Otvorenie školského roka

Riaditeľstvo Strednej priemyselnej školy technickej v Bardejove oznamuje, že otvorenie šk. roka 2022/2023 sa uskutoční

5. septembra 2022 v budove školy.

ORGANIZAČNÉ POKYNY

  • 7:30 – 7:45 hod. – príchod do školy 
  • 7:45 – 11:00 hod. –  triednické hodiny

Žiaci na triednických hodinách odovzdajú písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti v tlačenej podobe alebo prostredníctvom edupage. 

POKYNY PRE NÁSTUP ŽIAKOV DO ŠKOLSKÉHO INTERNÁTU

Nástup do ŠI spojený so zápisom pred začatím šk. roka 2022/2023 je v nedeľu 4.9.2022,

v čase od 15.00 h do 21.00 h.

Platba za stravu a ubytovanie  za mesiac september 2022  musí byť uhradená pred nástupom žiaka do ŠI, a to bezhotovostne na uvedené čísla účtov.

PLATBA V HOTOVOSTI PRI NÁSTUPE NEBUDE MOŽNÁ.

Mesačné poplatky:

ubytovanie 40 €/mes.

celodenná strava 4,62 eur/deň – zálohová platba vo výške 92,40 eur mesačne.


Pre platbu za ubytovanie a stravu prosím použite nasledovné čísla účtov:
STRAVA – IBAN SK35 8180 0000 007000513895
UBYTOVANIE – IBAN SK57 8180 0000 007000513887

Identifikácia platby: Ak nastupujete prvý krát na náš internát, do poznámky pre príjemcu uveďte meno a priezvisko žiaka za ktorého platíte ubytovanie/stravu. Pokračujúci ubytovaní používajú pridelený VS.

Pre platbu mobilom môžete naskenovať aj QR kódy nižšie – NEZABUDNITE VYPLNIŤ variabilný symbol alebo správu pre príjemcu


Pri nástupe do školského internátu je potrebné predložiť:
1. lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti pre umiestnenie v ŠI / žiaci 1. roč./,

2. fotografia – 2ks rozmerov 3,5cm x 4,5cm /žiaci 1. roč./,
3. visiaci zámok – 1ks,
4. doklad o úhrade za ubytovanie a stravu za mesiac september 2022,
5. vypísané a podpísané Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti

Oznam vedúcej školskej jedálne

Pripomínam všetkým stravníkom, že aj v školskom roku 2022/2023 je každý stravník (už aj zapísaný) povinný osobne odovzdať vyplnený Zápisný lístok pre odoberanie stravy v školskej jedálni.  Zápisný lístok je potrebné odovzdať vedúcej školskej jedálne.

Dištančné vzdelávanie

Vážení rodičia, milí žiaci.

Na základe VYHLÁŠKY č. 279 Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre obmedzenia prezenčnej výučby zariadení pre deti a mládež v územnom obvode okresu Bardejov,

bude od 6.12.2021 vzdelávanie na Strednej priemyselnej škole technickej v Bardejove prebiehať

DIŠTANČNE.

Dištančná forma sa realizuje cez konferenčný systém FCC s aktívnym použitím kamery pre dosiahnutie kvalitných vzdelávacích výsledkov. Preto prosíme rodičov o zabezpečenie tejto techniky pre žiakov.

S pozdravom a želaním veľa zdravia
riaditeľ SPŠ technickej v Bardejove
Ing. Jaroslav Bujda

Oznam pre rodičov

Prosíme rodičov a žiakov, ktorí prejavili záujem o testy na domáce smotestovanie, aby si ich dňa 17.9.2021 v čase od 7:15 do 17:00 hod vyzdvihli. Výdaj testov je podmienený podpisom zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka. Výdaj bude prebiehať na vrátnici.

Organizačné pokyny

Milí žiaci!

Vo štvrtok 2.9.2021 sa na Vás všetkých po dvoch mesiacoch prázdnin veľmi tešíme. Veríme, že ste si prázdniny užili a teraz sa plní síl a energie vrátite do školských lavíc. Aby sme úvod školského roka úspešne zvládli, prosíme Vás o dodržanie niekoľkých pokynov.

  1. Stretneme sa 2.9.2021 o 7.45 hod. Žiaci 2.-4. ročníka sa zhromaždia vo svojich kmeňových triedach, žiaci prvého ročníka budú rozdelení do tried v aule školy.
  2. Podmienkou nástupu do školy je Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti, ktoré je potrebné potvrdiť cez Edupage, rovnako aj po každom ďalšom prerušení školskej dochádzky v trvaní viac než 3 po sebe nasledujúce dni.
  3. Návod, ako zadať Vyhlásenie o bezpríznakovosti cez Edupage nájdete tu: https://help.edupage.org/sk/u2462

Veľa šťastia a úspechov v novom školskom roku!

