Oznam o dištančnom vzdelávacom procese

Riaditeľstvo Strednej priemyselnej školy technickej na základe usmernenia a odporúčania RÚVZ v Bardejove a v súlade s Manuálom opatrení pre stredné školy prerušuje štandardný výchovno-vzdelávací proces od 28.9.2020 do 2.10.2020 a prechádza na dištančné vzdelávanie z organizačných dôvodov súvisiacich s prevenciou šírenia ochorenia COVID-19. O ďalšom postupe budeme informovať. Ing. Jaroslav Bujda, riaditeľ školy

Čitať ďalej

Uzavretie internátu

Riaditeľstvo Strednej priemyselnej školy technickej na základe usmernenia a odporúčania RÚVZ v Bardejove a v súlade s Manuálom opatrení pre stredné školy uzatvára školský internát od 28.9.2020 do 9.10.2020 z organizačných dôvodov súvisiacich s prevenciou šírenia ochorenia COVID-19. O ďalšom postupe budeme informovať. Ing. Jaroslav Bujda, riaditeľ školy

Čitať ďalej

Európsky deň jazykov 2020

26. septembra sa každoročne oslavuje Európsky deň jazykov, ktorý bol vyhlásený Radou Európy v roku 2001. Cieľom Európskeho dňa jazykov je upozorniť na dôležitosť učenia sa jazykov, podporiť rozvoj viacjazyčnosti, jazykovej a kultúrnej rozmanitosti, interkultúrneho porozumenia i celoživotného vzdelávania.„Koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom.“ Táto múdrosť je pravdivejšia viac ako si možno niektorí z nás myslia. Znalosť cudzích jazykov uľahčuje život pri cestovaní, ponúka zaujímavé pracovné pozície a pomáha nám pri nadväzovaní nových priateľstiev a kontaktov.Tento deň sme si pripomenuli rozhlasovou reláciou, ktorú pripravila Mgr. Jana Petrušová, kvízom z kulturológie, triednymi projektami, zábavnými súťažami z anglického, ruského a nemeckého jazyka pod vedením Mgr. Martiny Chovancovej a PaedDr. Zuzany Hiščárovej a fonetickými aktivitami z poľského jazyka v réžií PhDr. Slavomíra Ondrusa.Ovládanie jazykov je nevyhnutnosťou a právom každého – toto je jedným z najdôležitejších posolstiev Európskeho dňa jazykov.

Čitať ďalej

Biela pastelka 2020

Dnešná doba kladie na každého veľké nároky. Očakáva sa od nás, že budeme úspešní v škole, v zamestnaní, že zabezpečíme svoju rodinu, že dobre vychováme svoje deti. To všetko si vyžaduje obrovskú námahu aj pre úplne zdravého človeka. Mnohí z nás však majú hendikep, ktorý im bráni tieto očakávania naplniť, napríklad kvôli problémom so zrakom. Možno je pre nás, zdravých, príjemné na chvíľu zažmúriť oči a vypočuť si obľúbenú skladbu. Ale skúsme so zažmúrenými očami prejsť cez ulicu, niečo si prečítať, alebo navariť či upratať. Aj toto všetko naši nevidiaci spoluobčania dokážu, v mnohých prípadoch za pomoci verejnej zbierky Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska pod názvom Biela pastelka. Dňa 18.9.2020 dievčatá z III.A  triedy pomáhali získať peňažné prostriedky pre nevidiacich prostredníctvom verejnej zbierky Biela pastelka aj na našej škole. Srdečne ďakujeme všetkým žiakom, pedagógom a zamestnancom, ktorí prispeli! Mgr. Martina Chovancová, koordinátorka ŽŠR

Čitať ďalej

Voľby do Rady školy

Poradie úspešných kandidátov zástupcov rodičov 1. Ing. Viliam Kohút2. PaedDr. Silvia Běčaková3. Ing. Peter Žarnovský4. Ing. Ivan Maník5. Mgr. Marek Mokriš, PhD.6. Mgr. Monika Cmarová7. Renata Žofčinová8. Peter Jurč9. Monika Dreschslerová10. Jana Hanišová11. Dana IvančováPeter Marcinek12. Bc. Alena Zolotárová13. Monika Stretavská Poradie úspešných kandidátov za pedagogických zamestnancov1. Ing. Peter Simko2. Ing. Ondrej Popjak3. Mgr. Stanislav Vojtko4. Mgr. Ľuboslava Vasiľová Šotová Poradie úspešných kandidátov za nepedagogických zamestnancov1. Peter Oláh2. Božena Michalčinová Poradie úspešných kandidátov za žiakov 1. Benjamín Pšenčík Voľby zástupcov rodičov do Rady školy pri SPŠT Bardejov sa konaj 16.9.2020 o 16:00 hod. na SPŠT Bardejov. Voľby zástupcov pedagogických zamestnancov do Rady školy pri SPŠT Bardejov sa konajú 16.9.2020 o 10:10 hod. na SPŠT Bardejov. Voľby zástupcov nepedagogických zamestnancov do Rady školy pri SPŠT Bardejov sa konajú 17.9.2020 o 13:15 hod. na SPŠT Bardejov. Voľby zástupcov žiakov do Rady školy pri SPŠT Bardejov sa konaj 17.9.2020 o 10:10 hod. na SPŠT Bardejov. Zoznam kandidátov na voľby členov do Rady školy za zástupcov rodičov Monika Dreschslerová Ružena Petejová PaedDr. Silvia Běčaková Peter Marcinek Jana Hanišová Monika Stretavská Ing. Ivan Maník Ing.Peter Žarnovský Bc. Alena Zolotárová Mgr. Marek Mokriš, PhD. Peter Jurč Mgr. Monika Cmarová Renáta Žofčinová Ing. Viliam Kohút Dana Ivančová Zoznam kandidátov na voľby

