Kariéra

Uchádzači o zamestnanie môžu svoje žiadosti spolu so štruktúrovaným profesijným životopisom a písomným súhlasom so spracúvaním osobných údajov podľa zákona
č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (MS WORD) doručiť osobne alebo zasielať na poštovú adresu:

Stredná priemyselná škola technická
Komenského 5
085 42 Bardejov

Ďakujeme

 

Voľné pracovné miesta:

Riaditeľ Strednej priemyselnej školy technickej, Komenského 5, 085 42 Bardejov  prijme do pracovného pomeru

 • vychovávateľa školského internátu

Pracovné podmienky

Pracovné podmienky:

 • pracovný pomer na dobu určitú – od 01.09.2019 do 31. 08. 2020, čiastočný pracovný úväzok – 50 %

Mzdové podmienky:

 • zaradenie podľa stupnice platových taríf pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v závislosti od dĺžky započítanej praxe

 

Požadovaná kvalifikácia

Požadovaná kvalifikácia v zmysle zákona č.138/2019 Z.z.:

 • najmenej úplné stredné odborné vzdelanie

Ďalšie požiadavky

Ďalšie potrebné požiadavky:

 • znalosť práce s PC
 • zavádzanie inovatívnych metód do výchovno-vzdelávacieho procesu
 • komunikatívnosť
 • flexibilita

Požadované doklady

Požadované doklady:

 • prihláška s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom
 • profesijný životopis
 • doklady o vzdelaní, príp. praxi ( vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške, vysokoškolský diplom)
 • potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti – platí len pre prijatých uchádzačov
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace – platí len pre prijatých uchádzačov
 • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia, do zamestnania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Termín podania žiadosti

Žiadosť s potrebnými dokladmi posielajte na adresu školy alebo osobne doručte v termíne do 30. 08. 2019.

Adresa školy

Stredná priemyselná škola technická

Komenského 5,

085 42 Bardejov

Kontakt

Bližšie informácie získate na uvedených kontaktoch: