ISIC/EURO<26

Prečo ISIC/EURO<26 preukaz

S preukazom získava Vaše dieťa možnosť:

 1. denne šetriť svoje vreckové a učiť sa efektívne nakladať s financiami
 2. využiť vďaka preukazu zľavy na viac ako 150 000 miestach na Slovensku a vo svete. Napr. v kine, v autoškolách, pri nákupoch oblečenia, školských a športových potrieb, kníh, pri stravovaní, športovaní a cestovaní. Viac na isic.sk
 3. uplatniť si nárok na ISIC paušál s výhodným balíkom mobilných dát. Viac na isicpausal.sk
 4. uplatniť si nárok na celoročné cestovné poistenie http://isic.sk/poistenie-istotka
 5. mať jeden preukaz ako univerzálnu dopravnú kartu pre MHD, SAD aj vlakovú dopravu na žiacke cestovné po celom Slovensku a 75% zľavu na vlaky v Čechách
 6. dobiť kredit na dopravu (SAD, MHD) alebo kúpiť mesačník na ubian.sk
 7. mať jeden preukaz platný v interných systémoch školy pre evidenciu dochádzky či stravovania

Kde na škole vybaviť preukaz

Všetky úkony spojené s preukazmi ISIC/EURO<26 vybavuje správca siete Peter Oláh, dvere číslo 5 – vo vestibule školy, vedľa schodov naľavo.

Ako zažiadať o nový preukaz

 1. Vyplniť, podpísať a dodať žiadosť o preukaz (formát DOCx alebo PDF) správcovi siete (dvere č. 5). Je potrebné vyplniť a podpísať obe strany. Tlačivá sú dostupné aj u správcu siete. Žiadosť stačí doniesť až po nástupe do školy – kartu objednáme hneď, ako zaregistrujeme platbu – výpis nám chodí každý týždeň v stredu.
 2. Pripraviť si 1 fotografiu žiaka (rozmer 25×25 mm) – neprikladajte ju k žiadosti.
 3. Uhradiť poplatok 20 € za vystavenie preukazu prevodom na účet vedený v TATRA BANKE, IBAN SK39 1100 0000 0029 4804 3493. Úhradu je možné realizovať aj v hotovosti u správcu siete.

Pri úhrade je povinné uvádzať tieto identifikačné údaje platby (pre jej identifikáciu):
– špecifický symbol platby pridelený škole: 386431
– variabilný symbol, ktorým bude vždy dátum narodenia žiaka v tvare DDMMRRRR
– do poznámky k platbe je vždy potrebné uviesť meno a priezvisko žiaka + názov školy

Predĺženie platnosti preukazov

Platnosť Preukazu žiaka ISIC/EURO<26 sa predlžuje v dvoch krokoch:

 1. Nalepením známky ISIC 09/2022, ktorú si všetci žiaci môžu objednať v škole u správcu siete. Platba za známky je na rovnaký bankový účet ako pri objednávaní novej karty alebo v hotovosti u správcu siete (dvere č. 5). Známku je možné objednať aj na stránke www.objednaj-preukaz.sk kedy príde žiakovi na zadanú adresu.
 2. Po 1.6.2021 poslaním SMS (3€) a priložením preukazu k školskému (u správcu siete, dvere č. 5) alebo verejnému terminálu. SMS v tvare TC medzera PRIEZVISKO (uvedené na preukaze) medzera ČÍSLO ČIPU (uvedené na preukaze) zasielajte na číslo 8844. V prípade problémov so zaslaním SMS je možné poplatok 3€ uhradiť aj správcovi siete v hotovosti.

 

Pre úspešné predĺženie platnosti Preukazu žiaka ISIC/EURO<26 bude potrebné:

 1. Objednať známky ISIC 09/2022 (10€) pre konkrétnych žiakov (tých, ktorí zaplatili) v aSc agende. Od 1.6. bude v asc prístupné tlačidlo na objednanie známok (u správcu siete, dvere č. 5).
 2. Známku ISIC 09/2022 si žiak/jeho rodič môže objednať aj cez internet na stránke objednaj-preukaz.sk (známka príde žiakovi domov, platí sa poštovné).
 3. Školou objednané známky ISIC 09/2021 budú doručované kuriérom vždy nasledujúci týždeň  (známky objednané za predchádzajúci týždeň). V priloženom zozname žiakov, ktorý bude doručený spolu so známkami, bude priestor na podpis žiaka potvrdzujúci prevzatie známky.

Prestup z inej školy

V prípade prestupu žiaka z inej školy je vždy potrebné objednať nový preukaz žiaka ISIC/EURO26. Preukaz je v prvom rade identifikačný preukaz žiaka konkrétnej školy, a preto je potrebné, aby boli na preukaze aktuálne údaje – v tomto prípade škola, ktorú žiak navštevuje. Pri prestupe nie je možné objednať duplikát preukazu.

PRI KAŽDEJ OBJEDNÁVKE NOVÉHO PREUKAZU Z DÔVODU PRESTUPU JE POTREBNÉ UVIESŤ DO POZNÁMKY, ŽE SA JEDNÁ O PRESTUP.

Následne môžu nastať dve situácie:

 1. Žiak má platnú licenciu ISIC/EURO26 na aktuálny školský rok – keďže si nový preukaz alebo aktualizačnú známku ISIC môžu žiaci objednať už od 1.6. môže sa stať, že prestupujúci žiak má licenciu ISIC z pôvodnej školy na aktuálny školský rok platnú.

V tomto prípade Vám bude účtovaná len výroba preukazu od spoločnosti Transdata. Cena za preukaz pri prestupe je 7 eur.

Odôvodnenie: Spoločnosť TRANSDATA účtuje škole poplatok za výrobu preukazu v hodnote 7 EUR (náklady na plast, čip, prípravu čipu pre použitie v doprave, personalizácia preukazu).

Na základe Vašej poznámky preveríme platnosť licencie ISIC. V prípade platnej licencie ISIC neúčtujeme poplatok za novú licenciu.

 1. Žiak nemá platnú licenciu ISIC/EURO26 na aktuálny školský rok – v prípade ak na Vašu školu prestupuje žiak bez platnej licencie na aktuálny školský rok, bude Vám k cene za výrobu preukazu (7 EUR ) účtovaná aj nová licencia ISIC na aktuálny školský rok v cene 10 EUR.

Cena za preukaz v tomto prípade bude 7 + 10 čiže 17 EUR.

Odôvodnenie: Združenie CKM SYTS  nemôže vydať nový preukaz ISIC/EURO26 v medzinárodne akceptovanom vizuále bez platnej licencie v aktuálnom školskom roku.