Dištančné vzdelávanie

Vážení rodičia, milí žiaci.

Na základe VYHLÁŠKY č. 279 Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre obmedzenia prezenčnej výučby zariadení pre deti a mládež v územnom obvode okresu Bardejov,

bude od 6.12.2021 vzdelávanie na Strednej priemyselnej škole technickej v Bardejove prebiehať

DIŠTANČNE.

Dištančná forma sa realizuje cez konferenčný systém FCC s aktívnym použitím kamery pre dosiahnutie kvalitných vzdelávacích výsledkov. Preto prosíme rodičov o zabezpečenie tejto techniky pre žiakov.

S pozdravom a želaním veľa zdravia
riaditeľ SPŠ technickej v Bardejove
Ing. Jaroslav Bujda

Oznam pre rodičov

Prosíme rodičov a žiakov, ktorí prejavili záujem o testy na domáce smotestovanie, aby si ich dňa 17.9.2021 v čase od 7:15 do 17:00 hod vyzdvihli. Výdaj testov je podmienený podpisom zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka. Výdaj bude prebiehať na vrátnici.

Organizačné pokyny

Milí žiaci!

Vo štvrtok 2.9.2021 sa na Vás všetkých po dvoch mesiacoch prázdnin veľmi tešíme. Veríme, že ste si prázdniny užili a teraz sa plní síl a energie vrátite do školských lavíc. Aby sme úvod školského roka úspešne zvládli, prosíme Vás o dodržanie niekoľkých pokynov.

  1. Stretneme sa 2.9.2021 o 7.45 hod. Žiaci 2.-4. ročníka sa zhromaždia vo svojich kmeňových triedach, žiaci prvého ročníka budú rozdelení do tried v aule školy.
  2. Podmienkou nástupu do školy je Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti, ktoré je potrebné potvrdiť cez Edupage, rovnako aj po každom ďalšom prerušení školskej dochádzky v trvaní viac než 3 po sebe nasledujúce dni.
  3. Návod, ako zadať Vyhlásenie o bezpríznakovosti cez Edupage nájdete tu: https://help.edupage.org/sk/u2462

Veľa šťastia a úspechov v novom školskom roku!

Oznam pre stravníkov školskej jedálne pri SPŠT Bardejov, Komenského 5 k začiatku školského roka 2021/2022

V našom zariadení je zavedený elektronický systém objednávania a výdaja stravy cez identifikačné karty a čipy ( informácie u vedúcej školskej jedálne).

Povinnosťou nového stravníka

Prihlásiť sa u vedúcej školskej jedálne, zaplatiť za stravu na určené obdobie, vyplniť zápisný lístok (nájdete na stránke www.spsbj.sk/ubytovanie-a-stravovanie/jedalen-2) a vrátiť ho do 5- tich dní naspäť podpísaný zákonným zástupcom.

Povinnosťou minuloročného stravníka

Zapísať sa u vedúcej ŠJ, zaplatiť za stravu, vyplniť zápisný lístok  na nový školský rok a odovzdať ho do 5 – tich dni podpísaný zákonným zástupcom naspäť vedúcej ŠJ. Pri strate čipu je potrebné túto stratu nahlásiť vedúcej ŠJ.

Objednávanie, odhlasovanie a výdaj

a) stravník sa odhlasuje z osobných dôvodov sám a to:

     – v objednávacom termináli

     – prostredníctvom internetu  (prístup k tejto službe si vyzdvihnite u vedúcej ŠJ)

     – telefonicky na telefónnom čísle 054/ 4722558, kl. 14

b) na nasledujúci mesiac si stravník objednáva stravu sám a to:

    – v objednávacom termináli

    – prostredníctvom internetu, kde je zverejnený  jedálny lístok a aktuálny stav konta.

Odhlásenie a prihlásenie stravy

Odhlásenie a prihlásenie stravy je možné deň vopred do 11:00 hod. na nasledujúci pracovný deň,  po tomto termíne elektronický systém už neumožní zmenu.

Každý ubytovaný žiak v školskom internáte je  povinne zaevidovaný na celodennú stravu, výnimky udeľuje len  riaditeľ školy na základe žiadosti s uvedeným dôvodom.

Ubytovaní žiaci v školskom internáte budú prihlasovaní na stravu automaticky a odhlasovaní len so súhlasom vychovávateľky. Povinnosťou vychovávateľky je odhlásiť žiaka zo stravy do 11. 00 hod   deň vopred zapísaním do formulára nato určeného.

Neodhlásená alebo neodobratá strava ostáva k úhrade stravníka. Spätné odhlásenie stravy  nie je možné.

Uskutočnenie platby

a) v hotovosti u vedúcej ŠJ ( iba nový stravníci za mesiac september 2021)

b) bezhotovostne na účet: SK35 8180 0000 0070 0051 3895, VS: stravné číslo, KS: 0308

Variabilný symbol bude žiakovi  pridelený. Do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť meno, priezvisko a triedu žiaka. Konštantný symbol: 0308.

Stravné musí byť uhradené do 20. dňa mesačne vopred.

Stravník si môže uhrádzať stravu  zálohovo a to: 29,20 € /mesiac- obedy  a celodenní stravníci

83,80 €/mesiac. Pri vzniku preplatku alebo nedoplatku sa postupuje podľa článku 8 tejto smernice.

Výška stravného žiaci:

Žiaci s celodennou stravou v ŠI         4,19 €/deň

Ostatní žiaci (obed)                     1,46 €/deň

 Potraviny v €Režijné náklady v €Spolu v €
Raňajky + desiata0,69 + 0,570,05 + 0,051,36
Obed1,330,131,46
Olovrant + večera0,38 + 0,840,05 + 0,101,37
Spolu celodenné stravovanie4,19

Preplatky za stravu nasledovne:

  1. Stravníkom, pokračujúcim v odoberaní stravy sa preplatok prevedie na nasledujúci mesiac, resp. školský rok.
  2. Stravníkom, ktorí  už nebudú odoberať stravu  sa preplatok vráti na základe predloženej žiadosti o vrátenie preplatku, v ktorom uvedú číslo účtu a sumu k vráteniu, ktorú si potvrdia s vedúcou jedálne. Vzor žiadosti je zverejnený na stránke www.spsbj.sk/ubytovanie-a-stravovanie/jedalen-2.

Výdaj stravy –  pre stravníkov sa realizuje v čase:

         raňajky  od  06:45 h  do 07:00 h

         obed      od  12:00 h  do 14:30 h

         večera   od  17:45 h  do 18:10 h

V prípade požiadaviek, informácií  alebo nejasností, kontaktujte kanceláriu školskej jedálne

Telefón: 054/4722558

E- mail: ondisova@spsbj.sk

Možnosť dobrovoľného samotestovania antigénovými testami

Riaditeľstvo SPŠT v Bardejove z dôvodu zaistenia bezpečnej prevádzky školy oznamuje, že ministerstvo školstva na začiatku školského roka 2021/2022 poskytne antigénové samotesty na domáce použitie tým žiakom, ktorých rodičia prejavia záujem o takýto druh samotestov, za účelom udržania bezpečného prostredia v školách. Takúto možnosť majú aj tí žiaci, ktorí sú zaočkovaní a aj tí žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19, pokiaľ ich rodičia o ne prejavia záujem. Vo všetkých prípadoch je testovanie domácimi antigénovými samotestami dobrovoľné a bezplatné.
Každý žiak, ktorého rodič prejaví záujem, dostane 1 balenie, ktoré obsahuje 25 ks testov na domáce samotestovanie a 25 ks sterilných odberových tyčiniek.

Pokiaľ sa rodič rozhodne využiť možnosť domáceho antigénového samotestovania, odporúčame ho realizovať v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy alebo v prípade, že žiak prejavuje niektorý z príznakov ochorenia COVID-19. Záujem o tieto testy je potrebné nahlásiť najneskôr do 25.8.2021, do 23.50 hod. cez rodičovské konto EduPage.

Viac informácií nájdete na adrese https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/

ISIC preukazy

Predĺženie preukazov:
1. Text SMS je: TC medzera PRIEZVISKO medzera ČÍSLO ČIPU (priezvisko zadávaj bez diakritiky)
2. SMS pošli na číslo 8844. Potvrdzujúca SMS je spoplatnená sumou 3 EUR, ostatné SMS sú bezplatné.
3. Priložiť preukaz na terminál v škole (správca siete, dvere č. 5) alebo na verejný terminál a zľava na dopravu bude automaticky predĺžená.

Nové preukazy:
1. Na adrese https://isic.sk/platbaskoly/ vybrať možnosť Na adrese https://isic.sk/platbaskoly/ vybrať možnosť Nový preukaz
2. Vyplniť formulár, uhradiť objednávku cez platobnú bránu
3. Počkať na dodávku nového preukazu
2. Vyplniť formulár, uhradiť objednávku cez platobnú bránu
3. Počkať na dodávku nového preukazu

Známka predlžujúca platnosť preukazu:
1. Na adrese https://isic.sk/platbaskoly/ vybrať možnosť Známka predlžujúca platnosť
2. Vyplniť formulár, uhradiť objednávku cez platobnú bránu
3. Počkať na dodávku novej nálepky

2.kolo prijímacieho konania

Riaditeľ Strednej priemyselnej školy technickej v Bardejove na základe výsledkov prijímacieho konania a po prerokovaní v pedagogickej rade rozhodol, že na škole sa uskutoční 2. kolo prijímacieho konania na nenaplnený počet miest v študijných odboroch:

3765 M technika a prevádzka dopravy

3650 M staviteľstvo

Termín podania prihlášky je do 18.6.2020 na adresu školy Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, 085 42 Bardejov alebo e-mailovú adresu skola@spsbj.sk.

2. kolo prijímacieho konania sa uskutoční 22. júna 2021. Kritéria platia pre celé prijímacie konanie na rok 2021/2022.