Oznam pre stravníkov školskej jedálne pri SPŠT Bardejov, Komenského 5 k začiatku školského roka 2021/2022

V našom zariadení je zavedený elektronický systém objednávania a výdaja stravy cez identifikačné karty a čipy ( informácie u vedúcej školskej jedálne).

Povinnosťou nového stravníka

Prihlásiť sa u vedúcej školskej jedálne, zaplatiť za stravu na určené obdobie, vyplniť zápisný lístok (nájdete na stránke www.spsbj.sk/ubytovanie-a-stravovanie/jedalen-2) a vrátiť ho do 5- tich dní naspäť podpísaný zákonným zástupcom.

Povinnosťou minuloročného stravníka

Zapísať sa u vedúcej ŠJ, zaplatiť za stravu, vyplniť zápisný lístok  na nový školský rok a odovzdať ho do 5 – tich dni podpísaný zákonným zástupcom naspäť vedúcej ŠJ. Pri strate čipu je potrebné túto stratu nahlásiť vedúcej ŠJ.

Objednávanie, odhlasovanie a výdaj

a) stravník sa odhlasuje z osobných dôvodov sám a to:

     – v objednávacom termináli

     – prostredníctvom internetu  (prístup k tejto službe si vyzdvihnite u vedúcej ŠJ)

     – telefonicky na telefónnom čísle 054/ 4722558, kl. 14

b) na nasledujúci mesiac si stravník objednáva stravu sám a to:

    – v objednávacom termináli

    – prostredníctvom internetu, kde je zverejnený  jedálny lístok a aktuálny stav konta.

Odhlásenie a prihlásenie stravy

Odhlásenie a prihlásenie stravy je možné deň vopred do 11:00 hod. na nasledujúci pracovný deň,  po tomto termíne elektronický systém už neumožní zmenu.

Každý ubytovaný žiak v školskom internáte je  povinne zaevidovaný na celodennú stravu, výnimky udeľuje len  riaditeľ školy na základe žiadosti s uvedeným dôvodom.

Ubytovaní žiaci v školskom internáte budú prihlasovaní na stravu automaticky a odhlasovaní len so súhlasom vychovávateľky. Povinnosťou vychovávateľky je odhlásiť žiaka zo stravy do 11. 00 hod   deň vopred zapísaním do formulára nato určeného.

Neodhlásená alebo neodobratá strava ostáva k úhrade stravníka. Spätné odhlásenie stravy  nie je možné.

Uskutočnenie platby

a) v hotovosti u vedúcej ŠJ ( iba nový stravníci za mesiac september 2021)

b) bezhotovostne na účet: SK35 8180 0000 0070 0051 3895, VS: stravné číslo, KS: 0308

Variabilný symbol bude žiakovi  pridelený. Do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť meno, priezvisko a triedu žiaka. Konštantný symbol: 0308.

Stravné musí byť uhradené do 20. dňa mesačne vopred.

Stravník si môže uhrádzať stravu  zálohovo a to: 29,20 € /mesiac- obedy  a celodenní stravníci

83,80 €/mesiac. Pri vzniku preplatku alebo nedoplatku sa postupuje podľa článku 8 tejto smernice.

Výška stravného žiaci:

Žiaci s celodennou stravou v ŠI         4,19 €/deň

Ostatní žiaci (obed)                     1,46 €/deň

 Potraviny v €Režijné náklady v €Spolu v €
Raňajky + desiata0,69 + 0,570,05 + 0,051,36
Obed1,330,131,46
Olovrant + večera0,38 + 0,840,05 + 0,101,37
Spolu celodenné stravovanie4,19

Preplatky za stravu nasledovne:

  1. Stravníkom, pokračujúcim v odoberaní stravy sa preplatok prevedie na nasledujúci mesiac, resp. školský rok.
  2. Stravníkom, ktorí  už nebudú odoberať stravu  sa preplatok vráti na základe predloženej žiadosti o vrátenie preplatku, v ktorom uvedú číslo účtu a sumu k vráteniu, ktorú si potvrdia s vedúcou jedálne. Vzor žiadosti je zverejnený na stránke www.spsbj.sk/ubytovanie-a-stravovanie/jedalen-2.

Výdaj stravy –  pre stravníkov sa realizuje v čase:

         raňajky  od  06:45 h  do 07:00 h

         obed      od  12:00 h  do 14:30 h

         večera   od  17:45 h  do 18:10 h

V prípade požiadaviek, informácií  alebo nejasností, kontaktujte kanceláriu školskej jedálne

Telefón: 054/4722558

E- mail: ondisova@spsbj.sk