ERASMUS+ Vzdelávacia mobilita jednotlivcov: Poďme cestovať a objavovať

Program:ERASMUS +
Kľúčová akcia 1Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Prijímateľ:
Stredná priemyselná škola technická,
Komenského 5, 085 42 Bardejov
Názov projektuPoďme cestovať a objavovať
Trvanie projektu01.09.2023 – 31.08.2024
Výška grantu57 008 EUR
Číslo projektu2023-1-SK01-KA122-VET-000135259

            Hlavným cieľom Strednej priemyselnej školy technickej je vytvoriť moderný spôsob vzdelávania, v rámci ktorého škola poskytne svojim žiakom aktuálne odborné vedomosti, zručnosti, pracovné metódy, oboznámi ich s novými technológiami v jednotlivých odboroch. Zvýši sa tak kvalifikácia a pripravenosť žiakov na ich budúce povolania.

            Realizáciou tohto projektu chceme prepojiť štúdium odborov staviteľstva, elektrotechniky a odboru informačné a sieťové technológie s aktuálnymi trendmi a potrebami praxe v danom sektore prostredníctvom spolupráce s firmami. V zahraničných firmách získané pracovné skúsenosti, spoznané moderné technológie, osvojené odborné vedomosti a zručnosti umožnia účastníkom stáží zvýšiť šancu pri hľadaní zamestnania.

            Táto skúsenosť prináša žiakom nielen nové formy učenia a učenia sa, je aj príležitosťou pre poznávanie inej kultúry, histórie a životného štýlu inej krajiny. Tieto dôvody viedli našu školu k tomu, aby sa zapojila do programu Erasmus+ a naplánovala aktivity – zahraničné mobility.

Etapy projektu

  1. Príprava žiakov (september  2023 – február 2024) – žiakov čaká  príprava zameraná na plnenie úloh, multikultúrna  a orientačná prípravu.  Pred mobilitou  budú mať žiaci niekoľko povinností, ako napríklad  podpísanie zmlúv, vyplňovanie hodnotiacich dotazníkov, absolvovanie online OLS jazykových  testov.
  • Realizácia zahraničnej mobility (október 2023 – apríl 2024) – povinnosť pracovať v daných firmách, každý deň žiaci budú vyplňovať pracovné denníky. Počas víkendov budú  absolvovať kultúrne programy a poznávať kultúru a tradície daných krajín. Pracovní tútori budú monitorovať počas práce a na konci mobility vyhodnotia ich prácu v hodnotiacich dotazníkoch.
  • Záverečná etapa (december 2023 – máj 2024) – táto etapa projektu zahŕňa viacero aktivít pre účastníkov. Podkladom k vyhodnoteniu získaných vedomostí a zručností žiakov budú vyplnené hodnotiace dotazníky, pracovné denníky žiakov a vyplnené hodnotiace dotazníky tútorov. Okrem tohto hodnotenia žiaci ústne vyhodnotia pracoviská, vykonané aktivity vo firmách  na besede. Po návrate vytvoria a spracujú svoje osobné výpovede, skúsenosti vo forme prezentácií, ktoré by mohli slúžiť ako učebné pomôcky vo vyučovacom procese, ktoré by škola mohla využívať na propagáciu školy a Erasmus+ programu na rôznych akciách, ako napríklad  Deň otvorených dverí, rodičovské združenia atď.

            Po predošlom realizovanom mobilitnom projekte, kde ako cieľovú krajinu sme si vybrali Českú republiku, sa škola rozhodla viac sa zamerať aj na rozvíjanie cudzojazyčných kompetencií žiakov aj učiteľov. Preto sme si vybrali blízke Rakúsko. Viedeň je technické centrum, je tam množstvo elektrotechnických, stavebných a IT firiem, je centrom pracovných príležitostí v týchto oblastiach. Žiaci majú možnosť získať skúsenosti v elektrotechnickom a stavebnom priemysle či v oblasti informatiky a pritom budú môcť využívať cudzí jazyk nielen na pracoviskách, ale aj v každodennej komunikácii. Prácou vo viedenských firmách si žiaci osvoja odbornú terminológiu svojho odboru v anglickom (možno aj v nemeckom) jazyku, pritom aj bežná komunikácia v cudzom jazyku prispeje k tomu, aby zlepšili svoje cudzojazyčné kompetencie a zvýšili tak šancu uplatnenia sa na európskom trhu práce.

            Veríme, že skúsenosti zo zahraničnej mobility  jednotlivca – žiaka budú prínosom a že absolventi, ktorí absolvovali stáž,  sa ľahšie zamestnajú na trhu práce v hociktorom regióne. Taktiež sa môžu  stať potenciálnym zamestnávateľom pre ďalšiu mladšiu skupinu. Takouto formou prípravy sa otvárajú absolventom možností na trhu práce na celom území EÚ. Získané kompetencie   pomôžu žiakom v budúcnosti  ľahšie sa prispôsobiť budúcemu  kolektívu na pracovisku a ľahšie s ním spolupracovať.

Termíny realizácie:

1. skupina


Krátkodobá zahraničná mobilita vo Viedni
Termín: 08. 10. 2023 – 28. 10. 2023  
Účastníci: 5 žiakov z odboru 2675 M elektrotechnika a 5 žiakov 2561 M informačné a sieťové technológie

2. skupina

Krátkodobá zahraničná mobilita vo Viedni
Termín: apríl 2024  
Účastníci: 5 žiakov z odboru 3650 M staviteľstvo a 5 žiakov 2561 M informačné a sieťové technológie