Školský poriadok

 Účinnosť smernice:1.9.2021

Názov organizácie: Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5,

085 42  Bardejov

Názov internej smernice: Školský poriadok
Poradové číslo smernice: 7 – P/2021/SPŠT
Vypracoval: Ing. Mgr. Helena Labancová, Mgr. Dana Janečková
Schválil: Ing. Jaroslav Bujda
Dátum schválenia smernice: 31.8.2021
Účinnosť  smernice: 1.9.2021
Prílohy: 0

V zmysle ustanovení § 1 písm. f), § 19 – 26, § 144 – 145, § 152 – 153, zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR 65/2015 o stredných školách v znení neskorších predpisov, v zmysle Metodického pokynu č. 21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu stredných škôl, Vyhlášky MŠVVaŠ  č.218 o učebniciach, učebných textoch a pracovných zošitoch, Deklarácie práv dieťaťa a pedagogicko-organizačných pokynov pre školy a školské zariadenia a orgány štátnej správy v školstve v Slovenskej republike

vydávam

s platnosťou od 1. septembra 2020 0tento školský poriadok, ktorý je záväzný pre všetkých žiakov Strednej priemyselnej školy technickej, Komenského 5, Bardejov. Tento školský poriadok upravuje najmä podrobnosti o prevádzke a vnútornom režime školy, o výkone práv a povinností žiakov a ich zákonných zástupcov v škole, pravidlá vzájomných vzťahov a vzťahov s pedagogickými zamestnancami a ďalšími zamestnancami školy. Ak sa študent zásadným spôsobom dopustí porušenia niektorého z uvedených bodov tohto školského poriadku, budú voči nemu vyvodené opatrenia v zmysle ustanovení § 55, ods. 6 a § 58 ods. 2, 3, 4 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Článok I.
Zriadenie školy a základne identifikačné údaje o škole

Stredná priemyselná škola technická, Bardejov, Komenského 5 bola zriadená Rozhodnutím Prešovského samosprávneho kraja č. OŠaK-2002/3-1 zo dňa 1. júla 2002.

Názov školy:  Stredná priemyselná škola technická
Adresa školy: Komenského 5, 085 42  Bardejov
Telef. číslo:    054/4722450, 054/4748171
Email:             skola@spsbj.svcmi.sk
Web:               www.spsbj.edu.sk
Zriaďovateľ:   Prešovský samosprávny kraj

Článok II.
Riadenie a organizácia štúdia

Riaditeľ SPŠT:

 1. riadi SPŠT, zodpovedá za pedagogickú a odbornú úroveň, výsledky práce a hospodárenie školy,
 2. vymenúva a odvoláva zástupcov riaditeľa školy,
 3. ustanovuje výchovného poradcu, vedúcich predmetových komisií, triednych učiteľov a jednotlivých koordinátorov,
 4. zriaďuje poradné orgány, ktorými sú pedagogická rada a predmetové komisie, študentskú radu.

Organizácia výchovno-vzdelávacej činnosti:

 1. Vyučovacia hodina teoretických predmetov a praxe trvá 45 minúť. Ak sa prax uskutočňuje v iných ako školských zariadeniach trvá 60 minút. Vyučovanie sa uskutočňuje podľa rozvrhu hodín, ktorý schvaľuje riaditeľ školy. Vyučovacia doba je nasledovná:
  1. hodina 07:45 – 08:30
  2. hodina 08:35 – 09:20
  3. hodina 09:25 – 10:10
  4. hodina 10:30 – 11:15
  5. hodina 11:20 – 12:05
  6. hodina 12:10 – 12:55
  7. hodina 13:00 – 13:45
  8. hodina 14:15 – 15:00
  9. hodina 15:05 – 15:50
 1. Žiak môže mať v jeden deň najviac 8 vyučovacích hodín vrátane nepovinných vyučovacích predmetov (okrem športových hier).
 2. Škola sa otvára o 06:30 hod. a uzatvára o 18:00 hod., v prípade potreby aj neskoršie.
 3. Žiak prichádza do školy najneskôr 5 minút pred vyučovaním.
 4. Žiak môže opustiť budovu školy v priebehu vyučovania (podľa svojho rozvrhu) len z vážnych zdravotných dôvodov za účelom návštevy lekára alebo inštitúcie, od ktorej má oficiálne pozvanie s podpísanou priepustkou od triedneho učiteľa alebo člena vedenia školy. V čase voľných hodín žiak priepustku nepotrebuje. Vždy pri opúšťaní budovy školy preukáže žiak svoju totožnosť dokladom s fotografiou, zapíše čas a dôvod odchodu na vrátnici školy.
 5. Žiaci opúšťajú budovu školy počas vyučovania  len s priepustkou, na písomné požiadanie zákonného zástupcu,  výnimočne na  telefonické požiadanie.
 6. V prípade uvoľnenia z vyučovania na  dva a viac dní žiak predloží písomnú žiadosť opatrenú čitateľným súhlasom a podpisom zákonného zástupcu triednemu učiteľovi aspoň tri dni pred plánovaným odchodom. Triedny učiteľ predloží túto žiadosť riaditeľovi školy, ktorý rozhodne o ďalšom postupe.
 7. Žiak môže prijímať návštevy len cez prestávku vo vestibule školy.
 8. Ak sa žiak nemôže zúčastniť vyučovania pre vopred známe dôvody, rodič (zákonný zástupca) písomne požiada o jeho uvoľnenie. Za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti sa uznáva najmä choroba, prípadne lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy, mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky alebo náhle prerušenie premávky hromadných dopravných prostriedkov, mimoriadne udalosti v rodine alebo účasť na súťažiach. Neprítomnosť, ktorá trvá najviac 3 po sebe nasledujúce vyučovacie dni, ospravedlňuje jeho zákonný zástupca, vo výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch môže vyžadovať škola lekárske potvrdenie o chorobe alebo iný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť jeho neprítomnosti. Ak neprítomnosť z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako 3 po sebe nasledujúce vyučovacie dni, predloží zákonný zástupca potvrdenie od lekára.
 9. Ak sa žiak nemôže zúčastniť vyučovania pre nepredvídaný dôvod, je jeho zákonný zástupca povinný oznámiť bez zbytočného odkladu triednemu učiteľovi dôvod neprítomnosti žiaka. Po návrate do školy je žiak povinný bezodkladne predložiť písomné ospravedlnenie svojej neúčasti na vyučovaní.
 10. Vyučovací proces sa riadi rozvrhom hodín, ktorý schválilo vedenie školy. Každý žiak, pedagogický i nepedagogický pracovník školy je povinný rešpektovať rozvrh hodín.
 11. Ak majú žiaci v rozvrhu hodín voľnú hodinu, zdržiavajú sa v areáli školy alebo sa riadia podľa bodu č. 5.
 12. V mimoriadnych prípadoch, na pokyn nadriadených orgánov, vyučovací proces môže prebiehať dištančnou formou.
 13. Osobitný spôsob plnenia školskej dochádzky sa riadi zákonom č. 245/2008 § 23 – 26.
 14. Potvrdenie o návšteve školy podpisuje a potvrdzuje pracovníčka školy na sekretariáte vedenia školy.
 15. Úradné hodiny na hospodárskom oddelení  školy pre žiakov:

Pondelok        08:00 – 11:00
Utorok           08:00 – 11:00
Streda           08:00 – 11:00
Štvrtok          08:00 – 11:00
Piatok           08:00 – 11:00

 1. Po skončení vyučovania sú žiaci povinní opustiť budovu školy. V čase mimo vyučovania sa žiak zdržiava v škole iba s vedomím a pod dozorom pedagogických a nepedagogických pracovníkov zodpovedných za mimoškolské aktivity.
 2. Za správanie žiakov mimo školy zodpovedá zákonný zástupca.

Exkurzie a školské výlety

 1. Súčasťou výchovy a vzdelávanie žiakov v stredných školách sú aj exkurzie a školské výlety, ktoré sú uvedené v pláne školského vzdelávacieho programu alebo v časovo-tematických plánoch alebo v plánoch činností PK.
 2. Plány exkurzií sú súčasťou ročného plánu práce strednej školy. Ich rozsah a obsah schvaľuje riaditeľ strednej školy v súlade s učebnými plánmi a učebnými osnovami. Pripravuje a vedie ich učiteľ, ktorého učebný predmet najviac súvisí s obsahom exkurzie.
 3. Pri organizovaní exkurzií treba dodržiavať zásadu najvyššej hospodárnosti. Podmienky a čas exkurzie dohodne stredná škola s organizáciou alebo zariadením kde sa má exkurzia konať. V dohode sa konkrétne určí, ako organizácia alebo zariadenie zaistia bezpečnosť žiakov počas exkurzie.
 4. Žiaci, ktorí sa zo závažných dôvodov týchto akcií nezúčastňujú, absolvujú náhradné vyučovanie alebo iný program podľa rozhodnutia riaditeľa školy.
 5. Plán školských výletov treba odovzdať riaditeľovi školy do 15. septembra.
 6. Školské výlety sa môžu organizovať raz v školskom roku a trvajú najviac 2 vyučovacie dni. Odporúčanou dobou na ich usporiadanie sú dni po koncoročnej klasifikácii. Náklady spojené s účasťou na školskom výlete si žiaci hradia z vlastných prostriedkov.
 7. Dozor nad žiakmi a starostlivosť o zdravie žiakov
  1. Pred vyučovaním, na vyučovaní, cez prestávky, pri školskom stravovaní, na exkurzii a pri ostatnej výchovno-vzdelávacej činnosti vyplývajúcej z učebných osnov sa dozor nad žiakmi zabezpečuje podľa pokynov vedenia školy.
  2. Pri prechode žiakov z budovy našej školy do internátu školy a pri prechode žiakov z budovy našej školy na iné miesto, kde sa koná vyučovanie, ako aj pri návrate žiakova späť do budovy školy sa nemusí vždy dozor ustanoviť.
  3. Dozor nad žiakmi jednej triedy pri účelových cvičeniach, kurzoch na ochranu života a zdravia, exkurziách, výletoch a iných činnostiach organizovaných školou v sídle školy vykonáva pedagogický pracovník poverený riaditeľom školy. Ak sa tieto podujatia konajú mimo sídla školy, alebo pre žiakov niekoľkých tried, určí riaditeľ školy z pedagogických pracovníkov vedúceho a ďalších sprievodcov tak, aby na jedného sprievodcu vrátane vedúceho pripadlo najviac 25 žiakov. Dozor sa začína 15 minút pre časom určeným pre príchod žiakov na určené stanovište a končí sa návratom žiakov na určené stanovište.
  4. Ak sa praktické vyučovanie realizuje formou odbornej exkurzie žiaci sa na miesto exkurzie prepravujú samostatne na vlastnú zodpovednosť. Po ukončení exkurzie, prípadne praxe, pedagogický dozor vyčlení dostatočný časový priestor na presun žiakov z miesta exkurzie do školy tak, aby žiaci mali dostatok času na prípravu na ďalšie vyučovanie. Z miesta exkurzie (praxe) sa žiaci prepravujú individuálne na vlastnú zodpovednosť (bod 7 ods. 1 ŠP). Počas individuálneho presunu je žiakom zakázané navštevovať akékoľvek reštauračné zariadenia, herne, kaviarne a obchodné priestory. Nedodržanie týchto zásad sa považuje za hrubé porušenie školského poriadku.
  5. Pri kúpaní môžu žiaci vstupovať do vody v skupinách najviac po 10 žiakoch, a to v miestach, kde je kúpanie povolené, a len za dozoru pedagogického pracovníka, ktorý je dobrým plavcom. Miesto kúpania vedúci vopred preverí a vyhradí.
  6. Cvičenie v streľbe upravuje vnútorná smernica o účelovom kurze na ochranu života a zdravia.
  7. Pri exkurziách dodržiavajú všetci účastníci pokyny poverených pracovníkov organizácie, v ktorej sa exkurzia koná.
  8. Ak sa žiaci pri podujatiach organizovaných školou pohybujú v skupinách alebo útvaroch po vozovkách a verejných cestách, sú pedagogickí pracovníci poverení dozorom povinní rešpektovať platné predpisy o cestnej premávke, pri výletoch do hôr dodržiavať pokyny horskej služby.
  9. Pri činnostiach organizovaných školou pedagogický pracovník poučí žiakov preukázateľným spôsobom o ich povinnostiach správať sa tak, aby neohrozovali svoje zdravie ani zdravie iných a nepoškodzovali majetok.

Článok III.
Všeobecné povinnosti žiaka

 1. Žiak je povinný poznať a bezvýhradne zachovávať predpisy, ktoré sú uvedené v Školskom poriadku. Pri jeho porušení sa postupuje podľa opatrení  vo výchove na posilnenie disciplíny podľa zákona 245/2008 (školský zákon).
 2. Všetky doplňovacie vyučovania ako aj všetky mimoriadne práce sa konajú podľa zvláštneho rozvrhu, ktorý schválil riaditeľ školy.
 3. Žiak je povinný rešpektovať pokyny zamestnancov školy alebo školského internátu, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi školy a dobrými mravmi.
 4. Žiak nesmie obmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy a vzdelávania.
 5. Žiak je povinný pravidelne a včas chodiť na vyučovanie všetkých predmetov podľa platného rozvrhu a pripravovať sa na vyučovanie podľa pokynov riaditeľa školy a nariadení príslušných vyučujúcich pedagógov.
 6. Žiak je vždy zdvorilý, slušný a správa sa úctivo ku všetkým pedagogickým pracovníkom, ostatným pracovníkom školy a rodičom. K spolužiakom je priateľský a taktný. Pričiňuje sa o dobré meno a česť školy i triedy. Pozdravuje zreteľne všetkých učiteľov a zamestnancov školy vrátane zamestnancov školskej jedálne a školského internátu.
 7. Žiak je povinný osvojovať si zásady humanity, demokracie a tolerancie a správať sa podľa nich v škole i mimo nej.
 8. Žiak je povinný konať tak, aby neohrozoval svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť ďalších osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní.
 9. Žiak je povinný prichádzať do školy vhodne, čisto oblečený a upravený, bez extrémnych, vyzývavých a rušivo pôsobiacich súčastí a doplnkov odevu, líčenia a účesu. V priestoroch školy, v jedálni a v telocvični sa pohybuje bez pokrývky hlavy.
 10. Žiak dbá o osobnú hygienu, poriadok v škole a v jej areáli.
 11. Žiak chráni pred poškodením majetok školy alebo školského zariadenia a majetok, ktorý škola alebo školské zariadenie využíva na výchovu a vzdelávanie.
 12. Žiak chráni pred poškodením učebnice, učebné texty a učebné pomôcky, ktoré mu boli bezplatne zapožičané. Každú učebnicu si označí vzadu menom a triedou. Učebnice je žiak povinný odovzdať načas (podľa rozpisu). V prípade straty, zničenia alebo poškodenia učebnice,  žiak pri úhrade postupuje podľa §4 Vyhlášky MŠVVaŠ  č.218 o učebniciach, učebných textoch a pracovných zošitoch.
 13.  V prípade straty alebo poškodenia školského majetku je žiak  povinný nahradiť škodu v plnej výške. Každú učebnicu si označí vzadu menom a triedou. Učebnice je žiak povinný načas odovzdať (podľa rozpisu). V prípade straty musí žiak uhradiť dvojnásobok ceny učebnice.
 14. Nosí so sebou do školy zdravotný preukaz.
 15. Zúčastňuje sa podujatí školy podľa rozhodnutia riaditeľa, zástupcov riaditeľa, triedneho učiteľa alebo ostatných pedagógov.
 16. Reprezentuje školu na súťažiach, kultúrnych akciách a iných podobných podujatiach podľa rozhodnutia riaditeľa školy alebo ním poverenej osoby.
 17. Školský poriadok a ďalšie vnútorné predpisy školy alebo školského internátu je povinný žiak dodržiavať aj po vyučovaní a v čase prázdnin.
 18. Žiak je povinný riadiť sa platnými usmerneniami po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a dôsledne dodržiava protiepidemické opatrenia a odporúčania.

Článok IV.
Povinnosti žiaka počas vyučovania

 1. Žiak dochádza na vyučovanie pravidelne a včas podľa rozvrhu hodín a zúčastňuje sa na vyučovaní všetkých povinných vyučovacích predmetov, voliteľných vyučovacích predmetov a mimoškolskej záujmovej činnosti, ktorú si zvolil.
 2. Každý žiak má v triede svoje miesto, ktoré mu určí triedny učiteľ alebo vyučujúci.
 3. Žiaci zodpovedajú za dobrý stav, poriadok a čistotu svojho pracoviska a im vydaných pomôcok. Ak žiak zistí poškodenie alebo stratu veci, je povinný to okamžite ohlásiť triednemu učiteľovi alebo učiteľovi, ktorý vykonáva dozor.
 4. Je zakázané našepkávať, opravovať odpovede spolužiakov bez dovolenia učiteľa a vyrušovať pri skúšaní.
 5. Žiak prichádza na každú vyučovaciu hodinu včas a riadne pripravený. Je povinný nosiť do školy učebnice a školské potreby podľa rozvrhu hodín a pokynov pedagógov. V prípade, ak si žiak opakovane bez závažnejšieho dôvodu nenosí pomôcky na vyučovanie postupuje sa podľa Zák. č. 245/2008 Z. z. (výchovné opatrenia).
 6. Do školy nosí iba veci nevyhnutne potrebné na vyučovanie. Žiaci majú zakázané nosiť do školy väčšie sumy peňazí, cenné predmety, zbrane a iné bezpečnosť a zdravie ohrozujúce predmety, živé zvieratá a predmety rušiace alebo rozptyľujúce pozornosť žiakov a učiteľov (MP3 prehrávače, mininotebooku, digitálne fotoaparáty). Škola nenesie zodpovednosť za stratu, odcudzenie alebo poškodenie cenovo drahších odevov a obuvi. Škoda bude uhradená len do výšky základnej poisťovacej sumy.
 7. Ak sa žiak z vážnych dôvodov nemohol pripraviť na vyučovanie, ospravedlní sa na začiatku vyučovacej hodiny učiteľovi. Neskoršie ospravedlnenie nemusí vyučujúci akceptovať.
 8. Každý žiak pri opustení budovy školy sa musí na vrátnici legitimovať dokladom totožnosti s fotografiou (občiansky preukaz, pas, vodičský preukaz, ISIC karta, atď.), aby potvrdil svoju totožnosť. Následne sa na vrátnici zapíše do knihy dochádzky, kde uvedie svoje meno, triedu, dôvod opustenia budovy, čas odchodu a podpíše sa. Ak sa do školy vráti, preukáže svoju totožnosť a uvedie čas príchodu.
  – Ak žiak opúšťa školu v čase svojich voľných hodín, nepotrebuje žiadny lístok a ako dôvod v knihe dochádzky uvedie „voľná hodina“.
  – Ak žiak opúšťa školu z iného dôvodu (lekár, rodinné dôvody atď.), musí doložiť lístok od triedneho učiteľa alebo iného učiteľa – súhlas na opustenie budovy – podpísaný učiteľom.
 9. V prípade, že žiak nemá doklad totožnosti, nebude uvoľnený. Pri príchode do školy je žiak povinný na vyzvanie predložiť doklad totožnosti.
 10. Ak bol žiak z akýchkoľvek dôvodov neprítomný na vyučovaní, jeho povinnosťou je doplniť si prebraté učivo.
 11. Na škole je zavedené povinné prezúvanie. Prezuvkami nesmie byť športová obuv ani obuv, ktorá znečisťuje podlahy. Obuv, kabát, vetrovku si žiak odkladá do pridelenej skrinky. Za uzamykanie skrinky je zodpovedný žiak.
 12. Prísne sa zakazuje nosiť do školy cigarety a v priestoroch školy fajčiť!
 13. Prísne sa zakazuje nosiť do školy, prechovávať alebo užívať omamné látky, drogy alebo ich prekurzory! Nerešpektovanie tohto príkazu, bude riaditeľ školy riešiť v zmysle Zák.   č. 245/2008 Z. z.
 14. V prípade ak bude mať vyučujúci podozrenie, že je žiak pod vplyvom akýchkoľvek omamných, alkoholických a psychotropných látok, má povinnosť okamžite túto skutočnosť nahlásiť riaditeľovi školy. Na základe tejto skutočnosti bude privolaný bezpečnostný technik, s certifikovaným zariadením (dregerom), ktorý v prítomnosti vyučujúceho a triedneho učiteľa vykoná dychovú skúšku. Z danej dychovej skúšky bude písomný záznam, ktorý podpíšu zúčastnení (ak žiak nedovŕšil 18 rokov, bude o tejto dychovej skúške informovaný rodiť). V prípade pozitívneho výsledku, bude okamžite privolaný rodič a žiak sa týmto dopustil zvlášť závažného previnenia a budú prijaté opatrenia uvedené v článku XI. Školského poriadku.
 15. Každý študent vo vlastnom záujme dbá o dodržiavanie školského poriadku a jeho dodržiavanie sleduje aj vo svojom okolí. Je povinný zistené nedostatky hlásiť triednemu učiteľovi alebo vedeniu školy. Vedomé krytie porušovania školského poriadku sa bude hodnotiť podľa školského poriadku a platných smerníc a predpisov.
 16. V budove školy sa správa spoločensky a kultúrne sa vyjadruje. Zdržiava sa intímnych citových prejavov a v partnerských vzťahoch sa správa diskrétne. Nevyrušuje hlučným a vyzývavým správaním.
 17. Počas prestávok umožní spolužiakom nerušene sa pripravovať na nasledujúcu hodinu. Voči spolužiakom nevystupuje agresívne, nešikanuje mladších a slabších spolužiakov.
 18. Po chodbách sa pohybuje po pravej strane a z bezpečnostných dôvodov nebeží, najmä nie po schodoch. V dverách dáva prednosť učiteľom a ostatným zamestnancom školy prípadne iným dospelým osobám.
 19. Žiaci pri vstúpte do triedy a odchode z triedy pozdravia pedagogického pracovníka alebo inú povolanú osobu školy vstaním zo stoličky.
 20. Po zvonení na hodinu sa žiaci zdržiavajú v triede na svojom mieste, majú pripravené učebnice a pomôcky a čakajú na príchod vyučujúceho. V prípade odborných učební, žiaci čakajú pred dverami učebne na príchod vyučujúceho.
 21. Po skončení vyučovacej hodiny žiak odloží použité pomôcky a pripraví sa na ďalšie vyučovanie.
 22. Ak žiak ochorie na nákazlivú chorobu alebo sa takáto choroba vyskytne v jeho blízkom okolí, je povinný ihneď to oznámiť riaditeľovi školy.
 23. Žiak je povinný ihneď nahlásiť triednemu učiteľovi zmenu bydliska a iných osobných údajov.
 24. Počas exkurzií, brigád, odbornej praxe, výletov, vychádzok a iných akcií organizovaných školou sa vzťahujú na žiaka školské predpisy v plnom rozsahu.
 25. Ak je žiak práceneschopný, tak je neprípustné, aby vstupoval do školskej budovy, či už za účelom stravovania alebo za iným účelom.
 26. Žiak je povinný v prípade dištančného vzdelávania plniť všetky povinnosti daného druhu vzdelávania a aktívne komunikovať s vyučujúcimi.
 27. Za neospravedlnené hodiny sa doporučuje u žiakov postupovať podľa nasledovných opatrení:
 • 1 – 4 neospravedlnené hodiny   – pokarhanie triednym učiteľom,
 • 5 – 8 neospravedlnených hodín – pokarhanie riaditeľom školy,
 • 9- 16 neospravedlnených hodín – znížená známka zo správania o 1 stupeň,
 • 17 a viac neospravedlnených hodín – znížená známka zo správania o 2 stupne a podmienečné vylúčenie zo štúdia.

Pri počte viac ako 17 neospravedlnených hodín v príslušnom školskom roku, u žiaka v povinnej školskej dochádzke, škola oznámi túto skutočnosť podľa § 5 ods. 11 zákona            č. 596/2003 Z. z. príslušnému orgánu štátnej správy a obci, v ktorej má zákonný zástupca dieťaťa trvalý pobyt.

Článok V.
Iné povinnosti žiakov

 1. Všetky písomnosti a potvrdenia žiak vybavuje prostredníctvom triedneho učiteľa.
 2. Ak žiak zistí stratu svojej veci, ktorá podlieha poisteniu, okamžite to oznámi triednemu učiteľovi.
 3. V prípade úrazu alebo náhleho ochorenia žiak ihneď informuje vyučujúceho, učiteľa konajúceho dozor alebo najbližšiu dospelú osobu.
 4. Žiak je povinný dodržiavať zásady BOZP a PO.
 5. Od žiaka sa vyžaduje v dňoch vydávania vysvedčení a otvorenia školského roka prísť do školy v slávnostnom oblečení.
 6. Každý žiak má pridelenú skrinku. Každý žiak je zodpovedný za uzamykanie svojej skrinky, jeho povinnosťou je udržiavať v nej poriadok a čistotu. Rezervný kľúč od skrinky je na vrátnici, pri zapožičaní je potrebné uhradiť poplatok 2 € a vrátiť ho do 24 hodín, kedy mu bude vrátený poplatok. Poškodenú skrinku alebo zámku, musí žiak uviesť do pôvodného stavu na vlastné náklady.

Článok VI.
Povinnosti týždenníkov

 1. Funkciu týždenníkov, ich striedanie určuje triedny učiteľ.
 2. Pri delených triedach na skupiny sa určuje týždenník zvlášť pre každú skupinu.
 3. Hlásiť neprítomnosť vyučujúceho na hodine po uplynutí 10 minút po zvonení v kancelárii zástupcov riaditeľa školy.
 4. Hlásiť vyučujúcemu na každej hodine neprítomných žiakov.
 5. Zabezpečiť, aby bola tabuľa pred každou vyučovacou hodinou zotretá a boli pripravené kriedy a iné vyučovacie pomôcky.
 6. Dbať na čistotu v triede, zistené nedostatky okamžite hlásiť vyučujúcemu alebo triednemu učiteľovi.
 7. Cez prestávky krátko vyvetrať triedu a po prestávke zatvoriť okná, podľa potreby poliať kvety.
 8. Ak sa vyučujúci pozabudne a predlžuje hodinu po zvonení, prihlásiť sa a s ospravedlnením ho upozorniť na právo žiakov mať prestávku.
 9. Po opustení triedy počas vyučovania zavrieť okná, zhasnúť svetlo, skontrolovať, či je uzavretý prívod vody, na konci vyučovania skontrolovať, či sú podvíhané stoličky.

Článok VII.
Zákazy

Žiakom sa prísne zakazuje:

 1. fajčiť v priestoroch a v areáli školy, vrátane ŠI a ŠJ v súlade so zákonom NR SR č. 465/2005 Z. z. o ochrane nefajčiarov,
 2. prechovávať a užívať alkohol, omamné látky, jedy, prekurzory a iné zdraviu škodlivé látky v areáli školy a na všetkých školských podujatiach,
 3. prinášať do školy alebo na činnosti organizované školou veci ohrozujúce život a zdravie a predmety, ktoré by mohli rozptyľovať pozornosť žiakov pri vyučovaní,
 4. nechávať v triedach a odborných učebniach učebnice a učebné pomôcky,
 5. prinášať do školy alebo na činnosti organizované školou pornografickú literatúru a literatúru propagujúcu fašizmus a rasovú a náboženskú neznášanlivosť,
 6. počas vyučovania a kultúrnych podujatí používať mobilný telefón (použiť ho môže iba v odôvodnených prípadoch so súhlasom vyučujúceho, triedneho učiteľa alebo riaditeľa alebo jeho povereného zástupcu), rôzne prehrávače, elektronické hry, hazardné hry (karty), fotoaparáty, rádiá, záznamové zariadenia a pod.,
 7. písať na lavice, stoličky, nástenné noviny, poškodzovať maľovku na stenách alebo iným spôsobom znehodnocovať školský majetok,
 8. premiestňovať inventár triedy do iných priestorov bez súhlasu triedneho učiteľa,
 9. opúšťať budovu školy v priebehu vyučovania bez súhlasu triedneho učiteľa,
 10. vyrušovať na chodbe cez voľné hodiny,
 11. prijímať návštevy v budove školy, v nevyhnutných prípadoch môžu prijať návštevu v priestoroch vrátnice,
 12. vykonávať akúkoľvek audiovizuálnu činnosť bez vedomia vedenia školy a vyučujúceho,
 13. našepkávať pri skúšaní, odpisovať pri písomných skúškach alebo používať nedovolené pomôcky a informačné pramene.

Článok VIII.
Práva žiakov

Dieťa alebo žiak má právo na:

 1. rovnoprávny prístup k vzdelávaniu,
 2. bezplatné vzdelanie,
 3. vzdelanie v štátnom jazyku a materinskom jazyku,
 4. individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný stav,
 5. bezplatné zapožičiavanie učebníc a učebných textov na povinné vyučovacie predmety,
 6. úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti,
 7. poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním,
 8. výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí,
 9. organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom, zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny,
 10. úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému a sexuálnemu násiliu,
 11. na slobodnú voľbu voliteľných a nepovinných predmetov v súlade so svojimi možnosťami, záujmami a záľubami v rozsahu ustanovenom vzdelávacím programom,
 12. na informácie týkajúce sa jeho osoby a jeho výchovno-vzdelávacích výsledkov,
 13. na individuálne vzdelávanie,
 14. náhradu škody, ktorá mu vznikla pri výchove a vzdelávaní, alebo v priamej súvislosti s nimi,
 15. výchovu a vzdelávanie s využitím špecifických foriem a metód ak ide o žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
 16. stravovanie v školskej jedálni,
 17. oboznámenie s kritériami, podľa ktorých je hodnotený,
 18. vyjadrenie primeraným spôsobom svojho názoru v diskusii na vyučovaní, na triednických hodinách a v kontakte s vedením školy i ostatnými pedagógmi,
 19. účasť na žiackej samospráve v rámci triedy a školy, voliť a byť volený do orgánov žiackej samosprávy,
 20. plný harmonický rozvoj svojej osobnosti,
 21. na umožnenie štúdia v zahraničí,
 22. účasť na práci krúžkov, ktoré pracujú na škole,
 23. vytváranie a organizovanie mládežníckych združení v zmysle platných predpisov,
 24. používanie všetkých zásad Deklarácie práv dieťaťa,
 25. akceptovanie učiteľom, ak vyvíja mimoškolskú aktivitu rôzneho druhu (podieľa sa na príprave kultúrneho programu, zúčastňuje sa súťaží, reprezentuje školu v rôznych oblastiach a pod.).

Článok IX.
Práva a povinnosti rodiča, zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia, v ktorom je žiak umiestnený

 Rodič alebo zákonný zástupca má právo vybrať pre svoje dieťa školu alebo školské zariadenie, ktoré poskytuje výchovu a vzdelávanie, zodpovedajúce schopnostiam, zdravotnému stavu, záujmom a záľubám dieťaťa, jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnosti a etnickej príslušnosti. Právo na slobodnú voľbu školy alebo školského zariadenia možno uplatňovať v súlade s možnosťami výchovno-vzdelávacej sústavy.

 1. Rodič alebo zákonný zástupca žiaka alebo zástupca zariadenia má právo:
  • žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v škole alebo v školskom zariadení poskytovali žiakom informácie a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so súčasným poznaním sveta a v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa zákona NR SR č. 245/2008,
  • oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom školy a  školským poriadkom,
  • byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa,
  • na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa,
  • zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy,
  • byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy,
  • vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu školy prostredníctvom orgánov školskej samosprávy.
 1. Rodič alebo zákonný zástupca žiaka alebo zástupca zariadenia je povinný:
  • vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie v škole a na plnenie školských povinností,
  • dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským poriadkom,
  • dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby,
  • informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, o jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania,
  • nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne zavinil,
  • oznámiť zmenu trvalého bydliska, prípadne osobných údajov,
  • po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 riadiť sa manuálom ŠKOLSKÝ SEMAFOR a aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ.
 1. Rodič alebo zákonný zástupca dieťaťa alebo zástupca zariadenia je povinný dbať na plnenie povinnej školskej dochádzky a dbať na to, aby dieťa dochádzalo do školy pravidelne a včas, ak mu nezabezpečí inú formu vzdelávania podľa zákona NR SR č. 245/2008  Z. z., dôvody neprítomnosti dieťaťa na výchove a vzdelávaní doloží dokladmi v súlade so školským poriadkom.
 1. Ak sa žiak nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní v škole, jeho rodič, zákonný  zástupca alebo zástupca zariadenia je povinný oznámiť škole bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti. Za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti žiaka sa uznáva najmä choroba, prípadne lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy, mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky alebo náhle prerušenie premávky hromadných dopravných prostriedkov, mimoriadne udalosti v rodine alebo účasť žiaka na súťažiach.
 1. Neprítomnosť žiaka, ktorá trvá najviac tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, ospravedlňuje jeho rodič alebo zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia, vo výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch škola môže vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe žiaka alebo iný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť jeho neprítomnosti. Ak neprítomnosť žiaka z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, predloží žiak, rodič alebo zákonný  jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia potvrdenie od lekára.
 1. Plnoletý žiak sa ospravedlňuje sám spôsobom uvedeným v odsekoch 4 až 6.

Článok X.
Prerušenie štúdia a zmena študijného odboru, prestup na inú strednú školu, opakovanie ročníka, postup do vyššieho ročníka strednej školy a  zanechanie štúdia

 Prerušenie štúdia a zmena študijného odboru

 1. Riaditeľ školy môže povoliť študentovi prerušenie štúdia, ak splnil povinnú školskú dochádzku, na základe jeho žiadosti, ak ide o plnoletého žiaka, alebo na žiadosť jeho zákonného zástupcu, a to až na tri roky. Riaditeľ školy je povinný na základe žiadosti žiačky alebo jej zákonného zástupcu prerušiť štúdium pre tehotenstvo a materstvo alebo jej povoliť štúdium podľa individuálneho učebného plánu.
 2. Zmenu študijného odboru povoľuje riaditeľ školy spravidla na začiatku školského roku. Podmienkou na povolenie zmeny je zdravotná spôsobilosť žiaka na štúdium a spôsobilosť na vykonávanie povolania, na ktoré sa má pripravovať v novozvolenom študijnom odbore, a úspešne vykonanie rozdielovej skúšky, ak ju riaditeľ určil.

Prestup na inú strednú školu

 1. Prestup žiaka na inú strednú školu na ten istý alebo iný študijný odbor povoľuje riaditeľ školy, do ktorej sa žiak hlási. Prestup povoľuje na základe žiadosti jeho zákonného zástupcu, ak ide o plnoletého žiaka, na základe jeho žiadosti.
 2. Prestup žiaka, ktorý navštevuje strednú školu s osemročným štúdiom, na strednú odbornú školu s iným študijným zameraním sa môže uskutočniť najskôr začiatkom piateho ročníka jeho štúdia.
 3. Podmienkou prestupu žiaka na inú strednú školu je úspešné vykonanie rozdielovej skúšky, ak ju riaditeľ školy určil.
 4. Ak riaditeľ strednej školy, na ktorú chce žiak prestúpiť, rozhodne o prijatí žiaka, je povinný bez zbytočného odkladu zaslať kópiu rozhodnutia o prijatí žiaka riaditeľovi strednej školy, z ktorej žiak prestupuje, a fyzickej osobe alebo právnickej osobe, na ktorú sa žiak pripravuje. Prestup sa spravidla uskutočňuje k 1. septembru. Vzdelávanie žiaka na strednej škole, z ktorej prestupuje, sa končí dňom, ktorý predchádza dňu, v ktorom má žiak začať vzdelávanie na strednej škole, na ktorú prestúpil. Týmto dňom prestáva byť žiakom strednej školy, z ktorej prestúpil.
 5. Riaditeľovi strednej školy, na ktorú žiak prestúpil, zašle riaditeľ strednej školy, z ktorej žiak prestupuje, fotokópiu dokumentácie žiaka do piatich pracovných dní od doručenia kópie rozhodnutia o prijatí žiaka podľa odseku 4) a zmenu oznámi do školského registra.
 6. Prestup žiaka na inú strednú školu sa len vo výnimočných prípadoch umožňuje aj v priebehu prvého ročníka.
 7. Riaditeľ strednej školy môže povoliť žiakovi štúdium na obdobnej škole v zahraničí.

Opakovanie ročníka

 1. Riaditeľ strednej školy rozhoduje o opakovaní ročníka žiaka na základe posúdenia jeho vzdelávacích výsledkov a dôvodov, ktoré uvedie plnoletý žiak vo svojej písomnej žiadosti alebo ktoré uvedie v písomnej žiadosti jeho zákonný zástupca.
 2. Ak riaditeľ strednej školy nepovolí žiakovi, ktorý splnil povinnú školskú dochádzku, opakovať ročník, žiak prestáva byť žiakom strednej školy uplynutím posledného dňa školského roka príslušného ročníka.

Postup do vyššieho ročníka strednej školy

 1. Do vyššieho ročníka strednej školy postupuje žiak po absolvovaní príslušného ročníka vzdelávacieho programu strednej školy okrem žiaka, ktorý má z niektorého povinného vyučovacieho predmetu aj po opravnej skúške stupeň prospechu nedostatočný.
 2. Nadaného žiaka môže riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy preradiť do vyššieho ročníka bez absolvovania predchádzajúceho ročníka na základe výsledkov komisionálnej skúšky. Maloletého žiaka možno preradiť bez absolvovania predchádzajúceho ročníka do vyššieho ročníka len so súhlasom zákonného zástupcu.

Zanechanie štúdia

 1. Ak žiak, ktorý splnil povinnú školskú dochádzku, chce zanechať štúdium, oznámi to písomne riaditeľovi strednej školy. Ak je žiak maloletý, písomné oznámenie podá jeho zákonný zástupca. Túto zmenu nahlási riaditeľ školy do školského registra.
 2. Žiak prestáva byť žiakom strednej školy dňom, ktorý nasleduje po dni, keď riaditeľovi strednej školy bolo doručené oznámenie o zanechaní štúdia.
 3. Ak sa žiak, ktorý splnil povinnú školskú dochádzku, nezúčastní na vyučovaní v trvaní najmenej 5 vyučovacích dní a jeho neúčasť na vyučovaní nie je ospravedlnená, riaditeľ školy písomne vyzve žiaka, a ak je neplnoletý, jeho zákonného zástupcu, aby v určenej dobe doložil dôvod svojej neprítomnosti. Súčasne upozorní, že v opačnom prípade sa žiak bude posudzovať, akoby štúdium zanechal. Ak do 10 dní od doručenia výzvy žiak do školy nenastúpi, alebo nie je doložený dôvod jeho neprítomnosti v škole, posudzuje sa tak, akoby štúdium zanechal prvým dňom po uplynutí lehoty určenej riaditeľom školy na ospravedlnenie. Týmto dňom prestáva byť žiakom školy.

Článok XI.
Hodnotenie a klasifikácia prospechu  a správania žiakov, opravné skúšky, komisionálne skúšky, opatrenia vo výchove na stredných školách

 Hodnotenie a klasifikácia prospechu a správania žiakov v stredných školách

 1. Hodnotenie žiaka sa v rámci vzdelávania vykonáva podľa úrovne dosiahnutých výsledkov
  • slovným hodnotením,
  • klasifikáciou,
  • kombináciou klasifikácie a slovného hodnotenia.
 2. Predmety, ktoré sa neklasifikujú, sú určené v školskom vzdelávacom programe, v katalógovom liste, na výpise a na vysvedčení sa uvedie absolvoval(a).
 3. Zákonných zástupcov žiaka informuje priebežne o prospechu a správaní žiaka triedny učiteľ a učitelia jednotlivých predmetov. V prípade výrazného zhoršenia prospechu alebo správania informuje zákonných zástupcov žiaka riaditeľ písomne.
 4. Hodnotenie a klasifikácia preukázaného výkonu žiaka v príslušnom predmete nemôžu byť znížené na základe správania žiaka.
 5. Žiak má právo:
  • vedieť, čo sa bude hodnotiť a akým spôsobom,
  • dozvedieť sa výsledok každého hodnotenia,
  • na objektívne hodnotenie.
 6. Pri hodnotení a klasifikácii žiaka s vývinovými poruchami alebo žiaka so zdravotným postihnutím sa zohľadňuje jeho porucha alebo postihnutie.
 7. Žiak je z predmetu skúšaný ústne, písomne alebo prakticky. Žiak by mal byť v priebehu polroka z jedného vyučovacieho predmetu s hodinovou dotáciou jedna hodina týždenne vyskúšaný minimálne dvakrát. Z vyučovacieho predmetu s hodinovou dotáciou vyššou ako jedna hodina týždenne by mal byť žiak v priebehu polroka skúšaný minimálne trikrát.
 8. Učiteľ oznámi žiakovi výsledok každého hodnotenia a klasifikácie so zdôvodnením. Po ústnom vyskúšaní oznámi učiteľ výsledok hodnotenia ihneď. Výsledky hodnotenia písomných skúšok, prác aj praktických činností oznámi žiakovi a predloží k nahliadnutiu najneskôr do 14 dní.
 9. Jednotlivé druhy písomných skúšok rozvrhne učiteľ rovnomerne na celý školský rok, aby sa nadmerne nehromadili v určitých obdobiach. Termín písomnej práce, ktorá trvá viac ako 25 minút, učiteľ konzultuje s triednym učiteľom, ktorý koordinuje plán skúšania. V jednom dni môžu žiaci písať len jednu písomnú previerku uvedeného charakteru. Výsledný stupeň prospechu žiaka vo vyučovacom predmete určí vyučujúci. V predmete, v ktorom vyučuje viac učiteľov, určia výsledný stupeň za klasifikačné obdobie príslušní učitelia po vzájomnej dohode.
 10. Pri určovaní stupňa prospechu v jednotlivých predmetoch na konci klasifikačného obdobia sa hodnotí kvalita práce a učebné výsledky, ktoré žiak dosiahol počas celého klasifikačného obdobia. Prihliada sa na systematickosť v práci žiaka, na jeho prejavované osobné a sociálne kompetencie, ako je zodpovednosť, snaha, iniciatíva, ochota a schopnosť spolupracovať, a to počas celého klasifikačného obdobia. Stupeň prospechu sa neurčuje na základe priemeru známok získaných v danom klasifikačnom období, prihliada sa na dôležitosť a váhu jednotlivých známok.
 11. Prospech žiaka v jednotlivých vyučovacích predmetoch sa klasifikuje týmito stupňami:
  • 1 – výborný,
  • 2 – chválitebný,
  • 3 – dobrý,
  • 4 – dostatočný,
  • 5 – nedostatočný.
 12. Správanie žiaka sa klasifikuje týmito stupňami:
  • 1 – veľmi dobré,
  • 2 – uspokojivé,
  • 3 – menej uspokojivé,
  • 4 – neuspokojivé.
 13. Celkové hodnotenie žiaka strednej školy, ktorý bol hodnotený podľa odseku 1 písm. b), sa na konci prvého a druhého polroka vyjadruje na vysvedčení takto:
  • prospel s vyznamenaním,
  • prospel veľmi dobre,
  • prospel,
  • neprospel
 14. Celkové hodnotenie žiaka na konci prvého a druhého polroku vyjadruje výsledky jeho klasifikácie v povinných vyučovacích predmetoch, ktoré sa klasifikujú a klasifikáciu jeho správania, nezahŕňa klasifikáciu v nepovinných vyučovacích predmetoch.
 15. V posledný vyučovací deň prvého polroka školského roka triedny učiteľ vydá žiakovi výpis klasifikácie prospechu a správania žiaka za prvý polrok. Tento výpis nie je verejnou listinou. Vysvedčenie za prvý polrok sa vydáva na základe písomnej žiadosti plnoletého žiaka, alebo zákonného zástupcu.
 16. V posledný vyučovací deň školského roka sa vydáva žiakom vysvedčenie, ktoré obsahuje hodnotenie a klasifikáciu prospechu a správania žiaka za oba polroky príslušného školského roka. V posledných ročníkoch vzdelávacích programov stredných škôl sa žiakom vydáva vysvedčenie v poslednom vyučovacom dni pred začiatkom maturitnej skúšky.
 17. Žiak prospel s vyznamenaním, ak ani v jednom povinnom vyučovacom predmete nemá stupeň prospechu horší ako chválitebný, priemerný stupeň prospechu z povinných vyučovacích predmetov nemá horší ako 1,5 a jeho správanie je hodnotené ako „veľmi dobré“.
 18. Žiak prospel veľmi dobre, ak ani v jednom povinnom vyučovacom predmete nemá stupeň prospechu horší ako dobrý, priemerný stupeň prospechu z povinných vyučovacích predmetov nemá horší ako 2,0 a jeho správanie je hodnotené ako „veľmi dobré“.
 19. Žiak prospel, ak nemá stupeň prospechu nedostatočný ani v jednom povinnom vyučovacom predmete.
 20. Žiak neprospel, ak má z niektorého povinného vyučovacieho predmetu aj po opravnej skúške stupeň prospechu nedostatočný.
 21. Žiak, ktorý bol na konci druhého polroka hodnotený stupňom prospechu nedostatočný z viac ako dvoch povinných vyučovacích predmetov, opakuje ročník počas plnenia povinnej školskej dochádzky, na strednej škole môže opakovať ročník na základe rozhodnutia vydaného riaditeľom školy.
 22. Ročník opakuje aj žiak, ktorého nebolo možné klasifikovať ani v náhradnom termíne zo závažných objektívnych dôvodov, najmä zdravotných alebo dlhodobého pobytu v zahraničí.

Opravné skúšky

 1. Ak nemožno žiaka vyskúšať a klasifikovať v riadnom termíne v prvom polroku, žiak sa za prvý polrok neklasifikuje, riaditeľ školy určí na jeho vysúšanie a klasifikovanie náhradný termín, a to spravidla tak, aby sa klasifikácia mohla uskutočniť najneskôr do dvoch mesiacov po skončení prvého polroka.
 2. Ak nemožno žiaka vyskúšať a klasifikovať v riadnom termíne v druhom polroku, žiak je skúšaný aj klasifikovaný za toto obdobie spravidla v poslednom týždni augusta a v dňoch určených riaditeľom školy.
 3. Žiak, ktorý má na konci druhého polroka prospech nedostatočný najviac z dvoch povinných vyučovacích predmetov, môže na základe rozhodnutia riaditeľa školy vykonať z týchto predmetov opravnú skúšku.
 4. Opravnú skúšku môže vykonať aj žiak, ktorého prospech na konci prvého polroka je nedostatočný najviac z dvoch povinných vyučovacích predmetov, ktoré sa vyučujú len v prvom polroku.
 5. Termín opravných skúšok určí riaditeľ školy tak, aby sa opravné skúšky
  1. podľa odseku 3 vykonali najneskôr do 31. augusta, žiakovi, ktorý zo závažných dôvodov nemôže prísť vykonať opravnú skúšku v určenom termíne, možno povoliť vykonanie opravnej skúšky najneskôr do 15. septembra, a žiakovi, ktorý bol klasifikovaný podľa odseku 2, najneskôr do 15. októbra,
  2. podľa odseku 4 vykonali najneskôr do klasifikačnej porady za druhý polrok.
 6. Žiak, ktorý bez závažných dôvodov nepríde na opravnú skúšku, sa klasifikuje z vyučovacieho predmetu, z ktorého mal vykonať opravnú skúšku, stupňom prospechu nedostatočný.
 7. Žiak pomaturitného štúdia sa neklasifikuje zo správania.

Komisionálne skúšky v stredných školách

 1. Žiak sa klasifikuje podľa výsledkov komisionálnej skúšky
  1. ak vykonáva rozdielovú skúšku v stredných školách,
  2. ak je skúšaný v náhradnom termíne,
  3. ak žiak alebo zákonný zástupca požiada o preskúšanie žiaka,
  4. ak sa preskúšanie koná na podnet riaditeľa školy,
  5. ak vykonáva opravné skúšky,
  6. v štúdiu podľa individuálneho učebného plánu v stredných školách,
  7. v prípade oslobodenia žiaka od povinnosti dochádzať do školy,
  8. v štúdiu jednotlivých vyučovacích predmetov,
  9. pri plnení osobitného spôsobu školskej dochádzky.
 2. Komisia pre komisionálne skúšky má najmenej troch členov. Komisia sa skladá z predsedu, ktorým je spravidla riaditeľ školy alebo ním poverený učiteľ, skúšajúceho učiteľa, ktorým je spravidla učiteľ vyučujúci žiaka príslušný vyučovací predmet a prísediaceho, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady pre príslušný alebo príbuzný vyučovací predmet. Výsledok komisionálnej skúšky vyhlási predseda komisie verejne v deň konania skúšky. Výsledok každej komisionálnej skúšky je pre klasifikáciu žiaka konečný.
 3. Ak žiak alebo zákonný zástupca žiaka má pochybnosti o správnosti klasifikácie na konci prvého a druhého polroka, môže do troch pracovných dní odo dňa získania výpisu klasifikácie prospechu a správania žiaka za prvý polrok alebo do troch pracovných dní odo dňa vydania vysvedčenia požiadať riaditeľa školy o vykonanie komisionálnej skúšky, ak je vyučujúcim riaditeľ školy, o preskúšanie žiaka možno požiadať príslušný orgán miestnej štátnej správy v školstve. Preskúšanie žiaka nemožno, ak bol v klasifikačnom období z tohto vyučovacieho predmetu hodnotený na základe komisionálnej skúšky.
 4. O možnosti vykonať komisionálnu skúšku podľa odseku 1 rozhodne riaditeľ školy. Riaditeľ školy môže povoliť prítomnosť zákonného zástupcu žiaka na jeho komisionálnom preskúšaní.

Opatrenia vo výchove

 1. Za vzorné správanie, za vzorné plnenie povinností, mimoriadny prejav aktivity a iniciatívy, dlhodobú svedomitú prácu, výrazne prosociálne správanie, záslužný alebo statočný čin možno žiakovi udeliť pochvalu alebo iné ocenenie.
 2. Pochvalu alebo iné ocenenie udeľuje žiakovi triedny učiteľ, vychovávateľ alebo riaditeľ. V osobitne odôvodnených prípadoch, najmä ak ide o mimoriadne záslužný alebo statočný čin, môže žiakovi udeliť pochvalu alebo iné ocenenie zástupca zriaďovateľa strednej školy, zástupca štátnej správy v školstve alebo minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
 3. Návrhy na udelenie pochvaly alebo iného ocenenia sa prerokujú v pedagogickej rade. Pochvala alebo iné ocenenie sa udeľuje spravidla na zhromaždení triedy alebo školy.
 4. Pochvala triednym učiteľom sa udeľuje za:
  1. výborný prospech v jednom polroku – priemer 1,00,
  2. vzornú dochádzku v jednom polroku– 0 vymeškaných hodín,
  3. úspešnú reprezentáciu školy (úspešné umiestnenie v súťaži do úrovne okresného kola
  4. činnosť v prospech triedy nad rámec svojich povinností.
 5. Pochvala riaditeľom školy sa udeľuje za:
  1. za výborný prospech za obidva polroky – priemer 1,00,
  2. za vzornú dochádzku za obidva polroky – 0 vymeškaných hodín,
  3. za úspešnú reprezentáciu školy (úspešné umiestnenie v súťaži za vyššiu úroveň ako okresne kolo),
  4. za činnosť v prospech školy nad rámec svojich povinností.
 6. Na dodržiavanie disciplíny, za menej závažné previnenia voči školskému poriadku, zásadám spolunažívania, ľudským právam, mravným normám spoločnosti, alebo ak žiak narúša činnosť kolektívu, možno žiakovi uložiť:
  1. napomenutie triednym učiteľom,
  2. pokarhanie triednym učiteľom,
  3. pokarhanie riaditeľom školy.
 7. Žiakovi je možné uložiť za opakované menej závažné previnenia, závažné previnenia alebo zvlášť závažné previnenia voči školskému poriadku, zásadám spolunažívania, ľudským právam alebo právnym normám spoločnosti:
  1. podmienečné vylúčenie,
  2. vylúčenie.
 8. Opatrenia vo výchove podľa odseku 7 možno uložiť žiakovi strednej školy len vtedy, ak skončil plnenie povinnej školskej dochádzky.
 9. Žiakovi je možné uložiť opatrenia vo výchove podľa odsekov 6 a 7 po prerokovaní v pedagogickej rade do dvoch mesiacov odo dňa, keď sa o previnení žiaka dozvedel pedagogický zamestnanec školy, najneskôr však do jedného roka odo dňa, keď sa žiak previnenia dopustil. Za jedno previnenie sa ukladá len jedno opatrenie vo výchove.
 10. Pred uložením opatrenia vo výchove podľa odsekov 6 a 7 treba previnenie žiaka objektívne prešetriť. Podľa potreby, najmä pri posudzovaní závažného alebo opakovaného previnenia, sa na jeho prerokovanie za účasti žiaka prizve zákonný zástupca žiaka, prípadne i delegovaný zástupca rady školy.
 11. Uloženie opatrenia vo výchove podľa odseku 6 a odseku 7 písmeno a) sa oznamuje žiakovi spravidla pred kolektívom triedy alebo školy.
 12. V rozhodnutí o uložení opatrenia vo výchove podľa odseku 7 písm. a) určí riaditeľ skúšobnú lehotu, a to najdlhšie na jeden rok. Ak sa podmienečne vylúčený žiak v skúšobnej lehote osvedčil, riaditeľ upustí od vylúčenia. Ak sa žiak v tejto lehote dopustí ďalšieho závažného previnenia, riaditeľ uloží žiakovi opatrenie vo výchove podľa odseku 7 písm. b).
 13. Na rozhodovanie riaditeľa podľa odseku 6 písm. c) a podľa odseku 7 písm. a) sa nevzťahuje všeobecne záväzný právny predpis o správnom konaní.
 14. Opatrenie vo výchove sa zaznamenáva do katalógového listu žiaka. Opatrenie vo výchove udelené, resp. uložené neplnoletému žiakovi oznamuje riaditeľ zákonnému zástupcovi žiaka písomne.
 15. Ak žiak svojím správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných žiakov, ostatných účastníkov výchovy a vzdelávania alebo narúša výchovu a vzdelávanie do takej miery, že znemožňuje vzdelávanie ostatným účastníkom výchovy a vzdelávania, riaditeľ školy alebo školského zariadenia, okrem špeciálnych výchovných zariadení, môže použiť ochranné opatrenie, ktorým je okamžité vylúčenie žiaka z výchovy a vzdelávania, umiestnením žiaka do samostatnej miestnosti za prítomnosti pedagogického zamestnanca. Riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia bezodkladne privolá:
  1. zákonného zástupcu,
  2. zdravotnú pomoc,
  3. príslušníka polície.
 16. Ochranné opatrenie slúži na upokojenie žiaka. O dôvodoch a priebehu ochranného opatrenia vyhotoví riaditeľ školy alebo školského zariadenia písomný záznam.
 17. Voči žiakovi, ktorý porušil ustanovenie školského poriadku alebo v ňom citovaného predpisu bude uplatnené niektoré z týchto výchovných opatrení:
  1. Napomenutie triednym učiteľom – na základe ústnej  sťažnosti vyučujúcich triednemu učiteľovi, na základe zápisu do triednej knihy alebo za iné menej  závažné priestupky podľa posúdenia triednym  učiteľom.
  2. Pokarhanie triednym učiteľom – za menej závažné porušenie školského poriadku, napr. opakované neskoré príchody na vyučovanie, 1 až 4 neospravedlnené hodiny, podvádzanie, ústne sťažnosti vyučujúcich prednesené na pedagogickej rade. Udeľuje sa zápisom do katalógového listu žiaka.
  3. Pokarhanie riaditeľom školy – za závažné porušenie školského poriadku a opakované menej závažné porušovanie školského poriadku po prerokovaní v pedagogickej rade, 5 – 8 neospravedlnených hodín. Udeľuje sa zápisom do katalógového listu žiaka a písomným oznámením zákonnému zástupcovi.
  4. Podmienečné vylúčenie zo školy alebo vylúčenie zo školy – za opakované závažné porušenie školského poriadku, za zvlášť závažné porušenie školského poriadku, 15 a viac neospravedlnených hodín. Udeľuje sa zápisom do katalógového listu žiaka a písomným oznámením zákonnému zástupcovi.
 18. Pokiaľ žiak uskutočnil čin, pre ktorý je dôvod vylúčiť ho zo štúdia a neukončil ešte povinnú školskú dochádzku, bude uskutočnený pohovor s rodičmi. V prípade, že nedôjde   k náprave, bude zákonnému zástupcovi navrhnuté preradenie žiaka do inej školy.
 19. Správanie žiaka sa klasifikuje týmito stupňami:
  1. stupeň – veľmi dobré
  2. stupeň – uspokojivé
  3. stupeň – menej uspokojivé
  4. stupeň – neuspokojivé
 20. Charakteristika stupňov správania:
  1. stupeň:
   • žiak dodržiava ustanovenia školského poriadku a ďalších vnútorných predpisov školy a riadi sa nimi. Dodržiava morálne zásady a pravidlá spolunažívania v kolektíve a vo vzťahu k učiteľom. Ojedinele sa môže dopustiť menej závažných previnení.
  2. stupeň:
   • správanie žiaka je v súlade s ustanoveniami školského poriadku a ďalších vnútorných predpisov školy, morálnymi zásadami a  pravidlami spolunažívania vzhľadom k spolužiakom a učiteľom. Žiak sa dopustí závažného priestupku alebo sa opakovane dopúšťa menej závažných priestupkov voči ustanoveniu školského poriadku,
   • za 9 až 16 neospravedlnených hodín.
  3. stupeň:
   • žiak sa dopustí zvlášť závažného priestupku voči školskému poriadku a voči ďalším vnútorným predpisom školy alebo sa aj po udelení 2 zo správania dopúšťa závažných          priestupkov voči školskému poriadku a voči ďalším vnútorným predpisom školy, voči       morálnym zásadám a pravidlám spolunažívania, porušuje ľudské práva spolužiakov, pedagogických zamestnancov alebo ďalších osôb,
   • za opakované menej závažné priestupky voči ustanoveniam školského poriadku,
   • za 17 a viac neospravedlnených hodín.
  4. stupeň:
   • správanie žiaka je v rozpore s ustanoveniami školského poriadku a s ustanoveniami ďalších vnútorných predpisov školy, správnymi a etickými normami spoločnosti, výrazne porušuje ľudské práva spolužiakov, pedagogických zamestnancov alebo ďalších osôb. Dopustí sa závažných previnení, ktorými vážne ohrozuje výchovu ostatných žiakov, zámerne narúša činnosť žiackeho kolektívu.
 21. S tretím stupňom zo správania súvisí aj podmienečné vylúčenie zo školy.
 22. So štvrtým stupňom zo správania súvisí vylúčenie zo školy.
 23. Žiak môže byť zo školy vylúčený za:
  1. a) nesplnenie podmienky uloženej pri podmienečnom vylúčení,
  2. b) za opakované závažné alebo zvlášť závažné priestupky.
 24. Znížená známka zo správania sa oznámi zákonnému zástupcovi alebo plnoletému žiakovi na konci klasifikačného obdobia.
 25. Žiak pomaturitného štúdia sa neklasifikuje zo správania.
 26. Za menej závažné previnenia sa považuje:
  • odmietnutie reprezentácie školy na súťažiach, kultúrnych akciách a iných podobných podujatiach podľa rozhodnutia riaditeľa školy alebo ním poverenej osoby,
  • meškanie na vyučovanie podľa rozvrhu hodín, voliteľné vyučovacie predmety a mimoškolskú záujmovú činnosť, ktorú si zvolil,
  • nezaujatie svojho miesto, ktoré mu určil triedny učiteľ, vyučujúci alebo psychológ,
  • neudržiavanie dobrého stavu, poriadku a čistoty svojho pracoviska a vydaných pomôcok,
  • za nesplnenie povinností týždenníkov,
  • neohlásenie poškodenia alebo straty veci triednemu učiteľovi alebo učiteľovi, ktorý vykonáva dozor,
  • našepkávanie, odpisovanie, používanie nedovolených pomôcok, opravovanie odpovedí spolužiakov bez dovolenia učiteľa a vyrušovanie pri skúšaní,
  • nenosenie učebníc a školských potrieb podľa rozvrhu hodín a pokynov pedagógov,
  • prinášanie živých zvierat a predmetov rušiacich alebo rozptyľujúcich pozornosť žiakov a učiteľov (walkmany, MP3 prehrávače, mininotebooku, digitálne fotoaparáty),
  • neprezúvanie,
  • nekultúrne a nespoločenské vyjadrovanie sa,
  • hlučné a vyzývavé správanie,
  • nenahlásenie neprítomnosti vyučujúceho na hodine po uplynutí 10 minút po zvonení v kancelárii zástupcov riaditeľa školy,
  • nezatvorené okná po skončení prestávky, nezhasnuté svetlo na konci vyučovania, neuzavretý prívod vody, nedvihnuté stoličky po poslednej vyučovacej hodine v triede,
  • premiestňovanie inventáru triedy do iných priestorov bez súhlasu triedneho učiteľa alebo hospodárky školy.
 27. Za závažné previnenia sa považuje:
  • nerešpektovanie pokynov zamestnancov školy alebo školského internátu, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi školy a dobrými mravmi,
  • obmedzovanie práv ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy a vzdelávania,
  • poškodzovanie učebníc, učebných textov a učebných pomôcok, ktoré boli bezplatne zapožičané,
  • neúčasť sa podujatí školy podľa rozhodnutia riaditeľa, zástupcov riaditeľa, triedneho učiteľa alebo ostatných pedagógov v čase školského vyučovania,
  • fajčenie v  priestoroch školy,
  • používanie mobilného telefónu, rôznych prehrávačov, elektronických hier, hazardných hier, fotoaparátov, rádií, záznamových zariadení a pod. počas vyučovacieho procesu,
  • písanie na lavice, stoličky, poškodzovanie maľovky na stenách alebo iným spôsobom znehodnocovanie školského majetku,
  • opúšťanie budovy školy v priebehu vyučovania bez súhlasu triedneho učiteľa, alebo vedenia školy,
  • vulgárne vyjadrovanie.
 28. Za zvlášť závažné previnenia sa považuje:
  • ohrozovanie svojho zdravia a bezpečnosti, ako aj zdravia a bezpečnosti ďalších osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní,
  • poškodzovanie majetku školy alebo školského zariadenia a majetku, ktorý škola alebo školské zariadenie využíva na výchovu a vzdelávanie,
  • nosenie zbraní a iných bezpečnosť a zdravie ohrozujúcich predmetov,
  • prechovávanie alebo požívanie alkoholu, omamných látok, drog alebo ich prekurzorov,
  • agresívne správanie, šikanovanie, vydieranie, fyzické napadnutie spolužiakov, učiteľov a ostatných zamestnancov školy,
  • prinášať pornografický materiál a materiál propagujúci fašizmus a rasovú neznášanlivosť do školy a na činnosti organizované školou
  • vykonávanie akejkoľvek audiovizuálnej činnosti bez vedomia vedenia školy alebo vyučujúceho.

