Interreg: Učiteľ a žiak na oboch stranách obrazovky

Názov projektu a miesto realizácie

„Učiteľ a žiak na oboch stranách obrazovky” – digitálna transformácia škôl počas pandémie.

Vedúci partner – žiadateľ: Powiat Brzozowski
Partner projektu: SPŠT Bardejov – Stredná priemyselná škola technická v Bardejove

Opis mikroprojektu

Hlavný cieľ mikroprojektu: Hlavným cieľom mikroprojektu je zvýšenie odbornej spôsobilosti učiteľov
v oblasti pracovných metód, inovácií, využívania informačných technológii vo vzdelávacom procese a získanie žiakmi nevyhnutných kompetencií potrebných pre pracovný trh.

Prehľad aktivít

Aktivita č.1

Konferencia/školenie pre učiteľova zástupcov samosprávy „Osvedčené postupy tykajúce sa  organizáciie riadenia škôl v období pandémie”.

22.9.2021 -24.9.2021 (9 učiteľov +1 samospráva) Bialka Tatranska
Nábor : 7.9. -13.9.2021

Aktivita č.2

Vzdelávací tábor (tematické workshopy pre žiakov (a ich učiteľov) SPŠT Bardejov, počas ktorého získajú kompetencie, ktoré  v budúcnosti využijú na pracovnom trhu.

11.10. -15.10.2021 Tarnow  (20 žiaci + 2 učitelia)
Nábor: 20.9. -24.9.2021

Aktivita č.3

Školenia pre učiteľov SPŠT v Bardejove s oblastí využitia digitálnej platformy v diaľkovom vyučovaní ako aj v klasickom vyučovaní.

25.10. –  29.10.2021   (10 učiteľov odborných predmetov) Bardejov/Mielec SPŠT v Bardejove – 2 dni 25.10.-26.10.2021

CKPiDN v Mielecu (PL) – 1- dňový študijný pobyt pre učiteľov v Centre praktického vyučovania a rozvoja učiteľov v Mieleci

27.9. -30.9.2021  (10 učiteľov) Mielec
Nábor:   15.9.  –  21. 9. 2021

Podrobné ciele mikroprojektu:

 1. Získanie vedomosti žiakov a učiteľov z oblasti využívania informačných technológii vo vzdelávacom procese.
 2. Príprava plánu digitálnej transformácie škôl a zavedenie bezplatnej vzdelávacej reformy.
 3. Vybavenie škôl zariadením, nevyhnutným pre dištančné vzdelávanie.

Cieľové skupiny:

Cieľové skupiny na poľskej strane – žiaci a učitelia Zespołu Szkół Budowlanych a Zespołu Szkół Ekonomicznych v Brzozove a zástupcovia miestnej samosprávy => 52 osôb.
Cieľová skupina na slovenskej strane – žiaci a učitelia SPŠT Bardejov – Stredná priemyselná škola technická v Bardejove a zástupcovia miestnej samosprávy => 42 osôb. Realizácia projektu a účasť žiakov ZSB a ZSE v Brzozove a SPŠT v Bardejove nám umožní získať špecializované vedomosti a zručnosti, ktoré sú nevyhnutné pre dynamicky sa rozvíjajúci pracovný trh, ktorý využíva digitálne nástroje, bezplatné aplikácie a sociálne siete. Okrem toho nám realizácia projektu pomôže rozvíjať pracovné kompetencie učiteľov, ktoré súvisia s inovačnými technológiami, sociálnymi a pracovnými trendami/technológiami
v oblasti využívania digitálnych nástrojov na on-line komunikáciu, sprístupňovať vzdelávacie zdroje
a overovať vedomosti žiakov. Realizácia projektu okrem toho vytvorí podmienky na nadväzovanie hospodárskych a priateľských kontaktov medzi ľuďmi, čo posilní cezhraničný efekt projektu. Širší dopad projektu pocítia tiež miestne samosprávy (orgány, pod ktoré jednotlivé školy spadajú) na poľskej
aj slovenskej strane.
Na projekte sa budú môcť zúčastniť aj zdravotne postihnutí žiaci, ktorí navštevujú školy ZSB a ZSE
v Brzozove a SPŠT Bardejove, čo pomôže pri integrácií mládeže. Konferencie, workshopy
a stretnutia budú organizované na miestach dostupných pre osoby som zdravotným postihnutím.

Úlohy realizované v rámci mikroprojektu:

 1. Konferencia pre učiteľov a zástupcov samosprávy „Správne organizačné postupy a riadenie škôl počas pandémie”.
 2. Digitálna transformácia škôl
  2.1. Príprava plánu digitálnej transformácie školy a podpora procesu zavádzania bezplatnej vzdelávacej platformy, registrácia služieb, zriaďovanie účtov žiakom a učiteľom, tvorba digitálnych zdrojov;
  2.2. Organizovanie školení pre učiteľov Z.S.B. , Z.S.E. v Brzozove a SPŠT Bardejov z oblasti využívania vzdelávacej platformy pri dištančnom a klasickom vzdelávaní;
  2.3. Vybavenie škôl zariadením, nevyhnutným pre dištančné vzdelávanie Z.S.B. , Z.S.E. w Brzozowie;
 3. Vzdelávací tábor (tematické workshopy pre žiakov (a ich učiteľov) Z.S.B. , Z.S.E. v Brzozove a SPŠT Bardejov, počas ktorého získajú kompetencie, ktoré sa im v budúcnosti zídu na pracovnom trhu.
 4. Riadenie mikroprojektu.

Očakávané produkty a výsledky:

=>CO44. Počet účastníkov spoločných miestnych iniciatív, ktoré sa venujú tematike zamestnanosti
a spoločných školení (ukazovateľ KE) – 94 osôb.
=> 4.3 Počet spoločných miestnych iniciatív, ktoré sa týkajú zamestnanosti a spoločných školení – 5.
=> Zariadenie nevyhnutné na realizáciu projektu (napr. infokiosk) – 15 kusov., teda nákup 15 notebookov.
Kvalita vzdelávacích služieb v oblasti celého pohraničia je meraná ako ukazovateľ spokojnosti osôb, ktoré tieto súžby využívajú.

Cezhraničný vplyv:

Cezhraničný vplyv mikropojektu bude realizovaný prostredníctvom:

 • Cezhraničný charakter projektu na úrovni partnerstva (Žiadateľ projektu a partner sú spoločne zaangažovaní do prípravy a organizácie aktivít projektu a jeho realizácií),
 • Osoby z Poľska a Slovenska sa zúčastnia plánovania úloh v rámci projektu, vďaka čomu dôjde k výmene vedomostí a skúsenosti a zlepšeniu dobrých susedských vzťahov,
 • Vďaka spoločnému organizovaniu konferencií, školení, workshopov, študijných ciest, stretnutí dôjde k intenzívnejšiemu rozvoju škôl/vzdelávacích inštitúcií na oboch stranách hranice, ktorý v budúcnosti pomôže zlepšiť situáciu v oblasti vzdelávania.
 • Aktivity v rámci projektu vytvoria základ pre ďalší rozvoj cezhraničnej spolupráci s početnými osvetovými inštitúciami.
 • Projektové aktivity pomôžu odstrániť jazykové a mentálne bariéry, čo bude mať pozitívny vplyv
  na zlepšenie cezhraničnej spolupráce v budúcnosti.

Okrem toho sa, vďaka realizácií tohto projektu, zvýši kvalita cezhraničného špecializovaného
a odborného vzdelávania. Zlepšia sa kompetencie učiteľov a žiakov, dôjde k obohateniu vzdelávacej ponuky, ktorá v sebe bude spájať teóriu s praxou a bude využívať inovatívne vzdelávacie nástroje. Tento projekt tiež pomôže pri propagácií regiónu, posilní medzinárodnú spoluprácu a v budúcnosti prinesie
aj možnosť výmeny pracovníkov, nárast spoločných iniciatív a lepšiu spoluprácu medzi Slovákmi
a Poliakmi. V konečnom dôsledku pomôže projekt odstrániť aj mentálne a kultúrne bariéry, zlepší životnú úroveň obyvateľov, ktorí budú môcť v budúcnosti čerpať z týchto výsledkov vzdelávania mládeže. Možno tiež očakávať, že vyššie uvedené efekty pomôžu „otvoriť” nový potenciál pre spoluprácu vďaka spájaniu činností súvisiacich so špecifickosťou každého regiónu a tieto aktivity v budúcnosti aj ďalej rozšíriť. Partneri projektu predpokladajú, že spoločný cezhraničný projekt je len začiatkom procesu spoločného vzdelávania a výmeny skúsenosti. Že tento projekt pomôže vytvoriť priateľské prostredie pre občanov, ktorú tu žijú, pracujú a odpočívajú.
Projekt spoluvytvára oblasť spolupráce, v rámci ktorej štátne hranice nepredstavujú dôležitú bariéru
a spoločenstvá národov, ktoré sa projektu zúčastnia, budú mať reálnu možnosť stretávať sa, spoznávať a spriateliť sa. Na konferencii, workshopoch, školeniach a vzdelávacích táboroch sa zúčastnia osoby zo Slovenska a Poľska.

Rozpočet projektu (v EUR):

Celkové oprávnené výdavky: 56 186,15 EUR
Spolufinancovanie mikroprojektu z EFRR: 47 758,22 EUR, čo predstavuje 85 %.
Obdobie realizácie: Apríl – december 2021

Aktivita č. 1


Aktivita č. 2


Aktivita č. 3