Kariéra

Uchádzači o zamestnanie môžu svoje žiadosti spolu so štruktúrovaným profesijným životopisom a písomným súhlasom so spracúvaním osobných údajov podľa zákona
č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov () doručiť osobne alebo zasielať na poštovú adresu:

Stredná priemyselná škola
Komenského 5
085 42 Bardejov

Ďakujeme

 

Voľné pracovné miesta:

učiteľ  elektrotechnických odborných predmetov

Pracovné podmienky

Pracovné podmienky:

 • pracovný pomer na dobu určitú s predpokladaným nástupom od 01. 09. 2018 do 31. 08. 2019 na plný úväzok

Mzdové podmienky:

 • zaradenie podľa stupnice platových taríf pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v závislosti od dĺžky započítanej praxe

Požadovaná kvalifikácia

Požadovaná kvalifikácia v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.:

 • vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v elektrotechnických odboroch

Ďalšie požiadavky

Ďalšie potrebné požiadavky:

 • znalosť práce s PC
 • zavádzanie inovatívnych metód do vyučovacieho procesu
 • vítaná elektrotechnická spôsobilosť
 • komunikatívnosť
 • flexibilita

Požadované doklady

Požadované doklady:

 • prihláška s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom
 • profesijný životopis
 • doklady o vzdelaní, príp. praxi( vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške, vysokoškolský diplom)
 • potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti – platí len pre prijatých uchádzačov
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace – platí len pre prijatých uchádzačov
 • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia, do zamestnania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

učiteľ  informatiky

Pracovné podmienky

Pracovné podmienky:

 • pracovný pomer na dobu určitú s predpokladaným nástupom od 01. 09. 2018 do 31. 08. 2019 na plný úväzok

Mzdové podmienky:

 • zaradenie podľa stupnice platových taríf pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v závislosti od dĺžky započítanej praxe

 

Požadovaná kvalifikácia

Požadovaná kvalifikácia v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.:

 • vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v odbore informatika

Ďalšie požiadavky

Ďalšie potrebné požiadavky:

 • znalosť práce s PC
 • znalosť programovania
 • znalosť PC architektúry
 • znalosť operačných systémov
 • znalosť serverových technológii
 • znalosť databázových aplikácii
 • zavádzanie inovatívnych metód do vyučovacieho procesu
 • komunikatívnosť
 • flexibilita

Požadované doklady

Požadované doklady:

 • prihláška s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom
 • profesijný životopis
 • doklady o vzdelaní, príp. praxi ( vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške, vysokoškolský diplom)
 • potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti – platí len pre prijatých uchádzačov
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace – platí len pre prijatých uchádzačov
 • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia, do zamestnania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

vychovávateľa školského internátu

Pracovné podmienky

Pracovné podmienky:

 • pracovný pomer na dobu určitú – od 01.09.2018 do 31. 08. 2019, plný pracovný úväzok / 37,5 hod. týždenne

Mzdové podmienky:

 • zaradenie podľa stupnice platových taríf pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v závislosti od dĺžky započítanej praxe

 

Požadovaná kvalifikácia

Požadovaná kvalifikácia v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.:

 • úplné stredné odborné vzdelanie, vysokoškolské vzdelanie prvého alebo druhého stupňa príslušného odboru

Ďalšie požiadavky

Ďalšie potrebné požiadavky:

 • znalosť práce s PC
 • zavádzanie inovatívnych metód do výchovno-vzdelávacieho procesu
 • komunikatívnosť
 • flexibilita

Požadované doklady

Požadované doklady:

 • prihláška s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom
 • profesijný životopis
 • doklady o vzdelaní, príp. praxi ( vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške, vysokoškolský diplom)
 • potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti – platí len pre prijatých uchádzačov
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace – platí len pre prijatých uchádzačov
 • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia, do zamestnania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Termín podania žiadosti

Žiadosť s potrebnými dokladmi posielajte na adresu školy alebo osobne doručte v termíne do 22. 06. 2018.

Adresa školy

Stredná priemyselná škola

Komenského 5,

085 42 Bardejov

Kontakt

Bližšie informácie získate na uvedených kontaktoch: