Vzdelávacie centrum pri SPŠT Bardejov

„Projekt spolufinancovaný z regionálneho príspevku vrámci implementácie Akčného plánu okresu Bardejov“

Názov projektu: Vzdelávacie centrum pri SPŠT Bardejov

Účel poskytnutia RP: Zriadenie školiaceho strediska so zameraním na IKT technológie a vzdelávania v oblasti elektrotechnickej spôsobilosti

Dátum začatia realizácie projektu: 01/2019
Dátum ukončenia realizácie projektu: 12/2021
Celkové náklady: 28 000 EUR
Riadiaci orgán: Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu