Kariéra

Uchádzači o zamestnanie môžu svoje žiadosti spolu so štruktúrovaným profesijným životopisom a písomným súhlasom so spracúvaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (MS WORD) doručiť osobne alebo zasielať na poštovú adresu:

Stredná priemyselná škola technická
Komenského 5
085 42 Bardejov

Voľné pracovné miesta:

Riaditeľ Strednej priemyselnej školy technickej, Komenského 5, 085 42 Bardejov, prijme do pracovného pomeru:

Pracovné podmienky
 • pracovný pomer na dobu neurčitú  od 1.9. 2022,  plný pracovný úväzok, 37,5 h/týždenne
Požadovaná kvalifikácia
 • Požadovaná kvalifikácia v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov
 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa príslušného odboru
Ďalšie požiadavky
 • znalosť práce na PC,
 • zavádzanie inovatívnych metód do vyučovacieho procesu,
 • flexibilita,
 • komunikatívnosť.
Termín podania žiadosti
 • Žiadosť s potrebnými dokladmi posielajte na adresu školy alebo emailom v termíne do 24. júna 2022.
Pracovné podmienky
 • pracovný pomer na dobu určitú  od 1.9. 2022 – 31.8.2023,   plný pracovný úväzok, 37,5 h/týždenne
Požadovaná kvalifikácia
 • Požadovaná kvalifikácia v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov
 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa s aprobáciou ANGLICKÝ JAZYK
Ďalšie požiadavky
 • znalosť práce na PC,
 • zavádzanie inovatívnych metód do vyučovacieho procesu,
 • flexibilita,
 • komunikatívnosť.
Termín podania žiadosti
 • Žiadosť s potrebnými dokladmi je potrebné doručiť  e-mailom, osobne alebo poštou do 15. júna 2022.
Pracovné podmienky
 • pracovný pomer na dobu neurčitú – od 1.9.2022,  plný pracovný úväzok, 37,5 h/týždenne
Požadovaná kvalifikácia
 • Požadovaná kvalifikácia v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov
 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa s aprobáciou INFORMATIKA
Ďalšie požiadavky
 • znalosť práce na PC,
 • zavádzanie inovatívnych metód do vyučovacieho procesu,
 • flexibilita,
 • komunikatívnosť.
Termín podania žiadosti
 • Žiadosť s potrebnými dokladmi je potrebné doručiť  e-mailom, osobne alebo poštou do 15. júna 2022.
Pracovné podmienky
 • pracovný pomer  na dobu určitú, zastupovanie počas materskej dovolenky,  od 1.9. 2022,   plný pracovný úväzok, 37,5 h/týždenne
Požadovaná kvalifikácia
 • Požadovaná kvalifikácia v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov
 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa s aprobáciou SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA
Ďalšie požiadavky
 • znalosť práce na PC,
 • zavádzanie inovatívnych metód do vyučovacieho procesu,
 • flexibilita,
 • komunikatívnosť.
Termín podania žiadosti
 • Žiadosť s potrebnými dokladmi je potrebné doručiť  e-mailom, osobne alebo poštou do 15. júna 2022.
Pracovné podmienky
 • pracovný pomer  na dobu určitú  od 1.9. 2022 – 31.8.2023,   plný pracovný úväzok, 37,5 h/týždenne
Požadovaná kvalifikácia
 • Požadovaná kvalifikácia v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov
 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa s aprobáciou TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA
Ďalšie požiadavky
 • znalosť práce na PC,
 • zavádzanie inovatívnych metód do vyučovacieho procesu,
 • flexibilita,
 • komunikatívnosť.
Termín podania žiadosti
 • Žiadosť s potrebnými dokladmi je potrebné doručiť  e-mailom, osobne alebo poštou do 15. júna 2022.

Pre všetky hľadané pozície platí:

Požadované doklady

 • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom,
 • profesijný životopis,
 • doklady o vzdelaní, príp. praxi,
 • potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti – platí len pre prijatých uchádzačov,
 • súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
 • pre účely preukázania bezúhonnosti uchádzača o zamestnanie je požadovaný postup  podľa § 15 Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Forma odmeňovania

V zmysle zákona NR SR č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Všetkým uchádzačom ďakujeme za záujem. Vybraní uchádzači, ktorí splnia podmienky, budú pozvaní na osobný pohovor.


Adresa školy

Stredná priemyselná škola technická
Komenského 5
085 42 Bardejov

Kontakt

Bližšie informácie získate na uvedených kontaktoch: