Kariéra

Uchádzači o zamestnanie môžu svoje žiadosti spolu so štruktúrovaným profesijným životopisom a písomným súhlasom so spracúvaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (MS WORD) doručiť osobne alebo zasielať na poštovú adresu:

Stredná priemyselná škola technická
Komenského 5
085 42 Bardejov

Voľné pracovné miesta:

Riaditeľ Strednej priemyselnej školy technickej, Komenského 5, 085 42 Bardejov, prijme do pracovného pomeru:

Aktuálne neprijímame nových zamestnancov.

Pre všetky hľadané pozície platí:

Požadované doklady

  • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom,
  • profesijný životopis,
  • doklady o vzdelaní, príp. praxi,
  • potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti – platí len pre prijatých uchádzačov,
  • súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
  • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
  • pre účely preukázania bezúhonnosti uchádzača o zamestnanie je požadovaný postup  podľa § 15 Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Forma odmeňovania

V zmysle zákona NR SR č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Všetkým uchádzačom ďakujeme za záujem. Vybraní uchádzači, ktorí splnia podmienky, budú pozvaní na osobný pohovor.


Adresa školy

Stredná priemyselná škola technická
Komenského 5
085 42 Bardejov

Kontakt

Bližšie informácie získate na uvedených kontaktoch: