Otvorenie školského roka

Riaditeľstvo Strednej priemyselnej školy technickej v Bardejove oznamuje, že otvorenie šk. roka 2022/2023 sa uskutoční 5. septembra 2022 v budove školy. ORGANIZAČNÉ POKYNY 7:30 – 7:45 hod. – príchod do školy  7:45 – 11:00 hod. –  triednické hodiny Žiaci na triednických hodinách odovzdajú písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti v tlačenej podobe alebo prostredníctvom edupage. 

Čitať ďalej

POKYNY PRE NÁSTUP ŽIAKOV DO ŠKOLSKÉHO INTERNÁTU

Nástup do ŠI spojený so zápisom pred začatím šk. roka 2022/2023 je v nedeľu 4.9.2022, v čase od 15.00 h do 21.00 h. Platba za stravu a ubytovanie  za mesiac september 2022  musí byť uhradená pred nástupom žiaka do ŠI, a to bezhotovostne na uvedené čísla účtov. PLATBA V HOTOVOSTI PRI NÁSTUPE NEBUDE MOŽNÁ. Mesačné poplatky: ubytovanie 40 €/mes. celodenná strava 4,62 eur/deň – zálohová platba vo výške 92,40 eur mesačne. Pre platbu za ubytovanie a stravu prosím použite nasledovné čísla účtov:STRAVA – IBAN SK35 8180 0000 007000513895UBYTOVANIE – IBAN SK57 8180 0000 007000513887 Identifikácia platby: Ak nastupujete prvý krát na náš internát, do poznámky pre príjemcu uveďte meno a priezvisko žiaka za ktorého platíte ubytovanie/stravu. Pokračujúci ubytovaní používajú pridelený VS. Pre platbu mobilom môžete naskenovať aj QR kódy nižšie – NEZABUDNITE VYPLNIŤ variabilný symbol alebo správu pre príjemcu Pri nástupe do školského internátu je potrebné predložiť:1. lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti pre umiestnenie v ŠI / žiaci 1. roč./, 2. fotografia – 2ks rozmerov 3,5cm x 4,5cm /žiaci 1. roč./,3. visiaci zámok – 1ks,4. doklad o úhrade za ubytovanie a stravu za mesiac september 2022,5. vypísané a podpísané Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti

Čitať ďalej

Oznam vedúcej školskej jedálne

Pripomínam všetkým stravníkom, že aj v školskom roku 2022/2023 je každý stravník (už aj zapísaný) povinný osobne odovzdať vyplnený Zápisný lístok pre odoberanie stravy v školskej jedálni.  Zápisný lístok je potrebné odovzdať vedúcej školskej jedálne.

Čitať ďalej

Dištančné vzdelávanie

Vážení rodičia, milí žiaci. Na základe VYHLÁŠKY č. 279 Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre obmedzenia prezenčnej výučby zariadení pre deti a mládež v územnom obvode okresu Bardejov, bude od 6.12.2021 vzdelávanie na Strednej priemyselnej škole technickej v Bardejove prebiehať DIŠTANČNE. Dištančná forma sa realizuje cez konferenčný systém FCC s aktívnym použitím kamery pre dosiahnutie kvalitných vzdelávacích výsledkov. Preto prosíme rodičov o zabezpečenie tejto techniky pre žiakov. S pozdravom a želaním veľa zdraviariaditeľ SPŠ technickej v BardejoveIng. Jaroslav Bujda

Čitať ďalej

Oznam pre rodičov

Prosíme rodičov a žiakov, ktorí prejavili záujem o testy na domáce smotestovanie, aby si ich dňa 17.9.2021 v čase od 7:15 do 17:00 hod vyzdvihli. Výdaj testov je podmienený podpisom zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka. Výdaj bude prebiehať na vrátnici.

Čitať ďalej

Organizačné pokyny

Milí žiaci! Vo štvrtok 2.9.2021 sa na Vás všetkých po dvoch mesiacoch prázdnin veľmi tešíme. Veríme, že ste si prázdniny užili a teraz sa plní síl a energie vrátite do školských lavíc. Aby sme úvod školského roka úspešne zvládli, prosíme Vás o dodržanie niekoľkých pokynov. Stretneme sa 2.9.2021 o 7.45 hod. Žiaci 2.-4. ročníka sa zhromaždia vo svojich kmeňových triedach, žiaci prvého ročníka budú rozdelení do tried v aule školy. Podmienkou nástupu do školy je Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti, ktoré je potrebné potvrdiť cez Edupage, rovnako aj po každom ďalšom prerušení školskej dochádzky v trvaní viac než 3 po sebe nasledujúce dni. Návod, ako zadať Vyhlásenie o bezpríznakovosti cez Edupage nájdete tu: https://help.edupage.org/sk/u2462 Veľa šťastia a úspechov v novom školskom roku!

Čitať ďalej

Oznam pre stravníkov školskej jedálne pri SPŠT Bardejov, Komenského 5 k začiatku školského roka 2021/2022

V našom zariadení je zavedený elektronický systém objednávania a výdaja stravy cez identifikačné karty a čipy ( informácie u vedúcej školskej jedálne). Povinnosťou nového stravníka Prihlásiť sa u vedúcej školskej jedálne, zaplatiť za stravu na určené obdobie, vyplniť zápisný lístok (nájdete na stránke www.spsbj.sk/ubytovanie-a-stravovanie/jedalen-2) a vrátiť ho do 5- tich dní naspäť podpísaný zákonným zástupcom. Povinnosťou minuloročného stravníka Zapísať sa u vedúcej ŠJ, zaplatiť za stravu, vyplniť zápisný lístok  na nový školský rok a odovzdať ho do 5 – tich dni podpísaný zákonným zástupcom naspäť vedúcej ŠJ. Pri strate čipu je potrebné túto stratu nahlásiť vedúcej ŠJ. Objednávanie, odhlasovanie a výdaj a) stravník sa odhlasuje z osobných dôvodov sám a to:      – v objednávacom termináli      – prostredníctvom internetu  (prístup k tejto službe si vyzdvihnite u vedúcej ŠJ)      – telefonicky na telefónnom čísle 054/ 4722558, kl. 14 b) na nasledujúci mesiac si stravník objednáva stravu sám a to:     – v objednávacom termináli     – prostredníctvom internetu, kde je zverejnený  jedálny lístok a aktuálny stav konta. Odhlásenie a prihlásenie stravy Odhlásenie a prihlásenie stravy je možné deň vopred do 11:00 hod. na nasledujúci pracovný deň,  po tomto termíne elektronický systém už neumožní zmenu. Každý ubytovaný žiak v školskom internáte je  povinne zaevidovaný na celodennú stravu, výnimky udeľuje len  riaditeľ školy na základe žiadosti s uvedeným dôvodom. Ubytovaní

Čitať ďalej

Možnosť dobrovoľného samotestovania antigénovými testami

Riaditeľstvo SPŠT v Bardejove z dôvodu zaistenia bezpečnej prevádzky školy oznamuje, že ministerstvo školstva na začiatku školského roka 2021/2022 poskytne antigénové samotesty na domáce použitie tým žiakom, ktorých rodičia prejavia záujem o takýto druh samotestov, za účelom udržania bezpečného prostredia v školách. Takúto možnosť majú aj tí žiaci, ktorí sú zaočkovaní a aj tí žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19, pokiaľ ich rodičia o ne prejavia záujem. Vo všetkých prípadoch je testovanie domácimi antigénovými samotestami dobrovoľné a bezplatné.Každý žiak, ktorého rodič prejaví záujem, dostane 1 balenie, ktoré obsahuje 25 ks testov na domáce samotestovanie a 25 ks sterilných odberových tyčiniek. Pokiaľ sa rodič rozhodne využiť možnosť domáceho antigénového samotestovania, odporúčame ho realizovať v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy alebo v prípade, že žiak prejavuje niektorý z príznakov ochorenia COVID-19. Záujem o tieto testy je potrebné nahlásiť najneskôr do 25.8.2021, do 23.50 hod. cez rodičovské konto EduPage. Viac informácií nájdete na adrese https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/

Čitať ďalej

ISIC preukazy

Predĺženie preukazov:1. Text SMS je: TC medzera PRIEZVISKO medzera ČÍSLO ČIPU (priezvisko zadávaj bez diakritiky)2. SMS pošli na číslo 8844. Potvrdzujúca SMS je spoplatnená sumou 3 EUR, ostatné SMS sú bezplatné.3. Priložiť preukaz na terminál v škole (správca siete, dvere č. 5) alebo na verejný terminál a zľava na dopravu bude automaticky predĺžená. Nové preukazy:1. Na adrese https://isic.sk/platbaskoly/ vybrať možnosť Na adrese https://isic.sk/platbaskoly/ vybrať možnosť Nový preukaz2. Vyplniť formulár, uhradiť objednávku cez platobnú bránu3. Počkať na dodávku nového preukazu2. Vyplniť formulár, uhradiť objednávku cez platobnú bránu3. Počkať na dodávku nového preukazu Známka predlžujúca platnosť preukazu:1. Na adrese https://isic.sk/platbaskoly/ vybrať možnosť Známka predlžujúca platnosť2. Vyplniť formulár, uhradiť objednávku cez platobnú bránu3. Počkať na dodávku novej nálepky

Čitať ďalej