Informácie k nástupu do školy

Vážení rodičia a žiaci,

nástup do školy sa uskutoční v stredu 2. septembra 2020 podľa nasledujúcich pokynov:
1. Príchod do školy je v čase od 7:15 hod. do 8:00 hod.
2. Vstup do budovy bude možný len cez hlavný vchod.
3. Rozdelenie prvákov do tried bude podľa zoznamov na registračnom mieste vo vestibule školy.
4. Z dôvodu dodržiavania protiepických opatrení sa bude vykonávať ranný filter.
5. Vstup a pohyb v interiéri školy je možný len s rúškom alebo prekrytím tváre.
6. Implementácia odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) založené na princípe ROR – rúško, odstup, ruky.
7. Každý žiak školy musí odovzdať Zdravotný dotazník [DOCx], Vyhlásenie o bezinfekčnosti [DOCx] a Prehlásenie zákonného zástupcu/ plnoletého žiaka [DOCx].

Povinnosti zákonného zástupcu:

Podľa manuálu pre stredné školy a školské zariadenia, ktorý upravuje organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania pre školský rok 2020/2021, vydaného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a zverejneného na www.minedu.sk, zákonný zástupca:
• Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemických opatrení pri príchode žiaka do školy a pri odchode žiaka zo školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov,
dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).
• Zabezpečí pre svoje dieťa na každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe
v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.
• Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky školy v školskom roku 2020/2021.
• Predkladá pri prvom nástupe žiaka do školy čestné vyhlásenie (príloha č. 4) alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha č. 5).
• V prípade, že má u svojho dieťaťa podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je prerušená dochádzka do školy. Ak ide o plnoletých žiakov, plnia uvedené povinnosti osobne. Ak ide o žiakov ubytovaných v školskom internáte, uvedené povinnosti na nevyhnutne potrebný čas plní školský internát, a to aj v prípade plnoletých ubytovaných žiakov.

Pokyny sú platné od 28.8.2020.