SPŠT Bardejov

Technika a prevádzka dopravy

3765 M technika a prevádzka dopravy

Dĺžka prípravy: 4 roky

Spôsob ukončenia: maturitná skúška

Možnosti ďalšieho vzdelávania: štúdium na vysokej škole

Absolvent tohto študijného odboru bude poznať:

 • zásady podnikateľských plánov, manažmentu a marketingu v malých, stredných a veľkých podnikoch,
 • členenie cestných vozidiel podľa jednotlivých kategórií a usporiadania,
 • konštrukčné usporiadanie, princíp a použitie jednotlivých častí cestných vozidiel,
 • 3D modelovanie a vyhotovovanie technickej dokumentácie pomocou grafických programov PRO/ENGINEER PROFESIONAL,
 • 2D kreslenie v rovine pomocou softvéru AUTOCAD,MECHANCAL DESKTOP,
 • prevádzku nákladných vozidiel,
 • základy ručného spracovania kovov, strojového obrábania a diagnostiky.

Uplatnenie v praxi

 • v organizáciách s rôznou komerčnou činnosťou
 • v cestnej doprave, a to ako dispečer, vedúci dopravy alebo referent dopravy, vodič vnútroštátnej a medzinárodnej dopravy
 • ako predajca osobných automobilov a náhradných dielov
 • vo výrobe automobilov
 • ako lektor v oblasti školenia a vzdelávania vodičov osobných a nákladných vozidiel
 • v dopravnej polícii
 • v staniciach technickej kontroly
 • technik v automobilovom priemysle

Učebný plán

Kategórie a názvy
vyučovacích predmetov
Počet týždenných
vyučovacích hodín v
ročníku
1. 2. 3. 4.
Všeobecnovzdelávacie predmety 23 16 14 11
slovenský jazyk a literatúra 3 3 3 3
prvý cudzí jazyk 3 3 3 3
druhý cudzí jazyk 3 3 3 3
etická výchova/náboženská výchova 1 1
dejepis 1 1
občianska náuka 1 1 1
fyzika 2 1
matematika 3 3 2
informatika 2
telesná výchova 2 2 2 2
Odborné predmety 12 15 19 22
aplikovaná matematika 2
aplikovaná informatika 2
odborné kreslenie 3 2
strojárska technológia 2 2
mechanika 2 1
praktické cvičenia 3
elektrotechnika 2
časti strojov 2 3
aplikovaná prax 3
doprava a manipulácia 2
základy elektrotechnických meraní 1
cestné vozidlá 5 6
cestná doprava 2 2
prax 3 3
grafické systémy 3 2
elektrotechnické merania 1
prevádzka nákladných vozidiel 2
ekonomika 2
účtovníctvo 2
kontrola a meranie 3