Informácie k nástupu do školy

Vážení rodičia a žiaci, nástup do školy sa uskutoční v stredu 2. septembra 2020 podľa nasledujúcich pokynov: 1. Príchod do školy je v čase od 7:15 hod. do 8:00 hod. 2. Vstup do budovy bude možný len cez hlavný vchod. 3. Rozdelenie prvákov do tried bude podľa zoznamov na registračnom mieste vo vestibule školy. 4. Z dôvodu dodržiavania protiepických opatrení sa bude vykonávať ranný filter. 5. Vstup a pohyb v interiéri školy je možný len s rúškom alebo prekrytím tváre. 6. Implementácia odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) založené na princípe ROR – rúško, odstup, ruky. 7. Každý žiak školy musí odovzdať Zdravotný dotazník [DOCx], Vyhlásenie o bezinfekčnosti [DOCx] a Prehlásenie zákonného zástupcu/ plnoletého žiaka [DOCx]. Povinnosti zákonného zástupcu: Podľa manuálu pre stredné školy a školské zariadenia, ktorý upravuje organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania pre školský rok 2020/2021, vydaného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a zverejneného na www.minedu.sk, zákonný zástupca: • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemických opatrení pri príchode žiaka do školy a pri odchode žiaka zo školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR). • Zabezpečí pre svoje dieťa na každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby)

Čitať ďalej