Technika a prevádzka dopravy

3765 M technika a prevádzka dopravy

Počet voľných miest pre školský rok 2024/2025: 15 žiakov

Dĺžka prípravy: 4 roky

Spôsob ukončenia: maturitná skúška

Možnosti ďalšieho vzdelávania: štúdium na vysokej škole

Absolvent tohto študijného odboru bude poznať:

 • zásady podnikateľských plánov, manažmentu a marketingu v malých, stredných a veľkých podnikoch,
 • členenie cestných vozidiel podľa jednotlivých kategórií a usporiadania,
 • konštrukčné usporiadanie, princíp a použitie jednotlivých častí cestných vozidiel,
 • 3D modelovanie súčiastok, funkčných celkov a vyhotovovanie technickej dokumentácie pomocou grafického programu CREO,
 • 2D kreslenie v rovine pomocou softvéru AUTOCAD,MECHANCAL DESKTOP,
 • prevádzku nákladných vozidiel,
 • základy ručného spracovania kovov, strojového obrábania a diagnostiky.

Uplatnenie v praxi

 • v organizáciách s rôznou komerčnou činnosťou
 • v cestnej doprave, a to ako dispečer, vedúci dopravy alebo referent dopravy, vodič vnútroštátnej a medzinárodnej dopravy
 • ako predajca osobných automobilov a náhradných dielov
 • vo výrobe automobilov
 • ako lektor v oblasti školenia a vzdelávania vodičov osobných a nákladných vozidiel
 • v dopravnej polícii
 • v staniciach technickej kontroly
 • technik v automobilovom priemysle

Naše úspechy v súťaži IPM Student Award

https://www.spsbj.sk/tag/ipm

Galéria

Učebný plán

Vzdelávacia oblasť Kategórie a názvy vyučovacích predmetov Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku
1. 2. 3. 4. Spolu

Všeobecnovzdelávacie predmety 21 18 14 13 66
Jazyk a komunikácia slovenský jazyk a literatúra a), e) 3 3 3 3 12
anglický jazyk a), b), e) 3 3 3 3 12
nemecký/ruský jazyk a), b), e) 3 3 3 3 12
Človek a hodnoty etická výchova/náboženská výchova a), c), e) 1 1 2
Človek a spoločnosť dejepis e) 1 1 2
občianska náuka e) 1 1 1 3
Človek a príroda fyzika e) 2 1 3
Matematika a práca s informáciami matematika a), e) 3 3 2 2 10
informatika a), e) 2 2
Zdravie a pohyb telesná a športová výchova a), d) 2 2 2 2 8

Odborné predmety 12 15 19 20 66
Odborné vzdelávanie praktické cvičenia a), e), f) 3 3
elektrotechnika e) 2 2
odborné kreslenie a), e) 3 2 5
strojárska technológia e) 2 2 4
mechanika e) 2 1 3
internet vecí a), e) 2 2
aplikovaná prax a),e), f), h) 3 3
základy elektrotechnických meraní a), e) 1 1
doprava a manipulácia e) 2 2
časti strojov a), e) 2 3 5
prevádzka nákladných vozidiel a), e) 2 2
elektrotechnické merania a), e) 1 1
cestná doprava a), e) 2 2 4
prax a), e), f), h) 3 3 6
grafické systémy a), e) 3 2 5
cestné vozidlá a), e) 5 6 11
ekonomika a), e) 2 2
účtovníctvo a), e) 1 1
aplikovaná ekonómia a), e) 2 2
ročníkový projekt a),e) 2 2

Spolu 33 33 33 33 132