Rozhodnutie o konaní II. kola prijímacích skúšok

Riaditeľ Strednej priemyselnej školy technickej, Komenského 5, Bardejov ako štatutárny orgán školy v súlade s § 66 ods. 6 zákona  č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhodol, že sa na škole

vykoná

II. kolo prijímacích skúšok  dňa 18.6.2024 (utorok)

v rámci prijímacieho konania pre školský rok 2024/2025

na nenaplnený počet miest

3765M00 technika a prevádzka dopravy  – 6 miest
2561M00 informačné a sieťové technológie – 15 miest

Prihlášky na štúdium je potrebné doručiť najneskôr do 13. júna 2024 (štvrtok).

Riaditeľ strednej školy zverejní na výveske školy a na webovom sídle školy zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania 21. júna 2024 (v čase od 0:00 do 23:59 hod.).

Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača najneskôr do 26. júna 2024 (23:59 hod.) písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie.

Pre prijatie uchádzačov o štúdium platia rovnaké kritériá prijatia ako v I. kole.

O d ô v o d n e n i e :

Toto rozhodnutie bolo vydané na základe skutočnosti, že v I. kole nebol Záväznými potvrdeniami o nastúpení na štúdium naplnený najvyšší možný počet žiakov určený v Kritériách prijatia do 1. ročníka v školskom roku 2024/2025. Toto rozhodnutie o konaní II. kola prijímacieho konania bolo prerokované na zasadnutí Pedagogickej rady  školy  dňa 4. 06. 2024 a bude zverejnené na webstránke školy.

Ing. Jaroslav Bujda, riaditeľ školy

Oznam školskej jedálne

Dobrý deň, dnes bol zverejnený jedálny lístok do 22.12.2023.

Prosím všetkých stravníkov o objednanie stravy do 13.12.2023 (do 11:00 hod.), nakoľko bude stravovací systém po tomto termíne zablokovaný a nebude sa dať prihlásiť/odhlásiť zo stravy z dôvodu uzávierky účtovného obdobia. V prípade neprítomnosti žiaka/zamestnanca bude povolené odobrať si objednaný obed do obedára v čase od 11:30 do 12:00 hod.

Za pochopenie ďakujem

Zapojte kreativitu a vyhrajte skladací Motorola Razr

MobilFest

Je medzinárodný festival videofilmov natočených výhradne mobilným telefónom. Funguje od roku 2014 a je určený deťom, mládeži a dospelým. Od roku 2023 navyše pribudla aj kategória fotografia.
Jeho poslaním je rozvíjať kreatívne možnosti, ktoré ponúka svet mobilnej komunikácie. Základné hodnoty súťaže sú autentickosť, ľudskosť, hravosť. Cieľom je vyhľadávať autentických tvorcov a zároveň vytvárať priestor na rozvoj tvorivosti a technickej zdatnosti detí, mládeže i dospelých z rôznych regiónov Slovenska, na prezentáciu diel rôzneho tematického a žánrového zamerania, na porovnanie ich umeleckej a technickej úrovne.

Viac informácii na adrese https://datacomp.sk/mobilfest-2023-motorola-razr_a809.html

Nominujte na ocenenie Srdce na dlani 2023 v Prešovskom kraji!

Oceňovanie výnimočných dobrovoľníckych skutkov a projektov prebehne aj tento rok, nominácie naň, v 8 kategóriách, je možné zasielať do 2. novembra 2023.
Srdce na dlani je každoročné ocenenie dobrovoľníctva, ktoré v Prešovskom kraji organizuje Prešovské dobrovoľnícke centrum. Týka sa tých, ktorí konajú dobré skutky bez nároku na finančnú odmenu, v prospech iných, v rôznych oblastiach spoločenského života. Prebieha na úrovni regiónov po celom Slovensku a v každom z nich vrcholí koncom roka slávnostným podujatím.
„V našom kraji je veľké množstvo dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, ktorí/-é denne vydávajú energiu a venujú kus svojho času niekomu/niečomu inému, a to bez nároku na finančnú odmenu. Práve oni, ich príbehy a projekty, môžu byť pre nás všetkých zdrojom veľkej inšpirácie.“ uvádza Petra Gerhartová, predsedníčka Prešovského dobrovoľníckeho centra.
Navrhnúť na ocenenie Srdce na dlani môže ktokoľvek. Nomináciu je možné zaslať do 2. novembra 2023 prostredníctvom oficiálneho webu www.srdcenadlani.sk, alebo webu www.dobrovolnictvopo.sk, na ktorých sú dostupné všetky informácie, podmienky nominovania a nominačný hárok v podobe on-line dotazníka.
Partnerom podujatí na národnej úrovni je Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií. Záštitu nad oceňovaním prevzal splnomocnenec vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti, predseda Prešovského samosprávneho kraja a primátor mesta Prešov. O udelení ocenenia v Prešovskom kraji rozhoduje nezávislá hodnotiaca komisia.

Platby ZRPŠ pre šk. rok 2023/2024

1. ročník

  • Suma: 50,00 €
  • Polosiroty: 30,00 €
  • Siroty: 10,00 €

2. – 4. ročník

  • Suma: 35,00 €
  • Polosiroty: 17,50 €
  • Siroty: 0,00 €

Platby realizujte úhradou na bankový účet číslo SK37 0900 0000 0004 5124 4792, do poznámky pre príjemcu uveďte Meno a priezvisko žiaka spolu s triedou.

NÁSTUP DO ŠKOLSKÉHO INTERNÁTU

Nástup do ŠI spojený so zápisom pred začatím šk. roka 2023/2024 je v nedeľu 3.9.2023,  v čase od 15.00 h do 21.00 h.

Platby za stravu a ubytovanie za mesiac september musia byť uhradené vopred, bankovým prevodom.

POZOR!  PLATBA V HOTOVOSTI PRI NÁSTUPE NEBUDE MOŽNÁ

STRAVA –         IBAN SK35 8180 0000 0070 0051 3895

celodenná strava 6,05 eur/deň – zálohová platba vo výške 121 eur mesačne (6,05 eur x 20 dní)

UBYTOVANIE –   IBAN SK57 8180 0000 0070 0051 3887

Mesačné poplatky: ubytovanie 50 €/mes.,

Pri nástupe do školského internátu prosím predložte:

  1. lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti pre umiestnenie v ŠI, / žiaci 1. roč./,
  2. fotografia – 2ks rozmerov 3,5cm x 4,5cm, /žiaci 1. roč./,
  3. visiaci zámok – 1ks,
  4. doklad o úhrade za ubytovanie a stravu za mesiac september 2023.