Ľahší prístup k efektívnejším a kvalitnejším verejným službám

Stredná priemyselná škola, v rámci INTEGROVANÉHO REGIONÁLNEHO OPERAČNÉHO PROGRAMU, má schválenú Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s názvom „Zvýšenie počtu žiakov Strednej priemyselnej školy v Bardejove na praktickom vyučovaní“.

KÓD VÝZVY: IROP-Z-302021J781-223-14

PRIORITNÁ OS: 2 – Ľahší prístup k efektívnejším a kvalitnejším verejným službám

INVESTIČNÁ PRIORITA: 2.2 – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry.

ŠPECIFICKÝ CIEĽ: 2.2.3 – Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021J781-223-14 bola podpísaná dňa 14. 6. 2018, v centrálnom registri zmlúv bola zverejnená dňa 21. 6. 2018,
účinná je nasledujúci deň po dni zverejnenia, t. j. od 22. 6. 2018.

Zmluva je dostupná je dostupná na adrese: http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=3516365&l=sk

HLAVNÝ CIEĽ PROJEKTU: Hlavným cieľom projektu je zlepšenie materiálno-technického vybavenia a zlepšenie priestorových podmienok SPŠ s cieľom zvýšenia kvality odborného vzdelávania a prípravy,
praktických zručností žiakov a zvýšenie kvality poskytovaného celoživotného vzdelávania pre potreby trhu práce.

AKTIVITY PROJEKTU:

* Obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia učební praktického vyučovania na SPŠ v Bardejove

* Nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov na SPŠ v Bardejove

Realizáciou aktivít projektu sa dosiahne posilnenie systému odborného vzdelávania a prípravy a zvýšenie jeho atraktívnosti v kontexte celoživotného vzdelávania. Zlepšia sa podmienky pre
uplatnenie absolventov odborného vzdelávania a prípravy pre potreby trhu práce. Zlepší sa materiálno-technické vybavenie odborných učební (novovytvorené učebne informatiky, elektrotechniky,
stavebných predmetov, prednášková miestnosť, sociálne zariadenia). Vytvoria sa technické podmienky pre inkluzívne vzdelávanie a podmienky na zvýšenie počtu žiakov zúčastňujúcch sa praktického vyučovania priamo u zamestnávateľa. Nadstavbou, rekonštrukciou a stavebnými úpravami odborných učební, prednáškovej miestnosti, sociálnych zariadení, zakúpením materiálno-technického vybavenia a zabezpečením bezbariérovosti škola splní všetky zadefinované požiadavky na materiálno-technické a priestorové normatívy a je teda predpoklad, že bude naďalej veľmi kvalitnou vzdelávacou inštitúciou
pripravujúcou absolventov podľa potrieb a požiadaviek trhu práce.

Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu: 07/2018

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu: 18 mesiacov

Celková výška oprávnených výdavkov: 798 320,52 €

Výška nenávratného finančného príspevku: 758 404,49 €

TENTO PROJEKT SA REALIZUJE S PODPOROU EURÓPSKEJ ÚNIE SPOLUFINANCOVANÝ FONDOM: EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA

WWW.IROP.SK