ERASMUS+ Vzdelávacia mobilita jednotlivcov: Poďme cestovať a objavovať

Program:ERASMUS +
Kľúčová akcia 1Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Prijímateľ:
Stredná priemyselná škola technická,
Komenského 5, 085 42 Bardejov
Názov projektuPoďme cestovať a objavovať
Trvanie projektu01.09.2023 – 31.08.2024
Výška grantu57 008 EUR
Číslo projektu2023-1-SK01-KA122-VET-000135259

            Hlavným cieľom Strednej priemyselnej školy technickej je vytvoriť moderný spôsob vzdelávania, v rámci ktorého škola poskytne svojim žiakom aktuálne odborné vedomosti, zručnosti, pracovné metódy, oboznámi ich s novými technológiami v jednotlivých odboroch. Zvýši sa tak kvalifikácia a pripravenosť žiakov na ich budúce povolania.

            Realizáciou tohto projektu chceme prepojiť štúdium odborov staviteľstva, elektrotechniky a odboru informačné a sieťové technológie s aktuálnymi trendmi a potrebami praxe v danom sektore prostredníctvom spolupráce s firmami. V zahraničných firmách získané pracovné skúsenosti, spoznané moderné technológie, osvojené odborné vedomosti a zručnosti umožnia účastníkom stáží zvýšiť šancu pri hľadaní zamestnania.

            Táto skúsenosť prináša žiakom nielen nové formy učenia a učenia sa, je aj príležitosťou pre poznávanie inej kultúry, histórie a životného štýlu inej krajiny. Tieto dôvody viedli našu školu k tomu, aby sa zapojila do programu Erasmus+ a naplánovala aktivity – zahraničné mobility.

Etapy projektu

  1. Príprava žiakov (september  2023 – február 2024) – žiakov čaká  príprava zameraná na plnenie úloh, multikultúrna  a orientačná prípravu.  Pred mobilitou  budú mať žiaci niekoľko povinností, ako napríklad  podpísanie zmlúv, vyplňovanie hodnotiacich dotazníkov, absolvovanie online OLS jazykových  testov.
  • Realizácia zahraničnej mobility (október 2023 – apríl 2024) – povinnosť pracovať v daných firmách, každý deň žiaci budú vyplňovať pracovné denníky. Počas víkendov budú  absolvovať kultúrne programy a poznávať kultúru a tradície daných krajín. Pracovní tútori budú monitorovať počas práce a na konci mobility vyhodnotia ich prácu v hodnotiacich dotazníkoch.
  • Záverečná etapa (december 2023 – máj 2024) – táto etapa projektu zahŕňa viacero aktivít pre účastníkov. Podkladom k vyhodnoteniu získaných vedomostí a zručností žiakov budú vyplnené hodnotiace dotazníky, pracovné denníky žiakov a vyplnené hodnotiace dotazníky tútorov. Okrem tohto hodnotenia žiaci ústne vyhodnotia pracoviská, vykonané aktivity vo firmách  na besede. Po návrate vytvoria a spracujú svoje osobné výpovede, skúsenosti vo forme prezentácií, ktoré by mohli slúžiť ako učebné pomôcky vo vyučovacom procese, ktoré by škola mohla využívať na propagáciu školy a Erasmus+ programu na rôznych akciách, ako napríklad  Deň otvorených dverí, rodičovské združenia atď.

            Po predošlom realizovanom mobilitnom projekte, kde ako cieľovú krajinu sme si vybrali Českú republiku, sa škola rozhodla viac sa zamerať aj na rozvíjanie cudzojazyčných kompetencií žiakov aj učiteľov. Preto sme si vybrali blízke Rakúsko. Viedeň je technické centrum, je tam množstvo elektrotechnických, stavebných a IT firiem, je centrom pracovných príležitostí v týchto oblastiach. Žiaci majú možnosť získať skúsenosti v elektrotechnickom a stavebnom priemysle či v oblasti informatiky a pritom budú môcť využívať cudzí jazyk nielen na pracoviskách, ale aj v každodennej komunikácii. Prácou vo viedenských firmách si žiaci osvoja odbornú terminológiu svojho odboru v anglickom (možno aj v nemeckom) jazyku, pritom aj bežná komunikácia v cudzom jazyku prispeje k tomu, aby zlepšili svoje cudzojazyčné kompetencie a zvýšili tak šancu uplatnenia sa na európskom trhu práce.

            Veríme, že skúsenosti zo zahraničnej mobility  jednotlivca – žiaka budú prínosom a že absolventi, ktorí absolvovali stáž,  sa ľahšie zamestnajú na trhu práce v hociktorom regióne. Taktiež sa môžu  stať potenciálnym zamestnávateľom pre ďalšiu mladšiu skupinu. Takouto formou prípravy sa otvárajú absolventom možností na trhu práce na celom území EÚ. Získané kompetencie   pomôžu žiakom v budúcnosti  ľahšie sa prispôsobiť budúcemu  kolektívu na pracovisku a ľahšie s ním spolupracovať.

Termíny realizácie:

1. skupina

Krátkodobá zahraničná mobilita vo Viedni
Termín: 08. 10. 2023 – 28. 10. 2023  
Účastníci: 5 žiakov z odboru 2675 M elektrotechnika a 5 žiakov 2561 M informačné a sieťové technológie

2. skupina

Krátkodobá zahraničná mobilita vo Viedni
Termín: 03.03.2024 – 23.03.2024  
Účastníci: 5 žiakov z odboru 3650 M staviteľstvo a 5 žiakov 2561 M informačné a sieťové technológie

Práce žiakov


Postrehy žiakov

Erasmus+ na SPŠ technickej v Bardejove

Precvičiť si nielen našu schopnosť konverzovať v anglickom či v nemeckom jazyku, ale aj potrénovať svoje komunikačné schopnosti, prispôsobivosť, vynachádzavosť a kreativitu. Všetky tieto benefity ponúkal projekt Erasmus+ s názvom „Poďme cestovať a objavovať,“ ktorý sa uskutočnil s finančnou podporou EÚ. Desať študentov našej školy – 5 študentov študijného  odboru  2675 M elektrotechnika a 5 študentov študijného odboru 2561 M informačné a sieťové technológie sa od 8. 10. 2023 do 28. 10. 2023 zúčastnilo trojtýždňového pobytu v rakúskom hlavnom meste, Viedeň. Po absolvovaní Erasmus+ mobility sme sa našich študentov opýtali, čo im dala zahraničná stáž, a či by ju odporučili mladším žiakom našej školy. Vybrali sme zopár postrehov:

Šimon Glovňa (IV.C) – Účasť v projekte Erasmus+ bola pre mňa úžasnou príležitosťou objaviť svet pracovného života a zároveň rozvíjať svoje jazykové schopnosti. Organizácia projektu bola skvelá, a vďaka voľnému času sme mohli nielen pracovať, ale aj spoznávať miestnu kultúru a krásy mesta. Pre mňa bola táto skúsenosť obohatením nielen o nové pracovné poznatky, ale aj o možnosť komunikovať v novom prostredí a zlepšovať sa v anglickom a nemeckom jazyku.

Tomáš Hrozek (IV.B) – Erasmus by som mohol každému jedine odporučiť. Užili sme si ho celá partia. Zažili sme kopec srandy a nikdy sme sa nenudili. Ale určite sme si z toho zobrali aj veľa cenných skúseností, ktoré dokážeme využiť v budúcej práci. Keby som mohol, určite by som sa tam vrátil. A ďalším žiakom, ktorí budú mať tú možnosť tam ísť, odporučím, aby neváhali a išli tam, určite si to užijú.

Jozef Halaj (IV.B) – Ďakujem za príležitosť zúčastniť sa trojtýždňovej stáže v rámci  projektu Erasmus +, ktorá bola vo Viedni. Na začiatku som mal obavy z toho, ako to zvládnem a čo ma tam čaká. Som veľmi rád, lebo som spoznal nových ľudí a zlepšil svoje jazykové zručnosti, ako aj poznatky vo svojom odbore – elektrotechnike. Bol som odkázaný sám na seba a svojich kamarátov, spolužiakov. Museli sme sa postarať sami o seba v inej krajine. Ďakujem za túto skúsenosť a vrelo ju odporúčam mladším spolužiakom. Všetko bolo super zorganizované, ako pracovný čas, tak aj voľný čas, vyplnený rôznymi aktivitami a výletmi. Zažil som mnoho nezabudnuteľných zážitkov.

Jozef Biloveský (IV.B) – Erasmus+ mi pomohol zlepšiť sa v cudzích jazykoch a v mojom odbore. Nabral som nové vedomosti, skúsenosti, spoznal som nové miesta, ľudí a kultúru. Taktiež som nadobudol predstavu, čo po škole, či vysoká škola alebo práca. Mladším žiakom by som to odporučil práve zo zmienených dôvodov.

Jakub Goliaš (IV.C) – Som veľmi vďačný mojej škole za to, že som dostal príležitosť zúčastniť sa na projekte Erasmus+. Hneď pri príchode na ubytovanie som bol veľmi milo prekvapený, ako pekne a moderne je zariadené. Vo firme, v ktorej som pracoval, som využil všetky svoje znalosti ohľadom vytvárania webových stránok, ktoré som nadobudol na našej škole. Moja finálna úloha bola vytvoriť webovú stránku pre rakúsku firmu. Nečakal som, že budeme vytvárať niečo, čo sa aj reálne využije. Bol som veľmi prekvapený a nadšený. V priebehu víkendov sme mali naplánovaný program. Navštívili sme rôzne múzea a spoznávali sme Viedeň. Veľmi sa mi tam páčilo. Ak by som mal možnosť ísť tam ešte raz, tak by som neváhal ani sekundu.

Peter Franta (IV.C) – Bol som na Erasme+ vo Viedni a musím povedať, že to bola úžasná skúsenosť. Pracoval som v IT firme počas troch týždňov, bývali sme v luxusnom byte v centre mesta. Jedlo bolo pomerne dobré, občas naozaj výborné. Vidieť pamiatky a fascinujúce budovy vo Viedni bolo nezabudnuteľné. Mesto ma nadchlo, a najmä mi veľmi prirástlo k srdcu ich metropolitné metro. Používal som ho denne na cestu do práce, na výlety a oddych. Celkovo to bol skvelý spôsob, ako spoznať nové prostredie a kultúru. Myslím si, že mladí ľudia by mali túto príležitosť vyskúšať. Erasmus+ nie je len o pracovnej skúsenosti, ale aj o osobnom raste a objavovaní nových perspektív. Určite by som to odporučil všetkým, ktorí hľadajú príležitosť rozšíriť svoje obzory.


Maroš Pyrž (IV.D) –
Účasť na ERASMUS+ mi dala veľmi veľa skúseností, nové zručnosti som nadobudol v oblasti etického hackovania a mohol som sa zlepšiť v angličtine, ktorú sme využívali každý deň. Pracovať v reálnej firme s reálnymi vecami, ktoré v živote pri povolaní využijem, bola veľmi úžasná skúsenosť do života. Na tie tri týždne budem mať úžasné spomienky do konca života. Táto skúsenosť mi otvorila oči do sveta práce, spoznal som novú kultúru, ako ľudia žijú v Rakúsku, čo jedia, aké sú ich zvyky. Ak by sa ma niekto spýtal, či chcem ísť znova na ERASMUS+, ani by som nerozmýšľal, hneď by som prijal tú možnosť a znova sa zúčastnil tohto programu. Študentom na našej škole by som len odporúčal, keď budú mať túto možnosť, nech sa projektu zúčastnia a nebudú to nikdy ľutovať.

Marcel Švec (IV.B) – Počas tohto projektu som mal príležitosť spoznať nové možnosti, nových ľudí, nové zvyky. Taktiež som nadobudol patričné sebavedomie pri komunikácii v cudzom jazyku, keďže som bol v mojej práci jediný Slovák. V posledný deň mojej stáže som sa so šéfom rozprával o mojej budúcnosti, či by som si vedel predstaviť u nich pracovať. Takže som bol veľmi rád za takúto skúsenosť, ktorá mi ukázala viac možností, kam by som sa mohol posúvať v živote. Preto, keď niekto z vás dostane takúto šancu, tak ju naplno využite. 

Erik Želinský (IV.D) – Zúčastnenie sa na programe ERASMUS+ mi prinieslo cenné skúsenosti. Získal som nové zručnosti a vylepšil staré v programovaní webových stránok a vylepšil som svoju angličtinu, ktorú sme používali denne. Práca v skutočnej firme na reálnych úlohách bola úžasným životným zážitkom, poskytujúcim poznatky, ktoré môžem uplatniť v budúcej kariére. Tieto tri týždne nezabudnuteľne ovplyvnili môj pohľad na pracovný svet a zoznámil som sa aj s kultúrou Rakúska, od ich stravovacích návykov po zvyky. Tieto spomienky si vážim a bez váhania by som opäť využil príležitosť zúčastniť sa programu ERASMUS+. Študentom na našej škole by som s radosťou odporučil využiť túto možnosť, pretože im to ponúka cestovanie zdarma a  prinesie im obohatenie, ktoré nikdy nebudú ľutovať.