Rozhodnutie o konaní II. kola prijímacích skúšok

Riaditeľ Strednej priemyselnej školy technickej, Komenského 5, Bardejov ako štatutárny orgán školy v súlade s § 66 ods. 6 zákona  č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhodol, že sa na škole

vykoná

II. kolo prijímacích skúšok  dňa 18.6.2024 (utorok)

v rámci prijímacieho konania pre školský rok 2024/2025

na nenaplnený počet miest

3765M00 technika a prevádzka dopravy  – 6 miest
2561M00 informačné a sieťové technológie – 15 miest

Prihlášky na štúdium je potrebné doručiť najneskôr do 13. júna 2024 (štvrtok).

Riaditeľ strednej školy zverejní na výveske školy a na webovom sídle školy zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania 21. júna 2024 (v čase od 0:00 do 23:59 hod.).

Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača najneskôr do 26. júna 2024 (23:59 hod.) písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie.

Pre prijatie uchádzačov o štúdium platia rovnaké kritériá prijatia ako v I. kole.

O d ô v o d n e n i e :

Toto rozhodnutie bolo vydané na základe skutočnosti, že v I. kole nebol Záväznými potvrdeniami o nastúpení na štúdium naplnený najvyšší možný počet žiakov určený v Kritériách prijatia do 1. ročníka v školskom roku 2024/2025. Toto rozhodnutie o konaní II. kola prijímacieho konania bolo prerokované na zasadnutí Pedagogickej rady  školy  dňa 4. 06. 2024 a bude zverejnené na webstránke školy.

Ing. Jaroslav Bujda, riaditeľ školy

2.kolo prijímacieho konania

Riaditeľ Strednej priemyselnej školy technickej v Bardejove na základe výsledkov prijímacieho konania a po prerokovaní v pedagogickej rade rozhodol, že na škole sa uskutoční 2. kolo prijímacieho konania na nenaplnený počet miest v študijných odboroch:

3765 M technika a prevádzka dopravy

3650 M staviteľstvo

Termín podania prihlášky je do 18.6.2020 na adresu školy Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, 085 42 Bardejov alebo e-mailovú adresu skola@spsbj.sk.

2. kolo prijímacieho konania sa uskutoční 22. júna 2021. Kritéria platia pre celé prijímacie konanie na rok 2021/2022.

2. kolo prijímacích skúšok

Vážení rodičia,

riaditeľ Strednej priemyselnej školy technickej v Bardejove v zmysle Zákona č. 245/2008 Z. z. Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 01.04.2021 informuje, že do druhého kola prijímacích pohovorov sú pre žiakov voľné miesta v týchto odboroch:

3765 M technika a prevádzka dopravy – 4 voľné miesta

3650 M staviteľstvo – 2 voľné miesta.

Druhé kolo prijímacích pohovorov sa uskutoční dňa 22. 6. 2021.

Prihlášky môžete zasielať cez Edupage alebo poštou.