SPŠT Bardejov

FALOŠNÉ TVÁRE LÁSKY

Témou prednášky na SPŠ dňa 28. novembra 2014 boli – falošné tváre lásky, ktoré nám priblížila  PhDr. Katarína Stašáková z SCŠPP v Bardejove. V nej sa snažila žiakom 2. A a 2. B priblížiť tú pravú podobu lásky, ktorá sa  nesmie zamieňať za: sympatiu citové vzplanutie zamilovanosť súcit sexuálnu vášeň

Čitať ďalej

ZENIT v programovaní – WEBDESIGNER školské kolo

Vo štvrtok 6. novembra 2014 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo v programovaní – WEBDESIGNER. V kategórii Web stredných škôl súťažili tímy z 3. a 4. ročníka: 1.tím Dominik Gmiterko 4.D – programátor Adam Buffa 4.D – grafik 2.tím Nikola Blaňárová 3.C – grafik Marek Švec 3.D – programátor 3.tím Kristián

Čitať ďalej

Poruchy príjmu potravy

V dňoch 26. a 27. novembra  2014 žiaci prvého ročníka sa zúčastnili besied  s MUDr. Janou Zbyňovskou z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva na tému „ Poruchy príjmu potravy.“ O poruchách príjmu potravy hovoríme vtedy, keď človek používa jedlo k riešeniu svojich emocionálnych problémov. V obtiažnej situácii sa snaží uľaviť svojim pocitom pomocou jedla. Niektorí ľudia trpiaci poruchou

Čitať ďalej

Dotazník k výskumu

Prešovský samosprávny kraj nás požiadal o zverejnenie dotazníka, ktorý sa venuje hodnoteniu kraja jeho obyvateľmi v niekoľkých atribútoch. Dotazník je anonymný a údaje z neho získane budú využité pre potreby realizácie štúdie v rámci vedecko-výskumneho projektu podporeného Vedeckou grantovou agentúrou MŠVVaŠ SR a SAV (VEGA č. 1/0760/13). Dotazník je umiestnený

Čitať ďalej

DIEVČATÁ SPŠ – VÍŤAZKY VO FLORBALE SŠ

Obvodné kolo vo florbale dievčat stredných škôl Dátum konania: 24.11.2014 Miesto konania: Centrum voľného času v Bardejove Družstvo dievčat: Martina Cingeľová Veronika Strončeková Viktória Čontová Simona Nováková Adela Kunstová Lenka Klimeková Miroslava Gregová Simona Sirotňaková Martina Nováková Nikola Blaňárová Vedúca družstva: PaedDr. Monika Kunstová

Čitať ďalej

Deň študentstva na SPŠ

Oslavy Dňa študentstva na Strednej priemyselnej škole v Bardejove sa každoročne spájajú s tradičnou študentskou imatrikuláciou spojenou s prijímaním žiakov prvého ročníka do „cechu“ priemyslovákov. Ináč tomu nebolo ani tento školský rok. V piatok 21. novembra sa športová hala Mier zaplnila  všetkými študentmi, pedagógmi školy i pozvanými hosťami. Moderátori Nikola Dzurišinová a Matúš Gmitter pozvali

Čitať ďalej

EURÓPSKY TÝŽDEŇ BOJA PROTI DROGÁM

Tretí novembrový týždeň (17.-21.11.2013) kalendárneho roka 2014 je Európskym týždňom boja proti drogám, vyhláseným z iniciatívy Európskej únie . Prvýkrát bol tento Európsky týždeň boja proti drogám vyhlásený v roku 1998. Začal sa v Grécku a pokračoval vo všetkých 15 členských štátoch.  Neskôr sa stalo nepísanou tradíciou, že v jesenných mesiacoch – osobitne v novembri, sa  viac

Čitať ďalej

KREATÍVNA INFORMATIKA

1. ročník súťaže na SPŠ v Bardejove TVORBA   PLAGÁTOV S TÉMOU: 1. téma:  NAŠA ŠKOLA OČAMI ŽIAKOV 2. téma: NESTRAŤ SA V LABYRINTE DROG SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE: KATEGÓRIA JUNIOR:   1. ročník a 2. ročník KATEGÓRIA SENIOR:   3. ročník a 4. ročník PODMIENKY SÚŤAŽE: Vytvoriť plagát s danou tematikou pomocou IT technológií. Plagát zaslať na informatika.spsbj@gmail.com do

Čitať ďalej

KULT TELA V SÚČASNOM SVETE

Prednáškou Kult tela v súčasnosti oslovila Mgr. Slávka Benková-Rybárová z Centra pedagogicko-psychologickej poradne  v Bardejove žiakov 4. D triedy 20. novembra 2014.  V nej oboznámila žiakov s preferenciou hodnôt kultu tela, ktoré determinujú správanie dnešných mladých ľudí a ich pozíciu v hodnotovom systéme vo vzťahu k ďalším všeobecne uznávaným hodnotám.

Čitať ďalej

Cesty prenosu HIV a AIDS

Dňa 20. novembra 2014 sa uskutočnila prednáška so žiakmi 2. D  triedy na tému „Cesty prenosu HIV a AIDS“,  ktorú viedla Mgr. Slávka Benková-Rybárová  z Centra pedagogicko-psychologickej poradne v Bardejove. V úvode prednášky poskytla aktuálne informácie o AIDS, ktoré je stále hlavne ochorením krajín druhého a tretieho sveta. Len 1,5 mil. zo 42 miliónov žijúcich ľudí

Čitať ďalej