Organizácia školského roka

Školský rok 2023/2024 sa začína 1. septembra 2023 (piatok).

I. polrok
Školské vyučovanie sa začína 4. septembra 2023 (pondelok).
Školské vyučovanie sa končí 31. januára 2024 (streda).

II. polrok
Školské vyučovanie sa začína 1. februára 2024 (štvrtok).
Školské vyučovanie sa končí pre 1.- 3. ročník 28. júna 2024 (piatok).
Školské vyučovanie sa končí pre 4. ročník 17. mája 2024 (piatok) – IV. A,B,C,D

Pedagogická rada
I. štvrťrok 21. november 2023 (utorok) (hodnotiaca porada)
I. polrok 23. január 2024 (utorok) (klasifikačná porada)
III. štvrťrok 16. apríl 2024 (utorok) (hodnotiaca porada)
II. polrok 24. jún 2024 (pondelok) (klasifikačná porada)

Klasifikačná porada pre maturitné ročníky
14. máj 2024 (utorok) – IV. A,B,C,D

Prázdniny
Jesenné: 30. – 31. október 2023 (pondelok – utorok), vyučovanie sa začína 2. novembra 2023 (štvrtok).
Vianočné: 23. december 2023 (sobota) – 7. január 2024 (nedeľa), vyučovanie sa začína 8. januára 2024 (pondelok)
Jarné: 26. február 20241. marec 2024 (pondelok – piatok), vyučovanie sa začína 14. marca 2024 (pondelok)
Veľkonočné: 28. marec 20242. apríl 2024 (štvrtok – utorok), vyučovanie sa začína: 3. apríla 2024 (streda)
Letné: 1. júl 20241. september 2024, vyučovanie sa začína: 2.septembra 2024 (pondelok)

Štátne sviatky a dni pracovného pokoja počas školského roka
1. september 2023 (piatok) Deň ústavy
15. september 2023 (piatok) Sedembolestná Panna Mária
1. november 2023 (streda) Sviatok všetkých svätých
17. november 2023 (piatok) Deň boja za slobodu a demokraciu
1. január 2024 (pondelok) Deň vzniku SR
6. január 2024 (sobota) Traja králi
1. máj 2024 (streda) Sviatok práce
8. máj 2024 (streda) Deň víťazstva nad fašizmom

Maturitné skúšky

1. riadny termín MS:
Externá časť a písomná forma internej časti:
12. marec 2024 (utorok) – slovenský jazyk a literatúra
13. marec 2024 (streda) – cudzí jazyk
14. marec 2024 (štvrtok) – matematika
Náhradný termín EČMS a PFIČ9. – 12. apríl 2024
Dni konania opravného termínu pre jednotlivé predmety určí ministerstvo školstva na základe počtu prihlásených žiakov a zverejní ich najneskôr 2. augusta 2024.
Zber údajov o žiakoch prihlásených na EČ a PFIČ MS pre školský rok 2023/2024 sa uskutoční v termíne 1. – 31. október 2023.
Termíny internej časti maturitnej skúšky, okrem písomnej formy internej časti maturitnej skúšky určia v zmysle § 77 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. jednotlivým stredným školám príslušné regionálne úrady školskej správy v čase od 20. mája 2024 do 7. júna 2024.

Praktická časť odbornej zložky MS:

IV.A ( 3650 M staviteľstvo) – 9. – 10. máj 2024 (štvrtok – piatok) – obhajoba ročníkového projektu – ročníkový projekt odovzdať najneskôr do 19. apríla 2024 (piatok).

IV. B (2675 M elektrotechnika) – 9. – 10. máj 2024 (štvrtok – piatok) – obhajoba ročníkového projektu – ročníkový projekt odovzdať najneskôr do 19. apríla 2024 (piatok).

IV. C (2561 M informačné a sieťové technológie) – 9. – 10. máj 2024 (štvrtok – piatok) – obhajoba ročníkového projektu – ročníkový projekt odovzdať najneskôr do 19. apríla 2024 (piatok).

IV. D (2561 M informačné a sieťové technológie, 3765 M technika a prevádzka dopravy) – 7. máj 2024 (utorok, odbor IST) a 9. máj 2024 (štvrtok, odbor TPD) – obhajoba ročníkového projektu – ročníkový projekt odovzdať najneskôr do 19. apríla 2024 (piatok).

Termín konania ústnej formy internej časti MS:

IV.A,B,C 27.5.202431.5.2024 (pondelok – piatok)

2. opravný termín EČ a PFIČ MS:
Opravný termín externej časti MS a písomnej formy internej časti MS pre šk. rok 2023/2024 sa uskutoční v termíne 3. – 6. september 2024.

Termín konania prijímacích skúšok:

1. kolo, 1. termín :
2. máj 2024 a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov aj 3. máj 2024.

1 kolo, 2. termín:
6. máj 2024 a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov aj 7.máj 2024.

2. kolo:
– na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka
určuje sa termín 18. jún 2024, z organizačných dôvodov sa môže prijímacia skúška
skončiť 19. júna 2024.

Kurzy

1. Kurz na ochranu života a zdravia
3. ročník: september 2023

2. Plavecký kurz
Plaváreň Bardejov, každý štvrtok 4. – 7. vyučovacia hodina, striedanie tried 1.A,B,C,D

3. Lyžiarsky kurz pre žiakov 2. a 3. ročníkov
Termín: 22.1.-26.1.2024

4. Účelové cvičenia

1. ročníky
1. cvičenie – september 2023
2. cvičenie – september 2023
2. ročníky
1. cvičenie – september 2023
2. cvičenie – september 2023

ZRŠ

1. roč. 7. september 2023 (štvrtok)
Zasadnutie ZR pri SPŠT 12. september 2023 (utorok)
1. – 4. roč. 22. november 2023 (streda)
1. – 4. roč. 17. apríl 2024 (streda)
Ďalšie termíny ZRŠ si stanovujú jednotlivé triedy podľa potreby.

Mimoriadne prerušenie obdobia školského vyučovania
Minister školstva, vedy, kultúry a športu SR môže prerušiť obdobie školského vyučovania v prípade nepredvídanej udalosti počas obdobia školského vyučovania (živelné pohromy, epidémia, pandémia). Ministerstvo školstva podáva informáciu o mimoriadnom prerušení obdobia školského vyučovania v hromadných oznamovacích prostriedkoch. O spôsobe náhrady zameškaného školského vyučovania rozhodne riaditeľ školy – napr. v čase prázdnin, v dňoch pracovného pokoja.