Článok XII.

Ďalšie podmienky výchovy a vzdelávania
Bezpečnosť a ochrana zdravia vo výchove a vzdelávaní

 

Ďalšie podmienky výchovy a vzdelávania

 1. Školy a školské zariadenia môžu vykonávať podnikateľskú činnosť v súlade s § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka. Táto činnosť nesmie byť v rozpore s plnením ich poslania.
 2. V školách a v školských zariadeniach sa zakazuje činnosť politických strán a politických hnutí a ich propagácia.
 3. V školách a v školských zariadeniach sa nepovoľuje reklama, ktorá je v rozpore s princípmi a obsahom výchovy a vzdelávania alebo ďalšími negatívnymi činnosťami spojenými s výchovou a vzdelávaním, reklama a predaj výrobkov ohrozujúcich zdravie, psychický alebo morálny vývin žiakov.
 4. V školách a v školských zariadeniach sa zakazuje poskytovanie alebo sprístupňovanie informácií alebo zneužívanie informačných prostriedkov, ktoré by mohlo viesť k narušeniu mravnosti.

Bezpečnosť a ochrana zdravia vo výchove a vzdelávaní

Školy a školské zariadenia sú pri výchove a vzdelávaní, pri činnostiach priamo súvisiacich s výchovou a vzdelávaním a pri poskytovaní služieb povinné:

 1. prihliadať na základné fyziologické potreby žiakov,
 2. vytvárať podmienky na zdravý vývin žiakov a na predchádzanie sociálno-patologickým javom,
 3. zaistiť bezpečnosť a ochranu zdravia žiakov,
 4. poskytnúť nevyhnutné informácie na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov,
 5. viesť evidenciu školských úrazov žiakov, ku ktorým prišlo počas výchovno-vzdelávacieho procesu a pri činnostiach organizovaných školou, pri vzniku školského úrazu vyhotoviť záznam o školskom úraze.

Záznam o školskom úraze je založený v knihe školských úrazov. Kniha školských úrazov sa nachádza na sekretariáte školy a na pravidelných poradách sa v prípade zápisu prekonzultuje daná skutočnosť. V prípade vzniku školského úrazu sa okamžite daná skutočnosť oznámi riaditeľovi školy a prípadný ďalší postup bude prekonzultovaný aj s rodičom žiaka. Daný záver bude dopísaný k danému záznamu o školskom úraze.

Článok XIII.

Všeobecné a zrušovacie ustanovenia

 

 1. Školský poriadok nadobúda platnosť 1. septembra 2021.

Ruší sa školský poriadok platný od 1.septembra 2020.

V Bardejove  31.08.2021

Ing. Jaroslav Bujda
riaditeľ SPŠT