Kariéra

Uchádzači o zamestnanie môžu svoje žiadosti spolu so štruktúrovaným profesijným životopisom a písomným súhlasom so spracúvaním osobných údajov podľa zákona

č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (MS WORD) doručiť osobne alebo zasielať na poštovú adresu:

Stredná priemyselná škola technická
Komenského 5
085 42 Bardejov

Ďakujeme

Voľné pracovné miesta:

Voľné pracovné miesto – vyhlásenie

Riaditeľ Strednej priemyselnej školy technickej, Komenského 5, 085 42 Bardejov, prijme do pracovného pomeru

 • kuchára/kuchárku do školskej jedálne

Pracovné podmienky

 • pracovný pomer na dobu neurčitú s predpokladaným nástupom od 01. 11. 2021

Mzdové podmienky

 • zaradenie podľa stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone vo verejnom záujme v závislosti od dĺžky započítanej praxe

Požadovaná kvalifikácia

 • úplné stredoškolské vzdelanie
 • odborná prax

Ďalšie požiadavky

 • ochota a chuť pracovať na zmeny
 • tímový hráč
 • komunikatívnosť
 • flexibilita
 • tvorivosť
 • kreativita

Požadované doklady

 • prihláška s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom
 • profesijný životopis
 • doklady o vzdelaní, príp. praxi
 • potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti – platí len pre prijatých uchádzačov
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace – platí len pre prijatých uchádzačov
 • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Termín podania žiadosti

žiadosť s potrebnými dokladmi posielajte na adresu školy alebo osobne doručte v termíne do 25. 10. 2021.

Vybraní uchádzači, ktorí splnia podmienky, budú pozvaní na osobný pohovor.


Adresa školy

Stredná priemyselná škola technická

Komenského 5

085 42 Bardejov

Kontakt

Bližšie informácie získate na uvedených kontaktoch: