Rozhodnutie o konaní II. kola prijímacích skúšok

Riaditeľ Strednej priemyselnej školy technickej, Komenského 5, Bardejov ako štatutárny orgán školy v súlade s § 66 ods. 6 zákona  č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhodol, že sa na škole

vykoná

II. kolo prijímacích skúšok  dňa 18.6.2024 (utorok)

v rámci prijímacieho konania pre školský rok 2024/2025

na nenaplnený počet miest

3765M00 technika a prevádzka dopravy  – 6 miest
2561M00 informačné a sieťové technológie – 15 miest

Prihlášky na štúdium je potrebné doručiť najneskôr do 13. júna 2024 (štvrtok).

Riaditeľ strednej školy zverejní na výveske školy a na webovom sídle školy zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania 21. júna 2024 (v čase od 0:00 do 23:59 hod.).

Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača najneskôr do 26. júna 2024 (23:59 hod.) písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie.

Pre prijatie uchádzačov o štúdium platia rovnaké kritériá prijatia ako v I. kole.

O d ô v o d n e n i e :

Toto rozhodnutie bolo vydané na základe skutočnosti, že v I. kole nebol Záväznými potvrdeniami o nastúpení na štúdium naplnený najvyšší možný počet žiakov určený v Kritériách prijatia do 1. ročníka v školskom roku 2024/2025. Toto rozhodnutie o konaní II. kola prijímacieho konania bolo prerokované na zasadnutí Pedagogickej rady  školy  dňa 4. 06. 2024 a bude zverejnené na webstránke školy.

Ing. Jaroslav Bujda, riaditeľ školy