SPŠT Bardejov

Online vyučovanie

Milí žiaci,
od zajtra 19.10.2020 sa vyučuje online podľa rozvrhov zverejnených na stránke https://www.spsbj.sk/skola/covid. Hodiny začínajú podľa štandardných časov (1. hodina o 7:45, 2. hodina 8:35, ….). Žiaci, ktorí sa z objektívnych dôvodov (chýbajúci internet, …) nemôžu zúčastňovať online vzdelávania to oznámia svojim triednym učiteľom. Chýbanie na online hodinách bude nutné ospravedlniť.

Konzultačné hodiny učiteľov sú zadané v rozvrhoch učiteľov ako predmet KON a po prihlásení dostupné na adrese https://spsbj.edupage.org/a/covid-1

Predĺženie dištančného vyučovania

Oznamujeme žiakom a rodičom, že dištančná forma výuky pokračuje do odvolania. Upozorňujeme všetkých žiakov a zamestnancov školy, že majú plniť karanténne opatrenia proti šíreniu prenosného ochorenia COVID-19.

Internát je uzavretý do odvolania.

Ing. Jaroslav Bujda, riaditeľ školy

Oznam o dištančnom vzdelávacom procese

Riaditeľstvo Strednej priemyselnej školy technickej na základe usmernenia
a odporúčania RÚVZ v Bardejove a v súlade s Manuálom opatrení pre stredné školy

prerušuje

štandardný výchovno-vzdelávací proces
od 28.9.2020 do 2.10.2020

a prechádza na dištančné vzdelávanie
z organizačných dôvodov súvisiacich s prevenciou šírenia ochorenia COVID-19.
O ďalšom postupe budeme informovať.

Ing. Jaroslav Bujda, riaditeľ školy

Uzavretie internátu

Riaditeľstvo Strednej priemyselnej školy technickej na základe usmernenia
a odporúčania RÚVZ v Bardejove a v súlade s Manuálom opatrení pre stredné školy

uzatvára školský internát

od 28.9.2020 do 9.10.2020

z organizačných dôvodov súvisiacich s prevenciou šírenia ochorenia COVID-19.
O ďalšom postupe budeme informovať.

Ing. Jaroslav Bujda, riaditeľ školy

Pokyny

Pokyny platné k 16.9.2020

  • Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby (prílohe č. 1a). Pod cudzou osobu sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca školy, žiaka a osôb definovaných opatrením Ministerstva školstva SR.
  • Po každom prerušení dochádzky žiaka do strednej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) predkladá písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný.
  • Každý zamestnanec predkladá po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie o tom, že neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie, poprípade PN vystavené príslušným lekárom.

Voľby do Rady školy

Voľby zástupcov rodičov do Rady školy pri SPŠT Bardejov sa konaj 16.9.2020 o 16:00 hod. na SPŠT Bardejov.

Voľby zástupcov pedagogických zamestnancov do Rady školy pri SPŠT Bardejov sa konajú 16.9.2020 o 10:10 hod. na SPŠT Bardejov.

Voľby zástupcov nepedagogických zamestnancov do Rady školy pri SPŠT Bardejov sa konajú 17.9.2020 o 13:15 hod. na SPŠT Bardejov.

Voľby zástupcov žiakov do Rady školy pri SPŠT Bardejov sa konaj 17.9.2020 o 10:10 hod. na SPŠT Bardejov.

Zoznam kandidátov na voľby členov do Rady školy za zástupcov rodičov

Monika Dreschslerová
Ružena Petejová
PaedDr. Silvia Běčaková
Peter Marcinek
Jana Hanišová
Monika Stretavská
Ing. Ivan Maník
Ing.Peter Žarnovský
Bc. Alena Zolotárová
Mgr. Marek Mokriš, PhD.
Peter Jurč
Mgr. Monika Cmarová
Renáta Žofčinová
Ing. Viliam Kohút
Dana Ivančová

Zoznam kandidátov na voľby členov do Rady školy za zástupcov nepedagogických zamestnancov

Božena Michalčinová
Peter Oláh

Zoznam kandidátov na voľby členov do Rady školy za zástupcov pedagogických zamestnancov

Ing. Ondrej Popjak
Ing. Peter Simko
Mgr. Ľuboslava Vasiľová Šothová
Mgr. Stanislav Vojtko

Informácie k nástupu do školy

Vážení rodičia a žiaci,

nástup do školy sa uskutoční v stredu 2. septembra 2020 podľa nasledujúcich pokynov:
1. Príchod do školy je v čase od 7:15 hod. do 8:00 hod.
2. Vstup do budovy bude možný len cez hlavný vchod.
3. Rozdelenie prvákov do tried bude podľa zoznamov na registračnom mieste vo vestibule školy.
4. Z dôvodu dodržiavania protiepických opatrení sa bude vykonávať ranný filter.
5. Vstup a pohyb v interiéri školy je možný len s rúškom alebo prekrytím tváre.
6. Implementácia odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) založené na princípe ROR – rúško, odstup, ruky.
7. Každý žiak školy musí odovzdať Zdravotný dotazník [DOCx], Vyhlásenie o bezinfekčnosti [DOCx] a Prehlásenie zákonného zástupcu/ plnoletého žiaka [DOCx].

Povinnosti zákonného zástupcu:

Podľa manuálu pre stredné školy a školské zariadenia, ktorý upravuje organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania pre školský rok 2020/2021, vydaného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a zverejneného na www.minedu.sk, zákonný zástupca:
• Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemických opatrení pri príchode žiaka do školy a pri odchode žiaka zo školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov,
dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).
• Zabezpečí pre svoje dieťa na každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe
v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.
• Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky školy v školskom roku 2020/2021.
• Predkladá pri prvom nástupe žiaka do školy čestné vyhlásenie (príloha č. 4) alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha č. 5).
• V prípade, že má u svojho dieťaťa podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je prerušená dochádzka do školy. Ak ide o plnoletých žiakov, plnia uvedené povinnosti osobne. Ak ide o žiakov ubytovaných v školskom internáte, uvedené povinnosti na nevyhnutne potrebný čas plní školský internát, a to aj v prípade plnoletých ubytovaných žiakov.

Pokyny sú platné od 28.8.2020.