Prijímacie skúšky

Výsledky prijímacích skúšok

Tlačivá k nástupu

Ako podať odvolanie v prípade neprijatia?

Ako si pozrieť rozhodnutie o prijatí/neprijatí a ako dať vedieť SŠ, že na ňu nastúpim?

Vzorové úlohy


Podávanie prihlášok na stredné školy

Kritériá na prijímanie uchádzačov do 1. ročníkaPonúkané odbory pre školský rok 2022/2023:

2675 M ELEKTROTECHNIKA (24 miest)
2561 M INFORMAČNÉ A SIEŤOVÉ TECHNOLÓGIE (42 miest)
3650 M STAVITEĽSTVO (24 miest)
3765 M TECHNIKA A PREVÁDZKA DOPRAVY (10 miest)

Prezentácia školy

Leták školy

Dôležité termíny prijímacích skúšok

 1. Riaditeľ SŠ zverejní podmienky prijatia na štúdium na SŠ a kritériá na úspešné vykonanie prijímacej skúšky do 28.2.2022
  – 2675 M ELEKTROTECHNIKA (24 miest)
  – 2561 M INFORMAČNÉ A SIEŤOVÉ TECHNOLÓGIE (42 miest)
  – 3650 M STAVITEĽSTVO (24 miest)
  – 3765 M TECHNIKA A PREVÁDZKA DOPRAVY (10 miest)
 2. Podanie prihlášky na strednú školu s uvedením termínu prijímacej skúšky
  do 20.3.2022 (zákonný zástupca žiaka)
  • jeden termín podania prihlášky pre talentové aj netalentové odbory,
  • podáva zákonný zástupca riaditeľovi strednej školy,
  • jedna prihláška (nové tlačivo) – poradie študijných odborov, najviac 4,
  • prihlášku možno podať:
   • elektronicky (bez podpisu)
   • v listinnej podobe (s podpisom uchádzača a podpismi oboch zákonných zástupcov (ZZ), resp. jeden zákonný zástupca a písomné vyhlásenie)
  • potvrdenie o nastúpení do 23.5.2022 – ostatné rozhodnutia o prijatí na odbory vzdelávania uvedené v prihláške strácajú platnosť.
 3. Zverejnenie počtu žiakov, ktorých možno prijať do 1. ročníka a termíny konania prijímacej skúšky
  do 31.3.2022 (riaditeľ SŠ na webovom sídle školy)
 4. Termín prijímacej skúšky (určuje ministerstvo – NOVINKA)
  I. kolo:
  1. termín netalentové odbory: 2.5.2022 (resp. 3.5.2022)
  2. termín netalentové odbory: 9.5.2022 (resp. 10.5.2022)

  1. termín talentové odbory: 4.5.2022 (resp. 5.5.2022)
  2. termín talentové odbory: 11.5.2022 (resp. 12 a 13.5.2022)

  II. kolo – netalentové odbory, talentové odbory
  21.6.2022 (resp. 22.6.2022)
 5. Pozvánka uchádzačovi na prijímacie konanie – najneskôr 5 dní pred termínom ich konania.
 6. Náhradný termín prijímacej skúšky – najneskôr do 31.8.2022.
 7. Zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania a odoslanie rozhodnutia o prijatí – 18.5.2022.
  Prijatí uchádzači – potvrdia jedno rozhodnutie, ostatné rozhodnutia strácajú platnosť.
  Prijatí uchádzači bez prijímacej skúšky – riaditeľ SŠ odošle rozhodnutie o prijatí najneskôr 7 dní pred termínom konania skúšky, potvrdia rozhodnutie.
  Neprijatí uchádzači – odvolanie do 5 dní od doručenia rozhodnutia o neprijatí.
 8. Odvolanie voči rozhodnutiu riaditeľa SŠ – do 5 dní od dňa doručenia.
 9. II. kolo prijímacích skúšok oznam na webovej stránke školy do 6.6.2022
  termín skúšky – netalentové odbory, talentové odbory: 21.6.2022