Z histórie

Po ukončení druhej svetovej vojny bolo vojnovými operáciami vážne poškodené územie Bardejova. Škodu vtedy vyčíslili na viac ako 77 miliónov korún. Plán industrializácie a obnovy hospodárstva Slovenska počítal s veľkým rozvojom stavebníctva.

Náš okres patril aj v minulosti k najzaostalejším. Kultúrna a vzdelanostná úroveň bola veľmi nízka. Veľká snaha magistrátu a občanov mesta zriadiť v Bardejove strednú odbornú školu vyústila v žiadosti, ktorú zaslalo Kuratórium rodičov pri Ruskej meštianskej škole zo dňa 15.5.1949, ktorej riaditeľom bol Juraj Tkáč, Povereníctvu školstva vied a umení v Bratislave. V predmetnej žiadosti rodičia žiadali zriadiť 2-ročnú obchodnú školu v Bardejove. Povereníctvo školstva vied a umení v Bratislave po viacerých urgenciách žiadosť akceptovalo s tým, že namiesto obchodnej školy zriadilo od 1. septembra 1950 Vyššiu stavebnú školu.

V tejto budove bývalého Gymnázia na Hviezdoslavovej ulici začalo 1. septembra 1950 v 1. ročníku študovať 24 žiakov.

 

 

V druhom roku existencie školy v školskom roku 1951-1952 študovalo v prvom ročníku už 41 žiakov, a to až z ôsmich okresov Východoslovenského kraja.

1. septembra 1952 sa škola osamostatňuje a mení sa jej názov na Vyššia priemyselná škola stavebná. V tomto roku sa zriaďuje paralelná trieda s vyučovacím jazykom slovenským. Ivan Leščišin bol menovaný prvým riaditeľom školy.

1. septembra 1953 sa znovu zmenil názov školy na Stredná priemyselná škola stavebná. Škola sa presťahovala do vlastnej budovy na Stöcklovej ulici.

 

Záujem o štúdium na SPŠS neprestajne stúpal. Budova školy na Stöcklovej ulici priestorovo už nestačila, preto výchovno vyučovací proces prebiehal aj v budove Humanistickej školy na Radničnom námestí a v budove terajšej Združenej školy na Veternej ulici.

1. septembra 1966 bol odovzdaný do užívania nový areál školy na Komenského ulici s Domovom mládeže s kapacitou 240 postelí.

1. septembra 1969 bola zriadená Stredná ekonomická škola pri Stredne priemyselnej škole stavebnej, ktorá sa 1. septembra 1973 osamostatnila.

1. septembra 1974 sa znovu zmenil názov školy na Stredná priemyselná škola.

1. septembra 1975 bol na SPŠ zriadený ďalší študijný odbor-výroba obuvi a galantérneho tovaru.

1. septembra 1980 bol na SPŠ zriadený ďalší študijný odbor-strojárstvo.

1. septembra 1992 bol na SPŠ zriadený ďalší študijný odbor-technické a informatické služby.