Organizácia školského roka

Školský rok 2020/2021 sa začína 1. septembra 2020 (utorok). 

1. polrok

Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2020(streda).

Školské vyučovanie sa končí 29. januára 2021(piatok). 

2. polrok

Školské vyučovanie sa začína 2. februára 2021(utorok).

Školské vyučovanie sa končí pre 1.- 3. Ročník 30. júna 2021(streda).

Školské vyučovanie sa končí pre 4. ročník 14. mája 2021(piatok) – IV. A,B,C                                                      

Pedagogická rada

 1. štvrťrok 10. november 2020 (utorok) (hodnotiaca porada)
 2. polrok 26. január 2021 (utorok)             (klasifikačná porada)

III. štvrťrok     13. apríl 2021 (utorok)                      (hodnotiaca porada)

 1. polrok 24. jún 2021 (štvrtok)             (klasifikačná porada)

 Klasifikačná porada pre maturitné ročníky

 1. máj 2021(utorok) – IV. A,B,C

Prázdniny

Jesenné: 29. október – 30.október 2020 (streda – štvrtok)

Vyučovanie sa začína 2. novembra 2019(pondelok).

Vianočné: 23. december 2020 (streda) – 7. január 2021 (štvrtok)

Vyučovanie sa začína 8. januára 2021 (piatok)

Polročné: 1.február 2021 (pondelok)

Vyučovanie sa začína 2. februára 2021 (utorok)

Jarné: 22.február 2021  – 26.február 2021 (pondelok – piatok)

Vyučovanie sa začína 1. marca 2021 (pondelok)

Veľkonočné: 1. apríl 2021– 6. apríl 2021 (štvrtok – utorok)

Vyučovanie sa začína: 7. apríla2021 (streda)

Letné:1. júl 2020 – 31. august 2020

Štátne sviatky a dni pracovného pokoja počas školského roka

 1. september 2020 (utorok) Deň ústavy
 2. september 2020 (utorok )             Sedembolestná Panna Mária
 3. november 2020 (nedeľa) Sviatok všetkých svätých
 4. november 2020 (utorok) Deň boja za slobodu a demokraciu
 5. január 2021(piatok) Deň vzniku SR

6.január 2021 (streda)                                 Traja králi

 1. máj 2021(sobota) Sviatok práce
 2. máj 2021 (sobota) Deň víťazstva nad fašizmom

Maturitné skúšky 

 1. Riadny termín MS:

Externá časť a písomná forma internej časti:

 1. marec 2021 (utorok) – slovenský jazyk a literatúra
 2. marec 2021 (streda)– cudzí jazyk

18 marec 2021(štvrtok)    – matematika

Náhradný termín EČMS a PFIČ8.- 13.apríl 2021

Za prípravu a metodické riadenie EČ a PFIČ zodpovedá NÚCEM.

Dni konania náhradného termínu pre jednotlivé predmety určí NÚCEM na základe počtu prihlásených žiakov a zverejní ich najneskôr 3.augusta  2021.

Za distribúciu zásielok s testami zodpovedá ObÚ Prešov. Za organizačné zabezpečenie zodpovedá riaditeľ školy.

Praktická časť odbornej zložky MS:

IV.A ( 3650 M staviteľstvo) – 3. – 4.máj 2021 (pondelok – utorok) – obhajoba ročníkového projektu –  ročníkový projekt odovzdať najneskôr  do  19. apríla 2021 (pondelok).

IV.B (2675 M elektrotechnika, 3918 M technické lýceum v zameraní: strojárstvo, informatika) 3. – 4.máj 2021 (pondelok – utorok)ročníkový projekt odovzdať najneskôr do 19. apríla 2021 (pondelok).

IV.C (3918 M technické lýceum, 3918 M technické lýceum v zameraní: strojárstvo, informatika) 3. – 4.máj 2021 (pondelok – utorok)ročníkový projekt odovzdať najneskôr do 19. apríla 2021 (pondelok).

Termín konania ústnej formy internej časti MS:

IV.A,B,C       24.5.2021 – 29.5.2021 (pondelok – piatok)

Opravný termín EČ a PFIČ MS :

Opravný termín externej časti MS a písomnej formy internej časti MS pre šk. rok 2020/2021 sa uskutoční v termíne 3. -8. septembra 2021.

Kurzy

 1. Kurz na ochranu života a zdravia
 2. ročník: 11.9.2020, 16.9.2020, 17.9.2020
 1. Plavecký kurz
  Plaváreň Bardejov, každý štvrtok 4. – 7. vyučovacia  hodina, striedanie tried  1.A,B,C,D
 1. Lyžiarsky kurz pre žiakov 2. a 3. ročníkov

Termín: od 25.1.2021 do 29.1.2020 

 1. Účelové cvičenia
 1. ročníky – 1. cvičenie – termín 7.9.2020
 2. 2. cvičenie – termín 8.9.2020

 ročníky – 1. cvičenie – termín 10.9.2020

 1. 2. cvičenie – termín 11.9.2020

ZRŠ

 1. – 4. roč. 16. september 2020 (streda)
  1. – 4. roč. 11. november 2020 (streda)
  1. – 4. roč.       14. apríl 2021 (streda)
  Ďalšie termíny ZRŠ si stanovujú jednotlivé triedy podľa potreby.

Termíny ostatných podujatí

Výlet I. ročníkov (zoznamovací)       september/október 2020 (podľa situácie COVID-19)

Deň finančnej gramotnosti                 8. septembra 2020 (utorok)

Deň jazykov                                       26.september 2020

Športový deň 1. ročníka                     september/október 2020

Stolný tenis                                        október 2020

Vyhlásenie súťaže o NAJ triedu        október 2020
Návšteva zariadenia senior centra     október 2020

Turistika Tatry                            október 2020

Stužková slávnosť  4.A                     23.októbra 2020 (piatok, podľa situácie COVID-19)

Stužková slávnosť  4.B                      20. novembra 2020(piatok, podľa situácie COVID-19)

Stužková slávnosť  4.C                      16.október 2020 (piatok, podľa situácie COVID-19)

CODE WEEK                                   15.-25. október 2020

Po stopách I. a II. svetovej vojny       september/október 2020 (podľa situácie COVID-19)

Suburbium Bardejov                          september/október 2020

Dejepisná vychádzka                         september/október 2020

Imatrikulácia I. roč.                           november2020          

Týždeň vedy a techniky                     9. november 2020 – 15. november 2020

Zenit GRAFIK, WEBDESING        október/november 2020

Imatrikulácia 1. ročníka                     13. november 2020 (piatok)

Palma                                                 december 2020/jún 2021

Mikuláš na SPŠT                               4. december 2020 (piatok)

HOUR OF CODE                             7.-13. december 2020

Bedmintonový vianočný turnaj         december 2020

Olympiáda ANJ,NEJ,RUJ –šk. kolo december 2020

Vianočný punč                                   22. december 2019 (utorok)

Školský ples                                       12. február 2021 (piatok)

Deň otvorených dverí                        28. január 2021 (štvrtok)

Valentín                                             14. február 2021 (piatok)

Valentínsky futsalový turnaj              február 2021

Beseda so spisovateľom                     marec 2021

Mat(ne)BOJ                                       marec 2021

Deň vody                                           marec 2021

NAG                                                  marec-máj 2021

Program na Deň učiteľov          29.marec2021 (pondelok)

Namakaný deň  -exkurzia TUKE      apríl 2021                                         

Deň narcisov                                      apríl 2021

Krakov,Osvienčim                             apríl 2021

Bratislava, Sereď                               apríl 2021

Volejbalový turnaj                             apríl 2021

Literárna exkurzia                              apríl/máj 2021

Rozlúčka                                            4. A,B, C- 14.máj 2021(piatok)

Prevádzková prax                               17.máj 20210 (pondelok) – 28. máj 2021 (piatok)

Návšteva divadelného predstavenia  podľa aktuálnej ponuky

e- testovanie (NÚCEM)                     podľa aktuálnej ponuky

Hra Finančná sloboda                        podľa aktuálnej ponuky

Kreatívna informatika                        celoročná súťaž

Návšteva autosalónu (automobilky)  september 2020 – jún 2021

Exkurzie, školské výlety, divadelné predstavenie  – učitelia, tr. učitelia, resp. vedúci PK oznámi termín podujatia min. 3 dní vopred a doloží potrebnú dokumentáciu.

Mimoriadne prerušenie obdobia školského vyučovania

Minister školstva, vedy, kultúry a športu SR môže prerušiť obdobie školského vyučovania v prípade nepredvídanej udalosti počas obdobia školského vyučovania (živelné pohromy, epidémia, pandémia). Ministerstvo školstva  podáva informáciu o mimoriadnom prerušení obdobia školského vyučovania v hromadných oznamovacích prostriedkoch. O spôsobe náhrady zameškaného školského vyučovania rozhodne riaditeľ školy – napr. v čase prázdnin, v dňoch pracovného pokoja.