Cesty emocionálnej zrelosti

Vymedzenie pojmu emocionálna inteligencia a cesty emocionálnej zrelosti priblížila  dňa

  1. novembra 2016 žiakom 1. A triedy PhDr. Katarína Stašáková, riaditeľka Súkromného pedagogicko-špeciálneho centra v Bardejove v rozsiahlej dvojhodinovej besede.

V úvode besedy zdôraznila, že na to, aby sme dokázali splniť rôzne požiadavky kladené svetom, na to nám nestačí mať vysoké IQ.

Príroda nás vyzbrojila istým typom inteligencie, ktorá sa nazýva emocionálna inteligencia.  Zahŕňa také kvality,  ako je chápanie vlastných citov, schopnosť vcítiť sa do pocitov iných ľudí a riadiť city tak, aby sa zlepšila kvalita života, adaptabilita, zapojenosť do činnosti, motivácia. Emocionálna inteligencia je základom úspešnosti a spokojnosti človeka v živote.

V druhej časti besedy zdôvodnila aspekty emocionálnej inteligencie, ktorých základom je päť zvláštnych schopností:

sebavedomie – poznanie vlastných emócií

sebariadenie – zvládnutie vlastných emócií

sebamotivácia – schopnosť sám seba motivovať

angažovanosť – umenie medziľudských vzťahov

empatia – vnímavosť k iným ľuďom

Za najvýraznejší prínos besedy považovala PhDr. Stašáková zmenu v správaní žiakov. Žiaci boli otvorenejší a nebáli sa povedať svoj názor, zvyšovala sa schopnosť spolupracovať v tíme. Boli otvorenejší, prístupnejší a nezdráhali sa požiadať o radu  pri vypĺňaní dotazníka, ktorý bol poslednou aktivitou besedy.