Organizácia školského roka

Školský rok 2020/2021 sa začína 1. septembra 2020 (utorok).

1. polrok

Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2020(streda).

Školské vyučovanie sa končí 29. januára 2021(piatok).

2. polrok

Školské vyučovanie sa začína 2. februára 2021(utorok).

Školské vyučovanie sa končí pre 1.- 3. Ročník 30. júna 2021(streda).

Školské vyučovanie sa končí pre 4. ročník 14. mája 2021(piatok) – IV. A,B,C

Pedagogická rada

1. štvrťrok 10. november 2020 (utorok) (hodnotiaca porada)

1. polrok 26. január 2021 (utorok) (klasifikačná porada)

III. štvrťrok 13. apríl 2021 (utorok) (hodnotiaca porada)

2. polrok 24. jún 2021 (štvrtok) (klasifikačná porada)

Klasifikačná porada pre maturitné ročníky

5. máj 2021(utorok) – IV. A,B,C

Prázdniny

Jesenné: 29. október – 30.október 2020 (streda – štvrtok)

Vyučovanie sa začína 2. novembra 2019(pondelok).

Vianočné: 23. december 2020 (streda) – 7. január 2021 (štvrtok)

Vyučovanie sa začína 8. januára 2021 (piatok)

Polročné: 1.február 2021 (pondelok)

Vyučovanie sa začína 2. februára 2021 (utorok)

Jarné: 22.február 2021 – 26.február 2021 (pondelok – piatok)

Vyučovanie sa začína 1. marca 2021 (pondelok)

Veľkonočné: 1. apríl 2021– 6. apríl 2021 (štvrtok – utorok)

Vyučovanie sa začína: 7. apríla2021 (streda)

Letné:1. júl 2020 – 31. august 2020

Štátne sviatky a dni pracovného pokoja počas školského roka

1. september 2020 (utorok) Deň ústavy

15. september 2020 (utorok ) Sedembolestná Panna Mária

1. november 2020 (nedeľa) Sviatok všetkých svätých

17. november 2020 (utorok) Deň boja za slobodu a demokraciu

1. január 2021(piatok) Deň vzniku SR

6. január 2021 (streda) Traja králi

1. máj 2021(sobota) Sviatok práce

8. máj 2021 (sobota) Deň víťazstva nad fašizmom

Maturitné skúšky

Riadny termín MS:

Externá časť a písomná forma internej časti:

16. marec 2021 (utorok) – slovenský jazyk a literatúra

17. marec 2021 (streda)– cudzí jazyk

18. marec 2021(štvrtok) – matematika

Náhradný termín EČMS a PFIČ8.- 13.apríl 2021

Maturitné skúšky v tomto termíne boli zrušené Rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu zo dňa 4. 1. 2021
.

Za prípravu a metodické riadenie EČ a PFIČ zodpovedá NÚCEM.

Dni konania náhradného termínu pre jednotlivé predmety určí NÚCEM na základe počtu prihlásených žiakov a zverejní ich najneskôr 3.augusta 2021.

Za distribúciu zásielok s testami zodpovedá ObÚ Prešov. Za organizačné zabezpečenie zodpovedá riaditeľ školy.

Praktická časť odbornej zložky MS:

IV.A ( 3650 M staviteľstvo) – 3. – 4.máj 2021 (pondelok – utorok) – obhajoba ročníkového projekturočníkový projekt odovzdať najneskôr do 19. apríla 2021 (pondelok).

IV.B (2675 M elektrotechnika, 3918 M technické lýceum v zameraní: strojárstvo, informatika) 3. – 4.máj 2021 (pondelok – utorok)ročníkový projekt odovzdať najneskôr do 19. apríla 2021 (pondelok).

IV.C (3918 M technické lýceum, 3918 M technické lýceum v zameraní: strojárstvo, informatika) 3. – 4.máj 2021 (pondelok – utorok)ročníkový projekt odovzdať najneskôr do 19. apríla 2021 (pondelok).

Termín konania ústnej formy internej časti MS:

IV.A,B,C 24.5.2021 – 28.5.2021 (pondelok – piatok)

Opravný termín EČ a PFIČ MS :

Opravný termín externej časti MS a písomnej formy internej časti MS pre šk. rok 2020/2021 sa uskutoční v termíne 3. -8. septembra 2021.

