ObÚ Prešov. Za organizačné zabezpečenie zodpovedá riaditeľ školy.

Praktická časť odbornej zložky MS:
IV.A ( 3765 M technika a prevádzka dopravy, 3650 M staviteľstvo) – 6. máj 2019 (pondelok) – obhajoba ročníkového projektu – ročníkový projekt odovzdať najneskôr do 17. apríla 2019 (streda).

IV. B (2675 M elektrotechnika) – 6.máj – 7.máj 2019 (pondelok p .č. žiaka 1-16, utorok p. č. žiaka 17-26) – obhajoba ročníkového projektu – ročníkový projekt odovzdať najneskôr do 17. apríla 2019 (streda).

IV. C (3918 M technické lýceum) – 7. máj 2019 (utorok) – obhajoba
ročníkového projektu – ročníkový projekt odovzdať najneskôr do 17. apríla 2019
(streda).

Termín konania ústnej formy internej časti MS:
IV.A, B, C 27.5. 2019 – 31.5. 2019

2. Opravný termín EČ a PFIČ MS :
3. – 6. september 2019 (utorok – piatok) – v školách, ktoré určí OÚ Prešov, odbor školstva.

Kurzy

1. Kurz na ochranu života a zdravia
3. ročník: 3. októbra 2018 – 5. októbra 2018 (streda – piatok)

2. Plavecký kurz
Plaváreň Bardejov, každý štvrtok 4. – 7. vyučovacia hodina v termíne od októbra 2018
do januára 2019, striedanie tried 1.A,B,C

3. Lyžiarsky kurz pre žiakov 2. a 3. ročníkov
od 14.januára 2019 – 18. január 2019 (pondelok – piatok)

4. Účelové cvičenia

1. ročníky – 1. cvičenie – 1. októbra 2018 – 2. októbra 2018
2. cvičenie – 1. októbra 2018 – 2. októbra 2018

2. ročníky – 3. cvičenie – 1. októbra 2018 – 2. októbra 2018
4. cvičenie – 1. októbra 2018 – 2. októbra 2018

ZRŠ
1. – 4. roč. 20. septembera 2018 (štvrtok)
1. – 4. roč. 14. november 2018 ( streda)
1. – 4. roč. 10. apríl 2019 (streda)
Ďalšie termíny ZRŠ si stanovujú jednotlivé triedy podľa potreby.

Termíny ostatných podujatí
Deň finančnej gramotnosti 8.septembra 2018 (sobota)
Športový deň 1. ročníka 14. septembra 2018 (piatok)
Moja story, tvoja story 24.9.2018 (pondelok)
Deň polície 27. -28.9.2018 (štvrtok – piatok)
Stužková slávnosť 4.A 19. október 2018 (piatok)
Stužková slávnosť 4.B 12. október 2018 (piatok)
Stužková slávnosť 4.C 9. november 2018 (piatok)
Týždeň vedy a techniky 5.november 2018 – 11.november 2018
Imatrikulácia 1. ročníka 16.november 2018 ( piatok)
Školské kolo v bedmintone november 2018 (v spolupráci s ŽŠR)
Školský ples 25. január 2019 (piatok)
Deň otvorených dverí 30. január 2019 (streda)
Valentínsky turnaj vo florbale február 2019 (v spolupráci s ŽŠR)
Rozlúčka 4. A,B, C – 17.máj 2019 (piatok),
Prevádzková prax 20.máj 2019 (pondelok) – 31. máj 2019 (piatok)
Finančná gramotnosť pre 1. roč 28. máj 2019 (utorok) – 30. máj 2019 (štvrtok)
Finančná gramotnosť pre 2. roč 5. marec 2019 (utorok) – 7. marec 2019 (štvrtok)
Koncoročný turnaj vo frisbee jún 2019

Exkurzie, školské výlety, divadelné predstavenie – učitelia, tr. učitelia, resp. vedúci PK oznámi termín podujatia min. 3 dní vopred a doloží potrebnú dokumentáciu.

Mimoriadne prerušenie obdobia školského vyučovania
Minister školstva, vedy, kultúry a športu SR môže prerušiť obdobie školského vyučovania v prípade nepredvídanej udalosti počas obdobia školského vyučovania (živelné pohromy, epidémia, pandémia). Ministerstvo školstva podáva informáciu o mimoriadnom prerušení obdobia školského vyučovania v hromadných oznamovacích prostriedkoch. O spôsobe náhrady zameškaného školského vyučovania rozhodne riaditeľ školy – napr. v čase prázdnin, v dňoch pracovného pokoja.