Čitať ďalej

Pokyny

Pokyny platné k 16.9.2020 Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby (prílohe č. 1a). Pod cudzou osobu sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca školy, žiaka a osôb definovaných opatrením Ministerstva školstva SR. Po každom prerušení dochádzky žiaka do strednej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) predkladá písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný. Každý zamestnanec predkladá po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie o tom, že neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie, poprípade PN vystavené príslušným lekárom.

Čitať ďalej

Účelové cvičenia a kurz na ochranu života a zdravia

Začiatkom septembra absolvovali žiaci prvého až tretieho ročníka povinné školské kurzy. Vzhľadom na uzatvorenie vnútorných školských športovísk sme sa snažili vykonať tieto kurzy v prírode. Prváci  sa počas prvého dňa oboznámili so základmi zdravotnej prípravy, civilnej ochrany a zásadami pohybu a pobytu v prírode. Druhý deň účelového cvičenia sme zvládli 15km turistickú prechádzku Mníchovským potokom. Druháci si počas prvého dňa vyskúšali formou súťaží hod granátom na cieľ, streľbu z luku a súťaže so správnym vykonaním stabilizovanej polohy na vonkajšom ihrisku Mihaľov. Druhý turistický deň venovali pochodu na Čerešňu. Žiaci tretieho ročníka absolvovali veľmi zaujímavú súťaž v letnom biatlone, ktorý pozostával z 700m behu okolo nášho ihriska a streľby na 6 terčový cieľ. V prípade netrafenia terča museli absolvovať trestné kolá so snahou dosiahnuť čo najlepší čas. Druhý deň žiaci súťažili v hode granátom na cieľ, streľbe zo vzduchovky a zakončili to turnajom tried v plážovom volejbale na našom plážovom ihrisku. Tretí deň podobne pozostával z turistiky v okolí Mihaľova v dĺžke 17 km. Ďakujeme naším žiakom za absolvovanie týchto kurzov v príjemnom jesennom počasí a tešíme sa na ďalšie spoločné športové akcie.

Čitať ďalej

Exkurzia v areáli židovského suburbia

Aj tento rok sa žiaci Strednej priemyselnej školy technickej v Bardejove zúčastnili počas hodín dejepisu a občianskej náuky exkurzie v jednej z najhodnotnejších pamiatok židovského kultúrneho dedičstva v strednej Európe – židovského suburbia v Bardejove. Pripomenuli sme si život tejto komunity v Bardejove i hrôzy, ktoré sa udiali v čase druhej svetovej vojny a uctili sme si obete holokaustu a rasového násilia pri Pamätníku holokaustu. Za odborný výklad ďakujeme Pavlovi Hudákovi z OZ Vita in suburbium. 

Čitať ďalej

Voľby do Rady školy

Voľby zástupcov rodičov do Rady školy pri SPŠT Bardejov sa konaj 16.9.2020 o 16:00 hod. na SPŠT Bardejov. Voľby zástupcov pedagogických zamestnancov do Rady školy pri SPŠT Bardejov sa konajú 16.9.2020 o 10:10 hod. na SPŠT Bardejov. Voľby zástupcov nepedagogických zamestnancov do Rady školy pri SPŠT Bardejov sa konajú 17.9.2020 o 13:15 hod. na SPŠT Bardejov. Voľby zástupcov žiakov do Rady školy pri SPŠT Bardejov sa konaj 17.9.2020 o 10:10 hod. na SPŠT Bardejov. Zoznam kandidátov na voľby členov do Rady školy za zástupcov rodičov Monika Dreschslerová Ružena Petejová PaedDr. Silvia Běčaková Peter Marcinek Jana Hanišová Monika Stretavská Ing. Ivan Maník Ing.Peter Žarnovský Bc. Alena Zolotárová Mgr. Marek Mokriš, PhD. Peter Jurč Mgr. Monika Cmarová Renáta Žofčinová Ing. Viliam Kohút Dana Ivančová Zoznam kandidátov na voľby členov do Rady školy za zástupcov nepedagogických zamestnancov Božena Michalčinová Peter Oláh Zoznam kandidátov na voľby členov do Rady školy za zástupcov pedagogických zamestnancov Ing. Ondrej Popjak Ing. Peter Simko Mgr. Ľuboslava Vasiľová Šothová Mgr. Stanislav Vojtko

Čitať ďalej