Technika a prevádzka dopravy

3765 M technika a prevádzka dopravy

Počet voľných miest pre školský rok 2021/2022: 12

Dĺžka prípravy: 4 roky

Spôsob ukončenia: maturitná skúška

Možnosti ďalšieho vzdelávania: štúdium na vysokej škole

Absolvent tohto študijného odboru bude poznať:

 • zásady podnikateľských plánov, manažmentu a marketingu v malých, stredných a veľkých podnikoch,
 • členenie cestných vozidiel podľa jednotlivých kategórií a usporiadania,
 • konštrukčné usporiadanie, princíp a použitie jednotlivých častí cestných vozidiel,
 • 3D modelovanie súčiastok, funkčných celkov a vyhotovovanie technickej dokumentácie pomocou grafického programu CREO,
 • 2D kreslenie v rovine pomocou softvéru AUTOCAD,MECHANCAL DESKTOP,
 • prevádzku nákladných vozidiel,
 • základy ručného spracovania kovov, strojového obrábania a diagnostiky.

Uplatnenie v praxi

 • v organizáciách s rôznou komerčnou činnosťou
 • v cestnej doprave, a to ako dispečer, vedúci dopravy alebo referent dopravy, vodič vnútroštátnej a medzinárodnej dopravy
 • ako predajca osobných automobilov a náhradných dielov
 • vo výrobe automobilov
 • ako lektor v oblasti školenia a vzdelávania vodičov osobných a nákladných vozidiel
 • v dopravnej polícii
 • v staniciach technickej kontroly
 • technik v automobilovom priemysle

Galéria

Učebný plán

Kategórie a názvy vyučovacích predmetov Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku
1.2.3.4.
Všeobecnovzdelávacie predmety23161411
slovenský jazyk a literatúra3333
prvý cudzí jazyk3333
druhý cudzí jazyk3333
etická výchova/náboženská výchova11
dejepis11
občianska náuka111
fyzika21
matematika332
informatika2
telesná výchova2222
     
Odborné predmety12151922
aplikovaná matematika2
aplikovaná informatika2
odborné kreslenie32
strojárska technológia22
mechanika21
praktické cvičenia3
elektrotechnika2
časti strojov23
aplikovaná prax3
doprava a manipulácia2
základy elektrotechnických meraní1
cestné vozidlá56
cestná doprava22
prax33
grafické systémy32
elektrotechnické merania1
prevádzka nákladných vozidiel2 
ekonomika2
účtovníctvo2
kontrola a meranie3