Kurzy

1. Kurz na ochranu života a zdravia

1. ročník: 11.9.2020, 16.9.2020, 17.9.2020

2. Plavecký kurz
Plaváreň Bardejov, každý štvrtok 4. – 7. vyučovacia hodina, striedanie tried 1.A,B,C,D

3. Lyžiarsky kurz pre žiakov 2. a 3. ročníkov

Termín: od 25.1.2021 do 29.1.2020

3. Účelové cvičenia

1. ročníky – 1. cvičenie – termín 7.9.2020

2. cvičenie – termín 8.9.2020

2. ročníky – 1. cvičenie – termín 10.9.2020

2. cvičenie – termín 11.9.2020

ZRŠ

1. – 4. roč. 16. september 2020 (streda)
1. – 4. roč. 11. november 2020 (streda)
1. – 4. roč. 14. apríl 2021 (streda)
Ďalšie termíny ZRŠ si stanovujú jednotlivé triedy podľa potreby.

Termíny ostatných podujatí

Výlet I. ročníkov (zoznamovací) september/október 2020 (podľa situácie COVID-19)

Deň finančnej gramotnosti 8. septembra 2020 (utorok)

Deň jazykov 26.september 2020

Športový deň 1. ročníka september/október 2020

Stolný tenis október 2020

Vyhlásenie súťaže o NAJ triedu október 2020
Návšteva zariadenia senior centra október 2020

Turistika Tatry október 2020

Stužková slávnosť 4.A 23.októbra 2020 (piatok, podľa situácie COVID-19)

Stužková slávnosť 4.B 20. novembra 2020(piatok, podľa situácie COVID-19)

Stužková slávnosť 4.C 16.október 2020 (piatok, podľa situácie COVID-19)

CODE WEEK 15.-25. október 2020

Po stopách I. a II. svetovej vojny september/október 2020 (podľa situácie COVID-19)

Suburbium Bardejov september/október 2020

Dejepisná vychádzka september/október 2020

Imatrikulácia I. roč. november2020

Týždeň vedy a techniky 9. november 2020 – 15. november 2020

Zenit GRAFIK, WEBDESING október/november 2020

Imatrikulácia 1. ročníka 13. november 2020 (piatok)

Palma december 2020/jún 2021

Mikuláš na SPŠT 4. december 2020 (piatok)

HOUR OF CODE 7.-13. december 2020

Bedmintonový vianočný turnaj december 2020

Olympiáda ANJ,NEJ,RUJ –šk. kolo december 2020

Vianočný punč 22. december 2019 (utorok)

Školský ples 12. február 2021 (piatok)

Deň otvorených dverí 28. január 2021 (štvrtok)

Valentín 14. február 2021 (piatok)

Valentínsky futsalový turnaj február 2021

Beseda so spisovateľom marec 2021

Mat(ne)BOJ marec 2021

Deň vody marec 2021

NAG marec-máj 2021

Program na Deň učiteľov 29.marec2021 (pondelok)

Namakaný deň -exkurzia TUKE apríl 2021

Deň narcisov apríl 2021

Krakov,Osvienčim apríl 2021

Bratislava, Sereď apríl 2021

Volejbalový turnaj apríl 2021

Literárna exkurzia apríl/máj 2021

Rozlúčka 4. A,B, C- 14.máj 2021(piatok)

Prevádzková prax 17.máj 20210 (pondelok) – 28. máj 2021 (piatok)

Návšteva divadelného predstavenia podľa aktuálnej ponuky

e- testovanie (NÚCEM) podľa aktuálnej ponuky

Hra Finančná sloboda podľa aktuálnej ponuky

Kreatívna informatika celoročná súťaž

Návšteva autosalónu (automobilky) september 2020 – jún 2021

Exkurzie, školské výlety, divadelné predstavenie – učitelia, tr. učitelia, resp. vedúci PK oznámi termín podujatia min. 3 dní vopred a doloží potrebnú dokumentáciu.

Mimoriadne prerušenie obdobia školského vyučovania

Minister školstva, vedy, kultúry a športu SR môže prerušiť obdobie školského vyučovania v prípade nepredvídanej udalosti počas obdobia školského vyučovania (živelné pohromy, epidémia, pandémia). Ministerstvo školstva podáva informáciu o mimoriadnom prerušení obdobia školského vyučovania v hromadných oznamovacích prostriedkoch. O spôsobe náhrady zameškaného školského vyučovania rozhodne riaditeľ školy – napr. v čase prázdnin, v dňoch pracovného pokoja.